Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Соціальна економіка»

Аналітично-пошукове опрацювання теоретичних основ класифікації в спеціальній літературі понять «соціальна сфера», «соціальне управління» та з’ясування задач соціальної допомоги, соціальних принципів і форм життєдіяльності людини

Карточка работы:2304-2012ф
Цена:
Тема: Аналітично-пошукове опрацювання теоретичних основ класифікації в спеціальній літературі понять «соціальна сфера», «соціальне управління» та з’ясування задач соціальної допомоги, соціальних принципів і форм життєдіяльності людини
Предмет:Соціальна економіка
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:1. Аналітично-пошукове опрацювання теоретичних основ класифікації в спеціальній літературі понять «соціальна сфера», «соціальне управління» та з’ясування задач соціальної допомоги, соціальних принципів і форм життєдіяльності людини. 3 Вступ 13 Функції соціальної економіки 14 1. Поняття соціальної економіки 14 2. Призначення та функції соціальної економіки 18 Висновки 21 Список використаних джерел 23  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У 90-ті рр. XX ст. у зовнішньополітичній діяльності України був оста¬точно затверджений курс на євроінтеграцію. Європейський вибір відкрив для Украї¬ни нові перспективи в економічному розвитку, соціальному й інтелектуальному прогресі, зміцненні позицій на міжнародній арені. Серед аспектів європейської інтеграції необхідно виокремити її соціальний складник, що передбачає адаптацію соціальної політики України до стандартів ЄС і поступове досягнення західноєвропейського рівня соціального забезпечення та захисту населення. Особливу увагу доцільно звернути на накопичений досвід розвитку європейської соціальної політики в контексті концепції Європейської соціальної економіки, яка розробляється з кінця 80-х рр. XX ст. Вставши на шлях самостійного розвитку, у 1996 р. Україна обрала модель соціальної спрямованості економіки. Цей напрям знайшов відображення в таких основоположних документах, як Конституція України, Послання Президента «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 — 2011 роки» та інших 1, 2. Проте наявність багатьох документів не гарантує досягнення поставлених цілей, про що свідчить реальний стан соціально-економічного життя держави. Метою дослідження є визначення перспектив розвитку функцій соціальної економіки. Об’єктом дослідження є соціальна економіка. Предметом дослідження є функції соціальної економіки.  
Объём работы:
20
Выводы:Таким чином, ключовими моментами в розумінні згаданим автором соціальної економіки є питання громадської співпраці, соціального компромісу й загального добробуту. Важлива роль відводиться взаємодії людини з природою. Ґенеза європейської соціальної економіки охоплює тривалий період: від перших згадок категорії «соціальна економіка» як механізму природних, безпосередніх відносин між людьми, які повинні розвиватися на основі соціальної справедливості, до її становлення як невід'ємного компоненту сучасної трьох секторної європейської соціальної моделі, а саме соціального (третього) сектору економічних систем західноєвропейських країн-членів ЄС. Можна стверджувати, що сучасний підвищений інтерес до моделі соціальної економіки став віддзеркаленням формування в західноєвропейських країнах, якщо не нової парадигми соціальної політики, то, принаймні, настійної необхідності зміни її основоположних принципів. У трактуванні соціальної економіки вітчизняними і зарубіжними вченими можна знайти як схожість, так і відмінності. Загальною є її спрямованість на розв’язання питань соціальної справедливості, загального добробуту, рівна питома вага соціальних цінностей поряд з економічними показниками. Відмінністю є більш широке трактування зарубіжними вченими соціальної економіки як міждисциплінарного вчення з наявністю безлічі течій у межах дисципліни. Спільним пунктом у розумінні соціальної економіки як вітчизняними, так і зарубіжними вченими є соціальна справедливість, громадянська співпраця, соціальний компроміс і загальний добробут. Такий порядок речей у суспільстві можливий лише за умови взаємної відповідальності громадян і держави стосовно один до одного. Таким чином, узагальнюючи думки зарубіжних і вітчизняних учених, соціальну економіку можна визначити як економіку взаємної відповідальності громадян і держави. Відповідальність у цьому розумінні включає соціальне партнерство громадян і бізнесу в частині готовності чесно платити податки і раціонально ставитися до довкілля, проведення державою зваженої економічної й соціальної політики, що враховує інтереси всіх сторін, також як і створення умов для справедливої конкуренції й рівних можливостей для учасників бізнесу будь-якого рівня. До сучасних тенденцій в самому інституті соціальної політики необхідно віднести, перш за все, розширення її суб'єктності, оскільки в розробці та реалізації соціальної політики крім держави і традиційних суспільних сил (профспілки, організації роботодавців) все частіше значну роль починають виконувати інститути громадянського суспільства (політичні партії, об'єднання) та інститути самоорганізації і самозабезпечення громадян. Таке розширення має об'єктивний характер, оскільки обумовлене зростанням ролі третього, соціального сектору на фоні ускладнення соціальної проблематики і посилення різноманітності напрямів соціальної політики. Реалізувати повноцінно ці напрями в сучасних умовах можна тільки через широке включення соціальних сил, що успішно презентують європейську соціальну економіку і які мають багаторічний досвід розв'язання найрізноманітніших соціальних проблем різних груп населення, як на місцевому, так і на національному й інтернаціональному рівнях (кооперативи, асоціації, фонди, взаємні товариства, соціальні підприємства тощо).  
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України від 28.06.1996 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради. — 1996. — № 30. — ст. 141. 2. Послання Президента «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 — 2011 роки» // Урядовий кур’єр вiд 04.06.2002 — № 100. 3. Антропов В. Модели социальной защиты в странах ЕС / В. Антропов // Мировая экономика и международные отношения : Журнал. – М. : "Наука" (Россия). 2005. – № 11.? С.70-77. 4. Бабінова О.О. Соціальна економіка як фактор місцевого та регіонального розвитку: досвід країн-членів ОЕСР / О.О. Бабінова // Державне управління: теорія та практика. – 2008. - № 2. – С. 1-7. 5. Єременко В. Соціальна економіка. Видання друге, адаптоване й доповнене / В. Єремеєнко. — К. : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату, 2003. — 351с. 6. Кірнос І. О. Предмет пізнання соціальної економіки / І.О. Кірнос // Економічний вісник Донбасу. – 2010. - № 2. – С. 35-39. 7. Офіційний сайт Асоціації соціальних економістів // Електронний ресурс. — Режим доступу : < www.socialeconomics.org>. 8. Юрманова О.О. Соціальна економіка Європи: генезис, теорії, інститути / О.О. Юрманова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2011. - № 39. – С. 120-125. 9. Davis J. Social economics: an introduction and a view of the field / John Davis and Wilfred Dolfsma / J. Davis // The Elgar Companion to Social Economics. — Cheltenham : Edward Elgar, 2008. — 705 p.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (4)