Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Господарське право»

Розвиток господарської правової науки в період з другої половини 50-х по кінець 80-х років

Карточка работы:2811-2012ф
Цена:
Тема: Розвиток господарської правової науки в період з другої половини 50-х по кінець 80-х років
Предмет:Господарське право
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Доповідь
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ 3 1.Передумови становлення і розвитку господарської правової науки у першій половині XX століття 4 2.Розвиток господарської правової науки у 60-80 роках 6 Висновок 10 Список використанх джерел 12  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В період індустріального розвитку, технічної і соціальної революцій, характерних для всесвітньої історії XX ст., бурхливо розвивалося господарське законодавство. В одних країнах воно зростало на базі торгово-промислового права, в інших сформувалося як якісно нове законодавство, втілюючи нові економічні системи. У другій половині XX ст. стала проявлятися тенденція до зближення систем правового регулювання господарської діяльності у світовому масштабі. Щоб робити вірні висновки відносно сьогодення і майбутнього, необхідно знати хоч би найближчі попередні періоди історії. У історії господарського права таким був радянський період становлення і розвитку господарського законодавства. Знання і оцінка досвіду законодавства цього періоду мають велике значення для розуміння проблем сучасного господарського законодавства, у тому числі і в тих країнах, де його розвиток йшов еволюційним шляхом. Радянське господарське законодавство формувалося і розвивалося в одній з найбільш поширених в XX ст. світових правових систем ? в складі соціалістичної правової системи 11. У юридичній літературі воно кваліфікувалося як історично нове явище, обумовлене соціалістичною системою господарства. Радянське господарське законодавство було в основному загальносоюзним ? законодавством СРСР, що діяв на території всього Союзу. В якості органічної частини воно включало і господарське законодавство республік, що входили до складу СРСР, у тому числі, зрозуміло, і господарське законодавство Української РСР, правонаступником якої стала незалежна Україна. Досвід правового регулювання господарської діяльності, накопичений в СРСР, з усіма його досягненнями і помилками представляє цінність як для науки, так і для практики сучасної правотворчої діяльності. Його не можна відкидати і забувати.  
Объём работы:
9
Выводы:Отже, підсумовуючи вище викладене, можна виділити наступні етапи становлення вітчизняної науки госпо¬дарського права, найбільш істотні напрями її розвитку: Перший етап ? початок XIX – 20-ті роки XX століття ? знаменує зародження господарсько-правових ідей. У цей період формуються ідеї, які ввійшли потім в основу теорій багатьох поколінь учених-господарників. Ще в середині XIX століття К. Д. Ушинський зробив висновок про те, що усередині громадянського суспільства народилося «гос¬подарське суспільство», і йому повинне відповідати своє особливе право ? господарське право, яке є «юридичним викладом госпо¬дарської діяльності». Вважається, що тоді і була створена перша концепція господарського права. Не можна не відзначити і висновки професора П.П. Цитовіча: «Цивільне право роз'єднує і протиставляє людей, торгове пра¬во їх поєднує і підпорядковує. Одне право індивідуальне, інше соціальне». У цей період А.І. Камінка пише: «Торгове право вклю¬чає і публічне, і приватне право, при цьому публічне торгове право розпадається на державне право і міжнародне торгове право ». « Вся ця галузь проникнута спеціальним духом, який у більшому або меншому ступені є чужим решті галузі відносин»10, с.30. Другий етап – це період раннього розвитку господарського права – 20-і ? кінець 30-х років XX століття. Даний період у розвитку науки господарського права може бути охарактеризований взаємодією двох основних наукових напрямів: двосекторній теорії П. І. Стучки і теорії єдиного господарського права Л. Я. Гінцбурга і Є. Б. Пашуканіса. Прихильники двосекторної теорії в період Непу поставили питання про необхідність особливого правового стимулювання со¬ціалістичного сектора економіки (господарсько-адміністративне право) на противагу регулюванню її приватного сектора (цивільне право). Дані галузі визнавалися антагоністичними, а тому не здат¬ними до взаємодії; причому передбачалося, що через усуспільнення економічних відносин цивільне право перестане існувати. Дана теорія не витримала перевірки часом ? цивільне право в умовах соціалістичного господарства не зникло, а стало регулятором відносин громадян із задоволення споживчих потреб. Представники теорії єдиного господарського права бачили в ньому особливу форму політики держави «в галузі організації управління господарством і організації господарських зв'язків». Третій етап ? період «фундаменталізації» господарського права в 60-80 роки XX століття. Характеризувався цей період не тільки відродженням господарсько-правової науки в СРСР, але і остаточним становлен¬ням єдиної (моністичної) концепції господарського права. Саме у цей період нова школа господарського права, початок якій поклали праці В.В. Лаптева, В.К. Мамутова та інших учених-господарників, з'явилася в цілісному вигляді на противагу роздільним і неузгодженим один з одним цивільно-правовим і адміністративно-правовим дослідженням економіки. У цей період була обґрунтована головна мета господарсько-правової науки, яка виявилася з часом основною її ідеєю і призна¬ченням, ? поставити господарське законодавство на службу гос¬подарському будівництву, направити науку на вирішення проблем господарського комплексу.  
Вариант:нет
Литература:1. О мерах по дальнейшему совершенствованию хозяйственного законодательства : Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 июня 1975 года № 558. ? СП СССР. ? 1975. ? № 16. ? С. 98. 2. Об улучшении правовой работы в народном хозяйстве : Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 декабри 1970 года № 1025. ? СП СССР. ? 1971. ? № 1. ? С.1. 3. Алексеев С. С. Правовое регулирование хозяйственных отношений / С. С. Алексеев, В. Ф. Якушев // Советское государство и право. ? 1974. ? № 3. 4. Алексесв С. С. Структура советского права / С. С. Алексеев. ? М. : Юрид. Лит., 1975. ? 263 с. 5. Систематизация хозяйственного законодательства. ? М. : Юрид. лит., 1971. ? 445 с. 6. Корнсев А. П. Вопросы совершенствования хозяйственного законодательства / А. П. Корнсев, Г. И. Петров // Правоведение. ? 1978. ? № 4. ? С. 33. 7. Курс советского хозяйственного права. ? Т. 1. ? М. : Советское законодательство. – М., 1938. – 463 с. 8. Программа по советскому хозяйственному праву для вузов. Коммунистическая академия ; Институт советского строительства и права. ? М : Советское законодательство, 1938. ? С. 9. 9. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право : Общие положения. Курс лекций. ? Т. 1. ? М. : Издательство БЕК, 1994. ? 312 с. 10. Господарське право : підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін. ; За ред. О.П. Подцерковного. ? X. : Одіссей, 2010. ? 640 с. 11. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид. – М. : Прогресс, 1988. ? 496 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (230)