Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Реалізація керівних рішень

Карточка работы:54521б
Цена:
Тема: Реалізація керівних рішень
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер зовнішньоекономічної діяльності
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1.Управлінські рішення їх суть, види та особливості 5 1.1.Суть та види управлінських рішень 5 1.2. Необхідність прийняття рішення 10 1.3. Принцип Парето 12 1.4. Встановлення пріоритетів за допомогою аналізу АБВ 13 1.5.Прискорений аналіз за принципом Ейзенхауера 17 Розділ 2.Процес, методи та реалізація прийняття рішень. Організація і контроль їх виконання 19 2.1. Основні підходи до прийняття рішень 19 2.2. Процес прийняття рішень 23 2.3. Методи і способи прийняття рішень 29 2.4. Організація та контроль виконання рішень 40 Розділ 3. Аналіз основних стадій прийняття рішень споживачем, при купівлі чаю, на прикладі ТОВ Торговий дім «Євразія» 43 Висновок 51 Список використаної літератури 52
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Рішення — це відповідна реакція на внутрішні та зовнішні впливи, які спрямовані на розв'язання проблем і максимальне наближення до заданої мети. Реалізація цілей будь-якої організації забезпечується шляхом прийняття і виконання численних рішень. Своєчасно прийняте науково обґрунтоване рішення стимулює виробництво. Рішення, яке прийняте із запізненням, знижує результативність праці колективу чи окремих виконавців. Управлінські рішення класифікують за такими ознаками: За роллю в досягненні цілі організації: стратегічні і тактичні. За часовим горизонтом: прогнозні, планові, оперативні. За результатами: вірогідні, детерміновані. За ступенем жорсткості: директивні, рекомендуванні, орієнтуючі. За періодом дії; довгострокові, середньострокові, короткострокові. За функціональним змістом: організуючі, координуючі, активізуючі, регулюючі, контролюючі. За широтою охоплення: вибіркові, систематичні, суцільні. За об'єктами: виробничі, фінансові, кадрові тощо. За способом прийняття: одноосібні, сумісні, консультативні, парламентські. За ступенем універсальності: загальні, спеціальні. За визначеністю: запрограмовані, незапрограмовані. За наслідками: ризикові, без ризикові. За характером: творчі, стандартні. Класифікацію рішень слід розглядати як складовий процес, який дає змогу упорядковувати їх і виявити загальні закономірності та характерні особливості, властиві окремим їх різновидам. Для кожного виду рішень розробляють систему інформації, що орієнтує керівників у підготовці рішень, вибір кращого варіанта і реалізації прийнятого рішення. Прийняття рішень вимагає вибору першочергових завдань і справ. Прийняти рішення - значить встановити пріоритетність. Деякі із основних проблем керівників полягають в тому, що вони: - часто хочуть відразу виконати дуже великий обсяг роботи; - розпилюють свої сили на окремі, часто несуттєві, але які здаються необхідними, справи. Темою дослідження даної курсової роботи є реалізація управлінських рішень.
Объём работы:
52
Выводы:Процес прийняття рішень складний і багатосторонній. Він вміщує цілий ряд стадій і операцій. Питання, скільки і які стадії повинен пройти процес прийняття рішень, який конкретний зміст кожного з Них, суперечливі і неоднаково вирішуються менеджерами. Це залежить від кваліфікації керівника, ситуації, стилю Керівництва і культури організації. Важливо, щоб кожен менеджер розумів сильні сторони й обмеження кожного підходу та процедуру прийняття рішення і вмів вибирати кращий варіант з урахуванням ситуації і власного стилю управління. Процес розробки альтернативних рішень зав'язаний на зборі актуальної Інформації з проблеми та її аналізу. Інформація може бути отримана з багатьох джерел, таких, як покупці, постачальники, незалежні експерти робітники й управлінський апарат, спостереження за процесом ухвалення рішення, технічні публікації і документи, зібрані з власних звітів компанії Слід враховувати, що немає проблем, які можна досконально дослідити. Менеджер повинен вирішити, коли припинити збір інформації і почати процес підбору альтернатив. Як ми бачили, процес прийняття рішень не може бути абсолютно раціональним, тому що не можна зібрати абсолютно всю актуальну інформацію. 1. Менеджер думає про можливі дії, що будуть випливати за прийняттям будь-якого варіанта рішення. 2. У результаті цих дій можуть наступити чи не наступити ті чи інші події. Менеджер для себе задає імовірність настання, кожної з цих подій. Сума цих імовірностей повинна дорівнювати 1 чи 100%. 3. Менеджер оцінює очікуваний ефект кожної можливої дії, припускаючи, що кожна подія наступила. 4. Підрахувавши очікуваний доход, менеджер оцінює місячний прибуток, отриманий від постачання продукту на кожний з ринків окремо. Розрахунок містить очікуваний ефект, помножений на відповідну імовірність настання. Зрештою, доход від усіх можливих дій сумується .
Вариант:нет
Литература:1. Бабец Евгений Константинович, Максимчук Анатолий Григорьевич, Григорьев Игорь Евгеньевич. Менеджмент: Учеб. пособие. — Кривий Ріг : Видавничий дім, 2002. — 184с 2. Дафт Ричард Л. Менеджмент / В... Вольский (пер.с англ.). — 2.изд. — СПб.; М.; Х.; Минск : Питер, 2002. — 829с. 3. Денисова Ирина Георгиевна. Основы менеджмента: Учеб. пособие / Научно-методический центр высшего образования Министерства образования и науки Украины; Харьковский национальный ун-т радиоэлектроники. — Х. : ХНУРЕ, 2002. — 88с 4. Завадський Йосип Станіславович. Менеджмент=Management: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів України (ІІІ і ІV рівнів акредитації):У 3. т. / Європейський ун-т — 3-є вид. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2002. — 537с 5. Кузьмін Олег Євгенович, Мельник Ольга Григорівна. Менеджмент: Конспект лекцій:Навч. посібник для студ. напрямів "Економіка і підприємництво" та "Менеджмент" / Національний ун-т "Львівська політехніка". Інститут дистанційного навчання. — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2002. — 132с. 6. Абчук Владимир Авраамович. Менеджмент: Учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 060800 Экономика и управление на предприятии (по отраслям). — 2-е изд. — СПб. : Издательство Михайлова В.А., 2004. — 462с. 7. Богатирьова Людмила Дмитрівна. Основи менеджменту: Навч. посіб. з курсу "Менеджмент":Для навч. закл. галузі зв'язку для спец. за напрямами "Економіка та підприємництво" та "Менеджмент" / Державний комітет зв'язку та інформатизації України ; Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова. Кафедра менеджменту та маркетингу. — О. : ОНАЗ, 2004. — 157с 8. Дорошук А. А., Продиус О. И. Основы менеджмента: Учеб. пособие / Одесский национальный политехнический ун-т. — О. : НУВД, 2004. — 260с. 9. Виханский Олег Самуилович, Наумов Александр Иванович. Менеджмент: Учебник. — 4.изд., перераб. и доп. — М. : Экономистъ, 2005. — 669с. 10. Маниліч Михайло Іванович, Григорьєв Володимир Аркадійович, Григорьєв Дмитро Володимирович. Менеджмент: Навч. посіб.. — Чернівці : Букрек, 2005. — 264с 11. Михайлов Анатолій Петрович, Діденко Василь Миколайович, Ярецька Галина Степанівна. Менеджмент: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Буковинська держ. фінансова академія. — Чернівці : Технодрук, 2005. — 492с. 12. Мищенко Анатолий Павлович. Основы менеджмента: Учеб. пособие / Днепропетровский ун-т экономики и права. — Д. : Издательство ДУЭП, 2005. — 312с 13. Менеджмент: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. — 456с. 14. Хміль Федір Іванович. Основи менеджменту: Підручник. — К. : Академвидав, 2005. — 607с 15. Шокун Валерій Васильович, Пішеніна Тетяна Іллівна. Основи менеджменту: Навч. посіб. для дистанц. навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Ун-т "Україна", 2005. — 340с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)