Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Особливості формування та розвитку банківської системи в Україні.

Карточка работы:5778-2013к
Цена:
Тема: Особливості формування та розвитку банківської системи в Україні.
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1.Теоретичні основи формування та розвитку банківської системи 5 1.1. Поняття банківської системи 5 1.2. Склад, структура та функції банківської системи 7 Розділ 2. Аналіз формування та розвитку банківської системи в Україні 11 2.1. Етапи формування та розвитку банківської системи в Україні 11 2.2. Сучасний стан розвитку банківської системи в Україні 15 Розділ 3. Удосконалення розвитку банківської системи в Україні 19 3.1. Сучасні проблеми розвитку банківської системи в Україні 19 3.2. Напрямки удосконалення розвитку банківської системи в Україні 22 Висновки 30 Список використаної літератури 32 Додаток 34  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах сучасності ефективно організована банківська система є запорукою сталого економічного зростання і відіграє важливу роль в сучасних умовах і подальшому розвитку економіки кожної держави. Як важливий інструмент грошово-кредитного регулювання економіки, банківська діяльність сприяє мобілізації та використанню грошових ресурсів, забезпечує виконання фінансових зобов’язань, визначає динаміку інвестиційного процесу. У нашій країні банківська система є недостатньо функціонуючою і розвинутою, а ефективне функціонування і розвиток банківської системи потребують потужної теоретики, насамперед, чіткого розуміння її поняття та структури, її дослідження як складової фінансової системи держави. Усе це зумовлює гостру необхідність наявності розвинутої теорії банківської справи. Банківська система невід’ємна ланка національного економічного механізму. Завдяки функціонуванню банківської системи стає можливим наповнення економіки грошима та перерозподіл грошових потоків у відповідності до економічного поступу держави. Особливої актуальності цей перерозподіл набуває при розробці комплексу заходів із подолання кризи ліквідності банківських установ. Актуальність цього питання зумовлена і тим, що, оскільки банківська система виступає як об’єкт державного регулювання, необхідно досить чітко усвідомити, що до неї входить, з яких елементів вона складається. Дослідженню питань діяльності банківської системи присвячені праці українських та російських науковців юристів-фінансистів: К. С. Бельського, В. В. Бесчеревних, Л. К. Воронової, О. М. Горбунової, О. Ю. Грачової, С. В. Запольського, М. В. Карасьової, Ю. О. Крохіної, М. П. Кучерявенка, А. А. Нечай, П. С. Пацурківського, Н. Ю. Пришви, І. В. Рукавішнікової, Л. А. Савченко, Н. І. Хімічевої, В. Д. Чернадчука, В. Ю. Шемшученка та ін. Суттєвий вклад у розробку проблем фінансового права, у тому числі, що стосується правового регулювання формування та функціонування банківської системи внесли наукові праці таких вчених: Є. О. Алісова, О. Ю. Вікуліна, Я. А. Гейвандова, С. О. Голубєва, І. С. Гуревича, Л. Г. Єфімової, Н. Ю. Єрпильової, І. Б. Заверухи, О. М. Олейник, О. П. Орлюк, О. М. Пастушенко, А. О. Селіванова, В. М. Столяренка, Г. А. Тосуняна, Я. О. Берназюка, Є. В. Карманова, В. Л. Кротюка, О. А. Лукашева, А. Т. Ковальчука та ін. Метою дослідження є визначення напрямків удосконалення банківської системи України. Постановка мети зумовлена виокремленням та вирішенням наступних завдань: ? розглянути сутність та функції банківської системи; ? узагальнити рівні банківської системи; ? систематизувати етапи розвитку банківської системи України; ? провести аналіз сучасного стану банківської системи України; ? визначити проблеми банківської системи України; ? виділити перспективи розвитку банківської системи України. Об’єктом дослідження є банківська система. Предмет дослідження є особливості формування та розвитку банківської системи в Україні. В ході дослідження використано загальнонаукові методи (аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення, систематизації) та спеціальні наукові методи (графічний, табличний, статистичний).    
Объём работы:
29
Выводы:Таким чином, банківська система України – це сукупність різних видів банків і банківських інститутів, які виступають об’єктом державного регулювання є внутрішньо організованими, мають загальну мету і завдання та поділені на два рівня, перший з яких складається з Національного банку України задачею якого є розробка основних начал грошово-кредитної політики і контроль за її проведенням, другий − з різних комерційних банків, задача яких – обслуговування юридичних і фізичних осіб, надання їм різноманітних послуг щодо прийому вкладів і наданих кредитів. Досліджуючи питання економічної сутності банківської системи та способів її організації, необхідно констатувати: банківська система об’єднує у свою структуру усі банки країн, в результаті реалізації взаємодії між якими досягаються загальнонаціональні фінансові інтереси. Для банківської системи характерними є специфічні риси, що робить її відмінною від інших економічних підсистем. Банківська система може мати різноманітні прояви, що дозволяє класифікувати її за різними ознаками (залежно від типу економічних відносин, масштабів філійної мережі, складу структурних елементів, ступеню інтеграції у світовий фінансовий простір тощо). Сучасний етап розвитку України характеризується гострою необхідністю створення цілісної програми соціально-економічного розвитку суспільства, а також забезпечення необхідних умов реальних перетворень фінансової, кредитної та грошової систем, адаптації їх до специфіки ринкових відносин. При цьому у сфері фінансового забезпечення економічної реформи подальшого вдосконалення потребує і банківська діяльність. Фундамент для розгортання кризових тенденцій у банківській системі України був закладений саме бурхливим розвитком кредитування під впливом низки внутрішніх і зовнішніх причин. По-перше, в останнє десятиріччя перед фінансовою кризою спостерігалася тенденція до винесення обробних виробництв із розвинутих у менш розвинені країни (за умови наявності в них достатньо кваліфікованої та дешевої робочої сили) і зворотного перетоку заощаджень із менш розвинених до більш розвинених країн. Це прискорювало зростання країн, що розвиваються, за рахунок зовнішнього фінансування (банківських кредитів, облігаційних позик і прямих інвестицій із розвинених країн). Світова криза ліквідності обмежила доступ банків до зовнішніх фінансових джерел, що разом із девальвацією гривні, погіршенням фінансового стану позичальників, розбалансуванням державних фінансів і політичною нестабільністю вкрай негативно позначилося на фінансовій стійкості банків: до проблеми ліквідності, що виникла на початку кризи, додалися проблеми якості активів та достатності капіталу. Вкрай складна загальноекономічна ситуація сформувала модель виживання банків, що передбачала відмову від надмірно ризикових операцій – економічний спад і високі темпи інфляції зробили нерентабельним кредитування корпорацій, що не могли сплачувати високі процентні ставки. Серед позитивних тенденцій, що склалися у банківській системі України за аналізований період, можна виокремити такі: зростання кількості зареєстрованих та ліцензованих банків; збільшення частки іноземного капіталу у структурі зростаючого статутного капіталу українських банків; зростання частки власного капіталу у структурі банківських пасивів. Негативними тенденціями є такі: різке збільшення протермінованої заборгованості за наданими банками кредитами, обмеженість ресурсної бази, недостатність коштів, залучених від юридичних осіб для здійснення довгострокового кредитування розвитку економіки. Приклад одного з репрезентативних українських комерційних банків показав, що їх інноваційна активність проявляється насамперед через створення власних платіжних систем і впровадження передових банківських послуг. Своєю чергою, територіальна структура проаналізованого банку свідчить про тяжіння концентрації банківських відділень до великих промислових центрів та міст з найбільшою кількістю населення.  
Вариант:нет
Литература:1. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000р. // Відомості Верхов. Ради України. – 2001. − № 5-6. – Ст. 30. 2. Дружиніна В. В. Теоретичні аспекти розвитку банківської діяльності / В. В. Дружиніна, Є. В. Буряк, А. О. Нестеренко // Вісник Хмельницького національного університету 2011 − T. 1. – № 2. − С. 162-164. 3. Енциклопедія банківської справи України / Редкл. В. С. Стельмах (голова) та ін. – К. : Молодь, Ін. Юре, 2001. − 680 с. 4. Івченко К. А. Щодо визначення банківської системи України / К. А. Івченко // Актуальні проблеми права: теорія i практика. №25. 2012. – С. 295-300. 5. Кажан В. А. Етапи становлення банківської системи України / В. А. Кажан // Бізнес-Інформ. – 2009. − № 4. – С. 13-14. 6. Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення / Г. Карчева // Вісник НБУ. – 2010. − № 8. – С. 26-32. 7. Колісник М. Б. Періодизація розвитку банківської системи України / М. Б. Колісник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 19.9. – С. 184-191. 8. Колобов Ю. В. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України / Ю. В. Колобов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України 2011. − № 3 (12). – С. 165-168. 9. Копилюк О. І. Стан банківської системи України в сучасних умовах господарювання / О. І. Копилюк, А. В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.11. – С. 190-196. 10. Лобозинська С. М. Економічна сутність та типи організації банківських систем / С. М. Лобозинська // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2009. − № 3. – С. 430-437. 11. Мордань Є. Ю. Сутність, роль та значення банківської системи на сучасному етапі / Є. Ю. Мордань // Сталий розвиток економіки. – 2012. − № 4. – С. 339-344. 12. Юрій С. Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки формування / С. Юрій, Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – Грудень 2009. − Том 8 (№ 4). – С. 353-370. 13. Гетманцев Д. Банківська система України Електронний ресурс / Д. Гетманцев // Юридична газета. − 31.05.2007. − № 22. – Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/ru/article/1239/. 14. Грановська І. В. Особливості становлення та розвитку банківської системи в Україні Електронний ресурс / І. В. Грановська // Економічний вісник університету. – 2011. − № 17. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evu/2011_17_2/Granovs'ka.pdf. 15. Офіційний сайт НБУ Електронний ресурс : Попередні підсумки діяльності банків за станом на 1 грудня 2012 року / Нацiональний банк України. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=119441&cat_id=190880. 16. Офіційний сайт НБУ Електронний ресурс : Погодження правил платіжних систем / Нацiональний банк України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.  
Дополнительная информация:Додається таблиця Oсновнi показники діяльності банків України.   подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)