Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Види договірних порушень на транспорті.

Карточка работы:5777-2013к
Цена:
Тема: Види договірних порушень на транспорті.
Предмет:Право
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ, ЯКЕ РОЗГЛЯДАЄ ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ ТРАНСПОРТНИХ ПРАВОВІДНОСИН. 5 1.1. Визначення юридичного змісту правовідносин 7 1.2. Договори, на підставі яких виникають правовідносини на транспорті. 9 1.3. Договори перевезення як основний вид договорів, які регулюють транспортну діяльність. 13 РОЗДІЛ 2. ПОРУШЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРАВОВІДНОСИНАМИ НА ТРАНСПОРТІ. 18 2.1. Загальна характеристика поняття порушення договірних зобов’язань. 19 2.2. Порушення договірних зобов’язань, що витікають із договорів перевезення. 23 2.3. Порушення договірних зобов’язань, що витікають з інших договорів, які регулюють транспортну діяльність. 27 РОЗДІЛ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПЕРЕДБАЧЕНА ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРАВОВІДНОСИНАМИ НА ТРАНСПОРТІ. 30 3.1. Загальна характеристика відповідальності за порушення цивільних зобов’язань. 31 3.2. Цивільна відповідальність, передбачена за порушення договірних зобов’язань, пов’язаних із правовідносинами на транспорті. 34 3.3. Вирішення проблемних питань, пов’язаних з договірними відносинами на транспорті. 38 ВИСНОВОК 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Нині в Україні продовжуються процеси реформування економіки у зв’язку з переходом від планово-адміністративної соціалістичної системи до системи вільного товарообігу з використанням ринкових механізмів, які базуються на рівноправності усіх форм власності, на конкуренції суб’єктів підприємництва. У таких умовах важливого значення набувають способи захисту порушених прав учасників цивільних правовідносин. На сучасному етапі розвитку економічної і правової системи України роль транспорту займає все більше значення, оскільки без стабільного функціонування елементів єдиної транспортної системи країни неможливий сам процес виробництва. На сьогоднішній день не існує жодної сфери суспільного життя, яка б так чи інакше не була пов'язана з процесом перевезення. Транспорт займає особливе місце в складі економіки України. Він забезпечує потреби виробництва й населення в перевезеннях, а також виступає ланкою, що пов’язує різні галузі народногосподарського комплексу України, та створює необхідні умови для постійного й безперебійного функціонування виробничого процесу. Україна займає дуже вигідне геополітичне становище, тому транспортна галузь в нашій державі й сьогодні продовжує розвиватися високими темпами. Але цей процес потребує ефективного правового регулювання транспортної діяльності, прийняття нових нормативно-правових актів, що мають відповідати нормам міжнародних конвенцій та угод щодо діяльності транспорту, а також підготовки висококваліфікованих юристів – фахівців з транспортного права Правове забезпечення діяльності транспорту в Україні представлено великою кількістю національних нормативно-правових актів, а також сукупністю міжнародних правових норм, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. Проте, норми національного законодавства не завжди є погодженими з міжнародними правовими нормами. Ця проблема, у світлі намагання України вступити до ЄС та СОТ, на сучасному етапі набуває великого значення і потребує якнайскорішого вирішення. З моменту винаходу людством механічних засобів пересування і по наш час у всіх країнах світу транспорт є однією з важливих галузей господарства та складовою частиною міжлюдських стосунків. Сам процес перевезень не виробляє нового продукту, але виступає як сполучна ланка між підприємствами, сприяючи функціонуванню інших галузей економіки, розв'язанню соціальних задач, раціональному та гнучкому використанню виробничих сил, забезпечуючи обороноздатність країни. Тому державна політика становлення та розвитку транспортного комплексу України передбачає забезпечення своєчасного, повного та якісного задоволення потреб населення й суспільного виробництва у перевезеннях, створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту всіх форм власності і входження транспортного комплексу України до європейської і світової транспортної системи. Метою курсової роботи є виявлення ефективності функціонування механізму відповідальності за порушення договірних зобов’язань на основі аналізу норм ЦК України, інших актів законодавства та практики їх застосування. Завдання роботи − вирішення проблемних питань, пов’язаних з договірними відносинами на транспорті. Об’єктом роботи є правовідносини, які витікають із договірних зобов’язань на транспорті. Предметом роботи є певна сукупність правових норм, що регулюють відносини учасників договірних зобов’язань на транспорті. Структура і обсяг роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів та дев’яти підрозділів, висновку, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи становить 45 сторінок, список використаних джерел складається із 34 найменувань.  
Объём работы:
41
Выводы:Цивільний кодекс України вніс низку істотних новел у правове регулювання договірних зобов'язань, викликаних потребами ринкових реформ. Відповідно на практиці виникає чимало труднощів у застосуванні нових положень Цивільного кодексу України. Чинне законодавство України визначає, що зобов'язанням є правовідношення, при якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання ним його обов'язку. До договірних правовідносин на транспорті належать відносини, що виникають і змінюються на підставі таких договорів: 1. Договори перевезення; 2. Договір транспортного експедирування; 3. Договори зберігання; 4. Договори найму (оренди) на транспорті; 5. Договори страхування. Договори перевезення - це основний вид договорів, які регулюють транспортну діяльність. Основним законом, який містить загальні положення щодо перевезення, є Цивільний кодекс України. Цивільний кодекс України в новій редакції передбачає новий правочин − договір транспортного експедирування. За цим договором одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних із перевезенням вантажу. Договори зберігання укладаються для забезпечення транспортування. За такими договорами одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності. Таким чином, договірні зобов'язання на транспорті мають багатогранний характер. У рамках загальної категорії цивільно-правової відповідальності за невиконання і неналежне виконання договірних зобов'язань, можна розрізняти кілька її видів. Залежно від виду порушення договору, договірну відповідальність можна поділити на відповідальність за невиконання і відповідальність за неналежне виконання зобов'язань. Також необхідно зазначити, що в результаті проведеного дослідження виявлено низку недоліків та проблем у сфері правового регулювання договірних зобов'язань, які найближчим часом необхідно вирішити. Особливу роль необхідно відвести договору перевезення пасажирів таксі.  
Вариант:нет
Литература: 1. Цивільний Кодекс України : Кодекс від 16.01.2003 №435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40-44. − Ст. 356. 2. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. №436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №18. – Ст. 144. 3. Про транспорт : Закон України від 10 листопада 1994 р. №232/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №51. – Ст. 446. 4. Про залізничний транспорт : Закон України від 4 липня 1996 р. №273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №40. – Ст. 183. 5. Бервено С. М. Цивільно-правова характеристика укладення договору / Сергій Миколайович Бервено // Підприємництво, господарство і право. – 2006. − №4. – С. 13. 6. Бірюков І. А. Цивільне право України. Загальна частина : Навчальний посібник / І. А. Бірюков, Ю. О. Заїка. − К. : КНТ, 2006. − 480 c. 7. Брагінський М. І. Договірне право. Договори про перевезення, буксирування, транспортної експедиції і інших послугах у сфері транспорту : Книга 4 / За ред. М. І. Брагінський, В. В. Витрянский. − М. : «Статут», 2003. – 1161 с. 8. Булгакова І. В. Транспортне право України: Академічний курс : Підруч. для студ. юр. спец. вищ. навч. закл. / За ред. І. В. Булгакова, О. В. Клепікова. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 536 с. 9. Витрянский В. В. Договор перевозки / В. В. Витрянский. – М. : Статут, 2001. – 536 с. 10. Вовчук В. Ринок легкових таксі в столиці: стан та проблеми (погляд фахівця) / Віталій Вовчук // Перевізник. – 2007. − №16. – С. 35. 11. Гречуха В. Н. Транспортное право: В 2 ч. / В. Н. Гречуха. – М. : Издательство МГИУ, 2002. – 179 с. 12. Дзера О. В. Цивільне право України. Загальна частина. Особлива частина : Підручник: У 2 кн. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. − 2-ге вид., допов. і перероб. − К. : Юрінком Інтер, 2004. 13. Егиазаров В. А. Транспортное право : Учебное пособие / В. А. Егиазаров. – М. : Юрид. лит., 2001. – 272 с. 14. Зайчук О. В. Теорія держави і права : Підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006 – 432 с. 15. Зобов’язальне право: теорія і практика : Навч. посібник / О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова, В. В. Луць та ін. ; За ред. О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер – Стер. вид. – 2000. – 912 с. 16. Калпин А. Г. Договор транспортной экспедиции и новое гражданское законодательство / А. Г. Калпин // Государство и право. − 2004. − №5. − С. 24-28. 17. Кельман М. С. Загальна теорія держави та права : Підручник / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома. – 3-е вид, стереотипне. – Л. : Новий Світ-2000, 2009. − 584 с. 18. Коссак В. М. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В. М. Коссака. − К. : Істина, 2007. – 435 с. 19. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права : Навчальний посібник / М. В. Кравчук. − 3-тє вид., змін, й доп. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 247 с. 20. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності / В. В. Луць. − К. : Юрінком Інтер, 1999. – 171 с. 21. Маркс К. Собрник починений / За ред. К. Маркс, Ф. Єнгельс. − Т. 26. – Ч. 1. – 422 с. 22. Матузов Н. И. Теория государства и права : Курс лекций / Под. ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – 2-е изд. – М. : Юристъ, 2001 – 776 с. 23. Молявко О. М. Перевезення / Олена Михайлівна Молявко // Цивільне право України. Академічний курс : Підручник : у двох томах / О. В. Дзера, І. В. Жилінкова, В. М. Коссак та ін. ; За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Т. 2. Особлива частина. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 408 с. 24. Панченко М. І. Цивільне право України : Навч. посіб. / М. І. Панченко. − К. : Знання, 2005. − 583 с. 25. Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : у 2 т. / В. Г. Ротань та ін. ; Відп. ред. В. Г. Ротань. − 2-ге вид., перероб. і допов. − Х. : Фактор, Т. 2., 2010. − 784 с. 26. Старцев О. В. Підприємницьке право : Навч. посібник / О. В. Старцев ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. − К. : Істина, 2006. − 208 с. 27. Стефанчук Р. О. Цивільне право України : Навч. посібник / Ю. В. Білоусов, С. В. Лозінська, С. Д. Русу та ін. ; За ред. Р. О. Стефанчука. – К. : Прецедент, 2005. – 448 с. 28. Сурженко О. Юридическая природа договора на транспортно-экспедиционное обслуживание / О. Сурженко // Підприємництво, господарство і право. − 2002. − №7. − С. 34-37. 29. Транспортне право України : Навчальний посібник / За ред. Е. Ф. Демський, В. К. Гіжевський, С. Е. Демський, А. В. Мілашевич. − К. : Юрінком Інтер, 2002. − 416 c. 30. Транспортне право : Учебное пособие / За ред. О. В. Сивакова, А. Б. Новосельцева, В. Г. Ермолаева, Ю. Б. Московского. – М. : «Былина», 2000. – 416 с. 31. Шелухін М. Л. Транспортне право України : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Л. Шелухін, О. І. Антонюк, В. О. Вишневецька та ін. ; За ред. М. Л. Шелухіна. − К. : Вид. Дім. «Ін Юре», 2008. − 896 с. 32. Шульженко Ф. П. Транспортне право : Навчальний посібник / За ред. Ф. П. Шульженко, О. О. Гайдулін, Р. С. Кундрик. − К. : КНЕУ, 2005. − 244 с. 33. Щербина В. С. Господарське право : Підручник / В. С. Щербина. – 3-тє вид., перероб. і доп. − К. : Юрінком Інтер, 2006. – 653 с. 34. Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення : Навчальний посібник / І. С. Ярошенко. − К. : КНЕУ, 2005. − 232 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)