Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Господарське право»

Види господарських договорів.

Карточка работы:3861-2012к
Цена:
Тема: Види господарських договорів.
Предмет:Господарське право
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:   ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАТЕГОРІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ 5 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ 10 2.1. Поняття господарського договору 10 2.2. Ознаки господарського договору 13 РОЗДІЛ 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ 17 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34  
Курс:4
Реферат:  
Язык:укр
Вступление:   Категорія господарського договору належить до основних у доктрині права, але визначення його поняття та основних ознак та класифікації не має єдиного трактування і є дискусійним серед вітчизняних та закордонних дослідників теорії господарського права (М. І. Брагінський, Д. Н. Сафіуллін, В. В. Лаптєв, В. С. Щербина). До того ж, на сьогодні відсутнє і законодавче визначення поняття «господарський договір». Необхідність дослідження особливостей господарського договору як правової форми господарських зв’язків між суб’єктами господарювання, видів договору викликана також тим, що в останні роки з розвитком підприємництва, закріпленням у законодавстві принципів недоторканості власності та свободи договору в правознавстві досить поширеною стала думка про те, що господарський договір є різновидом звичайного цивiльно-правового договору, а самий поділ договорів на цивiльно-правовi та господарські є неадекватним сучасним суспільним відносинам. Питання поняття, ознак та видів господарського договору розглядалися в працях Т.Є. Абової, М.I. Брагiнського, А.Г. Бикова, О.С. Iоффе, З.М. Заменгоф, Г.Л. Знаменського, Н.I. Клейн, В.В. Лаптєва, В.В. Луця, В.К. Мамутова, В.С. Мартемьянова, В.М. Можейка, В.П. Мозолiна, I.Б. Новицького, І.Г. Побiрченка, Г.В. Пронської, Б.I. Пугiнського, Д.Н. Сафiуллiна, I.А. Танчука, I.В. Федорова, О.О. Чувпила, В.С. Шелестова та iнших правознавців. Об’єктом дослідження є теоретичні та практичні питання правового регулювання договірних відносин у сфері господарювання. Предметом роботи є види господарських договорів як правових форм господарських зв’язків між суб’єктами господарювання. Мета дослідження полягає в тому, щоб, виходячи із досягнень науки господарського і цивільного права та аналізу практики застосування норм права, які регулюють господарські договори, дати комплексний теоретичний аналіз поняття господарського договору, його ознак та видів, а також зробити висновки i внести пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства. Мета роботи зумовила постановку наступних завдань: - визначення об’єктивної необхідності спеціального правового регулювання господарських договорів; - з’ясування етапів становлення господарського договору; - аналіз існуючих точок зору відносно поняття господарського договору; - дослідження сутності господарського договору з точки зору його суттєвих ознак: суб’єктного складу та особливої цільової спрямованості; - наведення загальної класифікації господарських договорів. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та системно-функціональний метод дослідження. Застосовано також формально-логiчний, порiвняльно-правовий, історичний методи дослідження.  
Объём работы:
31
Выводы:   Сьогодні на практиці взаємовідносини сторін значною мірою регулюються не тільки правовими нормами, які складають господарсько-договірне право, а й створеними парт¬нерами нормами власного «договірного права», тобто умовами договору, який в них є. Головна риса договірного права у сучасних умовах - це його диспозитивність, більший ступінь гнучкості як результат відсутності жорстких формальних вимог. Про це свідчать і пункт 4 статті 178 Господарського кодексу України (далі - ГК України) про вільне волевиявлення змісту договору на свій розсуд (якщо він не суперечить законодав¬ству) і пункт 3 статті 6 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) про можливість відступлення при укладенні договору від актів цивільного законодавства та врегулюван¬ня своїх відносини на власний розсуд, якщо в цих актах прямо не вказано про це. Тому сьогодні на перший план виходять і юридична грамотність, і правова свідомість учасників договірного процесу. Саме з цих позицій автор і хоче підійти до розгляду недійсності, нікчемності та неукладеності господарських договорів. Господарський договір - це головний засіб організації господарсько-договірних від¬носин та важливий інструмент правової організації господарського життя суспільства в цілому. Господарський договір - це засно¬вана на господарській угоді, яка слугує юридичною (правовою) підставою виникнення зобов'язальних правовідносин, за якими визнається юридичний (правовий характер), соціально-правова система, спрямована на досягнення правової мети. Поняття господарського договору визначається за допомогою його ознак, що дозволяють відокремити його від інших видів договорів (у т. ч. цивільних). Особливості господарського договору зумовлюють необхідність його спеціального нормативного регулювання, яке виходить за межі загальних норм цивільного законодавства. Варто зазначити, що у складних соціально-економічних та суперечливих правових умовах, в яких опинилося вітчизняне господарське законодавство, з одного боку - світова економічна криза, з іншого - спроби органів держави здійснити декодифікацію господарського законодавства, ускладнюють, а у разі скасування Господарського кодексу, унеможливлюють удосконалення договірного права у сфері господарських відносин та господарсь¬кого договору, як основного інституту урегулювання відносин між суб'єктами господарювання. Варто зазначити, що як у сучасній, так і в зарубіжній правовій доктрині існують як схожі та і зовсім протилежні підходи до класифікації господарсько-правових договорів. Таким чином, система господарсько-правових договорів як єдина система зі складними взаємозв'язками її елементів характер¬на як внутрішньою єдністю, так і диференціацією договірних відносин, що зумовлена особливостями конкретних майнових відносин, опосередкованих договорами. Всі існуючі класифікації мають певні недоліки і є, як правило, недостатніми для того, щоб охопити всі договірні правовідносини, а із-за різноманіття останніх розробити однозначно ідеальну класи¬фікацію господарсько-правових договорів уявляється неможливим.  
Вариант:нет
Литература:   1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст.144. 2. Атаманова Ю. Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ю. Є. Атаманова / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – X., 2003. – 20 с. 3. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) : Монографія / О. А. Беляневич. – Юрінком Інтер, 2006. – С. 27. 4. Беляневич О. А. Господарський до¬говір та способи його укладання : Навч. посібник / О. А. Беляневич. – К. : Наук, думка, 2002. – 279 с. 5. Богатых Е. Гражданское и торговое право (От древнеримского к современному российскому) / Е. Богатых. – М. : Дело, 2000. – 429с. 6. Брагинский М. И. Общее учение о хозяйственных договорах / М. И. Брагинский. – Минск : Наука и техника, 1967. – 259 с. 7. Брагинский М. И. Договорное право. Книга первая: Общие положення / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – Изда¬ние дополнительное, стереотипное (5-й завод). – М.: Статут, 2002. – 580с. 8. Брагинский М.И. Договорное право / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М. : Статут, 1997. – 876с. 9. Булгакова І. В. Господарське право України : Навч. посіб. / І. В. Булгакова. – К. : Прецедент, 2006. – 545с. 10. Вердинков В. Г. Гражданско-правовые формы товарно-денежных отношений / В. Г. Вердинков, А. Ю. Кабалкин. – М. : Юрид. лит., 1970. – 224 с. 11. Вінник О. М. Господарське право : Курс лекцій / О. М. Вінник. – К. : Атіка, 2004.– 624 с. 12. Гайворонський В. М. Господарське право України : підручник / В. М. Гайворонський, В. П. Жушман. – Х. : Право, 2005. - 384 с. 13. Гордон M.B. Система договоров в советском гражданском праве : Учебные записки ХЮИ / M.B. Гордон. – Вып. 5. – 1954. – С. 65-87. 14. Гражданское право. Том 1. Учебник // Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М. : «ПБОЮЛ Л.В. Рожников», 2001. – 765с. 15. Демченко С. Відповідь опоненту Господарський кодекс України: руйнувати - не будувати Електронний ресурс / С. Демченко. – Режим доступу: http://www.arbitr.gov. ua/news.php?lang=ukr&sub_section=1&news_id=142 16. Загальна теорія держави і права : Навчальний посібник / За редакцією академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В. В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 345с. 17. Заменгоф 3. М. Изменение и расторжение хозяйственных договоров / 3. М. Заменгоф. – М. : Юр. лит-ра., 1967. - 144 с. 18. Иоффе О. С. План и договор социалистическом хозяйстве/ О. С. Иоффе. – М. : Юрид. лит., 1971. – 216 с. 19. Иоффе О.С. Обязательственное право / О. С. Иоффе. – М. : Юридическая литература, 1975. – 765с. 20. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності : Навчальний посібник / В.В. Луць. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 180с. 21. Мельник О. О. Господарське право : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. О. Мельник. – К. : КНЕУ, 2005. – 208 с. 22. Мілаш В. Нові підходи до визначення договору в господарському праві / В. Мілаш // Право України. – 2007. – № 9. – С. 33-34. 23. Мілаш В. Підприємницький (комерційний) договір у системі господарських договорів: постановка проблеми / В. Мілаш // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 74. 24. Мілаш В. Про розвиток господарсько-правового регулювання договірних відносин / В. Мілаш // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 5. – С. 37. 25. Мілаш В. Проблеми визначення галузевої природи комерційного договору / В. Мілаш // Право України. – 2007. – № 3. – С. 125. 26. Мушинський В.В. Договірне забезпечення виконання зобов’язань суб’єктів господарювання / В.В. Мушинський // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 4 (54). – С. 139-143. 27. Оверчук С. Господарський кодекс України: скасувати не можна залишити Електронний ресурс / С. Оверчук // Підприємництво, господарство і право. – № 9. – Режим доступу: (http://www.pgpjurnal.com.ua/archive/arc_2008.htm ). 28. Підприємницьке право : Навч. посіб. / За ред. О В Старцева. – К. : Істина, 2006. 208 с. 29. Подоляк С. А. Господарський договір - погляд із синергетики / С. А. Подоляк // Держава і право : Збірник науко¬вих праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 41. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – С. 425-429. 30. Предпринимательское (хозяйственное) право. Т. 1./ за ред. О. М. Олейник. – М. : – 2001. – 580с. 31. Романец Ю.В. Система договоров в граждан¬ском праве России / Ю.В. Романец. – М. : Юристь, 2001. – 278с. 32. Романчук К.В. Організація та методика бухгалтерського обліку договірного процесу : Автореф. дис. канд. ек. наук / К.В. Романчук. – М., 2005. – 205 с. 33. Харитонов Є. О. Цивільне право України : Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. – К. : Істина, 2005. – 776 с. 34. Чернега А.П. До поняття договору у сфері господарських відносин / А.П. Чернега // Часопис Київського університету права. – 2010. – №2. – С. 197-201. 35. Шимон С. І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн : Навч. посіб. (Курс лекцій) / С. І. Шимон. – Вид. 2-ге без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 346с. 36. Щербина В. С. Господарське право України : Навч. Посібник / В. С. Щербина. – К. : Атіка. – 2003. – 336 с.  
Дополнительная информация:   подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (238)