Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Інформаційно-аналітична діяльність»

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України: еволюція та документні ресурси.

Карточка работы:5429б
Цена:
Тема: Центральний державний архів вищих органів влади і управління України: еволюція та документні ресурси.
Предмет:Інформаційно-аналітична діяльність
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Діло підприємство-референт
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Державна Академія Керуючих Кадрів Культури і Мистецтв (ДАКККіМ)
Содержание:ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ 5 1.1. Загальні засади архівознавства як науки 5 1.2. Поняття "архівна система", її основні види 8 1.3. Система архівних установ, її структура та мережа 12 2. ЕВОЛЮЦІЯ І ДОКУМЕНТНІ РЕСУРСИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ (ЦДАВО) УКРАЇНИ 15 2.1. Історія формування Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України 15 2.2. Основний зміст діяльності Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України 16 2.3. Структура та склад фондів Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України 20 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ 25 3.1. Забезпечення збереженості архівних документів 25 3.2. Стан і перспективи інформатизації архівної справи 28 3.3. Мета і завдання Державної програми розвитку архівної справи в Україні 32 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38 Додаток 1 40 Додаток 2 41
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Розвиток архівної справи об'єктивно потребує розроблення теоретико-методологічних і практичних проблем, пов'язаних з осмисленням історичного досвіду, удосконаленням підходів до відбору, експертизи цінності документів, їхньої класифікації, описування, зберігання та використання, підготовки висококваліфікованих архівістів. Вирішенню цих завдань покликане служити архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. Актуальність обраної теми полягає в тому, що Центральний державний архів вищих органів влади і управління України є джерелом унікальних документів про діяльність вищих органів влади України і заслуговує на увагу. За умов тоталітаризму архівознавство залежало від ідеологічних настанов, опинившись на узбіччі гуманітарних наук, було детерміноване діловодством, а самі архіви набули статусу другорядних, підлеглих канцеляріям установ закритого типу. Безліч документів, які характеризували діяльність вищих органів влади України не підлягали науковому дослідженню, деякі з них було втрачено. Архівна справа в Україні сягає глибокої давнини. Перші сховища документів та інших пам'яток були засновані в Київській Русі в 9-10 ст. Традиції Києва щодо дбайливого ставлення до історичної пам'яті, зберігання духовних скарбів були успадковані і збагачені Галицько-Волинською та Литовсько-Руською державами й набули дальшого розвитку за козацько-гетьманської доби. Великий вплив на архівну справу в Україні справили архівні системи тих держав, до складу яких входили українські землі, насамперед Литви, Польщі, Австро-Угорщини та Росії. Незважаючи на заборони, переслідування і репресії, архівознавча робота не припинялася. З 19 ст. започатковано наукове осмислення діяльності архівних установ, джерелознавчої та археографічної практики. Новий поштовх інтенсивному розвитку архівістики дали відновлення української державності, утворення Української Народної Республіки, “українізація” 20-х років, пожвавлення історико-архівних досліджень у період хрущовської “відлиги”. Об’єктом дослідження є Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, який містить унікальні документи діяльності вищих органів влади України з 1917 року і до теперішнього часу. Предметом дослідження є процес розвитку і еволюції архівної справи в Україні, формування документ них ресурсів державних архівів, зокрема Центрального державного архіву вищих органів влади і управління. Метою курсової роботи є дослідження еволюції та документного фонду Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України. У ЦДАВО України зберігаються унікальні документи періоду Української революції 1917–1920 рр., а саме: Української Центральної Ради Української Народної Республіки (березень 1917 – квітень 1918); Української Держави гетьмана П. Скоропадського (квітень – листопад 1918); Директорії Української Народної Республіки (листопад 1918 – лютий 1919). Джерельна база новітньої української історії радянського періоду репрезентована документами вищих органів влади і управління УСРР-УРСР (1917-1991), установ, підприємств і організацій республіканського рівня, профспілок, громадських об'єднань, релігійних конфесій, фондів особового походження радянських державних діячів, діячів науки, культури, представників української еміграції, колекційних зібрань, у яких відображено державно-політичне, соціально-економічне, культурне життя українського суспільства ХХ ст. В архів почали надходити документи вищих органів влади та державного управління незалежної України.
Объём работы:
38
Выводы:1. Архівознавство – така наукова дисципліна, що має своїм завданням встановити, як треба відповідним способом науково опра¬цювати архівний матеріал, щоб цілком застосувати його використан¬ня з метою наукового дослідження, по-перше, і з метою практичного використання, по-друге. Знання, потрібні для цього, і становлять зміст науки архівознавства. 2. Архівна система України, як і будь-якої іншої країни, складалася історично. Архівна справа в Україні має давню традицію і своїми витоками пов'язана з княжою добою Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Бережливе ставлення до документів знайшло дальше втілення в Метриках (архівах) Литовській та Коронній 15-16 ст. 3. Найважливіші документи НАФ, присвячені новітній історії України (після 1917 р.), зосереджені в Центральному державному архіві вищих органів влади і управління (ЦДАВО) України. 4. Історія архіву бере початок з 1921 р. – року заснування Центрального архіву революції, в якому було зосереджено документи з історії революційного руху і документи центральних установ з 1917 р., що становлять частину фондів сучасного ЦДАВО України. 5. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) є державною архівною устано¬вою, що створюється і ліквідується за рішенням Кабінету Міністрів Ук¬раїни і безпосередньо підпорядковується Державному комітету архівів України (Держкомархіву України). ЦДАВО України як державний орган виконує завдання та функції держави з управління архівною спра¬вою та діловодством, забезпечує реалізацію державної політики у цій сфері, облік, збереженість профільних документів Національного архів¬ного фонду загальнодержавного значення і використання їх інформації. 6. У ЦДАВО України зберігаються унікальні документи періоду Української революції 1917–1920 рр., новітньої української історії радянського періоду, яка репрезентована документами вищих органів влади і управління УСРР-УРСР (1917-1991), установ, підприємств і організацій республіканського рівня, профспілок, громадських об'єднань, релігійних конфесій, фондів особового походження радянських державних діячів, діячів науки, культури, представників української еміграції, колекційних зібрань, у яких відображено державно-політичне, соціально-економічне, культурне життя українського суспільства ХХ ст. 7. Архівна справа, як і багато інших сфер, підлягає автоматизації та інформатизації з метою забезпечення збереженості документів, полегшення доступу до них та ефективної систематизації. 8. З метою вдосконалення архівної справи в Україні затверджена Державна програма розвитку архівної справи на 2006-2010 роки затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. № 92.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України "Про Національний архівний фонд і архівні установи". // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 15. 2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" (13 грудня 2001 р. № 2888–III). 3. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи"" (6 березня 2003 р. № 594–IV). 4. Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" (9 січня 2007 р. № 537-V). 5. Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / редкол.: Я.С. Калакура (гол. ред.), В.П. Ляхоцький, Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна, І.Б. Матяш, Р.Я. Пиріг. – К.: Знання, 1998. 6. Положення "Про Центральний державний архів вищих органів влади і управління України": Затверджено наказом Державного комітету архівів України від 25 квітня 2002 р. № 31. 7. Положення про Державний комітет архівів України (Затверджено Указом Президента № 486/2000 від 22.03.2000 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента: № 641/2002 від 15.07.2002; № 280/2004 від 05.03.2004; № 1137/2005 від 26.07.2005 ). 8. Порядок ведення державного обліку документів Національного архівного фонду України. ( Затверджено наказом Державного комітету архівів України № 43 від 11.06.2002). 9. Порядок користування документами Національного архівного фонду у державних архівах України. (Затверджено наказом Державного комітету архівів України № 12 від 20.02.2001). 10. Порядок зберігання електронних документів в архівних установах. (Затверджено наказом Державного комітету архівів України № 49 від 25.04.2005). 11. Хрестоматія з архівознавства: Навч. посіб. Для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / Упоряд.: Г.В. Боряк та ін. – К.: Вид. Дім "КМ Академія", 2003. 12. Центральний державний архів вищих органів влади України (ЦДАВО): Довідник. – http://www.archives.gov.ua/Archives/
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (70)