Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська література»

Організація і проведення нестандартних уроків з української літератури

Карточка работы:4672-2013п
Цена:
Тема: Організація і проведення нестандартних уроків з української літератури
Предмет:Українська література
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Філологія / Українська мова та література
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Міський Педагогічний Університет ім. Б.Д.Грінченка (КМПУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 5 1.1. Стан дослідження проблеми використання нестандартних уроків в науковій літературі 5 1.2. Сутнісні характеристики та сукупність нетрадиційних уроків 9 1.3. Психолого-педагогічні засади використання нестандартних уроків в навчальному процесі 17 РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21 2.1. Шляхи використання нестандартних уроків з української літератури 21 2.2. Фрагменти організації та проведення нестандартних уроків з української літератури у 5?11 класах 24 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки й практики вивчення і впровадження нових ме¬тодів навчання і виховання. Для реалізації концепції школи щодо цілісного розвитку особистості необхідно передусім глибоко і всесторонньо аналізувати навчальний процес. Сьогодні панує соціальне замовлення на впровадження та пошук нових освітніх технологій. Адже швидкий розвиток науки, зростання обсягу нової інформації потребують від сучасної школи підготовки самостійних, активних людей з високим творчим потенціалом, які б могли грамотно опрацьовувати інформацію та критично мислити на уроках гуманітарного циклу. Основне завдання сучасного вчителя – залучити учнів до активної самостійної діяльності. Учень, як особистість, а не вчитель, стає центральною фігурою навчального процесу. Особливо ефективним це стає за умови впровадження нестандартних уроків. Організація нестандартного навчання, зокрема на уроках української літератури передбачає насамперед моделювання життєвих ситуацій, вирішення яких виховує відповідну життєву компетентність, сприяє виробленню цінностей, створенню сприятливого мікроклімату для розвитку самодостатньої особистості, що робить тему дослідження актуальною. Метою даного дослідження є намагання дослідити теоретичні основи оптимізації навчального процесу та методологічні особливості застосування різноманітних нестандартних уроків. Об’єктом даного дослідження є нестандартні уроки в навчальному процесі. Предметом – процес їх організації та впровадження для вдосконалення навчальної діяльності вчителя і учнів в процесі вивчення української літератури. Головними завданнями даного дослідження є: 1. Охарактеризувати стан дослідження проблеми використання нестандартних уроків в науковій літературі. 2. Визначити сутнісні характеристики та сукупність нетрадиційних уроків. 3. Розкрити психолого-педагогічні засади використання нестандартних уроків в навчальному процесі. 4. Визначити шляхи використання нестандартних уроків з української літератури. 5. Навести приклади фрагментів уроків щодо організації та проведення нестандартних уроків з української літератури у 5-11 класах.  
Объём работы:
35
Выводы:В умовах реформування мовної освіти в загальноосвітній школі урок є і в майбутньому залишиться основною організаційною формою навчання. Операційний компонент педагогічної діяльності вчителя на уроці представлений різноманітністю і багатством, які проявляються в типах і структурах уроків української літератури, взаємодії учителя й учнів на всіх етапах пізнавального процесу. Нестандартні уроки є одним з найважливіших компонентів навчального процесу. Без них неможливо реалізувати цiлi i завдання навчання, досягнути відповідних результатів. Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну (невстановлену) структуру. Можливості нетрадиційних уроків значні: вони є засобом формування пізнавальної діяльності школярів, засобом активізації учнів у процесі навчальної роботи, а також одним із способів стимулювання й розвитку інтересу до вивчення української літератури. Водночас вони реалізовують навчальні, розвивальні й виховні завдання, які ставляться перед учнем на кожному уроці. Сутність нестандартного уроку полягає в такій структурі змісту і форми, яка викликала б насамперед інтерес учнів і сприяла б їхньому ефективному розвиткові й вихованню. Отже, нестандартні уроки з української літератури у нинішній час займають стійку позицію у навчальному процесі загальноосвітньої школи, вони слугують підвищенню ефективності освіти у навчальних закладах, дозволяють економити час, моделювати майбутню самостійну діяльність а також розвивати творчий потенціал учнів.  
Вариант:нет
Литература:1. Ампілогова Л. Інтерактивність у навчальному процесі / Л. Ампілова // Завуч (Шкільний світ). – 2004. – № 30. – С. 1–3. (вкладка) 2. Бабанов К. Інтерактивне навчання / К. Бабанов // Історія в школах України. – 2008. – № 8. – С. 31–36. 3. Бурнова Л. Технології в освіті / Л. Бурнова // Рідна школа. – 2001. – № 2. – С. 18–20. 4. Васильєва Н. Застосування інтерактивних методів навчання / Н. Васильєва // Управління школою. – 2005. – № 34. – С. 22–24. 5. Волосюк М. Інтерактивні форми роботи на уроці / М. Волосюк // Управління школою. – 2005. – № 16 – 18. – С. 70–78. 6. Волошина Н. Новаторські форми занять / Н. Волошина // Всесвітня література і культура. – 2003. – № 3. – С. 4–5. 7. Гін А. Прийоми педагогічної техніки / А. Гін. – Луганськ, 2004. – 84 с. 8. Годкевич Л. Інтерактивні технології / Л. Годкевич // Завуч (Шкільний світ). – 2004. – № 6. – С. 9–10. 9. Гордієнко-Митрофанова І. Теоретичні та методичні основи побудови ігрової маніпуляції в педагогічної технології: монографія /І.Гордієнко-Митрованова. – Х. : Майдан, 2006. – 324 с. 10. Григор'єв С. Групова форма роботи на уроці / С. Григор'єв, А. Раєвський. – К. : Освіта, 1992. – 93 с. 11. Дженджеро О. Дещо про переваги інтерактивного навчання в шкільній практиці / О. Дженджеро // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 2. – С.8–10. 12. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: навч. посібник / І. Дичківська. – К. : Аттіка, 2004. – 384 с. 13. Идатчиков Н. Интерактивный урок: авторское видение / Н. Идатчиков // Учитель. – 2005. – № 6. – С. 7–11. 14. Каєнко О. Формування активної читацької особистості / О. Каєнко // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – № 9. – С. 4–5. 15. Кларин М. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта / М. Кларин // Педагогика. – 2000. – № 7. – С. 12–18. 16. Комар О. Застосування інтерактивних технологій – один із напрямів удосконалення навчального процесу / О. Комар // Шкільний світ. – 2006. – № 6. – С. 64–67. 17. Комар О. Навчання школярів за інтерактивними методами / О. Комар // Рідна школа. – 2006. – № 5. – С. 57–60. 18. Кучеренко І. Інтегровані уроки як вид нестандартної форми навчання української мови / І. Кучеренко // Українська мова та література в школі. – 2011. – № 3. – С. 10–14. 19. Лозова В. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів / В. Лозова. – Харків: «ОВС», 2000. – 164 с. 20. Мельник В. Інтеракція в освітньому процесі: технологія організації / В. Мельник // Управління школою. – 2006. – № 13. – С.15–34. 21. Михайлів Т. Нетрадиційні уроки / Т. Михайлів // Управління школою. – 2006. – № 14. – С. 4–20. 22. Мойсеюк Н. Педагогіка / Н. Мойсеюк. – К.: Гранма, 2003. – 350 с. 23. Павлова Л. Взаємодіюче навчання. (Рекомендації викладачам, методистам, щодо використання інтерактивних форм навчання) / Л. Павлова // Управління школою. – 2003. – № 32. – С. 14–21. 24. Павлова Л. Методологічні підходи до проблем інтерактивної педагогічної взаємодії / Л. Павлова // Управління школою. – 2006. –№ 13. – С. 2–4. 25. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах / Є. Пасічник. – К. : «Ленвіт», 2000. – 384 с. 26. Педагогічний словник / за ред. М. Ярмаченка. – К. : Пед. думка, 2001. – 516 с. 27. Пилипчук Р. Педагогіка / Р. Пилипчук. – К. : МАУП, 2001. – 204 с. 28. Підласий С. Педагогіка / С. Підласий. – К. : Знання, 2002. – 282 с. 29. Побірченко Н. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій / Н. Побірченко // Початкова школа. – 2004. – № 10. –С.8–10. 30. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. Пометун. – К. : Основа, 2007. – 144 с. 31. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с. 32. Пометун О. Що таке «інтеракція» і навіщо вона потрібна у навчанні / О. Пометун // Завуч (Шкільний світ). – 2005. – № 25. – С. 6–10. (вкладка). 33. Пометун О. Як вивчати новий матеріал на інтерактивному уроці / О.Пометун // Завуч (Шкільний світ). – 2006. – № 10. – С.8 – 11. 34. Пультер С. Методика викладання української літератури / С. Пультер, Л. Лісовський. – Тернопіль, 2004. – 143 с. 35. Симоненко Н. Інтерактивні методи в гуманітарній освіті / Н. Симоненко// Управління школою. – 2005. – № 34. – С.18–21. 36. Сиротенко Г. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання / Г. Сиротенко. – Х. : Видав. група «Основа», 2003. – 80 с. 37. Ситченко А. Методика викладання літератури: Термінологічний словник / За ред. проф. А. Ситченка / А. Ситченко, В. Шуляр, В. Гладишев. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – 132 с. 38. Соколовська І. Знайомимося з інтерактивними технологіями / І. Соколовська // Завуч (Шкільний світ). – 2005. – № 34. – С. 13–15. 39. Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы / Н. Суворова // Инновации в образовании. – 2001. – № 5. – С. 106–107. 40. Суворовцева Р. Інтерактивні форми роботи на уроках української літератури Електронний ресурс / H. Суворовцева. – Режим доступу : http:// www.nbuv.gov.ua/pc 0076ortal/.../Surоvtseva.pdf/. 41. Сушенцева Л. Підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української літератури / Л. Сушенцева, О. Сушенцев // Рідна школа. – 2000. – № 9. – С. 70–72. 42. Тихоша В. Творчий підхід до викладення літератури / В. Тихоша // Дивослово. – 2002. – № 4. – С. 37–39. 43. Українська література: 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання./ Укладачі Р. Мовчан, Н. Левчик, О. Камінчук, М. Бондар, М. Сулима, В. Сулима; керівник авторського колективу М. Жулинський. – К. : Генеза, 2009. – 136 с. 44. Шевченко Н. Интерактивные формы обучения как средство развития личности школьника / Н. Шевченко // Учитель. – 2004. – № 5. – С. 12–17. 45. Шнурко Л. Інтерактивні методи навчання: за і проти / Л. Шнурко // Шкільний світ. – 2006. – № 35. – С.1–4. 46. Шудлик В. Педагогічний аспект диференційованого підходу до учнів у навчальному процесі: навч. посібник / В. Шудлик. – К. : Освіта, 2007. – 365 с. 47. Шуляр В. Урок літератури в умовах 12-річної школи: 5-9 класи: Методичний посібник / В. Шуляр. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2008. – 284 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (148)