Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»Інформатика та комп'ютерна техніка»

Лабораторна робота з предмету "Інформатика", КНТЕУ, 1 курс

Карточка работы:6165-2013п
Цена:
Тема: Лабораторна робота з предмету "Інформатика", КНТЕУ, 1 курс
Предмет:Інформатика та комп'ютерна техніка
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:За допомогою системи управління базами даних MS Access 2003 створити програмне забезпечення, що відображає діяльність транспортної фірми. ІІ. Створити власну базу даних. 1. У режимі Конструктор визначити структуру кожної з таблиць бази даних відповідно до варіанта завдання таким чином: 1.1. Ввести поля для кожної таблиці. 1.2. Для кожного поля вказати тип даних. 1.3. Визначити властивості полів та ключові поля. 2. Створити схему даних власної бази даних. Встановити зв’язки між таблицями. 3. Ввести дані в таблиці. ІІІ. Побудова запитів для відбору, пошуку та формування інформацій-ної бази. 1. На основі запитів на вибірку побудувати динамічний набір записів, що містять: 1.1. Інформацію про закордонні відрядження водіїв Чумаченка і Бурія, середній термін відрядження яких не перевищує 13 днів. Динамічний набір записів повинен містити поля: Дер-жавний номер автомобіля, Прізвище водія, Країна, Серед-ній термін відрядження, Витрати на відрядження. Поле Витрати на відрядження розраховується як сума двох полів Кошти на відрядження за кордон та Кошти на від-рядження по Україні. (Примітка: якщо кошти на відрядження вимірюється у валюті інших держав, то необхідно їх перевести у гривневий еквівалент). 1.2. Інформацію про відрядження за кордон взимку 2005 р. Динамічний набір записів повинен містити поля: Держав-ний номер автомобіля, ПІБ водія, Країна, Витрати на від-рядження, Фрахт, Коригуючий коефіцієнт фрахта, Дохід. Елементи поля ПІБ водія будуються на основі конкатенації поля Прізвище та першої літери полів Ім’я та По батькові. У поле Коригуючий коефіцієнт фрахта заноситься коефі-цієнт 1,3, якщо Дні відрядження не перевищують серед-нього терміну відрядження, в іншому випадку ? заноситься коефіцієнт 1. Розрахункове поле Дохід розраховується: Фрахт • Коригуючий коефіцієнт фрахта ? Витрати на від-рядження. 1.3. Дані про відрядження водіїв, що мають найбільшу кількість днів відрядження (кількість записів не повинна перевищу-вати п’яти). Динамічний набір записів складається з таких полів: ПІБ водія, Країна, Витрати на відрядження, Дохід. 1.4. Інформацію про закордонні відрядження за певний період часу, рекламні заходи. Дата відрядження (початковий та кінцевий терміни) повинна задаватися під час виконання запиту у вигляді параметра, передбачити також можливість отримання інформації для всього періоду часу. Динамічний набір записів повинен мати поля: Державний номер авто-мобіля, ПІБ водія, Країна, Початок відрядження, Кінцевий термін відрядження. 1.5. Дані, в яких термін відрядження більше відповідного серед-нього терміну відрядження. Динамічний набір записів скла-дається з таких полів: Державний номер автомобіля, ПІБ водія, Країна, Дні відрядження. Поле Дні відрядження розраховується як різниця полів кінцевого терміну відрядження та початкового терміну. Визначити дані про закордонні відрядження водіїв за останні дні, за основу взяти кінцевий термін відрядження. Кількість останніх днів має вводитись у вигляді параметра. Динаміч¬ний набір записів складається з таких полів: ПІБ водія, Країна, Початок відрядження, Кінцевий термін відрядження. 2. На основі групових запитів знайти інформацію, яка визначає: 2.1. Для всіх країн загальну кількість днів відрядження та загаль¬ний дохід (назва країни повинна вводитися під час виконання запиту у вигляді параметра, передбачити можливість отри¬мання інформації про всі країни). 2.2. Для всіх водіїв загальну кількість днів відрядження та загальний дохід за деякий місяць деякого року (значення параметрів для розрахункових полів Рік та Місяць, що будуються по полю Дата впровадження, повинні вводитися під час виконання запиту). 3. На основі перехресного запиту отримати дані про терміни від-рядження водіїв за кордон, які б відображалися у таблиці. 4. Використовуючи зовнішнє об’єднання між таблицями та запи-тами, визначити назву країн, до яких не було відряджень за обраний період часу. Нижній та верхній проміжки часу повинні вводитися під час виконання запиту у вигляді параметрів. 5. Модифікація даних за допомогою запитів-дій. 5.1. Збільшити середній термін відрядження на 5 днів до країни, назва якої повинна задаватися під час відкриття запиту. 5.2. З таблиці Відрядження видалити записи, в яких термін закордонного відрядження перевищує середній термін днів. До видалення даних зберегти в окремій таблиці Простроче-ний термін відрядження записи, що підлягають видаленню. IV. Для введення, модифікації та перегляду даних створити такі форми: ? Форму Країни для введення та модифікації даних таблиці Довідник країн. ? Форму Водії для введення та модифікації даних таблиці Довідник водіїв. ? Форму Термін відрядження для введення та модифікації даних таблиці Термін відрядження. ? Ієрархічну форму Країни та відрядження для перегляду даних таблиць Довідник країн та Термін відрядження. ? Ієрархічну форму Дані про відрядження для одночасного вве-дення, модифікації та перегляду даних таблиць Довідник водіїв, Відрядження. На головній формі розмістити елементи управ¬ління, пов’язані з полями форми Водії та підпорядковану форму Дані про відрядження. На підпорядкованій формі Дані про відрядження передбачити елементи управління, що відповідають елементам управління таблиці Відрядження. Також на підпорядкованій формі розміс-тити такі елементи управління: Обчислювальне поле Витрати на відрядження розраховується як сума двох полів Кошти на відрядження за кордон та Кошти на відрядження по Україні. (Примітка: якщо кошти на відрядження вимірюється у валюті інших держав, то необхідно їх перевести у гривневий еквівалент). Поле Коригуючий коефіцієнт фрахта розраховується за таким правилом: у поле Коригуючий коефіцієнт фрахта заноситься коефіцієнт 1,3, якщо дані поля Дні відрядження не перевищують середнього терміну днів, в іншому випадку ? поле Коригуючий коефіцієнт фрахта заноситься коефіцієнт 1. Розрахункове поле Дохід обчислюється за формулою: Фрахт • Коригуючий коефіцієнт фрахта ? Витрати на відрядження. Розрахункові поля Загальна кількість відряджень, Витрати на відрядження в цілому, Загальний дохід відображають підсум-кову інформацію про закордонні відрядження водіїв, їх витрати та загальний прибуток від відряджень. На підпорядкованій формі також міститься кнопка Термін відрядження, вми¬кання якої призводить до появи однойменної форми, де відображаються дані про фрахт і середній тер¬мін відрядження обраної країни. ? Ієрархічну форму Відрядження водіїв для перегляду даних, в якій містяться елементи управління, аналогічні елементам управління форми Термін відрядження і таблиці Відрядження (тільки в розрізі полів Державний номер автомобіля і Код країни) та елемент управління поле зі списком Водій ? для перегляду інформації про водіїв, що відправляються у від-рядження. Список будується по допоміжному запиту і містить розрахункове поле, яке є конкатенацією поля Прізвище та пер-шої літери полів Ім’я та По батькові таблиці Довідник водіїв. V. Підготовка вихідних документів. ? Створити звіт «Використання коштів на відрядження», дані якого згруповані по місяцях відрядження, а в межах однієї групи ? по полю Державний номер автомобіля. Звіт повинен містити такі поля: Державний номер автомобіля, ПІБ водія, Країна, Дні відрядження, Витрати на відрядження. Елементи поля ПІБ водія будуються на основі конкатенації поля Прізвище та першої літери полів Ім’я та По батькові. Поле Дні відряд¬ження розраховується як різниця початкового та кінцевого термінів відрядження. Розрахункове поле Витрати на відряд¬ження будуються аналогічно полю Витрати на відрядження підпорядкованої форми Дані про відрядження. Передбачити можливість перерахунку ціни в гривневий еквівалент зі змінним коефіцієнтом перерахунку, який вводиться під час відкриття звіту. Проміжні та підсумкові результати додати для полів Дні відрядження та Витрати на відрядження. ? Створити звіт «Аналіз виробничої діяльності автотранспорт-ного підприємства», дані якого згруповані по полю Країна. Звіт повинен містити такі поля: Країна, ПІБ водія, Витрати на відрядження, Фрахт, Коригуючий коефіцієнт фрахта, Дохід. Розрахункові поля поле Коригуючий коефіцієнт фрахта та Дохід будуються аналогічно полям Коригуючий коефіцієнт фрахта та Дохід підпорядкованої форми Дані про відрядження. Перед¬бачити можливість перерахунку поля Коригуючий коефіцієнт фрахта в гривневий еквівалент зі змінним коефіцієнтом пере¬рахунку, який вводиться під час відкриття звіту. Проміжні та підсумкові результати додати для полів Витрати на відряд¬ження та Дохід. VI. Для роботи з таблицями, запитами, формами та звітами розробити головну кнопкову форму такого змісту. Форма повинна: ? автоматично відкриватися відразу після відкриття бази даних. ? складатися з чотирьох вкладок, кожна з яких призначена для роботи відповідно з таблицями, запитами, формами та звітами. На правій частині форми повинні бути кнопки для закриття головної кнопкової форми та для виходу з MS Access. Кнопки повинні бути доступними незалежно від того, яка вкладка відкрита на головній кнопковій формі. ? мати такі властивості: • Полосы прокрутки – отсутствуют; • Область выделения – нет; • Поле номера записи – нет; • Разделительные линии – нет; • Автоматический размер – да; • Выравнивание по центру – да; • Тип границы – тонкая; • Кнопка оконного меню – нет; • Кнопка размеров окна – нет; • Кнопка закрытия – нет. ? мати підпис з номером варіанта.
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
1
Выводы:
Вариант:13
Литература:
Дополнительная информация:Робота виконана в програмі access 2003. Також додаються роз'яснення по створенню форм, запитів, звітів у лабораторній.   подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (294)