Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Адміністративне право»

Контрольні повноваження уряду України

Карточка работы:5706б
Цена:
Тема: Контрольні повноваження уряду України
Предмет:Адміністративне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Університет Права НАН України (КУПНАНУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Поняття і види органів виконавчої влади та принципи їх побудови 5 1.1.Поняття і види органів виконавчої влади 5 1.2.Види органів виконавчої влади 7 1.3. Система органів виконавчої влади та основні засади її структурної побудови 9 1.4.Основні засади структурної побудови системи органів виконавчої влади 12 1.5.Види взаємозв'язків у системі органів виконавчої влади 14 Розділ 2.Повноваження уряду України та його важливі складові 16 2.1.Президент України і система органів виконавчої влади 16 2.2.. Кабінет Міністрів України 19 2.3.Контрольні повноваження Уряду України 24 Висновок 32 Список використаних джерел 33
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Кабінет Міністрів є своєрідним "генеральним штабом", що об'єднує та спрямовує роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади на здійснення управлінських функцій у всіх сферах та галузях державного управління. Він здійснює державне управління як безпосередньо, так і через підпорядковану і підконтрольну йому розгалужену систему органів виконавчої влади. Відповідно до Загального положення про Урядовий комітет, такий комітет є робочим органом Кабінету Міністрів України, основним завданням якого є формування та реалізація державної політики у відповідній сфері згідно зі стратегією, визначеною Кабінетом Міністрів України, якщо це необхідно для обговорення питання, включеного до порядку денного. Проекти документів, які вносяться на розгляд Урядового комітету, повинні бути погоджені із заінтересованими органами державної влади та відповідати іншим вимогам встановленого регламенту і стандартів. У разі наявності розбіжностей до проекту має бути додана довідка про заходи, що були вжиті для узгодження документа. З метою реалізації покладених на нього завдань і функцій виконавчої влади в межах наданої компетенції уряд видає обов'язкові до виконання постанови та розпорядження з самих різноманітних питань господарського, соціально-культурного та адміністративно-політичного будівництва. Основним завданням Секретаріату є організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності уряду. Секретаріат діє на підставі положень, які затверджуються Кабміном України. Структура Секретаріату будується не за галузевим, а за функціональним принципом. Урядовий Секретар призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів за погодженням Прем'єр-міністра України. Передбачено значне скорочення чисельності апарату Кабінету Міністрів України, а також апаратів центральних та місцевих органів виконавчої влади. Темою дослідження даної курсової роботи є контрольні повноваження уряду України.
Объём работы:
30
Выводы:Центральні органи виконавчої влади діють на підставі положень, які затверджує Президент України. Центральні органи виконавчої влади очолює керівник (міністр, голова), статус якого та його заступників встановлюється положенням про ці органи. Керівника такого органу та його заступників призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України. Повноваження цих осіб на вказаних посадах припиняє Президент України. Керівник центрального органу виконавчої влади може мати не більше одного першого заступника і трьох заступників. Проте це правило не поширюється на Міноборони, МВС, СБУ та інші центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Міністерство - це центральний орган виконавчої влади, підпорядкований Кабінету Міністрів України, покликаний здійснювати державне управління певною галуззю або сектором. Міністерство як провідний центральний орган виконавчої влади є головним суб'єктом вироблення і реалізації державної політики у відповідних галузях чи сферах і відповідає за реальний стан справ у дорученій галузі перед Кабінетом Міністрів та Президентом України. Отже, правове положення та загальний статус державних комітетів нижчі порівняно з міністерствами. Голови державних комітетів відповідно до Конституції України не входять до складу уряду, самостійно не формують політику уряду в своїх сферах і відносяться до категорії державних службовців. Державні комітети покликані сприяти уряду та міністерствам реалізовувати державну політику шляхом здійснення управлінських функцій міжгалузевого характеру.
Вариант:нет
Литература:1. Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дьяченко О. В., Зима О. Т., Зуй В. В. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 544с. 2. Константий Олександр Володимирович. Джерела адміністративного права України / НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України. — К. : Українське агенство інформації та друку "Рада", 2005. — 120с 3. Ней Наталя Сергіївна, Хохуляк В'ячеслав Віссаріонович. Адміністративне право України (Загальна частина): Плани семінар. занять / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2005. — 24с. 4. Паращенко Микола Іванович, Сінченко Юрій Павлович. Адміністративне право України (Загальна частина): Для студ. спец. 5.060101 денної форми навчання:Навчально-практ. посібник у схемах / Сумський держ. ун-т — Суми : Видавництво СумДУ, 2005. — 52с. 5. Стояцький Михайло Миколайович. Адміністративне право України: Навч.-метод. посіб. / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ : Альма-матер, 2005. — 36с 6. Шкарупа Віктор Костянтинович, Коваль Микола Васильович, Савчук Олександр Прокопович, Самофалов Леонід Прохорович, Мацелик Михайло Олексійович. Адміністративне право України: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2005. — 248с 7. Коломоєць Тетяна Олександрівна, Гулєвська Ганна Юріївна. Адміністративне право: Навч.-метод. посіб. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" МОН. — Запоріжжя : ЗНУ, 2006. — 140с 8. Миколенко Александр Иванович. Административный процесс и административная ответственность в Украине: Учеб. пособие. — 2. изд., доп. — Х. : Одиссей, 2006. — 351c. 9. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навч. посіб. для юрид. ф- тів та юрид. клінік / Центр політико-правових реформ / Н.В. Александрова (заг.ред.), Р.О. Куйбіда (заг.ред.). — К. : Конус-Ю, 2006. — 255с 10. Авер'янов Вадим Борисович, Андрійко Ольга Федорівна, Битяк Юрій Прокопович, Голосніченко Іван Пантелійович, Ківалов Сергій Васильович. Адміністративне право України: Академічний курс:Підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.:У 2 т. / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Вадим Борисович Авер'янов (голова ред.кол.) — К. : Юридична думка, 2004. — Бібліогр.: с. 572-575. 11. Административное право Украины: Перевод с укр. языка учебника "Адміністративне право України" / Одесская национальная юридическая академия / С.В. Кивалов (общ.ред.). — Х. : Одиссей, 2004. — 880с 12. Адміністративне право: Програма вивчення дисципліни, плани практ. занять та метод. вказівки до самостійної роботи студ. спец. 7.060101 "Правознавство" / Укоопспілка ; Львівська комерційна академія / М.В. Костів (уклав) — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — 43 с. — Бібліогр.: с. 39-43. 13. Гончарук Степан Тихонович. Основи адміністративного права України: Навч. посіб.. — К., 2004. — 200с. — Бібліогр.: с. 192-196. 14. Грянка Григорій Володимирович, Матвійчук Валерій Костянтинович, Нікітін Юрій Вікторович. Адміністративне право України: Практикум / Національна академія управління. — К. : Азимут-Україна, 2004. — 144с. 15. Крегул Юрій Іванович. Адміністративне право України: Навч. посібник-практикум / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2004. — 190с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (193)