Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Агроекосистеми. Ґрунти та їх призначення.

Карточка работы:6102-2013к
Цена:
Тема: Агроекосистеми. Ґрунти та їх призначення.
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Здров'я людини /Фізичне виховання / Фізична реабілітація / Спорт
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Міжнародний Науково-Технічний Університет (МНТУ)
Содержание:Вступ 3 Агроекосистеми. Ґрунти та їх призначення 4 Висновки 8 Список використаних джерел 10  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Світовий досвід сільськогосподарського виробництва свідчить про те, що на сучасному етапі розвитку людства практично неможливо забезпечити населення планети продуктами харчування без використання землі та інтенсивних технологій. Однак поряд з інтенсифікацією аграрного виробництва поширюються випадки негативного впливу агрохімікатів і технологічних процесів на природу. Така екологічно не обґрунтована система землеробства приводить до деградації ґрунту і розвитку ерозії, а тому як наслідок − до втрат гумусу і зменшення родючості ґрунту, забруднення довколишнього середовища. З метою ефективного збереження природного різноманіття і раціонального використання земельно-ґрунтових ресурсів важливе значення має оцінка стану, багатофакторності та цілісності агроекосистем. Стійкість агроекосистеми – це, насамперед, стабільність агрофітоценозу, яка обумовлена стійкістю вищих таксономічних екологічних формувань, а саме – агроландшафтом. Під стійкістю агроландшафту розуміють його здатність зберігати свою структуру й особливості функціонування із змінами умов середовища, антропогенного навантаження (осушення, підтоплення, ведення сільськогосподарського виробництва тощо). Порушення стійкості агроекосистем відбуваються в результаті недосконалого еколого-технологічного обґрунтування проектів, техніки, технологій, управлінських рішень, науково-технічних новацій в агропромисловому комплексі України, що провокує не тільки економічні, а й екологічні збитки. Родючість – біологічна якісна властивість, яка відрізняє ґрунт від гірської породи і робить це природне утворення основним засобом сільськогосподарського виробництва та об’єктом застосування праці. Виник цей термін ще до оформлення ґрунтознавства як науки. Пов’язано це з тим, що при використанні ґрунту людина оцінювала його передусім з погляду здатності створювати врожай рослин. Метою роботи є узагальнення розвитку агроекосистем.  
Объём работы:
7
Выводы:Підсумовуючи вище наведені факти, можна зробити наступний висновок: досліджена територія характеризується значною строкатістю ґрунтових відмін. Результати структурно-агрегатного складу свідчать про те, що вміст агрономічно цінних у цих ґрунтах коливався від 47,1 до 74, 52 %, що вказує на різний ступінь прояву ерозійних процесів. Тобто, нами реалізовано основне завдання досліджень. Встановлено, що на основі даних агрегатного аналізу ґрунтів та вмісту агрономічно цінних агрегатів можна оцінити ступінь ерозійної небезпеки дослідженої території. Так, найбільш ерозійно деградованим ґрунтом є дерновий опідзолений глибокий глейовий легкосуглинковий, де зафіксовано середній ступінь протікання ерозії. Враховуючи те, що на сьогоднішній день дана територія не знаходиться під інтенсивним сільськогосподарським обробітком, але все ж піддається впливу дій ерозійних процесів, необхідно провести більш детальну оцінку для встановлення причини та інтенсивності проявів цих негативних явищ. Тому, на досліджуваних ділянках закопано репери, з метою постійного контролю за станом ґрунтів, із застосуванням GPS і ГІС-технологій. Це дозволить виявити не лише причини ерозійних процесів, а й їх перебіг та швидкість, встановити ступінь деградованості ґрунтів на основі даних багатоспектрального космічного сканування. Останнє дасть можливість розробити оптимальну, більш детальну та оперативну систему контрзаходів для відтворення родючості таких ґрунтів і включення їх до земель сільськогосподарського призначення. Родючість ґрунту – здатність природних і культурних ценозів на ньому створювати біологічну продукцію через забезпечення ним їх потреб у елементах живлення, волозі, повітрі, теплі, сприятливим середовищем за фізичними, фізико-хімічними та біологічними показниками. В зв’язку з цим неможливо об’єктивно її визначити у грунтах різної генетичної природи тільки на підставі їх властивостей через неадекватне відображення ними пріоритетних факторів продуктивної здатності. Продуктивність культур в агросфері – об’єктивний прямий показник родючості ґрунтів. Вона обумовлюється екологічними факторами ґрунтоутворення та комплексом антропогенних чинників через високу культуру землеробства, яка забезпечує належним чином реалізацію природного потенціалу ґрунту. Оцінка якості за родючістю реально можлива і коректна тільки на підставі використання урожайних даних через ґрунтові агропотенціали конкретних сільськогосподарських культур. Управління ґрунтовими процесами потребує організації систематичного контролю за тими основними показниками родючості ґрунтів, зміни яких найбільш ймовірні. Це насамперед кислотно-лужні властивості та окисно-відновні реакції: визначення головним чином pH водної і сольової витяжки, форми потенційної кислотності, окисно-відновний потенціал. Для оцінки характеристики спрямованості трансформації органічної речовини визначають такі показники, як втрати загального вмісту гумусу, якісний склад гумусу − характеристику властивостей гумусу і його зміни за умов сільськогосподарського використання на основі реакційної здатності ґрунтів.  
Вариант:нет
Литература:1. Демянчик В. Т. Типологическая структура экстразональных, интразональных экосистем на крайнем юго-западе Беларуси / В. Т. Демянчик, М. Г. Демянчик, В. П. Рабчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю створення Шацького національного природного парку. – 2004. – С. 29-31. 2. Полупан М. І. Величко Визначник еколого-генетичного статусу та родючості грунтів України / М. І. Полупан. – Київ : «Колообіг», 2005. – 303 с. 3. Полупан М. І. Природна та ефективна родючість грунтів України за агропотенціалами озимої пшениці / М. І. Полупан // Вісник аграрної науки, 2002. − №7. – С. 14-21. 4. Тюменцев Н. Ф. Сущность бонитировки почв на генетико-производственной основе / Н. Ф. Тюменцев. – Новосибирск, 2005 – 139с. 5. Смаглій О. Ф. Агроекологія / О. Ф. Смаглій, П. В. Кардашов, П. В. Литвак. – К. : Вища освіта, 2006. – 671 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)