Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Страхування банківських ризиків

Карточка работы:2355-1-2012ф
Цена:
Тема: Страхування банківських ризиків
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи страхування банківських ризиків 5 1.1. Класифікація видів банківських ризиків, які страхуються 5 1.2. Основи реалізації банківського страхування 10 Розділ 2. Аналіз практики страхування банківських ризиків 15 2.1. Сучасні тенденції страхування банківських ризиків 15 2.2. Страхування вкладів громадян 18 Розділ 3. Удосконалення страхування банківських ризиків 24 Висновки 29 Список використаних джерел 32  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У механізмі функціонування кредитної системи держави велика роль належить банківським установам, які є багатофункціональними організаціями, що забезпечують акумулювання кредитних ресурсів з метою надання своїм клієнтам повного комплексу банківських послуг, як із розрахунково-касового обслуговування, так і кредитування, купівлі – продажу та збереження цінних паперів, іноземної валюти тощо. Особливість банківської діяльності полягає в тому, що вона має властивість постійного залучення фінансових ресурсів у вигляді депозитних вкладів та їх розміщення серед своїх клієнтів, у вигляді позик, з метою отримання прибутку, у вигляді відсоткових доходів. Отримання прибутку постійно пов'язане із ризиком втрати не тільки відсоткових доходів, але і основного боргу, тобто грошових коштів. Нинішній період розвитку України можна охарактеризувати як намагання ввійти у світові ринки товарів та послуг. Одним із найголовніших напрямів у цьому процесі є залучення країни до глобальної фінансової системи. Банківські установи відіграють провідну роль в економіці будь-якої країни. Україна також не є винятком із цих правил. На сьогодні, як показує практика, суб’єкти господарювання, в тому числі і банки, не готові до непередбачених ризиків. Страховий і банківський ринки фінансових послуг є суміжними, що зумовлює взаємодію між цими установами. На сьогодні можна виділити щонайменше чотири аспекти такого співробітництва: а) банки як клієнти страхових компаній, що страхують власні фінансові ризики; б) банки-страховики (BankAssurance) − особливий вид співпраці банків і страхових компаній, що проявляється в об’єднанні функцій цих установ; в) банки в ролі консультантів страхових компаній з фінансових питань; г) банківські установи як ініціатори страхування фінансових ризиків своїх клієнтів 11. Питанням страхування ризиків займалися як вітчизняні, так і провідні зарубіжні вчені, зокрема Є. М. Білоусова, С. М. Братусь, О. М. Вінник, А. А. Агарков, В. В. Воблий, А. К. Граве, В. П. Грибанова, В. К. Мамутова, Я. М. Магазинер, Ю. К. Толстой, Я. М. Шевченко, В. Янішер, Р. Дж. Хобарт, а також інші науковці. Особливе місце в розробці загальної теорії правової регламентації страхування посідають наукові роботи В. І. Серебровського та А. Манеса, В. К. Райхера. В. Суксін вважає, що перевагами страхових продуктів для банку є: а) формування безризикового кредитного портфеля; б) зменшення видатків при формуванні страхового резерву; в) залучення нових клієнтів; г) кредитування банку (в обсягах страхових платежів); д) збільшення ресурсної бази. Метою дослідження є виділення напрямків розвитку страхування банківських ризиків. Для вирішення поставленої мети необхідно досягти наступні завдання дослідження: ? узагальнити розуміння поняття банківського страхування; ? розглянути класифікацію банківських ризиків; ? виділити сучасні тенденції страхування банківських ризиків; ? визначити проблеми страхування банківських ризиків; ? сформувати напрямки подальшого розвитку та підвищення ефективності страхування банківських ризиків. Об’єктом дослідження є страховий ринок. Предметом дослідження є страхування банківських ризиків. В ході дослідження було використано загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення, систематизації, групування та інші.  
Объём работы:
29
Выводы:Проведення аналізу проблематики теми страхування банківських ризиків та їх правового регулювання дозволяють виявити певні проблеми та запропонувати шляхи їх подолання, а саме: забезпечення попереджувального регулювання при здійсненні поточної діяльності; запровадження системи попереджувального регулювання, заснованого на врахуванні ризиків та впровадженні заходів для їх нейтралізації; забезпечення ринку страхових послуг висококваліфікованими кадрами; запровадження прозорих стандартів корпоративного управління страховою компанією. Запропоновані банками та страховими компаніями продукти й програми стають дедалі популярнішими серед населення та бізнесу, про що свідчать показники діяльності учасників фінансових ринків – усі вони мають стабільну позитивну динаміку росту. Але на сьогодні постала проблема універсалізації точок отримання різнопланових продуктів від різних фінансово-кредитних інституцій. У країнах сталої ринкової економіки ця проблема вирішується створенням фінансових супермаркетів, де всі потрібні папери готуються за принципом «єдиного вікна»: в одному й тому ж приміщенні можна отримати кредит на купівлю, застрахувати придбане майно тощо. Україна теж поступово рухається в цьому напрямі, про що свідчить формування вітчизняних фінансових груп, прихід потужних іноземних холдингів та консорціумів. Страхові компанії та банківські установи, що надають пакети фінансових послуг, мають беззаперечні переваги щодо досягнення кращих фінансових результатів (ефект синергізму) порівняно з роздільним продажем банківських і страхових продуктів, адже клієнти отримують повний пакет якісних фінансових послуг, який відповідає міжнародним стандартам. У свою чергу, для страховиків це додатковий ресурс фінансової стабільності, збільшення страхового поля без створення філій, можливість розробки нових страхових продуктів; для банків – надійний партнер для страхування банківських ризиків, додаткове джерело депозитних ресурсів, розширення меж отримання додаткового прибутку. Основною метою існування такої системи страхування вкладів має бути не тільки захист інтересів вкладників, а й запобігання банкрутств. Тому система захисту депозитів повинна поєднувати в собі власне механізм страхування вкладів з ефективним банківським наглядом, прозорою системою звітності і налагодженою законодавчою базою. Адже світова практика свідчить – своєчасно розпочата санація банку за участі капіталу Фонду може бути набагато дешевшою та безболісною, ніж виплата гарантованих депозитів у разі банкрутства банку. Поряд із застосуванням методів оцінки кредитного ризику, особливу увагу зарубіжні банківські установи приділяють його мінімізації. Один із методів мінімізації кредитного ризику, який використовується банками країн та вимагає достовірної інформації про позичальника – це страхування. В закордонній практиці кредитне страхування вперше набуло розвитку в Європі після першої світової війни. В наш час страхуванням кредитних ризиків в-основному займаються спеціалізовані страхові компанії. Прийняття кредитного ризику головним чином пов'язане з формуванням бази даних про фінансовий стан потенційних клієнтів. Постачальниками такої інформації є банки. Серед страхових компаній, що займаються страхуванням кредитів, широко практикується обмін інформацією. Оптимально використовуючи дані методики, зарубіжні банки мінімізують кредитний ризик, чітко організовують кредитний процес, домагаючись найкращої якості кредитного портфеля. Використання українськими банками зарубіжного досвіду в удосконаленні управління кредитним ризиком повинне йти і шляхом створення механізму розподілу кредитних ризиків, дія якого полягає в страхуванні від імовірних, небажаних відхилень фактичних результатів від прогнозованих за допомогою таких фінансових інструментів, як кредитні деривативи, емісія цінних паперів, сек'юритизація активів, реструктуризація кредитних портфелів. При страхуванні кредитів банки і страховики повинні чітко розмежовувати відповідальність кожної із сторін за перевірку, контроль та своєчасність прийняття рішень з метою запобігання неповерненню кредиту через непрофесійні чи навмисні дії позичальника. Отже необхідна угода, яка виключає можливість змови між страховиком і позичальником чи банком і позичальником. НБУ накладає обов’язки з виконання контролю за цільовим використанням наданих кредитів. Саме невиконання цих функцій з боку банків стало в багатьох випадках причиною відмови страховиків сплачувати кредиторові страхове відшкодування.  
Вариант:нет
Литература:1. Бідник Н.Б. Курсові коливання: фактори та їх вплив на економіку / Н.Б. Бідник, Х.В. Кузь // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3. – С. 149-157. 2. Безвух С.В. Політика захисту вкладів в країнах Євросоюзу та Україні в період фінансової кризи / С.В. Безвух // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — №1. — T.1. — С. 151-153. 3. Безвух С.В. Швидкість відшкодування вкладу як основоположний елемент системи захисту вкладів у банківських установах / С.В. Безвух // Вісник Хмельницького національного університету. — 2009. — №2. — T.1. — С. 9-12. 4. Волосович С. Особливості і тенденції розвитку національної системи страхування банківських вкладів в умовах євро інтеграції / С. Волосович, В. Тринчук // Вісник НБУ. — 2007. — №8. — С. 28-34. 5. Галасюк В. Методи оцінки кредитоспроможності позичальників / В. Галасюк // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 2. – С. 38-42. 6. Глущенко В.В. Система страхування банківських вкладів в Україні – виклики сьогодення / В.В. Глущенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2009. – № 1. 7. Дані сайту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Електронний ресурс. — Режим доступу : http://www.fg.org.ua 8. Доходи і заощадження в перехідній економіці України / за ред. С. Панчишина та М. Савлука. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. — 406 с. 9. Жан-П’єр Даніель. Три фази розвитку банківського страхування у Франції // Страхова справа. – 2007. – № 4 (28). – С. 56–62. 10. Єрмошенко А.М. Порівняння основних моделей банківського страхування / А.М. Єрмошенко// Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3(81). – С. 167–174. 11. Єрмошенко А.М. Bancassurance як форма взаємодії страхових компаній і банківських установ Текст / А.М.Єрмошенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Т. 20. – C. 265–269. 12. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств : навч. посібн. / М.Р. Ковбасюк. – К. : Вид. дім "Скарби", 2007. – 336 с. 13. Козьменко С. Теоретичне підґрунтя банківсько-страхової інтеграції / С. Козьменко, К. Багмент // Вісник НБУ. – 2012. - № 2. – С. 22-27. 14. Ломець С. Голова Фонду гарантування вкладів Василь Пасічник: «У суспільстві домінує культ боржника» Електронний ресурс / С. Ломець. — Режим доступу : http://ukrrudprom.com/digest/Golova_Fondu_garantuvannya_vkladv_Vasil_Paschnik_U_susplstv_domnu_kult_borgnika.html 15. Мельников А.Г. Влияние системы страхования вкладов на рынок депозитов и поведение населения / А.Г. Мельников, А.А. Венедиктов. // Деньги и кредит. — 2008. — №2. — С. 24-31. 16. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»: Схвалено Постановою Правління Національного банку України від 15.03.2004 № 104 // Лига: Закон Электронный ресурс: Компьютер.-правовая система / Всеукр. сеть распространения правовой информ. – Электрон. прогр.. – Версия 7.4. – К., 2004.– Загл. из рук. для пользователя. – Ежедн. обновление. 17. Міжнародний стандарт фінансової звітності №39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» Електронний ресурс. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua 18. Мороз Л.В. Банківські ризики та їх вплив на діяльність банківських установ / Л.В. Мороз, О.В. Сідак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.18. – С. 221-228. 19. Набок Р. Обґрунтування підходів до функціонування системи страхування депозитів та її вплив на банківський сектор України / Р. Набок, К. Черкащина // Вісник НБУ. — 2010. — №7. — С. 36-39. 20. Романчукевич В.В. Банківський гарантійний фонд Казахстану — інституція гарантування депозитів / В.В. Романчукевич // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2008. — №3. — С. 7-12. 21. Страхування: теорія та практика : Навч.-метод. посібник / За заг. ред. Н. М. Внукової. – Х. : Бурун Книга, 2004. – 376 с. 22. Страхове право : Навч. посібник / За ред. Ю. О. Заїки. – К. : Істина, 2004. – 192 с 23. Страхование в системе риск-менеджмента : Аналитическая записка / Эксперт РА // Електронний ресурс. – Режим доступу : www.raexpert.ru. 24. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / О.В. Козьменко, С.М. Кузьменко, Т.А. Васильєва та ін. – Суми : Університетська книга, 2011. – 388 с. 25. Улановський О. Фінансові супермаркети: маркетинговий хід або ефективний канал продаж / О. Улановський // Консалтинг в Украине. – 2007. – №10-11. 26. Управління фінансовими ризиками // Електронний ресурс. – Режим доступу : www.privatbank.ua/ info/index1.stm?fileName =2_3_2_19_1_5_24u.html>. 27. Фурман В.М. Формування ефективної стратегії взаємодії страхових компаній та банків / В.М Фурман // Фінанси Уфаїни.-2003.-№ 1. С.137-141. 28. Observations on Risk Management Practices during the Recent Market Turbulence // Elektronnij resurs. – Rezhim dostupu : http://www.newyorkfed.org/. 29. Ofitsiinyi sait Asotsiatsii ukrainskykh bankiv // Elektronnyi resurs. – Rezhym dostupu : http://www.aub.org.ua/.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (176)