Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Судові системи та порівняльне судове право»

Вимоги до суддів в іноземних державах та Україні: порівняльний аналіз

Карточка работы:3015-2012ф
Цена:
Тема: Вимоги до суддів в іноземних державах та Україні: порівняльний аналіз
Предмет:Судові системи та порівняльне судове право
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. КАНДИДАТСЬКИ ВИМОГИ НА ПОСАДУ СУДДІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ В ЦІЙ СФЕРІ 5 1.1. Міжнародні стандарти з питань формування корпусу суддів 5 1.2. Кандидатські вимоги на посаду судді в зарубіжних країнах 8 РОЗДІЛ 2. ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЩО ПРЕТЕНДУЮТЬ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ СУДДІ В УКРАЇНІ 14 2.1. Кандидатські вимоги на посаду судді в судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах в Україні 14 2.2. Кандидатські вимоги на посаду судді в Конституційному Суді України 19 ВИСНОВОК 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Суд – це важлива ланка системи будь-якої держави, мета, завдання та функції якої – забезпечення законності й правопорядку в усіх сферах життєдіяльності країни. Це необхідна умова ефективного функціонування всіх суспільних і державних структур, причому їх значення нині надзвичайно важливе. Особливу роль суди відіграють у сфері забезпечення прав і свобод громадян, дають можливість кожній заінтересованій особі реалізувати право на звернення за захистом і на судовий захист, вони забезпечують захист і відновлення порушених прав фізичних та юридичних осіб. Важливою передумовою становлення в Україні авторитетної і незалежної судової влади як однієї із найважливіших складових правової держави є упорядкування системи формування корпусу суддів. Пошук нової, сучасної та ефективної моделі її побудови було розпочато разом з проголошенням державної незалежності. Він триває і нині як в напрямку поглиблення правової думки, так і в площині розвитку законодавства, насамперед, реалізації положень Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Формування корпусу суддів – це проблема загальносуспільного значення, яка з огляду на динамічність соціальних процесів, об’єктивну необхідність змін в політичному, соціально-економічному та культурному житті майже безперервно зберігає свою актуальність. Судова система – найяскравіший виразник правової держави. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в державі найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність, а утвердження і забезпечення таких прав і свобод є її головним обов’язком. Інтереси суспільства, права і свободи людини можуть бути захищені лише справді незалежним судом, який діє на засадах законності, змагальності сторін, забезпеченні обвинуваченому права на захист, забезпеченні апеляційного та касаційного оскаржень рішень суду тощо. Важливою складовою правової держави є становлення авторитарної та незалежної судової влади, головним питанням якої залишається система формування корпусу професійних суддів. Мета курсової роботи: дослідити процес формування суддівського корпусу в Україні та зарубіжних країнах, а також окреслити основні кандидатські вимоги на посаду судді в нашій державі і за кордоном. Для реалізації поставленої мети необхідним є виконання наступних завдань роботи: 1. Дослідити кандидатські вимоги на посаду судді в зарубіжних країнах (всебічно розкрити міжнародні стандарти формування корпусу суддів, кандидатські вимоги на посаду суддів в зарубіжних країнах). 2. Дослідити вимоги до осіб, що претендують на зайняття посади судді в Україні (кандидатські вимоги на посаду судді в судах загальної юрисдикції та в спеціалізованих судах України, кандидатські вимоги на посаду судді в Конституційному Суді України). Інформаційна база дослідження стали Конституція України, Закон України «Про судоустрій і статус суддів», наукові праці Прилуцького С.В., Рияки В.О., Чернишової Н.В., Совгиря О.В., Шукліної Н.Г., Шаповала В.М., Бутова В.Н., Власова І.С. Структура курсової роботи обумовлена метою і завданням дослідження і включає в себе вступ, два розділи, чотири підрозділи, висновок та список використаних джерел.  
Объём работы:
25
Выводы:Отже, враховуючи вищенаведене, можна зазначити наступне. Відповідальність і навантаження, які покладаються на носіїв судової влади переоцінити складно, і тому цілком зрозумілі ті високі вимоги, що в більшості країн висуваються до віку, освіти, практичного досвіду, моральності, психологічних характеристик кандидатів на посаду судді. Комплекс зазначених вимог і утворює одну із найважливіших складових механізму формування суддівського корпус. Як відомо, ці вимоги в юриспруденції називаються терміном «ценз», що має загальноюридичне значення і застосовується при різних способах заміщення посад – виборах, призначенні тощо. Протягом тривалого історичного розвитку в багатьох країнах світу накопичено значний досвід у питаннях побудови систем формування корпусу суддів. Всебічно оцінюючи його, можна говорити про відповідні тенденції, характерні ознаки і риси та певні відмінності й особливості. Формування суддівського корпусу має два етапи: попередній та безпосередній. На першому етапі відбувається відбір кандидатів на посади суддів. Зауважимо, що практично в усіх країнах вимоги, які пред’являються до професійного рівня і кваліфікації, освіти, віку, а також моральних якостей претендентів, досить високі. Другий етап пов’язаний з процедурами безпосереднього призначення на посаду або безпосередніх виборів суддів. У більшості держав розвиненої демократії професійні судді призначаються на посаду. Як зазначено у ст. 127 Конституції України, правосуддя в Україні здійснюють професійні судді та у визначених зако¬ном випадках – народні засідателі і присяжні. Вони є носія¬ми судової влади в державі і реалізують її шляхом здійснення правосуддя у рамках відповідних судових процедур. Професійним суддею є громадян України, який відповідно до Конституції України та Закону України від 07.07.2010 «Про судоустрій і статус суддів» призначений чи обраний суддею і займає штатну суддівську посаду в одному із судів України та здійснює правосуддя на професійній основі. На посаду судді може бути рекомендований Вищою ква¬ліфікаційною комісією суддів України громадянин України не молодше двадцяти п’яти років, який має вищу юридичну освіти, стаж роботи в галузі права не менше, ніж три роки, проживає в Україні не менше десяти років і володіє держав¬ною мовою. Відповідно до ст. 148 Конституції України Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційно¬го Суду України. Президент України, Верховна Рада України та З’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституцій¬ного Суду України. Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» Президент України проводить консультації з Прем’єр-міністром України та Міністром юстиції України щодо канди¬датур на посади суддів Конституційного Суду України. Призначеною на посаду судді Конституційного Суду України вважається особа, про призначення якої видано Указ Прези¬дента України, скріплений підписами Прем’єр-міністра Украї¬ни та Міністра юстиції України. Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Су¬ду України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. Пропозиції щодо кандидатур на посади суддів Конститу¬ційного Суду України вносить Голова Верховної Ради Украї¬ни, а також можуть вносити не менш як 1/4 народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України З’їзд суддів України за пропозицією делегатів з’їзду відкри¬тим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів з’їзду визначає кандидатури на посади суддів Конституційного Су¬ду України з метою включення в бюлетені для таємного голосу¬вання. Призначеним на посаду судді Конституційного Суду Украї¬ни вважається кандидат, який у результаті таємного голосуван¬ня одержав більшість голосів від числа обраних делегатів з’їзду суддів України.  
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України : Закон України «Про внесення змін до Конституції України» № 2222-IV від 8.12.2004 р. : прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. – К. : Велес, 2005. – 48 с. 2. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року №2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. –Ст.529. 3. Про конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст.272 4. Про складання у Верховній Раді України присяги суддею Конституційного Суду України : Постанова Верховної Ради України від 14.12.2005 р. № 3193-IV, зі змінами // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 4. 5. Бостан С.К. Державне право зарубіжних країн : Навчальний посібник / С.К. Бостан, С.М. Тимченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 504 с. 6. Бутов В.Н. Судьи в зарубежных странах. Законодательство зарубежных стран. Обзорная информация / В.Н. Бутов, И.С. Власов. – Вып.2. – М. : ВНИИ советского государственного строительства и законодательства, 1991. – С.16. 7. Васильева Т.А. Юридическая энциклопедия / Т.А. Васильева ; отв. ред. Б.Н. Топорнин . – М. : Юристь, 2001. – 1188 с. 8. Власов И.С. Как происходит назначение на судейскую должность в различных странах / И.С. Власов // Советская юстиция. – 1993. – № 15. 9. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн : Навчальний посібник / А.З. Георгіца. – Чернівці : “Рута”, 2000. – 424 с. 10. Маклаков В.В. Конституционная юстиция // Конституционное право зарубежных стран / Отв. ред. Г.Л. Страшун. – В 4 т. – Тома 1–2. Часть общая. – М. : БЕК, 2000. 11. Прилуцький С.В. Формування корпусу професійних суддів України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / С.В. Прилуцький ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К. , 2003. – 19 с. 12. Радутная Н.В. Народный судья. Профессиональное мастерство и підготовка / Н.В. Радутная. – М. : «Юрид. лит», 1977. – 278 c. 13. Савчин М. В. Конституційний суд України як гарант конституційного ладу : автореф. дис... канд. юрид. Наук : 12.00.02 / Савчин М.В. ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. , 2003. – 17 с. 14. Совгиря О.В. Конституційне право України : Навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 632 с. 15. Халдеев Л. Подготовка судей во Франции / Л. Халдеев, Л. Симкин // Российская Юстиция. – 1994. – № 1. – С.56. 16. Чернишова Н.В. Судова влада в Україні : Навч. посіб. / Н.В. Чернишова. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 104 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (11)