Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Економічна сутність та класифікація операційних витрат

Карточка работы:4601-2013к
Цена:
Тема: Економічна сутність та класифікація операційних витрат
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Стаття
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Анотація. Уточнено економічну сутність та розглянуто основні підходи до класифікації операційних витрат, дано критичний аналіз тлумачення згідно з положеннями Податкового кодексу України, національних та міжнародних стандартів обліку. Ключові слова: витрати, операційні витрати, класифікація, міжнародні та національні стандарти фінансової звітності  
Объём работы:
18
Выводы:У ринкових умовах необхідно щодня контролювати виручку від реалізації, відстежувати вплив на прибуток змін в обсязі витрат на одиницю реалізованої продукції та фактори, що визначають ці зміни. З метою зниження витрат виробництва і збільшення за рахунок цього прибутку підприємства доцільним є управління операційними витратами, планування та облік адміністративних витрат, які б відповідали світовим стандартам. Система стимулювання працівників при заниженні рівня адміністративних витрат може бути узгоджена із загальною системою винагороди за результати виробничо-господарської діяльності підприємства. Крім того, доцільність зниження цих витрат потребує обґрунтування, оскільки постійно знижувати їх неможливо, адже це може призвести до зниження якості продукції, і як наслідок − до втрати ринків збуту та зменшення прибутку на підприємстві. Аналіз систем управління витратами на підприємстві, її особливостей, які продиктовані специфікою виробництва, тривалістю операційного циклу та асортиментом продукції, свідчить про її інформативність. Оскільки управляти великим інформаційним потоком досить складно, то необхідно звернутися до такої форми представлення управлінської інформації, як бюджет. Також проаналізовано операційні витрати, які є невід'ємною складовою ціни виготовленої продукції, та продемонстровано, як працює операційний бюджет.  
Вариант:нет
Литература:1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.99 р. №996-ХІV (з останніми змінами від 16.10.12) // Офіційний вісник України. – 1999. − №33. – С. 71. 2. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ (з останнім змінами від 6.06.12) // Офіційний вісник України. – 2010. − №92. – Том 1. – С. 9. 3. Про затвердження положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" від 31 грудня 1999 р. №318 (з останніми змінами від 9.12.11) // Офіційний вісник України. – 2000. − №3. – С. 181. 4. Бабіч В. В. Облік за видами економічної діяльності : Підручник / В. В. Бабіч. – К. : КНЕУ, 2010. – 480 с. 5. Бачинський В. І. Підходи до вдосконалення обліку витрат виробництва промислових підприємств / В. І. Бачинський // Рівненський національний університет водного господарства та природокористування. Економіка, частина 2. − Рівне, 2004. − Вип. 4(28). − С. 80-82. 6. Білик М. Бюджетування у системі фінансового планування / М. Білик // Фінанси України. − 2003.–№3. – С. 97-109. 7. Білоусова І. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції / І. Білоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006.– №9. – С. 3-6. 8. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський словник / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир, «Рута». – 2001. – 224 с. 9. Витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика (на прикладі підприємств промисловості нерудних матеріалів) : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Олійник Оксана Вікторівна ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. − Житомир, 2002. – 287 с. 10. Гайдук І. О. Вплив операційних витрат на обсяг фінансових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі / І. О. Гайдук // Вісник львівської комерційної академії : Збірник наукових праць. Серія Економічна. – 2010. − №3. − С. 114-117. 11. Герасименко Т. О. Проблеми аналізу фінансових результатів торгових підприємств / Т. О. Герасименко, Л. І. Коваль // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : Збірник наукових праць. Львівська комерційна академія. – Львів. – 2004. − С. 61-64. 12. Голов С. Ф. Управлінський облік : Підручн. / С. Ф. Голов. – К., «Лібра». – 2008. – С. 17. 13. Гладчук Г. Г. Управління витратами виробництва як необхідна ланка ефективного господарювання / Г. Г. Гладчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. − №5. – С. 52-57. 14. Давидович І. Є. Управління витратами : Навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Тернопільська академія народного господарства. – Т. : Економічна думка, 2004. – 228 с. 15. Дудник М. О. Управління витратами підприємств холдингової компанії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дудник Марина Олександрівна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". − К., 2011. − 19 с. 16. Засадний Б. Витрати для ефективного управління діяльністю підприємства / Б. Засадний // Справочник экономиста. – 2009. − №4. – С. 43-47. 17. Куцик П. Сучасний підхід до оперативного контролю витрат на виробництво / П. О. Куцик // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. Спецвипуск 15 (частина 2). Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. – Львів : Інтереко, 2005. – С. 411-415. 18. Коваль Л. І. Проблемні питання класифікації витрат підприємств в умовах наближення податкового та управлінського обліку / Л. І.Коваль // Вісник львівської комерційної академії : Збірник наукових праць. Серія економічна. − 2011. − №35. − С. 179-181. 19. Лень В.С. Управлінський облік : Навч. посібн. / В. С. Лень. – К. : Знання-Прес, 2003. – 287 с. 20. Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства : Навч. посіб. / Л. В. Нападовська, А. В. Алексєєва, О. А. Бакурова та ін. ; За заг. ред. Л. В. Нападовської. − К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 378 с. 21. Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції швейної промисловості : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Грінчук Микола Степанович ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. − К., 2004. − 24 с. 22. Сопко В. В. Бухгалтерський облік : Навч. посібн. / В. В. Сопко. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 578 с. 23. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: основи теорії та концептуальні засади побудови : Навч.-метод. посібник / В. В. Сопко, О. В. Сопко. – К. : Знання України, 2003. – 231 с. 24. Сопко В. В. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник / В. В. Сопко, З. Гуцайлюк, М. Щирба та ін. – Тернопіль : Астон, 2005. – 496 с. 25. Теорія бухгалтерського обліку : Монографія / Л. В. Нападовська, М. Добія, Ш. Сандер та ін. ; За заг. ред. Л. В. Нападовської. − К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. − С. 735. 26. Управлінський облік / Л. В. Нападовська, О. А. Бакурова, В. М. Горностаєва та ін. ; За заг. ред. Л. В. Нападовської. − К. : КНТЕУ, 2006. − 346 с. 27. Управлінський облік витрат на підприємствах кондитерської галузі : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / А. В. Озеран ; Київ. нац. екон. ун-т. − К., 2001. − 20 с. 28. Хруцкий В. Внутрифирменное бюджетирование : Настольная книга по постановке финансового планирования / В. Хруцкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 464 с. 29. Черен А. В. Організація управління адміністративними витратами на підприємствах / А. В. Черен // Економіка та держава. – 2006. − №5. – С. 50-52. 30. Чорновіл І. А. Управління операційними витратами як основа забезпечення прибутковості підприємства / І. А. Чорновіл // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : Науковий журнал. − 2010. − №3. − С. 3-8. 31. Чумаченко М. Управлінський облік потребує підтримки / М. Чумаченко // Бухгалтерська облік і аудит. – 2003. – №5. – С. 3-7. 32. Шим Дж. К. Основы бюджетирования и больше : Справочник по составлению бюджетов : Пер. с анг. / Дж. К. Шим, Дж. Г. Сагел ; Под. общ. ред. В. А. Плотникова. – М. : Вершина, 2007. – 368 с. 33. Шумило О. Ю. Шляхи вдосконалення аналізу та оцінки операційних фінансових та інших витрат на підприємстві / О. Ю. Шумило // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. − №3. – С. 25-28. 34. Шумило Ю. О. Аналіз операційних витрат у системі бюджетів підприємств / Ю. О. Шумило // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – 2009. − №2. − С. 183-188. 35. Юрченко О. А. Облік витрат операційної діяльності / О. А. Юрченко // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». – Випуск 8(29). – Ч. 4. – 2011. – С. 19-29. 36. Офіційний сайт Державного комітету статистики України Електронний ресурс. − Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)