Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий ринок»

Розвиток фінансового посередництва на вітчизняному грошовому ринку

Карточка работы:2356-2012ф
Цена:
Тема: Розвиток фінансового посередництва на вітчизняному грошовому ринку
Предмет:Фінансовий ринок
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ РОЗВИТОКУ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ГРОШОВОМУ РИНКУ 9 1.1. Сутність і значення фінансового посередництва на вітчизняному грошовому ринку 9 1.2. Джерела розвитку фінансового посередництва на вітчизняному грошовому ринку 19 1.3. Показники ефективності діяльності банків як фінансових посередників на вітчизняному грошовому ринку 25 Висновки до розділу 1 30 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ХХХХ 33 2.1. Фінансово-економічна характеристика діяльності ХХХХ 33 2.2. Аналіз основних фінансово-економічних показників банку 39 2.3. Оцінка фінансового стану ХХХХ 51 Висновки до розділу 2 57 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА СТАНУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ГРОШОВОМУ РИНКУ 59 3.1. Аналіз стану фінансового посередництва на вітчизняному грошовому ринку 59 3.2. Аналіз капіталу банку 65 3.3. Аналіз ефективності діяльності банку як фінансового посередника на вітчизняному грошовому ринку 73 Висновки до розділу 3 77 РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ГРОШОВОМУ РИНКУ 79 4.1. Зарубіжний досвід розвитку фінансового посередництва та можливості його використання в Україні 79 4.2. Перспективні напрями посилення позицій банку як фінансового посередника на вітчизняному грошовому ринку 89 4.3. Проект фінансових показників розвитку банку як фінансового посередника на вітчизняному грошовому ринку 94 Висновки до розділу 4 99 РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ В БАНКУ 102 5.1. Організації охорони праці в банку ХХХХ 102 5.1.1. Вступ 102 5.1.2. Загальний стан охорони праці за видом підприємства 103 5.1.3. Умови праці на робочому місці 104 5.1.4. Рекомендації щодо покращення умов праці на робочому місці 111 5.2. Розробка плану організації і проведення евакуаційних заходів в банку 113 5.2.1. Планування заходів щодо евакуації працівників банку 113 5.2.2. Планування заходів щодо вивезення майна, обладнання банку 115 5.3. Висновки 118 ВИСНОВКИ 119 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 124 ДОДАТКИ  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Функцію перерозподілу тимчасово вільних фінансових ресурсів від фізичних та юридичних осіб, які є вкладниками або інвесторами, до осіб, переважно юридичних, для яких ці ресурси необхідні, щоб здійснювати розширене відтворення, виконує фінансовий ринок. Основними учасниками, що забезпечують ефективне функціонування фінансового ринку та ефективний перерозподіл фінансових ресурсів, є фінансові посередники. Розвиток посередників фінансового ринку є необхідною передумовою розвитку інших секторів економіки країни. Наявність ефективних фінансових посередників – банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок та інших фінансових установ сприяє стабільному та прогнозованому розвитку всіх економічних процесів у суспільстві. Акумулюючи значні обсяги коштів, фінансові посередники є потужним джерелом інвестицій в економіку України, що розвивається досить стрімкими темпами. У зв’язку з вищезазначеним доцільно розглянути сутність та роль фінансових посередників у розвитку як фінансового ринку, так і фінансової системи країни в цілому. Адже, одним з найголовніших чинників забезпечення ефективного функціонування фінансового ринку є достатній розвиток на ньому послуг фінансового посередництва. В українських умовах фінансове посередництво знаходиться у стадії розвитку та характеризується неповнотою і незавершеністю у кожному своєму елементі: правове забезпечення, інформаційна мережа, кредитно-фінансова система, система підготовки кадрів, наукове обслуговування тощо. Фінансові посередники відіграють важливу роль у функціонуванні грошового ринку. У зв'язку з цим економічне призначення фінансових посередників полягає в забезпеченні базовим суб'єктам грошового ринку максимально сприятливих умов для їх успішного функціонування. Тобто функціонально фінансові посередники спрямовані не всередину фінансової сфери, не на самих себе, а зовні, на реальну економіку, на підвищення ефективності діяльності її суб'єктів. А тому, порушена проблема є актуальним питанням. Дослідженню проблеми розвитку фінансових посередників приділяється значна увага як серед вітчизняних, так і серед зарубіжних науковців, таких як: О.І. Бала 1, В.І. Грушко 2, О.В. Богоявленський 3, Л.М. Борщ 4, А.В. Буряк 5, Л.М. Волощенко 7, Ю.О. Гаркуша 8, С.В. Герасимова 10, М.І. Савлук 11, В.В. Зимовець 18, І.Ю. Крамаренко 24, О.Л. Лаврик 26, Н.Г. Маслак 28 та інші. Водночас, на наш погляд, на сьогодні недостатньо приділено увагу удосконаленню фінансового посередництва банку на вітчизняному грошовому ринку. Метою дипломної роботи є обґрунтування основних напрямів розвитку фінансового посередництва на вітчизняному грошовому ринку. Для досягнення зазначеної мети у дипломній роботі поставлено такі завдання: ? розглянути теоретичні основи розвитку фінансового посередництва на вітчизняному грошовому ринку; ? здійснити аналіз фінансового стану ХХХХ ? провести фінансовий аналіз фінансового посередництва стану ХХХХ на вітчизняному грошовому ринку; ? визначення шляхів розвитку фінансового посередництва на вітчизняному грошовому ринку. Об'єктом дослідження є система фінансового посередництва банку на вітчизняному грошовому ринку, а предметом – соціально-економічні відносини, що виникають в процесі розвитку фінансового посередництва банку. У дипломній роботі спеціаліста використано наукові методи дослідження системний, статистичний, історичний, порівняльний, наукової абстракції, індукції, дедукції, прогнозування, аналізу та синтезу. Науковою новизною дипломної роботи є: 1. На основі аналізу тлумачень поняття «фінансове посередництво» подано власне визначення даного поняття. 2. Систематизовано класифікацію фінансових посередників. 3. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення фінансового посередництва ХХХХ на вітчизняному грошовому ринку. Структурно дипломна робота складається з п’яти розділів. У першому розділі «Теорія розвитку фінансового посередництва на вітчизняному грошовому ринку» висвітлено теоретичні основи дослідження сутності та значення фінансового посередництва, джерела розвитку фінансового посередництва та показники ефективності діяльності банків як фінансового посередника. У другому розділі «Аналіз фінансового стану ХХХХ проаналізовано фінансово-економічний стан банку. У третьому розділі «Аналіз фінансового посередництва стану на вітчизняному грошовому ринку» проведено аналіз фінансового посередництва ХХХХ. У четвертому розділі «Шляхи розвитку фінансового посередництва на вітчизняному грошовому ринку» проведено аналіз стану фінансового посередництва та можливості його використання в Україні, визначено перспективні напрями посилення позиції банку як фінансового посередництва та наведено проект фінансових показників розвитку банку як фінансового посередника на вітчизняному грошовому ринку. Методологічну та теоретичну основу роботи складають напрацювання українських та зарубіжних науковців, законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України, Національного банку, внутрішньобанківські інструкції та положення. Інформаційну основу складають звітні та поточні матеріали банківських установ, дані засобів масової інформації, міжнародних організацій, інші джерела інформації. Дана проблемна тема є особливо актуальною та необхідною, враховуючи сучасний стан розвитку фінансового посередництва на вітчизняному грошовому ринку. Ось чому автором і обрано дану тему для дослідження у представленій дипломній роботі спеціаліста.  
Объём работы:
118
Выводы:За результатами проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 1. Досліджено теоретичні та методологічні підходи до вивчення питання фінансового посередництва на вітчизняному грошовому ринку. Охарактеризовано особливості фінансового посередництва в Україні. Проаналізовані основні ознаки, значення та учасники фінансового посередництва. У результаті проведеного дослідження нами було запропоновано власне визначення фінансового посередництва, а саме: це діяльність, при якій фінансові посередники отримують капітали у кредиторів і перетворять їх для задоволення потреб позичальників». 2. Відзначено, що основними завданнями фінансових посередників на вітчизняному грошовому ринку є: акумуляція заощаджень окремих господарських одиниць з подальшим диверсифікованим реінвестуванням їх в різноманітні проекти; суттєве скорочення трансакційних витрат базових суб’єктів грошового ринку (витрати на проведення реклами, створення інформаційних систем, забезпечення оціночно-аналітичних заходів тощо); збалансування попиту і пропозиції на фінансові активи в межах ринку капіталів; мінімізація і перерозподіл фінансових ризиків між інвесторами, що мають різні ступені схильності до ризику (від повного неприйняття ризику – до повної схильності до ризику – два крайні полюси); збільшення дохідності позичкових капіталів, особливо зосереджених у дрібних власників, завдяки зменшенню фінансових ризиків, скороченню витрат на здійснення фінансових операцій та відкриттю доступу до великого, високодохідного бізнесу. 3. Зазначено, що наявність ефективних фінансових посередників – банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок та інших фінансових установ сприяє стабільному та прогнозованому розвитку всіх економічних процесів у суспільстві. Акумулюючи значні обсяги коштів, фінансові посередники є потужним джерелом інвестицій в економіку України. 4. Розглянуто основні підходи до здійснення оцінки ефективності діяльності банків як фінансових посередників. Зазначено, що у межах макроекономічного підходу ефективність банків як фінансових посередників можна визначити як здатність банків акумулювати фінансові ресурси в конкурентному середовищі та забезпечувати максимальну віддачу розміщених ресурсів з точки зору економічного зростання країни. 5. Наведено фінансово-економічна характеристика банку. У результаті проведеного дослідження було визначено, що ХХХХ є лідером банківського ринку України. На сьогоднішній день банк пропонує громадянам України понад 150 видів найсучасніших послуг, серед яких поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, які здійснюються у партнерстві з провідними вітчизняними торговельними, ріелтерськими компаніями і автовиробниками. 6. Зазначено, що протягом 2009-2011 рр. активи ХХХХ зросли на 59052342 тис. грн. або на 68,61 % і станом на 31 грудня 2011 року становлять 145 118 473 тис. грн., також відбулося збільшення величини зобов’язань на 52576082 тис. грн. або на 69,37 %. Зобов’язання ХХХХ на кінець дня 31.12.2011 р., порівняно з 2010 р. зросли на 26814240 тис. грн. або на 26,40 % і складають 128371494 тис. грн. Протягом 2009-2011 рр. власний капітал ХХХХ зріс на 6476260 тис. грн. або на 63,06 % – це відбулося за рахунок збільшення статутного капіталу банку на 5754015 тис. грн. (73,67 %). Протягом 2009-2011 рр. відбулося зростання загальної суми доходів банку на 3988550 тис. грн. або на 22,29 %, натомість, спостерігаємо скорочення витрат на 1692924 тис. грн. або на 14,28 %. Станом на 31.12.2011 р., порівняно з 2009 р., ХХХХ збільшив свій прибуток до оподаткування на 425645 тис. грн. або на 37,14 %, а чистий прибуток банку збільшився на 375327 тис. грн. або на 35,73 %. 7. Проаналізовано основні показники фінансового стану банку. Досліджено величину регулятивного капіталу: обсяг регулятивного капіталу протягом 2009-2011 рр. збільшився на 6816242 тис. грн. або на 77,43 % – це відбулося за рахунок зростання величини основного капіталу (1 рівня) на 214333 тис. грн. або на 12,95 % та збільшення обсягу додаткового капіталу (2 рівня) на 6786133 тис. грн. або на 85,42 %. Більшість показників фінансового стану відповідають нормативному значенню. 8. Проведено аналіз фінансового посередництва на грошовому ринку України. У результаті проведеного дослідження було визначено, що провідну роль у розвитку вітчизняного грошового ринку відіграють банківські установи. Їх частка в загальному розмірі активів кожного року стабільно зростає. За останні 3 роки частка банків зросла із 87 до 92 %. Серед небанківських фінансових установ, що є посередниками на фінансовому ринку, провідна роль належить страховим компаніям, але протягом аналізованого періоду питома вага їх активів у загальній сумі активів всіх посередників поступово знижується з 11,07 % у 2009 ро¬ці до 4,47 % у 2011 році. Частка всіх інших активів фінансових посеред¬ників є незначною. Серед фінансових посередників на увагу заслуговує стрімке зростання активів інститутів спільного інвестування. 9. Виявлено, що протягом 2009-2011 рр. спостерігаємо зростання величини загального капіталу на 59052342 тис. грн. або на 68,61 % – це пов’язано із зростанням величини позикового капіталу ХХХХ на 52576082 тис. грн. або на 69,37 % та збільшенням обсягу власного капіталу на 6476260 тис. грн. або на 63,06 %. Наведений обсяг регулятивного капіталу Банку, який станом на кінець дня 31 грудня 2009 року дорівнює 8802536 тис. грн., у 2010 р. – 11562125 тис. грн., а у 2011 р. становив 15618778 тис. грн., що є достатнім для виконання нормативних та ліцензійних вимог Національного банку України для здійснення існуючого обсягу операцій. Визначено, що капітал Банку за структурою є збалансованим: його величина складається з капіталу І рівня (основного капіталу – у 2009 р. – 7944566 тис. грн.; 2010 р. – 9956456 тис. грн., а у 2011 р. – 14730699 тис. грн.) та капіталу ІІ рівня (додаткового капіталу – у 2009 р. дорівнював 1655490 тис. грн., у 2010 р. – 2632863 тис. грн., а у 2011 р. – 1869823 тис. грн.). Структура капіталу, що склалась протягом 2009-2011 рр. не місить ознак загрози фінансової стійкості, а його абсолютний розмір відповідає нормативним вимогам щодо його розміру. 10. Розраховано коефіцієнти ефективності фінансового посередництва. Так, протягом 2009-2011 рр. спостерігаємо наявність достатнього коефіцієнта ефективності фінансового посередництва ХХХХ на грошовому ринку, що пов’язано із зростанням активних операцій банку (надання кредитів та здійснення вкладень в цінні папери). 11. Досліджено, що небанківські фінансові установи можуть ефективно накопичувати та перерозподіляти фінансові ресурси на потреби економіки; темпи зростання НФУ в багатьох перехідних економіках значно випереджають темпи зростання банківського сектору; структура активів НФУ відіграє першочергову роль для визначення їх місця на фінансовому ринку країни (чим більша частка цінних паперів в інвестиційному портфелі, тим більш незалежними є НФУ від банківського сектору); існує тісний зв’язок між ступенем розвитку НФУ та економічним зростанням; вплив НФУ на економічне зростання здійснюється прямим методом та опосередковано через банківську систему, державний бюджет та фондовий ринок; завдяки зростанню заощаджень та потреби в додатковому внутрішньому ресурсі для фінансування інноваційних проектів роль небанківських фінансових установ в економіці України буде зростати. 12. Запропоновано для посилення позицій банку як фінансового посередника на вітчизняному грошовому ринку створити компанію з управління активами. Підвищення ресурсної бази ХХХХ приведе до збільшення активних операцій, їх дохідності, зростання стійкості й надійності установи, і як наслідок, до розширення клієнтської бази, що сприятиме ще більшому зростанню обсягів залучених ресурсів. Зросте конкурентоспроможність банку і стійкість перед різноманітними розладами та кризовими явищами в національній та світовій економіці. Перспективним напрямком посилення позиції ХХХХ як фінансового посередника на вітчизняному ринку є створення КУА, адже КУА надає наступні переваги: вихід на іноземні ринки інвестицій; створення іміджу солідної і респектабельної компанії; оптимізація оподаткування доходів від операцій з цінними паперами і комісійної винагороди; можливість вибирати найбільш підходящі умови ліцензування і види професійної діяльності. Відповідно до проведеного розрахунку ефективності запропонованого заходу по відкриттю КУА в ХХХХ, можна сказати, що банк отримає вигоду від реалізації проекту: після відкриття КУА в ХХХХ дохід банку збільшиться на 1191094,8 тис. грн. або на 15 %; збільшиться прибуток підприємства на 213871,4 тис. грн.; термін окупності становить близько 2-х місяців. 13. Розроблено проект фінансових показників розвитку банку як фінансового посередника на вітчизняному грошовому ринку на основі побудови алгоритм прогнозування фінансового результату ХХХХ як фінансового посередництва банку на вітчизняному грошовому ринку. Відповідно до проведеного розрахунку прогнозної моделі фінансового результату ХХХХ від здійснення фінансового посередництва, можна сказати, що прогнозується зростання величини фінансового результату ХХХХ – у 2014 році, порівняно з 2011 роком, відбудеться зростання фінансового результату на 1146220 тис. грн. або на 246,68 %. Варто зазначити, що формування конкурентних переваг шляхом cтворення КУА в ХХХХ є ефективним, адже після створення КУА загальний дохід банку збільшиться на 9131726 тис. грн. або на 41,72 %, загальна величина витрат також зросте на 10650000 тис. грн. або на 1002,62%, але це не вплинуло на збільшення прибутку банку на 17879349 тис. грн. або на 1253,97 %.  
Вариант:нет
Литература:1. Біла О.І. Фінансове посередництво в Україні: сутність та види / О.І. Біла, О.І. Цізда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.6. – С. 169-174. 2. Банківський нагляд / Грушко В.І., Лаптєв С.М., Любунь О.С., Раєвський К.Є. – К.: ЦНЛ., 2004. – 264 с. 3. Богоявленський О.В. Фінансове посередництво у інвестиційній діяльності / О.В. Богоявленський, А.М. Шульміна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 35. – С. 287-291. 4. Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. / Л.М. Борщ, С.В. Герасимова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 685 с. 5. Буряк А.В. Методичні засади оцінювання ефективності діяльності банків / А.В. Буряк // Економічний аналіз. – 2010. – Випуск 7. – С. 133-136. 6. Буряк А.В. Особливості визначення ефективної діяльності банку / А.В. Буряк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2010. – Випуск 1 (8), частина 2. – С. 41-46. 7. Волощенко Л.М., Козина Л.В. Актуальні проблеми розвитку посередництва на фінансовому ринку України / Л.М. Волощенко, Л.В. Козина // Економічний простір. – № 21. – 2009. – С. 200-205. 8. Гаркуша Ю.О. Теоретико-методологічний розвиток фінансового посередництва / Ю.О. Гаркуша // Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту: тези доповіді всеукраїнської науково-практичної конференції, 8-10 листоп. 2007 р. – Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – С. 63-66. 9. Геврик Є.О. Охорона праці : Навчальний посібник / Є.О. Геврик. – К. : Ніка-Центр ; Ельга, 2003. – 280 c. 10. Герасимова С.В. Роль фінансових посередників в організації інвестиційної діяльності акціонерних товариств / С.В. Герасимова // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 103–111. 11. Гроші та кредит : підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін. ; за заг. ред. М. І. Савлука. – 3-тє вид., перероб. і доп.– К. : КНЕУ, 2002. – 598 с. 12. Д’яконова І.І. Концептуальні засади функціонування банківської системи України / І.І. Д’яконова // Экономика промышленности / НАН Украины, Ин-т экономики пром-ти. – Т.1. – 2007. – С. 178–194. 13. Жидецкий В.Ц. Основы охраны труда : Учебник / В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей, А.В. Мельников. – 2-е изд., доп. – Львов : Афиша, 2005. – 351 c. 14. Законодавство України про охорону працi. Т. 1 : Збірник нормативних документів : Наукове видання. – К. : Основа, 2005. – 528 с. 15. Законодавство України про охорону праці. Т. 2 : Збірник нормативних документів : Наукове видання. – К. : Основа, 2005. – 384 с. 16. Захаров О.І. Інформація в управлінні системою економічної безпеки підприємства / О.І. Захаров // Вчені записки Університету «Крок». – 2009. – № 19. – С.177-186. 17. Зачосова Н.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки фінансових посередників Електронний ресурс / Н.В. Зачосова // Секція «Економічні науки»: тези доповіді науково-практичної конференції, 9-14 квітня 2012. – Режим доступу: http://nauka.zinet.info/8/zachosova.php 18. Зимовець В.В. Фінансове посередництво : навч. посіб. / В.В. Зимовець, С.П. Зубик. – К. : КНЕУ, 2004. – 288 с. 19. Історія економічних учень : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2004. – 84 с. 20. Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 176 с. 21. Кічурчак М. Вплив банківської системи на процес організації грошового обігу в Україні / М. Кічурчак // Банківська справа. – 2010. – №4. – С. 40–55. 22. Копєлєв І.Ю. Інформаційні загрози: суть і проблеми / І.Ю. Копєлєв, М.О. Живко // Системи обробки інформації. – 2010. – Випуск 3 (84). – C.130-131. 23. Корнєєв В.В. Фінансові посередники як інститути розвитку : монографія / В.В. Корнєєв. – К. : Основа, 2007. – 192 с. 24. Крамаренко І.Ю. та Фірсов Д.В. Фінансове посередництво в Україні Електронний ресурс / І.Ю. Крамаренко, Д.В. Фірсов. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_APSN_2011/Economics/1_87901.doc.htm 25. Криклій А.С. Конкурентний потенціал небанківських фінансових інститутів на ринку кредитних ресурсів / А.С. Криклій // Економіка та держава. – 2006. – №10. – С. 8–10. 26. Лаврик О.Л. Теоретико-методологічна сутність фінансового посередництва Електронний ресурс / О.Л. Лаврик // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (постанова президії ВАК України № 2-05/3 від 08.07.2009 р.). – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1216 27. Левченко Н.М. Перспективні шляхи формування ресурсної бази комерційного банку / Н.М. Левченко // Держава та регіон. – Серія: Економіка та підприємництво. – 2011 р. – № 1. – С. 167-171. 28. Маслак Н.Г. Оцінка ефективності банків з точки зору фінансового посередництва Електронний ресурс / Н.Г. Маслак, А.В. Буряк. – Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/2337/1/83-88.pdf 29. Медяник А.В. Система показателей оценки эффективности деятельности банка / А.В. Медяник // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – № 10 (1). – С. 91. 30. Методологія рейтингової оцінки комерційного банка рейтингового агентства «IBI – Рейтинг» Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.kbs.org.ua/files/metod_123.pdf 31. Молохова Я.О. Фінансові посередники як індикатори соціально-економічного розвитку України / Я.О. Молоха // «Економічні науки». – Ч. 2. – 2012. – Випуск 9 (33).– С. 431-437. – (Серія «Облік і фінанси»). 32. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг : навч. посібн. / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – К. : Знання, 2010. – 532 с. 33. Орлова Н.С. Структурні елементи фінансового ринку та механізми їх взаємодії / Н.С. Орлова // Менеджер. – 2007. – №1 (39). – С. 137–142. 34. Офіційний сайт НБУ // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798 35. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/1.html 36. Офіційний сайт ХХХХ Електронний ресурс. – Режим доступу: www. 37. Охрана труда. – 2-е изд., доп. – М. : Инфра-М, 2004. – 312 c. 38. Паласевич М.Б. Зарубіжний досвід регулювання банківської інвестиційної діяльності та можливості його застосування в Україні / М.Б. Паласевич // Науковий вісник. – 2007. – вип. 17.7. – С. 239-244. 39. ХХХХ : фінансова звітність Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/83/233172 40. Певнев В.Я. Математическая модель информационной безопасности / В.Я. Певнев, М.В. Цуранов // Системи обробки інформації. – 2010. – Випуск 3 (84). – C. 62-64. 41. Пигу А. Экономическая теория благосостояния / А. Пигк ; пер. с англ. – Т. 1. – М. : Прогресс, 1985. – 180 с. 42. Полєтаєв О.О. Економічна сутність фінансового посередництва / О.О. Полєтаєв // Наукові праці. – Том 126. – Випуск 113. – С. 39-46. 43. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції / пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. – К. : Основи, 1997. – 390 с. 44. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000, №2121-II. 45. Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих : Постанова Правління НБУ від 06.07.2000, №279. 46. Про схвалення Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні : Постанова Правління НБУ від 02.06.2009, № 315. 47. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ. 48. Рубанов П.М. Еволюція теоретичних поглядів на сутність фінансового посередництва / П.М. Рубанов // Вісник СумДУ. – № 4. – 2011. – С. 97-101. – (Серія «Економіка»). 49. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. : Изд-во Соц.-экон. литературы, 1962. – 273 с. 50. Статистика : сайт Organization for economic co-operation and development. // Електронний ресурс.– Режим доступу: http://stats.oecd.org/Index.aspx. 51. Ткаченко Н. Шляхи розвитку посередництва на страховому ринку України / Н. Ткаченко // Вісник KHTEУ. – 2007. – № 6. – С. 77–84. 52. Улановський О. Небанківський фінансовий ринок: що нового? / О. Улановський // Консалтинг в Україні. – 2007. – № 6. – С. 6–8. 53. Фінансове посередництво : конспект лекцій / укладач І.М. Кобушко. – Суми :Вид-во СумДУ, 2010. – 194 с. 54. Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навчальний посібник / В.П. Ходаківська, В.В. Бєляєв. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 616 с. 55. Черкасова С.В. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / С.В. Черкасова. – Львів : «Магнолія 2006», 2007. – 496 с. 56. Чергенець Е.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (збір та пошук інформації) : навчальний посібник / Е.В. Чергенець, А.В.Зайцев, Є.В. Позднишев ; під заг. ред. Є.В. Позднишева. – К., Видавець Позднишев. – 2007. – 74 с. 57. Шараєвський Д.В. Ефективність діяльності банківської системи як запорука сталого економічного розвитку / Д.В. Шараєвський // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 83–85. 58. Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку : монографія / І.О. Школьник. – Суми : Мрія, УАБС НБУ, 2008. – 348 с. 59. Школьник І. О. Стратегія розвитку фінансового ринку України : дис. докт. екон. наук : 08.00.08 / І. О. Школьник. – Суми, 2008. – 440 с. 60. Шульга І.П. Фінансове посередництво: сутність, функції та механізм здійснення / І.П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2008. –№ 2 (4). – С. 78-90.  
Дополнительная информация:До дипломної роботи написано доповідь та презентацію подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)