Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Прибуток, його сутність і роль в підприємницькій діяльності

Карточка работы:5711б
Цена:
Тема: Прибуток, його сутність і роль в підприємницькій діяльності
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Технології та Дизайну (КНУТД)
Содержание:Вступ 3 1. Сутність, джерела та фактори зростання прибутку. Теорії прибутку. 5 2. Прибуток підприємств і норма прибутку. 14 3. Шляхи досягнення прибутковості в умовах підприємницької діяльності 28 Висновки 35 Список використаної літератури 38
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Найважливішою категорією ринкової економіки є прибуток. Прибуток, точніше його максимізація, виступає безпосередньою метою виробництва в будь-якій галузі національної економіки. Категорія прибутку є об'єктом економічної теорії не одне століття і нерозривно пов’язана з категоріями доходу, капіталу, відсотка, його ставки, очікування і багатьма іншими. В ринкових умовах господарювання всі підприємства одержали повну оперативну самостійність у визначенні, яку продукцію і скільки випускати, з ким співробітничати і кому продавати свої вироби, як організовувати і відповідно планувати свої виробничі процеси. Правильно вибрана стратегія виробництва і належні обсяги випуску продукції забезпечують бажаний обсяг реалізації і відповідні масштабам цієї діяльності прибутки. Слід відмітити, що поняття прибутку тісно пов’язане з поняттям продукції, оскільки продукція є основним джерелом отримання прибутку, тому поняття продукції необхідно розглядати у тісному взаємозв’язку із прибутком підприємства. У реальній дійсності прибуток — кінцева мета і рушійний мотив ринкової економіки, головний стимул і основний показник ефективності функціонування будь-якого підприємства (фірми). Одночасно можна стверджувати, що прибуток — зворотний бік витрат виробництва. В економічній теорії, у т. ч. й політекономії, немає єдиної відповіді на ці запитання. В одних авторів під поняттям «прибуток» поєднані всі форми доходів на ресурси: підприємницький дохід (у т. ч. проценти на капітал); рента — дохід від використання землі (природних ресурсів); заробітна плата — дохід на працю (використання робочої сили). Метою курсової роботи є дослідження сутності прибутку підприємства, визначення факторів, що на нього впливають, а також напрямки підвищення прибутковості підприємств. Предметом дослідження даної роботи виступає прибуток підприємства. Інформаційною базою для написання роботи послужили наступні джерела: підручники вітчизняних і зарубіжних авторів, періодичні видання, звітність підприємства, а також законодавчі акти.
Объём работы:
39
Выводы:Отже, після проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. З економічної точки зору прибуток - це різниця між грошовими надходженнями та грошовими виплатами. З господарської точки зору прибуток - це різниця між майновим станом підприємства на кінець та начало звітного періоду. Прибутком вважається перевищення доходів над витратами. Найбільш повна оцінка значимості прибутку на мій погляд це: прибуток – є головним джерелом фінансування економічного та соціального розвитку, прибутковість служить основним критерієм вибору інвестиційних проектів і програм оптимізації поточних затрат, видатків, фінансових, вкладень. З прибутком прямо або безпосередньо пов’язані всі економічні важелі підприємницької діяльності (фінанси, кредити, затрати, ціни і т.п.) без яких неможливо “вижити” будь якому підприємству в ринкових умовах. Будучи основною метою діяльності будь-якої комерційної організації, прибуток виконує ряд функцій. По-перше, прибуток характеризує економічний ефект, отриманий в результаті діяльності підприємства. Отримання прибутку на підприємстві означає, що отримані прибутки перевищують всі витрати, пов'язані з його діяльність. По-друге, прибуток володіє стимулюючою функцією. Це пов'язано з тим, що прибуток є одночасно не тільки фінансовим результатом, але і основним елементом фінансових ресурсів підприємства. Тому підприємство зацікавлено в отриманні максимального прибутку, оскільки ця є основою для розширення виробничої діяльності, науково-технічного і соціального розвитку підприємства. По-третє, прибуток є одним з самих найважливіших джерел формування бюджетів різних рівнів. Виокремлюють кілька видів прибутку. Основні з них: балансовий (бухгалтерський) та чистий прибуток. Балансовий (бухгалтерський, або обліковий) прибуток обчислюють як різницю між валовою виручкою від реалізованої продукції та витратами на її виробництво і реалізацію. Чистий прибуток — це частка балансового (загального) прибутку підприємства, що залишилась в його розпорядженні після сплати податків, рентних та інших платежів до бюджету, а також процентів за кредити. Ідея двох трактовок прибутку (бухгалтерський і економічний) отримала розвиток завдяки Девіду Соломону. Він виходив з того, що прибуток повинен використовуватись для трьох цілей: 1) нарахування податків; 2) захист кредиторів; 3) для вибору розумної інвестиційної політики. Бухгалтерське трактування припустимо тільки для досягнення першої цілі і абсолютно не припустима для досягнення третьої. У західній літературі будь-який дохід на капітал часто називають процентом на капітал, або прибутком. З точки зору марксистської методології, прибуток і процент — це специфічні форми додаткової вартості, які приховують неоплачену працю робітників. Західні ж теоретики обмежуються лише аналізом ринку і не складають політичних висновків. Прибуток розглядається ними як результат дії багатьох факторів сфер виробництва, розподілу та обігу. На прибуток як економічний показник впливає багато факторів. Їх можна поділити на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх належать фактори, що не залежать від розвитку підприємства: інфляційні процеси; законодавство; політика; науково - технічний та соціальний розвиток регіону; політика оподаткування та ін. До внутрішніх факторів належать ті, що залежать від діяльності окремо взятого підприємства: обсяги продукції, що випускається; собівартість виробництва; ціна продукції, що реалізується; найменування продукції, що випускається. Аналіз процесу формування прибутку неможливий без аналізу кожного окремого фактору, що чинить вплив на формування прибутків торгівельного підприємства. Істотний вплив на збільшення прибутку промислової продукції здійснює відновлення основних фондів.
Вариант:нет
Литература:1. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999. №87 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий (объединений): Учебник/Под ред. В.Ф. Раевского.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 2002. - 415 с. 3. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – М.:Инфра-М, 2001.- 176-183 стр. 4. Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 328 с. 5. Беседин В.Ф. Эффективность хозяйственного механизма К.: Техніка, 1985- 263 с. 6. Бланк І.А. Управління прибутком підприємства К.: Ніка-Центр, 1998 стор. 544 7. Бойчик І.М., Хаків М.С. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К. Каравела- 2000. – 228-229с. 8. Бабо А. Прибыль: Пер. с англ. – М.: Прогресс и Универс., 2002. – 176 с. 9. Васильев Ю.П. Сети ЭВМ в управлении производства. 10. Гринев Н.Н. Стратегическое управление предприятий на основе самоорганизации // Аудит и финансовый анализ. – 1998. – № 1. – С. 209 – 253. 11. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності.- К.: “ Нічлава”, 2003.-204 с. 12. Житна І.П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. Навч.посібник.- К.: Вища школа, 1992. 13. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу Київ Знання-Прес, 2002р. стор.91-105 14. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М.: Бухг.учет, 1999. – стр.352 15. Зубовський В. Економіка підприємства. – К.: Уфімб, 1999. – 64с. 16. Інвестиційний словник-довідник / Укл. М.І.Передірієнко, Л.А. Швайка, С.М. Янковська. – Львів: “Вільна Україна”, 1997.- 84с. 17. Камаев В. Д. Основы экономической теории. Учебник. -М.: Изд-во МГТУим. Баумана, 2001.- 760с. 18. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций.- М.:Инфра – М. 1999.- 132с. 19. Ковальов Д., Сухорукова Т. Економічна безпека підприємства // Економіка України.- 1998. - № 10. 20. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия . – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. – стр.208. 21. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств Київ “Знання” – 2000 стор. 31-39 , 22. Караков И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа.-К.: Выща школа, 1989.-255 с. 23. Минх Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз: Навч. посібник. - Львів:”Армія України”, 2000.- 240 с. 24. Мокий М. Экономика предприятия. Конмпект лекций. – М.: МАЭП, 1999. – 120с. 25. Павловська О.В. Удосконалення методів пошуку резервів зростання прибутку. // Фінанси України.-2004.-№9.-с.9. 26. Пелих А.С. Экономика предприятия. 100 экзаменационных советов.- М.:Март, 2000.- 362с. 27. Петрович Й.М., Будыщева І.О., Устінова І.Т. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник. – Львів: Оксарт, 1996.- 416с. 28. Платонов Ю.И. Экономика предприятия. Конспект лекций в схемах.- М.: Приор, 1999. – 112с. 29. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. – К.:КНЕУ., 2000. –528С. 30. Примак Т.О. Економіка підприємства. – К.: МАУП. 1999,-108с. 31. Пушкар М.С. Планування і організація підприємств, об’єднань і комплексів. Навч. посібник.- К.: НМК, 1992-414с. 32. Раицкий К. - Экономика предприятия. Учебник для вузов. – М.: Маркетинг, 1999. – 693с. 33. “Статистичний щорічник України за 2005 рік”.- К.: Техніка.- 2006. 34. Самуэльсон П. Экономика: Пер. с англ. В 2 Т. – Алгон, – 1994. – Т. 1. – 333 с., Т. 2. – 415 с. 35. Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Уч.пособие для ВУЗов.- Минск,2000.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)