Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Готельно-ресторанний бізнес»Організація готельного господарства»

Організація та управління інноваційною діяльністю

Карточка работы:3718-2012к
Цена:
Тема: Організація та управління інноваційною діяльністю
Предмет:Організація готельного господарства
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Готельно-ресторанна справа / Готельне господарство
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський університет Туризму, Економіки і Права (КУТЕП)
Содержание:   1.Вступ 3 2.Стратегія інноваційного розвитку готельного господарства 3 3.Принципи впровадження інноваційних технологій в підприємствах готельного бізнесу 4 4.Основні напрями впровадження інноваційних технологій в готелі «ХХХХ» 13 5.Основні етапи створення інноваційного проекту в готелі «ХХХХ» 13 6.Шляхи інвестування інноваційного проекту 20 7.Соціально – економічна ефективність інноваційного проекту в готелі «ХХХХ» 22 8.Висновки 23 9.Список використаних джерел 24  
Курс:5
Реферат:  
Язык:укр
Вступление:   На сучасному етапі розвитку суспільства, індустрія гостинності туризму є однією з галузей світового господарства, яка найбільш динамічно розвивається. Для цілого ряду країн і регіонів вони слугують джерелом значних валютних надходжень, сприяє створенню додаткових робочих місць, забезпечує зайнятість населення та розширення міжнародних контактів. Не виключенням є і українська держава, яка з року в рік намагається створити найбільш сприятливі умови для розвитку цієї галузі. В таких умовах особливого значення набуваються інноваційні технології, які використовуються в туристичній сфері та сфері гостинності, адже вони допомагають прискорити процес впровадження досягнень науки та техніки в практику роботи підприємств туристичної та готельно-ресторанної індустрії, що є надзвичайно важливим. Актуальність вказаного процесу викликана тим, що в ринковій економіці інновації являють собою метод конкуренції, оскільки інновація веде до зниження собівартості, цін і зростання прибутку, до створення нових потреб, до притоку грошей, до підвищення іміджу (рейтингу) виробника нових продуктів, до відкриття і захоплення нових ринків, у тому числі і зовнішніх. Інновація як процес або як продукт може стати однією з головних статей доходу підприємства, здійснюючи істотний вплив на збільшення прибутку того чи іншого підприємства туристичної та готельно-ресторанної індустрії. Під впливом зростаючої внутрішньої і зовнішньої конкуренції інновації стають найважливішим елементом управління готельним підприємством. Нові ідеї та послуги, прогресивні технології й організаційні рішення дедалі більшою мірою визначають успіх підприємницької діяльності, забезпечують виживання і фінансову стабільність підприємства. Мета роботи: проаналізувати процес організації та управління інноваційною діяльністю на прикладі готелю "ХХХХ".  
Объём работы:
21
Выводы:   Отже, підводячи підсумок, можна сказати, що готелі поки залишаються найбільш слабкою ланкою в сфері гостинності. Однією з проблем розвитку цієї сфери є створення сприятливого інвестиційного клімату та пошуку джерел фінансування для будівництва нових і реконструкції вже діючих підприємств. Стан більшості об’єктів готельного сервісу залишається на рівні, далекому від світових стандартів, перелік додаткових послуг вітчизняних готелів значно скромніший, ніж у більшості готелів Європи. Лише трохи більше ніж половина (52,6%) загальної кількості підприємств готельного господарства має у своєму складі такі об’єкти сервісу, як ресторани, кафе та бари. Разом з тим, інноваційний процес стає невід’ємним атрибутом сучасного готельного підприємства. Боротьба за кожного гостя, особливо в умовах кризи, вимагає від готелів модернізації як в технологіях, так і у свідомості.  
Вариант:нет
Литература:   1. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с. 2. Жукова Т. Инновации в гостиничном бизнесе Электронный ресурс / Т. Жукова // Отель. – 2009. – 21 августа. – Режим доступа: http://www.hotelline.ru/ technology_article.php?news_cid=540&news_id=641. 3. Журавльова С.М. Стратегія інноваційної діяльності на підприємства готельного господарства / С.М.Журавльова // Житомирський державний університет імені Івана Франка. ЕКОНОМІКА. УПРАВЛІННЯ. ІННОВАЦІЇ. Електронне наукове фахове видання. - 2012 - №2 (8). - с.10-19. 4. Малахова Н. Н. Инновации в туризме и сервисе / Н. Н. Малахова, Д. С. Ушаков. – М. : ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2008. – 224с. 5. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент : Учебное пособие для вузов / Ю.П. Морозов. – М. : ЮНИТИ-Диана, 2001. − 446 с. 6. Михно М. А. Роль инновации в туризме: учебник. / М. А. Михно. – М. 2004. – 210 с. 7. Морозов М. А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника : учебник. / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. – М : Изд-во «Академия», 2002. – 240 с. 8. Мунін Г.Б. Управління сучасним готельним комплексом : Навч. посіб. / Г.Б. Мунін, А.О. Змійонов, Г.О. Зінов’єв; під ред. члена-кор. НАН України, д.е.н., проф. Дорогунцова С.І. – К. : Ліра-К, 2005. –520 с. 9. Нестерук М.М. Инновации в гостиничном бизнесе Электронный ресурс / М.М. Нестерук. – Режим доступа: http:// is.park.ru/doc.jsp?urn=8230836. 10. Новиков В.С. Инновации в туризме / В.С. Новиков. – М. : Академия, 2007. – 358 с. 11. Новиков В. С. Инновации в туризме: учеб.: пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. С. Новиков. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 208 с. 12. Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності : Навч. посібник / І.А. Павленко. − К. : КНЕУ, 2006. − 204 с. 13. Пащута М.Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання : Навч. посібник / М.Т. Пащута, О.М. Шкільнюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. − 118 с. 14. Тільний Є.О. Стратегія інноваційної діяльності як засіб реалізації інноваційних рішень / Є.О. Тільний // Стратегія економічного розвитку України. – 2001.– С. 170–174. 15. Яковец Ю.В. Инновации: теория, механизм, государственное регулирование / Ю.В. Яковец. − М. : РАГС, 2003. – 230 с.  
Дополнительная информация:   подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (35)