Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Страхування майна від вогню та інших ризиків

Карточка работы:5826-2013п
Цена:
Тема: Страхування майна від вогню та інших ризиків
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ 5 1.1. Необхідність, сутність та особливості проведення майнового страхування 5 1.2. Класифікація видів майнового страхування 8 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ МАЙНОВИХ РИЗИКІВ 12 2.1. Дослідження ризиків, які присутні на вітчизняному ринку страхування майна 12 2.2. Розвиток майнового страхування на страховому ринку України 22 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 27 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Майнове страхування є важливим та обов’язковим елементом кожної економічної та соціальної системи суспільства. Діяльність господарських структур та окремих громадян пов’язана з різного роду ризиками, що визначає необхідність їхнього попередження, усунення, зменшення руйнівного впливу. На сьогодні перед вітчизняними страховиками постає складне завдання стосовно нарощення обсягу та якості наданих послуг, збільшення страхових виплат населенню та юридичним особам, підвищення фінансової надійності та ліквідності своїх активів, а також формування комунікацій із споживачем шляхом його страхової освіти за допомогою засобів масової інформації. Проблеми, що склалися перед страховими компаніями майнового страхування, пов’язані, головним чином, з тарифною політикою, управлінням резервами та інвестуванням, потребують першочергового вирішення. Частка страхових виплат вітчизняних страховиків залишається значно нижчою, ніж у розвинених країнах. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку фундаментальних питань теорії та практики страхування майна зробили західні вчені – А. Манес, Д. Бланд, Дж. Діксон, В. Гейльман, В. Гаврийський, Д. Фарні. Теоретичні та практичні аспекти майнового страхування досліджувались у роботах вітчизняних науковців В. Д. Базилевича, Н. Н. Внукової, О. Д. Вовчак, С. С. Осадця, О.Д. Заруби та ін. Аналіз добровільного ринку майнового страхування в Україні у своїх працях здійснювали такі вітчизняні науковці, як О. Паращак, Н. Лисенко. Питання страхування майна громадян в Україні розглянуті в роботах Т. Д. Кривошлик. Варто відмітити, що у вітчизняній фінансово-економічній літературі ґрунтовним дослідженням, що стосуються визначення загальнотеоретичних проблем майнового страхування і науковим розробкам, орієнтованим на практичне застосування, приділена незначна увага. Необхідність аналізу розглянутих проблем зумовила вибір даної теми дослідження та свідчить про її актуальність. Метою роботи є обгрунтування основних особливостей страхування майна від вогню та інших ризиків. Виконання поставленої мети можливо при вирішенні наступних завдань: - дослідження теоретичних асектів майнового страхування; - виявлення особливостей сучасної системи страхування майнових ризиків; - обґрунтування шляхів вдосконалення майнового страхування в Україні. Предметом дослідження є соціально-економічні відносини, що виникають в процесі розвитку страхування майна від вогню та інших ризиків. Методи дослідження. Методологічною основою роботи стали теоретичні аспекти розвитку страхового ринку, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблем страхування, законодавчі та нормативні акти. У роботі використано положення системного підходу сучасної теорії фінансів, менеджменту, статистичних та економіко-математичних методів.  
Объём работы:
31
Выводы:За результатами проведеного дослідження можна зробити відповідні висновки: 1. Визначено, що майнове страхування являє собою систему відносин між страхувальниками і страховиками з надання страхової послуги, коли захист майнових інтересів пов'язаний з володінням, користуванням чи розпорядженням майном. Страхувальниками можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Під майном розуміються конкретні предмети, речі, група речей, предметів, виробів, засоби транспорту, вантажі, державне майно і майно громадян, фінансові ризики. Майнові інтереси можуть проявлятися при пошкодженні майна, його загибелі, знищення, затопленні, крадіжці. 2. Досліджено, що залежно від виду страхових подій майнове страхування класифікують за такими групами ризиків: страхування майна від вогневих ризиків та стихійного лиха (вогневе страхування); страхування сільськогосподарських культур від стихійних явищ, посухи, граду тощо; страхування тварин на випадок загибелі в результаті хвороби та нещасних випадків; страхування засобів транспорту від аварій, крадіжок та інших ризиків тощо. 3. Виявлено, що страховий ризик повинен задовольняти декілька умовам, а саме: ризик, який включається до обсягу відповідальності страховика, є можливим; ризик носить випадковий характер і сторонам договору страхування заздалегідь невідомий можливий розмір збитків; випадковість прояву даного ризику слід співвідносити з схожими процесами, які дають змогу робити висновки про закономірність процесів; настання страхового випадку не повинно бути пов’язаним з зацікавленою особою; факт настання страхового випадку є невідомим у часі і у просторі; страхова подія не повинна мати розмір катастрофи, тобто спричиняти масові збитки; наслідки реалізації ризику можливо об’єктивно оцінити. 4. Зазначено, що в умовах ринкових перетворень в економіці України, розвитку підприємництва страховий захист майнових інтересів самостійних, незалежних від держави суб’єктів підприємництва стає можливим тільки за допомогою страхування. Для ринкової економіки характерний вищий ступінь страхового ризику, пов’язаного з можливістю виникнення не тільки стихійного лиха, а й настанням економічних криз, спадів виробництва, інфляції, політичної нестабільності та інших явищ. 5. Основними резервами по оптимізації стратегії майнового страхування з урахуванням цього бізнес-процесу є: зниження собівартості страхування за рахунок: по-перше, оптимізації перестрахового покриття шляхом використання як пропорційного так і не пропорційного перестрахування; по-друге, встановлення оптимальної величини власного утримання страховика; по-третє, у випадку участі страхувальника у прибутках страховика, врахування балансу перестрахування (різниці між платежами сплаченими перестраховикам та відшкодування отриманими від них) при розрахунку прибутку страховика; врегулювання збитків. Основне завдання при розробці планів по оптимізації врегулювання збитків полягає в наступному: стандартизації процесу врегулювання збитків; визначенні шляхів оптимізації витрат на виплату страхових відшкодувань; та протидії страховому шахрайству. За кожним з цих напрямків необхідно розробити програму дій, яка має бути погоджена з іншими бізнес-процесами; підвищення надійності страхового захисту за рахунок: по-перше, чіткої регламентації процесу врегулювання страхової події, визначення строків страхової виплати, чіткого переліку документів, які мають бути подані страхувальником, умов визначення розміру збитку, тощо; по-друге, боротьби зі страховим шахрайством і як наслідок мінімізації збитків страховика, що має сприяти зниженню страхових тарифів та підвищенню фінансової надійності та стабільності страховика.  
Вариант:нет
Литература:1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/anot/436-15. 2. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВРЕлектронний ресурс. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960085.html. 3. Адамова Н. Принятие проектных решений через управление рисками. Мир управления проектами Електронний ресурс / Н. Адамова. – Режим доступу: www.Projectmanagement.ru . 4. Адамчук Н. Управление риском на предприятии и страхование / Н. Адамчук // Управление риском. – 2001. – № 1. – С. 32–39. 5. Асамбаев Н. Оценка, анализ, измерение и управление рисками / Н. Адамчук // Управление риском. – 2002. – № 1. – С. 9?18. 6. Артеменко В. Б. Комплексная оценка инновационного риска / В. Б. Артеменко, Ю. В. Журавлев // Управление риском. – 2003. – № 1. – С. 5-9. 7. Бузько С. Совершенствование управления экономическим риском на предприятии / С. Бузько // Бизнес Информ. – 1998. – № 6. – С. 83–85. 8. Вовчак О. Д. Страхова справа: Підручник / О. Д. Вовчак. – К. : Знання, 2009. – 425 с. 9. Гомель В. Б. Страхование: учеб, пособие / В. Б. Гомеля. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Маркет ДС, 2006. 10. Грищенко Н. Б. Основы страховой деятельности : учебное пособие / Н. Б. Грищенко. – Барнаул : Изд-во Алтайского университета, 2001. – 274 с. 11. Егорова Е. Е. Еще раз о сущности риска и системном подходе / Е. Е. Егорова // Управление риском. – 2002. – № 2. – С. 9–12. 12. Жованников В. Н. Риск-менеджмент в коммерческом банке в условиях переходной экономики / В. Н. Жованников // Деньги и кредит. – 2002. – № 5. – С. 60-65. 13. Каспина Т. И. Бухгалтерами учет 8 страхових организациях / Т. И. Каспина. – М. : «СОМИНТЗК», 2005. – С. 231. 14. Кинев Ю. Ю. Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятий на этапе принятия решений / Ю. Ю. Кинев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – № 5. – С. 73-83. 15. 22. Краківський Ю. С. Страхування підприємницьких ризиків Електронний ресурс / Ю. С. Краківський, М. О. Путь. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/29_DWS_2011/Economics/3_95608.doc.htm. 16. Кривов В. Проблема рисков при принятии управленческих решений / В. Кривов // Управление риском. – 2000. – № 4. – С. 15–17. 17. Лапуста М. Г. Риски в предпринимательской деятельности / М. Г. Лапуста, Л. Г. Шаршукова. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 224 с. 18. Лобова О. М. Форми страхового захисту підприємницької діяльності / О. М. Лобова // Теоретичні та прикладні питання економіки. Випуск 22. – 2010. – С. 145?156. 19. Лобова О. М. Соціально-економічна сутність страхового захисту підприємницької діяльності / О. М. Лобова // Економіка. – № 120. – 2010. – С. 35?38. 20. Любанов А. Риск-менеджмент / А. Любанов, С. Филин, А. Чугунов // Ресурсы. Информация, снабжение. Конкуренция. – 1999. – № 5–6. – С. 45–56. 21. Найт Ф. Понятие риска и неопределенности / Ф. Найт // Теория и история экономических и социальных институтов и систем. – М., 1994. – Вып. 5. – С. 12-28. 22. Основи страховой деятельности : Учебник / Отв. ред. проф. Т. А. Федорова. – М. : Издатєльство БЕК, 2003. – 776 с. 23. Плосконос Г. М. Економічні ризик-фактори діяльності підприємств / Г. М. Плосконос // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 9. – С. 166?171. 24. Позднякова Л. О. Страхові процеси в умовах ринкової трансформації економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / Позднякова Людмила Олексіївна. – Ірпінь : Національна академія Державної податкової служби України, 2004. – 19 с. 25. Риск-менеджмент инноваций / Т. А. Васильева, О. Н. Диденко, А. А. Епифанов, О. В. Козьменко и др. – Суммы : Деловые перспективы, 2005. – 260 с. 26. Ротова Т. А. Управління прийнятими на страхування ризиками: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.02 / Ротова Тетяна Анатоліївна. – К. : Київський національний торгово-економічний університет, 2002. – 16 с. 27. Рубан С. О. Тенденції розвитку майнового страхування в Україні Електронний ресурс / С. О. Рубан. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUABS/2011_2/31_04_06.pdf. 28. Сердюкова И. Д. Управление финансовыми рисками / И. Д. Сердюкова // Финансы. – 1995. – № 12. – С. 6?9. 29. Сєміколенова С. В. Перспективи розвитку страхового захисту підприємництва в Україні Електронний ресурс / С. В. Сєміколенова. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/6_PNI_2011/Economics/15_79935.doc.htm. 30. Смирнова Е. Производственный риск: сущность и управление / Е. Смирнова // Управление риском. – 2001. – № 2. – С. 20?23. 31. Смирнов В. В. Страховая защита от рисков при реализации продукции по договорам купли-продажи по базисам поставки / В. В. Смирнов. – М. : Анкил, 1997. – 232 с. 32. Страхування : Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С. С.Осадець. – Вид. 2-ге, перєроб. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 559 с. 33. Стрельцов А. Оценка риска при обновлении производственного аппарата / А. Стрельцов, О. Цамутали // Управление риском. – 2000. – № 2. – С. 12-14. 34. Управління зовнішньо¬економічною діяльністю:Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. – К. : ВІРА-Р, 2002. – 552 с. 35. Харко А. Ю. Ризики в управління фінансовою діяльністю / А. Ю. Харко, В. Ю. Харко // Фінанси України. – 2002. – № 7. – С. 79-84. 36. Хохлов Н. В. Управление риском: учеб. пособ. для вузов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 с. 37. Что такое риск? / В. Г. Горский, Г. А. Моткин, Т. Н. Швецова-Шиловская, В. К. Курочкин // Труды Первой всероссийской конференции «Теория и практика экологического страхования». – М., 1995. – С. 23-30. 38. Шелобаев С. И. Єкономико-математические методі и модели : Учеб. пособие для вузов. – 2-ге изд., перераб. и доп. / С. И. Шелобаев – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 287с. – С. 189-195. 39. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/734.html.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (176)