Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Процес глобалізації світогосподарських зв’язків та їх вплив на стан економік окремих країн, у тому числі, України.

Карточка работы:9420
Цена:
Тема: Процес глобалізації світогосподарських зв’язків та їх вплив на стан економік окремих країн, у тому числі, України.
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Глобальні економічні трансформації та їх роль у світовому господарстві 7 1.1 Генезис і еволюція глобальних економічних трансформацій 7 1.2 Структурно-системна постіндустріальна трансформація світової економіки 13 1.3 Трансформація товарного виробництва і його факторів 22 1.4 Системні трансформації механізмів суспільного відтворення економічного зростання і розвитку 30 РОЗДІЛ 2. Рухомі сили, фактори та наслідки глобалізації світової економіки 38 2.1 Особливості сучасного стану процесів міжнародної економічної інтеграції 38 2.2 Аналіз глобалізаційних процесів та їх вплив на розвиток країн та регіонів 51 2.3 Місце країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою у глобалізаційних процесах 60 РОЗДІЛ 3. Перспективи участі України у системі глобальних економічних трасформацій 70 3.1 Оцінка сучасного стану інтеграції України у світове господарство 70 3.2 Вплив глобалізації на стан національної економіки України 79 3.3 Шляхи посилення ролі України у системі світогосподарських зв’язків 90 ВИСНОВКИ 102 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Курс:3
Реферат:Темою дослідження процес глобалізації світогосподарських зв’язків та їх вплив на стан економік окремих країн, у тому числі, України. Предметом дослідження є аналіз сучасного стану глобалізаційних та інтеграційних процесів у світовому господарстві. Метою проекту є розкриття сутності складних та суперечливих процесів, тенденцій та наслідків світових економічних трансформацій. Об?єктом дослідження стали сучасні світогосподарські зв’язки та процеси, які сьогодні відбуваються в світовій економіці у зв’язку з активізацією процесів глобалізації.. За результатами дослідження зроблені висновки щодо особливостей впливу глобалізаційних процесів на стан національних економік та визначені напрямки посилення ролі України в інтеграційних процесах.
Язык:укр
Вступление:Глобалізація як історичне явище і феномен, а також як об'єктивна закономірність розвитку людства привертає все більшу увагу дослідників як у країнах Заходу, так і в країнах Сходу. В наш час формується нова галузь науки — глобалістика, яка є молодою і міждисциплінарною. Вона, в її сучасному розумінні, бере свої витоки з 60—70-х років XX століття. До середини 90-х років ця наука трактувалась в основному обмежено, лише як вчення про глобальні проблеми сучасності — природні та суспільні. Головними глобальними вважались проблеми: екологічна, енергетична, сировинна, продовольча, демографічна, міжнародна безпека. Особливого розвитку глобалістика як наука не отримувала, оскільки вона не мала єдиного об'єкта і предмета досліджень, а також єдиної методології. Кожна глобальна проблема вивчалась окремо: екологія — екологами, економіка — економістами, соціологія — соціологами. До середини 90-х років серйозного наукового взаємозв'язку глобальних проблем, їхньої єдності, “контактних зон” між ними не було. Тому не було і глобалістики як науки в повному розумінні цього слова. Формування сучасних основ глобалістики розпочалось у 80-х роках XX століття. Головним завданням сучасної глобалістики як ми його розуміємо в результаті проведених досліджень, є не лише розкриття сутності, закономірностей і тенденцій глобалізації, а й пошук методологічних основ та розробка концепцій міжнародних антикризових стратегій, які в свою чергу були б базовими для розробки національних стратегій розвитку в умовах глобалізації. На межі XX—XXI століть світове співтовариство переходить до нової ери — ери глобалізації розвитку. Ця ера відкриває для людства не лише нові, небачені досі можливості розвитку і якісного зростання, але й нові загрози, проблеми і глобальні конфлікти. Якщо світ хоче не лише виживати, а й домагатися нового рівня розвитку для всіх країн, він повинен шукати нових шляхів подолання криз і конфліктів. Тому сьогодні вже немає сумніву, що перед людством об'єктивно постали глобальні проблеми XXI століття, невідкладні проблеми глобальної організації світового устрою і, навіть, прийнятного для всіх держав глобального управління (Global Governance). Світовий досвід другої половини XX століття показує, що ніякі специфічні умови, особливості національного розвитку, кризові стани і внутрішні трансформації не можуть ані відмінити, ані відкласти дію об'єктивних законів глобалізації розвитку. Країни, які виявляться неспроможними зайняти місце в системі світової глобалізації, неминуче опиняться під її “колесами”. Таким є закон сучасного розвитку — закон глобалізації. Глобалізація світового розвитку не є чимось таким, що впало на голову людства зненацька. Історично світ глобалізується і інтегрується в процесі всього періоду його розвитку. Швидке формування глобальної економіки сприяє виникненню низки можливостей для бізнесу, як великого, так і малого. Воно дає змогу підприємствам збільшити обсяги своїх надходжень, скоротити витрати й підвищити прибутки. Хоч формування глобальної економіки дає новим, та вже діючим підприємствам цілого світу досить широкі можливості, воно призводить також і до виникнення певних проблем, навіть небезпек, з якими підприємцям раніше навіть не доводилося стикатись. Об’єктом дослідження в моїй роботі стали сучасні світогосподарські зв’язки та процеси, які сьогодні відбуваються в світовій економіці у зв’язку з активізацією процесів глобалізації. Щодо предмету, то ним можна вважати національні економіки країн світу та з’ясування того, яким саме чином глобалізація впливає на них. В своїй роботі я розглянула характерні риси та особливості розвитку процесів глобалізації та регіоналізації на порозі 21 століття, яким чином ці процеси впливають на світову економіку і на економічні процеси, що відбуваються в Україні. Основною метою роботи було намагання розкрити складні та суперечливі процеси, тенденції та наслідки світових економічних трансформацій; яким чином глобальні процеси в світовій економіці впливають на економіки розвинутих країн та країн, що розвивають і хто в кінцевому підсумку залишиться у виграші. Значне місце в роботі займає аналіз причин та рушійних сил глобалізації, а також її основи - діяльності транснаціональних корпорацій. Крім того, на мою думку, аналіз процесів глобалізації був би неповним, якби в роботі не було приділено певної уваги проблемам неподільності розвитку глобальної економіки та екологічним проблемам. Також, частково я торкнулась негативних наслідків глобалізації, оскільки ми не маємо права нехтувати ними, які є характерними не лише для глобалізації, а для будь-якого процесу, що відбувається в світі. Входження кожної країни в умовах глобалізації у наступне тисячоліття вимагатиме від неї проведення серйозних політичних, економічних та культурних реформ. Ключовим фактором успішної реалізації запланованих програм буде формування людини, здатної до ефективної роботи в межах інформаційного суспільства. Україну чекають нелегкі, але цікаві роки трансформації та адаптації, і в результаті – достойне входження країни і світове співтовариство 21 століття.
Объём работы:
103
Выводы:Глобалізація як процес – це результат розвитку продуктивних сил й інтеграції усіх сфер соціально-економічного життя, в наслідок чого усі країни стають взаємозалежними одна від одної. Глобалізація виникла як процес, який якісно відрізняється від інтернаціоналізації тем, що означає перехід до системи відкритого національного господарства у інтегроване світове господарство. Основними характерними признаками глобалізації є: розповсюдження торгівлі та її лібералізація; інтернаціоналізація обігу капіталу й знищення перешкод для його руху; зміни у фінансовій сфері; поширення діяльності ТНК; переважена орієнтація попиту на світовий ринок; виникнення міжнародній фінансових інститутів. Основними передумовами процесу глобалізації є виробничо-технологічні, економічні, інформаційні, організаційні, науково-технологічні, соціально-культурні та політичні чинники. Глобалізація світогосподарських зв'язків має позитивні і негативні наслідки. До позитивних можна віднести міжнародну конкуренцію, економію на масштабах виробництва, переваги від міжнародної торгівлі; раціоналізацію глобального виробництва й розповсюдження передової технології. До негативних наслідків можна віднести несправедливе розподілення благ від глобалізації; загрозу поляризації доходів багатих та бідних країн; високий рівень взаємозалежності національних економік, коли локальні економічні коливання чи кризи мають глобальні наслідки; політичні проблеми, які стосуються розподілу контролю над світовою економікою. Нові тенденції світової економіки в цілому можна охарактеризувати як «найм'якіший глобальний економічний спад за останні роки або найсерйозніше уповільнення темпів економічного зростання, яке не спровадило повноцінного економічного спаду». Основними причинами поточного економічного циклу були наступними: скорочення інвестицій в основний капітал і запаси, падіння цін на акції, незважаючи на бум на фондовому ринку в попередні роки. Треба зазначити, що скорочення фондових ринків відбувається одночасно в усіх країнах світу, що означає високу інтеграцію глобального фінансового ринку. Надзвичайно важко прогнозувати майбутнє і шляхи вирішення основних проблем, що стоять перед суспільством в цілому або будь-якою конкретною державою. Сьогодні, коли світове співтовариство перебуває на етапі глобалізації та процесів регіоналізації, що її супроводжують, ще складніше передбачити хід подій у майбутньому. Збільшення розриву між доходами в країнах з високим рівнем доходу та країнах з низьким рівнем доходу не може не викликати занепокоєння. Глибоку тривогу викликає й те, що значна кількість населення земної кулі за межею бідності. Проте, було би помилково поспішно робити з цього висновок, що причиною цього розриву є глобалізація чи, що нічого не можна зробити для виправлення такого становища. Навпаки, країни з низьким рівнем доходу не змогли інтегруватися в світову економіку так швидко, як і інші країни, частково через обрану ними політику та частково через фактори, які не піддаються контролю. Жодна країна, тим більше найбідніша, не може дозволити собі залишатись в ізоляції від світової економіки. Кожна країна повинна прагнути до скорочення бідності. Міжнародне співтовариство повинно намагатися допомогти (шляхом зміцнення міжнародної фінансової системи, за допомогою торгівлі та сприяння) найбіднішим країнам в їх зусиллях інтегруватися в світову економіку, досягненню більш швидких темпів зростання та скороченню бідності. Саме таким шляхом можна буде забезпечити доступ до блага глобалізації для всіх людей в усіх країнах. З впевненістю можна сказати, що основні процеси, пов’язані з глобалізацією і про які йшла мова в моїй дипломній роботі, будуть продовжуватися і в найближчі десятиліття. Головними суб’єктами світової економіки ще в більшій мірі, ніж сьогодні, будуть транснаціональні корпорації. Їх склад, структура, співвідношення економічної могутності будуть безперервно змінюватись. Коло країн базування таких корпорацій буде, очевидно, розширятися, перш за все, за рахунок нових індустріальних країн першого, другого, а можливо і третього ешелону. Безперервно будуть відбуватися злиття та поглинання компаній різних країн, так що кількість двонаціональних корпорацій буде збільшуватись. В той же час не можна виключати і можливість розпаду транснаціональних конгломератів, які надзвичайно розрослися, виділення з їх складу більш компактних дієздатних структур. Конкуренція залишиться міцною рухомою силою всього економічного розвитку, яка протистоїть застою, малорухомості. Велика потужність ТНК не призведе до придушення та усунення малого та середнього бізнесу – і те і інше буде співіснувати, доповнюючи одне одного. При цьому звичайний бізнес також буде втягуватись в міжнародну економіку – і через зв’язки з ТНК і самостійно. Зростаюча глобалізація економічного життя на рівні ТНК все більше е вимагатиме відповідної макроекономічної політики на державному та міжнародному рівні. Ця політика буде йти за двома напрямками: по-перше, шляхом подальшої регіоналізації світової економіки та, по-друге, шляхом розширення функцій та закріплення універсальних міжнародних організацій. З усього вищесказаного витікає й значення процесів глобалізації для України. Але особливо нелегко прогнозувати шляхи розвитку країни, що трансформує власну економіку, коли не зроблено ще остаточно вибір щодо найсприятливішої моделі розвитку ринкової економіки. Для України, молодої центральноєвропейської держави, перше десятиліття її незалежного розвитку виявилося вкрай складним, обтяженим економічними кризами, загостренням соціальних проблем у суспільстві. І все ж подає надію те, що почали з’являтися елементи стабільності і деякого прогресу в економіці, які поки ще є надзвичайно скромними порівняно з результатами, досягнутими сусідніми країнами, що переживають подібні труднощі перехідного періоду.
Вариант:нет
Литература:1. Анулова Г.Н. Международные валютно-финансовые организации й развивающиеся страны. — М.: Финансы и статистика, 1993. 2. Балацкий Е. Международный финансовый кризис 1997-1999 гг. и российская экономика // Экономист. - 2000. - № 5. - С. 86-96. 3. Барановський О. Програма вибудови російського фондового ринку // Цінні папери України. - 1999. - № 15. - 22 квіт. 4. Белянин А. Открывая ящик Пандоры, или Что нас ждет в ВТО и как в нее вступать // Pro et Contra. — 2002. — Т. 7. — Весна. 5. Бжезинский Зб. Преждевременное партнерство // Политические исследования, 1994. - №1. 6. Білорус О. Г., Лук’яненко Д.Г. та ін. Глобальні трансформації та стратегії розвитку. Монографія. – К., 1998. – 416 с. 7. Білорус О. Г. Глобалізація і національна стратегія України. К., 2001. 8. Білорус О. Г. Глобальні трансформації і український шлях оновлення і розвитку у ХХІ столітті. // Економіка і прогнозування. 2001. № 3. 9. Білорус О. Г. та ін. Глобалізація і міжнародні стратегії розвитку. К., 1998. 10. Білорус О. Г. та ін. Глобалізація і безпека розвитку. К., 2001. 11. Білорус О. Г. та ін. Глобалізація і регіоналізація. Збірник матеріалів наукової конференції / Ред. М. І. Долішній, ІРД НАН України. Львів, 2002. 12. Білорус О. Г., Мацейко Ю. М. Конкурентоспроможність у сучасному глобальному світі. // Економічний часопис. 2002. № 9. 13. Богатырева Т., Янковский Р. Стратегии глобализации… // Безопасность глобализации… // Безопасность Евразии. 2001. № 1. 14. Большинство стран мира предпочитает пополнять свои валютные резервы американскими долларами: Ред. статья //Факты. - 2000. - 21 сентября. - С.5. 15. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. — К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. 16. Будкин В. Модель участия Украины в мирохозяйственных связях. // Экономика и жизнь. – 1992. – №12. – с. 12. 17. Букина М.К., Семенов А.М. Основи валютних отношении: Учеб. пособие. — М.: Юрайт, 1998. 18. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. М., 1996. 259 с. 19. Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (Приклад України). — К., 1998. 20. Варфоломєєв С. Ринок українських міжнародних облігацій. Аналітичний огляд – К.:”Проект технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку, 2003 р. – 87 с. 21. Вахненко Т. Державні запозичення в Україні: підсумки 1998 року // Банківська справа.- 1999. - № 2. 22. Вплив глобалізації на формування та розвиток зовнішньо-економічних зв’язків. К., 2002. 23. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. – К.: Основи, 1993. 24. Гальчинський А.С. Україна: поступ у майбутнє. — К.: Основи, 1999. 25. Глобализация - неотвратимая реальность. М.Легуенко./ http://www.utro.ru/cgi-bin/showart.cgi?mode=print&KEY=200002040110000141 26. Глобализация – светлое будущее человечества? В.Кувалдин. / http://www.nasledie.ru/global/17_1/index.shtml 27. Глобализация – угроза или новая возможность? / http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200.htm 28. Глобализация – угроза или новые возможности для Европы? Алан А. Тейт. / www.liberal.by.ru 29. Глобализация и международный финансовый кризис. Диего Пизано/ www.liberal.by.ru 30. Глобализация как источник международных конфликтов и обострения конкуренции. Майкл Д. Интриллигейтор. / www.http://www.ptpu.ru/issues/6_98/6_6_98.htm 31. Глобализация.: Социальная перспектива – Часть третья. Ник Бимс. / http://www.wsws.org/ru/2000/jul2000/nbl3-j14.shtml 32. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: “Наукова думка”, 1998. – 390 с. 33. Доклад Генерального секретаря ООН о работе организации. Глава 4. По пути глобализации. / http://www.un.org/russian/documen/gadocs/54sess/ch4-4.htm 34. Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? – М.: “Изд-во “Экономика”, 1998. – 215 с. 35. Долгов С.И. Единая валюта в странах Европейского союза – евро: проблемы и перспективы // Деньги и кредит. 1998. №7 36. Доповідь про розвиток людини. 1996 р. Нью-Йорк, Оксфорд; Оксфорд юніверсіті прес, 1996. 37. Доронин И. Финансовые рынки в 1998 г. // МэиМО. - 1998. - № 8. - С.14-19. 38. Евстигнеев В. Финансовая глобализация – явление и методологический инструмент. // Мировая экономика и международные отношения . – 2001. - №3. - с. 74-76. 39. Ершов М.В. Валютно-финансовые механизмы в современном мире (кризисный опыт конца 90-х). — М.: ОАО НПО "Зкономика", 2000. 40. Заседание МВФ и ВБ в Праге. / http://liga.kiev.ua/cgi/lenta/show_print.cgi?id=2204 41. Звонова Е А. Международное внешнее финансирование в совре-менной зкономике. — М.: ОАО НПО "Зкономика", 2000. 42. Измеряя глобализацию. / http://www.wdi.ru/print.php?art3440997 43. Иноземцев В. «Глобализация» национальных хозяйств и современный экономический кризис. // Проблемы теории и практики управления. – 1999. - №3. – с.18-23. 44. Иноземцев В. «Глобализация» национальных хозяйств и современный экономический кризис. / http://www.postindustrial.ru/articl.shtml?article=217&type=6 45. Иноземцев В. Глобализация: иллюзии и реальность. // Свободная мысль – XXІ. – 2000. - №1. – с.26-36. 46. Иноземцев В. Глобализация: наивная мечта 20 века. // Финансист. – 2000. - №5. – с.41-43. 47. Иноземцев В. Парадоксы постиндустриаль ной экономики // МэиМО. - 2000. - № 3. - С.3-11. 48. Иноземцев В. А. Глобализация: иллюзии и реальность. // Свободная мысль — ХХI. 2000. № 1. 49. Канамори Х. Структурная перестройка в промышленности: опыт Японии. // Проблемы Дальнего Востока, 1994. - №1. 50. Кандинская О. Развитие мирового рынка валютных фьючерсов и опционов // Финансовый бизнес. - 2000. - № 2. - С. 26-31. 51. Киреев А. Международная экономика. В 2-х ч. - М., Международные отношения, 1998.-418 с. 52. Козак Ю.Г., Касаткина В.И. Международные финансы. — Одесса, 1999. 53. Кон-Бендіт Д. Глобалізація, ЄС та України // Незалежний культурологічний часопис. 2000. № 19. 54. Косолапов Н. Глобализация: сущность и международно-политические аспекты. // Мировая экономика и международные отношения . – 2001. - №3. - с. 69-73. 55. Кочетов Э. Г. Глобалистика как геоэкономика… М., 2001. 56. Круглый стол МЭ и МО. Актуальные вопросы глобализации. // Мировая экономика и международные отношения.- 1999. - №4. – с.37-52. 57. Круглый стол МЭ и МО. Актуальные вопросы глобализации. // Мировая экономика и международные отношения. – 1999 - № 5. – с.41-57. 58. Кулицький С. Глобальний розвиток спекулятивного капіталу // Вісник НБУ. - 1999. - № 11. - С. 59-63. 59. Лауфер М. Особенности развития современных фондовых бирж // Вопросы экономики. - 1999. - № 5. - С.127-138. 60. Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці XX століття). – К.: АТ “Книга”, 1997. 61. Маслов С. Негативні наслідки глобалізації економіки. // Економіка. Фінанси. Право.- 2000. - №8.- с.13-18. 62. Массовое списание долгов развивающимся странам. М.Делягин. / http://www.opec.ru/comment_doc.asp?d_no=6802 63. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л. Н. Красавиной. М., 2000. 64. Международные экономические отношения./ Под ред. В.Е. Рыбалкина. М., 1998. 65. Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998. 66. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / А.С. Філіпенко, В.І. Мазуренко, В.Д. Сікора та ін.; За ред. А.С. Філіпенка. — К.: Либідь, 1997. 67. Мовсесян А. Роль информационных и финансовых факторов в интеграции и транснационализации // Вестник МГУ. Сер. Экономика. - 1998. - № 2. - С. 22-29. 68. Мовсесян А., Огнивцев С. Некоторые тенденции мировой экономики // Экономист. - 2000. - № 7. - С. 85-94. 69. Мозиас П. Кризис финансовых рынков в развивающихся странах // МэиМО. - 1999. - № 1. - С.38-47. 70. Моисеев АА. Международньїе кредитно-финансовые организаций. Правовые аспекти деятельности. — М.: НИМП, 1999. 71. Неймышев П. О ситуации на развивающи хся финансовых рынках // Финансы. - 1999. - № 5. - С. 53-54. 72. Новые шансы для бизнеса в условиях кризиса // Комп&ньон, 1999, - №7, 25 февраля. 73. Нухович Э.С., Смитиенко Б.М., Эскиндаров М.А. Мировая экономика на рубеже 20-21 вв. М., 1997. 74. Оболенский В. Глобализация мировой экономики и Россия. // Мировая экономика и международные отношения . – 2001. - №3. - с. 23-34. 75. Панарин А. С. Глобальное прогнозирование. М., 2000. 76. Пахомов Ю. М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997. – 237 с. 77. Пефтиев В., Черновская В. Развивающийся мир: глобализация или регионализация? // МэиМО. - 2000. - № 7. - С. 39-47. 78. Письмак В. Тенденції глобалізації. // Економіст. – 2001. - №1. 79. Полохало В. І. Україна перед викликами глобалізації. // День. 2000. № 99. 80. Противоречия глобализации. Сакс Джефри / http://www.ng.ru/economics/2000-10-11/4_globe.html 81. Рогач О. Транснаціональні корпорації та економічне зростання. – К.: ВПЦ “Київський Університет”, 1997. – 144с. 82. Рогач О., Шнирков О. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки: навчальний посібник. – К.: ВЦ “Київський Університет”, 1999. – 302с. 83. Руденко В.Б. Перспективи портфельних інвестицій в Україні. Методологічний аспект // Фондовый рынок. - 1999. - № 12. 84. Рут Ф., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції.- К.: “Основи”, 1998. 85. Рыбаков В. “Розовая Европа” в час глобализации. // Мировая экономика и международные отношения . – 2001. - №3. – с. 77-83. 86. Савчук В. С., Зайцев Ю. К. Глобалізація і соціалізація світової економіки. // Науковий збірник. К., КНЕУ. 2001. 87. Світова економіка / А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, ОЛ. Шнирков та ін. — К.: Либідь, 2000. 88. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000. – 582 с. 89. Сидорова Е.В. О тенденциях развития мировых финансовых рынков // Финансы. - 1999. - № 12. - С.65-66. 90. Симония Н.. Глобализация и неравномерность мирового развития. // Мировая экономика и международные отношения . – 2001. - №3. - с. 35-44. 91. Синкерон Л. Длинные волны глобальной интеграции // МЭ и МО. 2000. №1. 92. Скаленко О. Глобальні резерви поступу / Передмова О. Білоруса. – К.: Основи, 2000. – 394 с. 93. Сливоцький А. Глобальна міграція капіталу. К., 2001. 94. Соколенко С. И. Производственные системы глобализации. К., 2002. 95. Сорос Дж. Про глобалізацію. К., Основи, 2002 . 96. Ступницький О. І. Транснаціоналізація науково-технічної політики в умовах посилення міжнародної економічної взаємозалежності: Монографія. – К.: ВПЦ “Київський Університет”, 2001. – 243 с. 97. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. – М.: 1995. 98. Україна – 2010. Поглиблення ринкових реформ та стратегія економічного розвитку України до 2010 (матеріали наукової конференції). – К., 1999. 99. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. К.: “Знання”, 2000. – 174 с. 100. Цхведиани В. Взлеты й падения (размышляя о некоторых закономерностях, существующих и проявляющихся на фондовых рынках мира) // Фондовый рынок. - 1998. - № 12. 101. Чибриков Г. Взаимодействие финансовой системы и реального производства в современном мире // Вестник МГУ. Сер. Экономика. - 1999. - № 6. - С.16-23. 102. Шепелев М. А. Глобалистика: В 2 ч. Днепропетровск, 2001. 103. Шепелев М. А. Кризис глобализации // Грани. ДНУ. 2001. № 1.
Дополнительная информация:Додатків - 5. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (496)