Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Зв'язки з громадськістю (PR)»

Особливості побудови PR у державних структурах

Карточка работы:5709б
Цена:
Тема: Особливості побудови PR у державних структурах
Предмет:Зв'язки з громадськістю (PR)
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):PR-менеджер
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Сутність паблік рілейшн у державній системі 5 1.1. Сутність паблік рілейшн та його види 5 1.2. Роль паблік рілейшн у державній системі: моделі та цілі 9 Розділ 2. Особливості PR в державних структурах 16 2.1. Відмінності в PR - структурах державного і бізнес управління. 16 2.2. Діяльність Управління по зв'язках з державними і громадськими організаціями Міністерства фінансів України 24 Висновки 32 Список використаної літератури 34 Вступ 3 Розділ 1. Сутність паблік рілейшн у державній системі 5 1.1. Сутність паблік рілейшн та його види 5 1.2. Роль паблік рілейшн у державній системі: моделі та цілі 9 Розділ 2. Особливості PR в державних структурах 16 2.1. Відмінності в PR - структурах державного і бізнес управління. 16 2.2. Діяльність Управління по зв'язках з державними і громадськими організаціями Міністерства фінансів України 24 Висновки 32 Список використаної літератури 34
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Формування нового типу відносин у суспільстві зв'язано з процесами демократизації політичної системи і розвитку суспільства, що характеризується в XXI столітті як "інформаційне суспільство". У цих умовах функції і методи примусу і диктату в діяльності держави виступають позиції узгодженню інтересів і координації зусиль різних груп населення й організацій у рішенні тих або інших питань, виробленню загальної лінії і стратегії дій. На сьогоднішній день в Україні не існує цілісної, організаційно оформленої і законодавчо закріпленої системи взаємодії держави і суспільства, відповідно, не виконується визначений Конституцією РФ курс на демократизацію держави і суспільства. Таким чином, актуальна є проблема якісних змін у діяльності державних органів влади і управління, перетворення системи управління з урахуванням вироблення механізму узгодження інтересів керованих і керуючих, що повинні одержати підставу в законодавстві, у суспільній свідомості і політичній культурі державних службовців, політиків і громадян. У 80-і рр. у нашій країні практично не було робіт з даній тематиці. На початку 90-х рр. зі зміною політичної й економічної ситуації в країні дослідження феномена PR стає актуальним. Оскільки вітчизняний досвід у даному питанні були явно недостатнім, спочатку дослідники спиралися на закордонну літературу. Найбільш популярним виданням про PR у СНД стала книга Сема Блека "Паблик рилейшнз. Що це таке?". Починаючи з 1994 р, вийшов цілий ряд книг вітчизняних авторів, у яких проблема PR розглядається досить глибоко і плідно. Однак слід зазначити, що робіт, що безпосередньо досліджує зв'язки з громадськістю в державних органах влади, дуже мало. Метою дипломної роботи є теоретичне дослідження служб по зв'язках із громадськістю в держорганах влади як новий елемент демократизації державного управління в системі взаємодії, що формується, держави і суспільства. Об'єктом роботи є служба по зв'язках із громадськістю в державних органах влади і управління як нове політико-управлінське явище, інститут, змістовно, що функціонально відбиває тенденцію демократизації державного управління. Предметом даної роботи виступають політико-правові відносини і функції, що складаються і розвиваються в процесі утворення служб по зв'язках із громадськістю в державних органах влади і управління, процесом поступового засвоєння службами PR нової соціально-політичної ролі в системі "влада – суспільство – громадянин".
Объём работы:
34
Выводы:Перелік структур і функцій, що входять у систему державних PR, досить широкий, різноманітний і має потенціал для подальшого розвитку вшир і всередину. У даній роботі була проведена спроба систематизувати знання, йдучи від теоретичних принципів існування PR-служб в органах державного управління до аналізу PR-підрозділу у великій державній структурі. Діяльність «паблік рілейшенз» у принципі інституалізована. В органах державного управління й у політичних організаціях служби PR називаються по-різному: департамент суспільних зв'язків, відділ по зв'язках із громадськістю, інформаційно-аналітичний центр, департамент по управління суспільними зв'язками і т.д. Ці підрозділи мають адекватну цілям організації структуру: відділи аналізу, планування, координації, адміністративний, виробничий, прес-служба. Служби по зв'язках із громадськістю збагачують засоби адміністративного впливу «не адміністративним впливом», дозволяють суспільним, цивільним організаціям досягати своїм цілей не тільки прямим лобіюванням, але і шляхом формування корпоративної (суспільної) думки. В органах державної влади України служби PR приживаються непросто. Занадто велика спокуса обпертися на чисто адміністративні засоби управління - розпорядження, накази, указівки. Однак демократичні перетворення в суспільстві, зміна політичної системи, реформування державної служби ставлять органи влади і політичні організації перед дилемою: або вони перетворяться під велінням часу, або відриваються суспільством, відчужуються від людей і тому виявляються нездатними вирішувати чисто управлінські задачі. Потреба в контакті з громадянами, громадськими організаціями, засобами масової інформації настільки велика, що служби «публік рілейшнз» стають органічним елементом усі системи державного управління, політичної структури суспільства. Управлінська діяльність, не усвідомлена суспільством і не одержало його позитивного відгуку, у демократичній державі приречена на невдачу. От чому успіх діяльності будь-якої організації в Україні сьогодні певною мірою залежить від практичного використання механізму PR. Успіх же діяльності служб по зв'язках із громадськістю в органах державної влади визначається тим, наскільки точно усвідомлені закономірності PR у сфері управління, як повно "ідеальна модель" служб по зв'язках із громадськістю відтворена в організаційній структурі і наскільки раціонально використовуються механізми і методики PR. Дослідження процесу демократизації українського суспільства й особливостей взаємодії органів державної влади управління суспільством дозволила зробити наступні висновки: - об'єктивні потреби суспільного розвитку на сучасному етапі органічно зв'язані з необхідністю формування нового типу державного управління, вироблення нової стратегії взаємин між державою і суспільством, побудованих на основі діалогових, партнерських відносин; - зв'язку з громадськістю в державних органах влади і управління – це специфічна управлінська діяльність, що складається в адресному управлінні станом суспільної думки і маючи метою створення сприятливих, діалогових взаємин між держорганами, цивільним суспільством і рядовими громадянами; - місце зв'язків із громадськістю в системі державного керування виявляється за допомогою системного підходу до вивчення цієї системи, що дозволяє представити її як функціонування декількох складних соціальних систем: системи, системи управлінської і системи взаємодії між суспільством і державою, що функціонують як різні інститути держави і суспільства, що реально реалізують зв'язки; - у керуючій системі основним організаційним компонентом системи взаємодії держави і суспільства є служби по зв'язках із громадськістю.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16.11.1992 № 2782-XII. 2. Алешина И.В. "Паблик рилейшнз для менеджеров = Public Relations for managers: Курс лекций". - М. : "ИКФ "ЭКМОС", 2003. – 479 с. 3. Антипов К.В., Баженов Ю.К. Паблик рилейшнз: Учеб. пособие. - 3-е изд., перераб., доп. - М. : Издательский Дом "Дашков и Ко", 2002. – 146 с. 4. Балабанова Л.В., Савельєва К.В. "Зв'язки з громадськістю в системі маркетингового менеджменту підприємств" / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган- Барановського. - Донецьк : ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2005. – 273 с. 5. Баркеро Кабреро Хосе Даниэль. Связи с общественностью в мире финансов: Ключ к успеху: Пер. с исп. / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. - М. : Дело, 1996. - 80с. 6. Бинецкий Алексей Эдуардович. "Паблик рилейшнз: защита интересов и репутации бизнеса": Учеб.-практ. пособие - М. : ИКФ "Экмос", 2003. – 238 с. 7. Блэк Сэм. Введение в паблик рилейшнз / В.Г. Днепровский (пер.с англ.), И.А. Черничкина (пер.с англ.). - Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 320 с. 8. Буари Филипп А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия / Н.С. Добробабенко (пер.с фр.). - М. : Консалтинговая группа "Имидж-Контакт", 2001. – 178 с. 9. Державна служба: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Українська академія держ. управління при Президентові України; Харківський регіональний ін- т / Г.І. Мостовий (ред.), О.Ф. Мельников (ред.). - Х. : Видавництво ХарРІ УАДУ "Магістр", 2003. – 273 с. 10. Джефкинс Фрэнк, Ядин Дэниэл. Паблик рилейшнз: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 350400 "Связи с общественностью" / В.Н. Егоров (пер.с англ.). - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 400 с. 11. Доти Дороти И. Паблисити и паблик рилейшнз: Пер. с англ.. - 2.изд., стереот. - М. : Филин, 1999. – 288 с. 12. Дубенко Ф.Д. Державна служба і державні службовці в Україні – К.: "Видавничий дім", 1999. – 242 с. 13. Желюк Т.Л. Державна служба: Навч. посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2005- 576 с. 14. Зв'язки з громадськістю: Як їх встановлювати і підтримувати?: Навч.-метод. посібник для працівників органів місцевого самоврядування і громадських організацій / Центр інновацій та розвитку / Олександр Сидоренко (авт.-упоряд.), Наталя Сидоренко (авт.-упоряд.). - К., 1998. - 99с. 15. Китчен Филип. Паблик рилейшнз. Принципы и практика: Пер. с англ.. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 454 с. 16. Комаровский В.С. "Связи с общественностью в политике и государственном управлении". М., РАГС, 2001. - 520 с. 17. Лебедева Татьяна Юрьевна. Паблик рилейшнз. Корпоративная и политическая режиссура. Модели, система ценностей, каналы СМК. - М. : Издательство Московского университета, 1999. - 352 с. 18. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз: Навч. Посіб. – 2-ге вид., випр. І доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 373 с. 19. Шишкина М.А. "Паблик рилейшнз в системе социального управления" / Санкт-Петербургский гос. ун-т. Факультет журналистики. - СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1999. – 444 с. 20. http://publicity.kiev.ua 21. www.pressclub.host.ru 22. www.propr.com.ua 23. www.rada.gov.ua 24. www.sovetnik.ru 25. www.sta.gov.ua
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (119)