Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Туризм і туристичний бізнес»

Інветстиційна привабливість туристичного підприємства

Карточка работы:4429-2013к
Цена:
Тема: Інветстиційна привабливість туристичного підприємства
Предмет:Туризм і туристичний бізнес
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Менеджмент організацій туристичної індустрії / Менеджмент міжнародного туризму
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 7 1.1.Сутність поняття інвестиційної діяльності та загальні аспекти її управління на туристичних підприємствах України 7 1.2. Міжнародний досвід формування інвестиційної привабливості туристичного підприємства 15 1.3. Особливості впровадження інвестицій на туристичних підприємствах України 25 Висновки до розділу 34 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХХХХ» 36 2.1. Характеристика туристичного підприємства «ХХХХ» 36 2.2. Аналіз факторів впливу на інвестиційну привабливість туристичного підприємства «ХХХХ» 44 2.3. Особливості впливу інвестиційної привабливості на діяльність туристичного підприємства «ХХХХ» 61 Висновки до розділу 67 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 69 3.1 Основні напрямки покращення інвестиційної привабливості туристичних підприємств 69 3.2 Розробка нової стратегії по формуванню інвестиційної привабливості туристичного підприємства «ХХХХ» 77 3.3 Прогноз та оцінка ефективності реалізації інноваційної стратегії для привабливості туристичного підприємства 85 Висновки до розділу 92 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 94 СПИСКИ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 99 ДОДАТКИ 106  
Курс:6
Реферат:У вступі приведено актуальність теми, зазначено мету, завдання, предмет, об‘єкт дослідження, методологічну та інформаційну базу дослідження, наукову новизну, результати апробації. В першому розділі «Теоретичні засади формування інвестиційної діяльності туристичних підприємств в Україні» досліджено сутність поняття інвестиційної діяльності та загальні аспекти її управління на туристичних підприємствах України, міжнародний досвід формування інвестиційної привабливості туристичного підприємства, а також особливості впровадження інвестицій на туристичних підприємствах України. В другому розділі «Аналіз та оцінка інвестиційної привабливості на прикладі туристичного підприємства «ХХХХ» наведено характеристику підприємства «ХХХХ», проведено аналіз факторів впливу на інвестиційну привабливість туристичного підприємства «ХХХХ», визначено особливості впливу інвестиційної привабливості на діяльність туристичної агенції «ХХХХ». В розділі розроблено та апробовано методику оцінки інвестиційної привабливості для малого підприємства туристичної галузі. В третьому розділі «Напрямки вирішенняч проблем та шляхи вдосконалення процесу покращення інвестиційної привабливості туристичних підприємств України» наведено основні напрямки покращення інвестиційної привабливості туристичних підприємств, проведено розробку нової стратегії по формуванню інвестиційної привабливості туристичної агенції «ХХХХ», здійснено прогнозування та оцінка ефективності реалізації інноваційної стратегії для підвищення привабливості туристичного підприємства.  
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження полягає в тому, що питання розвитку туризму стоять в ряді першочергових серед завдань економічного піднесення країни. Реалізація стратегічних інвестиційних проектів дозволить здійснити відповідну переструктуризацію діяльності туристичної галузі у взаємозв’язку з напрямами соціально-економічного життя держави, дасть можливість зорієнтувати населення, владні, управлінські та бізнесові структури та комплексний підхід до забезпечення ефективного використання переваг і можливостей вітчизняної туристичної сфери, обумовлених природно-кліматичними умовами, національними традиціями та історичними особливостями, з урахуванням вимог щодо захисту довкілля та збереження і збагачення історико-культурної спадщини. Разом з тим, в розвитку туристичної галузі є певні проблеми, основними з яких є неефективне та нераціональне використання відповідних ресурсів, сучасний рівень розвитку туристичної індустрії не відповідає наявному потенціалу. Це є визначальним питанням, яке має диференційовану структуру, складаючись, у свою чергу, з ряду інших, більш конкретних питань. Так, до останніх можна віднести, насамперед, недостатньо розвинуту інфраструктуру, низьку якість обслуговування, відсутність якісної реклами та глибинної інформації про готелі, санаторії, тури по країні та послуги, які надаються на світовому рівні, значний податковий тягар. Необхідною умовою структурної перебудови туристичної галузі та прискорення темпів її росту є збільшення обсягів інвестицій та підвищення їх ефективності. Інвестиційний процес є одним із найважливіших факторів економічного зростання туризму, а тому туристична галузь, як складова національної економіки України потребує вкладення інвестицій для оптимального функціонування і розвитку. Аспекти інвестиційної діяльності в туризмі досліджували різні вітчизняні та зарубіжні вчені. Серед вчених, які зробили значний внесок у розвиток теорії та практики функціонування інвестицій, описали їх економічну сутність та класифікацію слід відзначити: І.А. Бланка 8, Л.С. Валірунова 11, М.П. Денисенко 16, А.П. Дука 18, І.Ю. Єпіфанова 21 та ін. Розвиток джерел та специфіки інвестування в туризмі вивчали: Л. Агафонова 1, В.И. Азар 2, Р.Є. Зварич 22, О. Кальченко 25, В.О. Стойока 49 та ін. Методику оцінки інвестиційної привабливості та ефективності інвестування підприємств вивчали А.В. Череп 63, Д. Черваньов 62, В.М. Хобта 59 та ін. Проте недостатньо уваги приділено питанню залучення інвестицій туристичним підприємством, а також методиці оцінки інвестиційної привабливості підприємства туристичного бізнесу, що і пояснює актуальність обраної теми. Мета дипломної роботи: оцінити інвестиційну привабливість туристичного підприємства. Основні завдання дипломної роботи: ? з’ясувати сутність поняття інвестиційної діяльності та загальні аспекти її управління на туристичних підприємствах України; ? вивчити міжнародний досвід формування інвестиційної привабливості туристичного підприємства; ? проаналізувати особливості впровадження інвестицій на туристичних підприємствах України; ? навести характеристику туристичного підприємства «ХХХХ»; ? провести аналіз факторів впливу на інвестиційну привабливість туристичного підприємства «ХХХХ»; ? дослідити особливості впливу інвестиційної привабливості на діяльність туристичного підприємства «ХХХХ»; ? розробити основні напрямки покращення інвестиційної привабливості туристичних підприємств; ? впровадити нову стратегію по формуванню інвестиційної привабливості туристичного підприємства «ХХХХ»; ? спрогнозувати і оцінити ефективність реалізації інноваційної стратегії для привабливості туристичного підприємства. Об’єкт дослідження: туристичне підприємство «ХХХХ». Предмет дослідження: інвестиційна привабливість туристичного підприємства. Під час написання роботи використані загальнонаукові методи наукових досліджень, зокрема метод наукового пізнання, аналізу, синтезу, порівняння, індукції та дедукції. Також використані методи економічного (показники динаміки, структури) та фінансового аналізу (фінансові коефіцієнти). Для написання роботи використані наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, статті періодичного друку, дані офіційних сайтів державних установ, управлінська, фінансова та статистична звітність досліджуваного підприємства. Наукова новизна роботи полягає у розробці методики оцінювання інвестиційної привабливості малого туристичного підприємства на основі інтегрального показника інвестиційної привабливості. Також в роботі розроблено перелік напрямків підвищення інвестиційної привабливості малого підприємства туристичної сфери. Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій щодо підвищення рівня інвестиційної привабливості туристичної агенції. Матеріали дипломної роботи опубліковані в збірнику наукових статей студентів «Індустрія туризму: теорія та практика». Апробація результатів дослідження проводилась шляхом оприлюднення на нараді керівників туристичної агенції. Результати дослідження отримали позитивні відгуки. Робота складається зі вступу, трьох розділів, списку використаної літератури та додатків.  
Объём работы:
96
Выводы:В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. 1. В першому розділі роботи досліджено теоретичні засади здійснення інвестиційної діяльності туристичними підприємствами. Підсумовуючи розглянуті теоретичні підходи визначено, що під інвестиційною діяльністю слід розуміти відпо¬відним чином організовану діяльність, що здійснюється в реально існуючих у країні умовах господарювання, сутність якої полягає у цілеспрямованому процесі знаходження необхідної кількості інвестиційних ресурсів, виборі від-повідних об'єктів чи інструментів для їх вкладання, розробці і впровадженні поетапної інвестиційної програми чи стратегії та забезпеченні ефективної її реалізації з метою отримання прибутку та/чи іншого позитивного результату. Суб’єктами інвестиційної діяльності туристичних підприємств можуть бути державні органи влади, фізичні та юридичні особи України та інших держав. Об’єктом інвестиційної діяльності є майно в різних формах, на яке витрачено інвестиції та яке використовується для отримання прибутку: основні та оборотні кошти, цінні папери, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, майнові права. Основною метою інвестиційного менеджменту є вибір способу забезпечення реалізації найефективнішої інвестиційної стратегії суб'єктів підприємницької діяльності на усіх етапах розвитку з метою підвищення ефективності виробництва, збільшення прибутку та мінімізації інвестиційних ризиків. Інвестиційна діяльність туристичної фірми повинна розроблятися та здійснюватися з урахуванням певної перспективи через конкретизацію її напрямків з урахуванням перспективи, тобто шляхом формування інвестиційної стратегії. 2. Під інвестиційною привабливістю туристичного підприємства слід вважати комплекс якісних і кількісних показників, які всебічно визначають спроможність примноження підприємством інвестованого капіталу. Інвестиційна привабливість туристичного підприємства визначається на основі інвестиційного клімату в країні та туристичній галузі, і як інтегральний показник, формується під впливом чинників прямого і непрямого впливу, визначає бажання чи відмову інвестора вкладати гроші в такий інструмент як підприємство. Також в розділі проведено дослідження досвіду зарубіжних країн щодо підвищення інвестиційної привабливості туристичного бізнесу. Серед найбільш цікавих підходів слід виділити використання сучасних інформаційних технологій, новітніх маркетингових засобів, а також технологій навчання туристичного персоналу. 3. Основним джерелом фінансування інвестицій туристичної галузі в даний час є власні кошти підприємств (переваж¬но амортизаційний фонд і власний прибуток). Дуже мала частка кредитних ресурсів в туристичний сектор економіки вкладається українськими банками. Незадовільним є обсяг державної підтримки інноваційних процесів в туристичному бізнесі. 4. В другому розділі роботи оцінено інвестиційну привабливість туристичної агенції «ХХХХ», одна з агенцій найбільшої в Україні мережі туристичних агенцій «ХХХХ». Туристична агенція «ХХХХ» протягом усього періоду свого існування поліпшує якість надання туристичних послуг, підприємство розширює перелік послуг, які може одержати клієнт. Проведена оцінка фінансового стану підприємства показала, що туристична агенція працює прибутково і має стійкий фінансовий стан. 5. В розділі проведена оцінка інвестиційної привабливості підприємства та факторів що на неї впливають. Серед основних факторів впливу були обрані і проаналізовані наступні: стан економіки України, стан галузі туризму, рівень конкуренції в галузі, стан стратегічного управління на підприємстві, фінансовий стан підприємства, потенціал розвитку підприємства. Оцінка інвестиційної привабливості проводилась за допомогою інтегрального показника. Максимальне значення показника – 4 бали. Бал інвестиційної привабливості туристичної агенції «ХХХХ» склав 2,55. Такий рівень є недостатнім для знаходження потенційних інвесторів. 6. Аналіз сильних і слабких сторін діяльності туристичного підприємства дає можливість проаналізувати можливість підвищення ефективності роботи підприємства. Маючи певний перелік слабких сторін, керівництво туристичної агенції «ХХХХ» має провести певні заходи щодо ослаблення їхньої дії або повного усунення. 7. В третьому розділі роботи проведено розробку напрямків підвищення інвестиційної привабливості туристичної агенції «ХХХХ». Інвестиційна привабливість туристичного підприємства залежить від багатьох факторів, серед яких є керовані (система управління, фінансовий стан, персонал) так і некеровані (тенденції розвитку галузі, стан економіки, рейтинг конкурентоспроможності країни). Як альтернативи підвищення інвестиційної привабливості туристичної фірми в розділі розглянуті наступні: а) Одним з найбільш вагомих факторів інвестиційної привабливості туристичних підприємств є їх здатність генерувати прибуток. Для цього розглянуто напрямки зниження витрат та збільшення доходів туристичної фірми. б) Важливим фактором впливу на інвестиційну привабливість є застосування на туристичному підприємстві новітніх інформаційних технологій. До найбільш вагомих інноваційних технологій в туризмі відноситься використання Інтернету для просування і реалізації туристичного продукту. в) Наступним важливим фактором є система маркетингу підприємства, зокрема такі її складові як: сучасна маркетингова програма просування послуг, маркетингові заходи щодо стимулювання збуту. г) Також важливу роль для підвищення інвестиційної привабливості підприємства грає його персонал. Досвідчений, комунікабельний та ввічливий персонал є необхідним елементом будь-якої компанії, що надає послуги. Для підвищення кваліфікації персоналу можна запропонувати відвідування зовнішніх тренінгів, або створення власними зусиллями внутрішніх тренінгів, особливо в періоди спаду попиту. 8. В розділі сформульовано місію туристичної агенції «ХХХХ» наступним чином: створення умов для зручного вибору готелю та сприяння комфортному відпочинку клієнтів з метою набуття позитивних вражень та нових сил і натхнення. Туристичній агенції «ХХХХ» рекомендовано обрати стратегію концентрації (або фокусування). Фокус має бути зроблений на певному сегменті відпочинку. Для досягнення концентрації на цьому сегменті необхідно: а) вибрати найкращі пропозиції і скоротити асортимент (відкинуте непопулярне, неконкурентоспроможне); б) розробити власні тури, які будуть ексклюзивними. Найбільш доцільним з розглянутих у попередньому розділі напрямків підвищення привабливості туристичних підприємств для туристичної агенції «ХХХХ» є використання сучасних Інтернет-технологій. В розділі запропоновано створення веб-сайту для туристичної агенції «ХХХХ» із використанням новітніх інформаційних технологій. Зокрема рекомендовано використати найновітнішу технологію - віртуальний тур. Він є ефективним інструментом маркетингу, що дозволяє показати потенційному споживачеві послугу особливим чином. Віртуальний тур створює у глядача «ефект присутності» - яскраві зорові образи, що запам'ятовуються, і дозволяє отримати якнайповнішу інформацію про товар або послугу. Власний веб-сайт надасть туристичній агенції «ХХХХ» наступні можливості: а) набуття певного іміджу в Інтернет-середовищі; б) залучення нових клієнтів; в) вихід на нові ринки збуту. 9. В результаті реалізації проекту створення власного веб-сайту туристичне підприємство отримає додатковий дохід в обсязі 417,7 тис. грн. за 3 роки. При цьому доходність інвестицій складе 8,93, тобто інвестицій принесуть дохід в 8,93 рази більший, ніж було вкладено коштів. Проект окупиться за 1,3 року.  
Вариант:нет
Литература:1. Агафонова Л. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ Л. Агафонова, О. Агафонова; Київський ун-т туризму, економіки і права. − К.: Знання України, 2008. − 351 с. 2. Азар В.И., Экономика туристского рынка / В.И. Азар, С.Ю. Туманов − М. : ИПК госслужбы, 2009. – 203 с. 3. Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку туризму: Електронний ресурс // Офіційний сайт Державної служби туризму і курортів України. – Режим доступу: www.tourіsm.gov.ua 4. Андраш О.А. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств туристичної галузі/ О.А.Андраш // Вісник НТУ «ХПІ». Сборник научных трудов. Тематический выпуск «Технический прогресс и эффективность производства». – 2010. − №8. − С. 3-12. 5. Бандурін О.В. Інвестиційна стратегія корпорації на регіональному рівні / О.В. Бандурін, Б.А. Чуб. − М. : Наука і економіка, 1998. – 132 с. 6. Бережна І. Ю. Поняття та роль інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу на сучасному етапі економічного розвитку / І. Ю. Бережна // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2011. − № 1 (9). – С. 86-92 7. Білецька І. М. Стратегічне управління туристичним підприємством Текст : монографія / Білецька І. М. ; Терноп. нац. екон. ун-т. − Івано-Франківськ : Вид. Третяк І. Я., 2010. − 224 с. 8. Бланк І.А. Інвестиційний менеджмент: Навчальний курс / І.А. Бланк. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 656 с. 9. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. / И.А. Бланк – К. : Ника-Центр, Эльга, 2001. – 528 с. 10. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів : монографія / М. Борущак – Львів : ІРД НАН України, 2006. – 288 с. 11. Валірунова Л.С. Інвестування: Підручник для ВУЗів / Л.С. Валірунова, О.Б. Казакова. – М.: Волтерс Клівер, 2010. – 448 с. 12. Визначено критерії ризику у сфері туризму Електронний ресурс / Український фінансово-бухгалтерський портал. – Режим доступу: www.dtkt.com.ua/show/1cіd03940.html 13. Вовчак О. Причини та наслідки впливу світової фінансової кризи на розвиток банківського і реального секторів економіки Україні / О. Вовчак // Вісник Націо¬нального банку України. − 2009. − №8. − С. 22-25. 14. Герасимчук З.В. Політика розвитку проблемних регіонів: методологічні засади формування та реалізації: монографія / З.В. Герасимчук, В.Л. Галущак. – Луцьк : Надстир’я, 2006. – 248 с. 15. Галушкіна Т.П. Еколого-збалансовані пріоритети розвитку територій: концептуальні засади та організаційний механізм: монографія / Т.П. Галушкіна, Л.М. Грановська. – Херсон: В-во ХДУ, 2009. – 372 с. 16. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: підручник для студентів / М. П. Денисенко. - К. : Алеута, 2003. - 338 с. 17. Дєєва Н. М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. М. Дєєва, О. І. Дедіков ; Дніпропетровська держ. фінансова академія. − К. : Центр учбової літератури, 2007. − 328 с. 18. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : Нач. посібник. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2008. – 432с. 19. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу / Л.П.Дядечко − К. : Центр учбової літератури, 2007. − 224 с. 20. Економіка підприємства : Підручник / За ред. проф. Перерви П.Г., проф. Погорєлова М.І. – Харків : 2005. − 691 с. 21. Єпіфанова I.Ю. Підвищення інвестиційної привабливості підприємства як напрямок залучення інвестиційних ресурсів Електронний ресурс / І. Ю. Єпіфанова // Экономические науки. Инвестиционная деятельность и фондовые рынки. − Режим доступу : www.rusnauka.com/ 8_NIT_2008/Tethis/Economics/ 27442.doc.htm 22. Зварич Р.Є. Проблеми залучення іноземних інвестицій в туристично-привабливі регіони України / Р.Є.Зварич // Проблемы развития внешнеэкономических свіязей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов. − 2011. − №2. − с. 365-371 23. Иванов Г.И. Инвестиции: сущность, виды, механизмы функционирования / Г. И. Иванов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. − 352 с. 24. Игнатьев А.В. Методы формирования и механизмы реализации инновационной стратегии управления туристическим бизнесом Текст: автореф. дис. … докт. екон. наук: 08.00.05 / Игнатьев А.В. ; НОУ ВПО "Университет Российской академии образования". – М., 2011. – 52 с. 25. Кальченко О. Складові інноваційно-інвестиціного потенціалу підприємств туристичної галузі / О.Кальченко // Чернігівський державний технологічний університет Електронний ресурс. – Режим доступу : http://sophus.at.ua/publ/2011_11_15_16_kampodilsk/section_3_2011_11_15_16/skladovi_innovacijno_investicijnogo_potencialu_pidpriemstv_turistichnoji_galuzi/5-1-0-80 26. Квартальнов В.А. Туризм / В.А. Квартальнов. – М. : Фінанси і статистика, 2002. – 320 с. 27. Ковальська Л.Л. Оцінка конкурентоспроможності регіону: монографія / Л.Л. Ковальська. – Луцьк : Надстир’я, 2007. – 420 с. 28. Костирко Р.О. Система внутрішнього контролю резервів потенціалу прибутковості: методологія, організація, методичне забезпечення // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. − №10. – 2008. – с. 34-39 29. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. / Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. − М. : Юнити-Дана, 2007. − 1045 с. 30. Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг : навч. посіб. / Н. Є. Кудла ; Львів. ін-т економіки і туризму. − К. : Знання, 2011. − 351 с. 31. Лобозинська С. Оцінка конкурентоспроможності банківської системи України / С. Лобозинська // Банківська справа. − 2009. − №4. − С. 38-43. 32. Мальська М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес: теорія та практика : Навч. пос. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 424 с. 33. Мамонтова А.О. Підвищення прибутку підприємства комплексним методом / А.О. Мамонтова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – 2009. − №6. – С. 9-14 34. Матвійчук Л.Ю. Основні напрями інвестиційного забезпечення розвитку туризму в Україні / Л.Ю.Матвійчук // Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України. − 2012. − №143. − С. 15-22. 35. Мельниченко С. В. Інформаційні технології у туристичній індустрії : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. − К. : б. в., 2011. − 280 с. 36. Мохната К. Використання CRM-технологій в діяльності туристичних підприємств Електронний ресурс. – Режим доступу: http://conf-cv.at.ua/forum/47-382-1 37. Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні. Навчальний посібник / А.С. Музиченко. − К. : Кондор, 2005. − 405 с. 38. Новиков В.С. Инновации в туризме − М. : ИЦ "Академия", 2007. − 208 с. 39. Офіційний сайт Державного комітету статистики. Електронний ресурс. − Режим доступу: www. ukrstat.gov.ua 40. Офіційний сайт НБУ Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua 41. Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти : збірн. тез за матеріалами Всеукр. наук.-техніч. інтернет-конференції (22 березня 2013 р.). − Умань : Сочінський, 2013. − 314 с. 42. Пилитяк А. Инвестиционная привлекательность регионов Украины: социально демографический аспект / А. Пилитяк // Экономика Украины. − 2004. − № 8. − С. 82-85. 43. Погасій С. О. Інвестиційний менеджмент (в прикладах і завданнях) : навч. посібник / С.О. Погасій, О.В. Познякова, Ю.В. Краснокутська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 337 с. 44. Поляк Г.Б. Фінансовий менеджмент : Підручник / Г.Б. Поляк, І.А. Акодіс, Л.Д. Андронова та ін. – М. : Волтерс Клівер, 2009. – 608 с. 45. Портер М. Стратегия конкуренции / М. Портер / Пер. с англ. − М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. − 715 с. 46. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту : Навчальний посібник. − К. : Кондор, 2005. − 408 с. 47. Соболева О.А. Фінансово-економічний аналіз діяльності турфірми Електронний ресурс / О.А. Соболева, І.І. Соболев // Туристична бібліотека «Все про туризм». – Режим доступу: tourlіb.net/ books_tourіsm/soboleva.htm 48. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях / Андреєва Н.М., Бараннік В.О., Бєлашов Є.В. та ін.; За науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / РВПС України, ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, ЛНТУ, НДІ СРП. – Сімферополь : Фенікс, 2010. – 582 с. 49. Стойока В.О. Напрями активізації інвестиційної діяльності в туристичній сфері України / В.О. Стойока // Уманський державний педагогічнийуніверситет імені Павла Тичини. – 2011. − №46. − С. 3-13. 50. Татаренко Н. О. Теорії інвестицій : навч. пос. / Н. О. Татаренко, А. М. Поручник. − К. : КНЕУ, 2000. − 159 с. 51. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т. І. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. та доповн. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 463 с. 52. Трохимець О.І. Розвиток туризму в Україні та його стратегічне значення для національної економіки / О.І. Трохимець // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. − 2012 р. − № 3. – С. 12-18. 53. Туболець І. І. Чинники формування інвестиційної привабливості регіону / І. І. Туболець // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 20. – С. 9–11. 54. Туризм как вид деятельности: Учебник для студентов высш. учебн. заведений / И. В. Зорин, Т. П. Каверина, В. А. Квартальнов; Российская междунар. академия туризма. − 2-е изд., перераб. − М. : Финансы и статистика, − 2008. − 286 с. 55. Управління потенціалом туристичного підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Ткач та ін. ; Запоріз. нац. техн. ун-т. − Д. : Акцент, 2013. − 227 с. 56. Федоренко В.Г. Іноземне інвестування економіки України: Навчальний посібник / В.Г. Федоренко. – К.: МАУП, 2004. – 272 с. 57. Федорченко В.К. Педагогіка туризму : навчальний посібник / за ред. В.К. Федорченко, Н.А. Фоменко, М.І. Скрипник, Г.С. Цехмістерова. – К. : Слово, 2004. – 276 с. 58. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник / За ред. Момот Т. В. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 712 с. 59. Хобта В.М. Формування та підвищення інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання / В.М. Хобта, А.В. Мєшков // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна/ За заг. ред. д.е.н. В.В. Дємєнтьєва. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ». – Вип. 37(3). – 2009. – С. 118-125 60. Худо В.В. Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку / В.В.Худо // Міжнародний конгрес. − Трускавець, 2000. − 275 с. – С. 154-160. 61. Цьохла С. Ю. Систематизація факторів розвитку туристичної індустрії / // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. − 2009. − №2. − Том 22 (61). − С. 373-380. – (Серия «Экономика и управление»). 62. Черваньов Д. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: навч. пос. / Д. Черваньов. − К. : Знання-Прес, 2003. − 622 с. 63. Череп А.В. Інвестознавство : Підручник. – К. : Кондор, 2006. – 398 с. 64. Чорна Л.В. Зміст освіти в туризмі в університетах США / Л.В. Чорна // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – 2010. – № 16 (203). – С. 181–187. 65. Чудновский А.Д. Информационные технологии управления в туризме : учебное посо¬бие / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. − М. : КНОРУС, 2006. – 104 с. 66. Шаптала О. Рекреація і туризм: взаємозв'язки, відносини і проблеми // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. − 2009. − № 3. − С. 395-399 67. James C. Makens. Marketіng for Hospіtalіty and Tourіsm. - Publіsher: Prentіce Hall; Іnc. Category: Busіness. 4th edіtіon. – 2005 68. Larry Dwyer. Іnternatіonal Handbook on the Economіcs of Tourіsm. - Publіsher: Edward Elgar Publіshіng. − 2010. − 495 p. 69. Wіllіam F. Theobald. Global Tourіsm. Thіrd Edіtіon. /F.Wіllіam// - Publіsher: Butterworth- Heіnemann. – 2010 − 588 p. 70. Cornell University: Courses of Study 2011–2012 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://courses.cornell.edu/index.php?catoid=12.  
Дополнительная информация:Додається: Туристична карта України, Зведені дані по Балансу туристичної агенції за 2010-2012 рр., Зведені дані Звіту про фінансові результати туристичної агенції за 2010-2012 рр., Приклад форми опитування на сайті Кам‘янець-Подільського Музею-заповідника, Тематика тренінгів для підвищення рівня кваліфікації персоналу туристичної агенції, Сайт шведської турити стичної фірми, Віртуальний 3D тур, ЗВІТи ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ та інші додатки.     подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)