Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", МАУП, 3 курс

Карточка работы:3039-2012ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", МАУП, 3 курс
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Менеджмент організацій/ Менеджмент державних установ / Адміністративний менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:Вступ 1. Умови успіху при здійсненні змін в організації. Причини опору змінам на вітчизняних підприємствах та методи його подолання 2. Дослідіть схему планування робочого часу менеджера, використання методу "Альпи", принципи Перато та Ейзенхауера 3. Проаналізувати можливість залучення працівників до прийняття рішень в умовах Украині. Екстраполюйте ці можливості на організації де ви працюєте (По можливості взяти мережу магазинів ХХХХ) Висновки Список використаних джерел
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Умови успіху при здійсненні змін в організації. Причини опору змінам на вітчизняних підприємствах та методи його подолання 4 2. Дослідіть схему планування робочого часу менеджера, використання методу «Альпи», принципи Паретто та Ейзенхауера 14 3. Проаналізувати можливість залучення працівників до прийняття рішень в умовах Україні. Екстраполюйте ці можливості на організації де ви працюєте 19 Висновки 23 Список використаних джерел 24  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Зміни є невід'ємною складовою для будь-якої організації, оскільки середовище, у якому вона існує, динамічне та мінливе. Тому організація, що хоче вижити в умовах постійного прогресу та бути лідером серед конкурентів, повинна реагувати на зміни середовища шляхом ефективного впровадження організаційних змін. Таким чином, постає проблема ефективного управління змінами в організації. Слід наголосити на відсутності єдності щодо ідентифікації поняття «управління змінами». Це зумовлює аналізування ефективності управління змінами, дослідження та удосконалення етапів цього процесу, їх деталізацію, визначення основних чинників, що зумовлюють впровадження змін на підприємстві. У практиці менеджменту все більше уваги приділяється організації групової діяльності, зокрема груповому прийняттю рішень. Досвід показує: чим більша участь працівників у процесі управління, тим вищі результати їхньої діяльності, яка дає можливість легше вводити різноманітні якісні зміни у виробництво. Умовою ефективного управління змінами є встановлення чітких цілей та орієнтація всіх учасників процесу на визначені результати. Узагальнено умови ефективності управління змінами можна подати так: – створення умов, за яких в персоналу виникає бажання реалізувати зміни і вчитись; – усвідомлення працівниками необхідності змін; – бажання працівників брати відповідальність за свою роботу; – врахування факторів оточуючого середовища, конкуренції, соціальних та економічних потреб.  
Объём работы:
21
Выводы:На сьогодні опір організаційним змінам є однією з основних причин гальмування розвитку компаній. Особливістю цієї проблеми є те, що не існує універсального методу її вирішення, але використання різник методів подолання опору змін дозволить значно зменшити його негативні прояви. Ефективне управління змінами є одним зі складних, але водночас необхідних завдань менеджменту. Таким чином, управління змінами на вітчизняних підприємствах більшою мірою орієнтоване не на вирішення існуючих проблем, а на використання наявних можливостей і переваг підприємства. Інакше кажучи, управління організаційними змінами має здійснюватися на засадах адаптивного підходу, який передбачає використання як бази організаційних змін існуючого потенціалу підприємства та виявлення його незадіяних резервів. Отже, реалізація змін та ефективне управління ними на сучасному етапі неможливе без формування так званої команди управління змінами, де кожен учасник виконує певну управлінську роль та відповідальний за конкретне завдання. Такий підхід є важливим саме з позицій управління змінами, адже формується група професіоналів, що безпосередньо зацікавлені у досягненні поставлених цілей. Тому при запровадженні командного підходу потрібно брати до уваги методи управління груповою діяльністю та враховувати етап розвитку групи.  
Вариант:нет
Литература:1. Богомолов В. А.Антикризисное регулирование экономики: Теория и практика : учеб.пособие / В. А. Богомолов, А. В. Богомолова ; гл. ред. Н. Д. Эриашвили. – М. : Юнити, 2003. – 271 с. 2. Босак О. В. Філософія тайм-менеджменту: як працювати не більше, а ефективніше / О. В. Босак // Вісник Університету банківської справи НБУ – 2011. – № 2(11). – С. 332-335. 3. Васильченко Ю. Л. Самоучитель по тайм-менеджменту / Ю. Л. Васильченко, З. В. Таранченко, М. Н. Черныш. – СПб. : Питер, 2007. ? 256 с. 4. Дак Дж. Д. Монстр перемен: Причины успеха и провала организационных преобразований / Дж. Д. Дак. – М. : Изд-во «Альпина Паблишер», 2003. – 320 с. 5. Єпіфанов А. О.Менеджмент для магістрів / А. О. Єпіфанов.– Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. ? С. 282-290. 6. Жаворонкова Г. Управління організаційними змінами сучасних підприємств / Г. Жаворонкова, О. Дяченко // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал. ? 2010. ? № 3. ? С. 69-72. 7. Захаренко Г. Тайм-менеджмент / Г. Захаренко. ? СПб. : Питер, 2004. ? 128 с. 8. Кірсанов А. І. Антикризове керування / А. І. Кірсанов. — М., 2000 - С. 195–198. 9. Макарюк О. В.Обґрунтування управлінських рішень в умовах неповної визначеності в системі менеджменту підприємства: дис. ... кандидата екон. наук : 08.00.04 / Макарюк Олексій Васильович. ? Суми, 2008. – 85 с. 10. Методы преодоления сопротивления изменениям со стороны персонала // Журнал организационных изменений. – 2008.– №21. – С.113-117. 11. Новак В. О. Розробка алгоритму подолання опору щодо проведення організаційних змін на підприємстві / В.О. Новак, О. В. Ільєнко, В. І. Наумов // Проблеми системного підходу в економіці. – 2010.– №2. – С. 135-138. 12. Рібун Л. В. Людський чинник в економіці ХХІ століття: зарубіжний досвід і наші проблеми / Л. В. Рібун // Збірник науково-технічних праць НЛУУ. – 2006. – вип. 16.6. – С. 138-142 13. Сірік І. П. Обґрунтування основних підходів управління економічною системою в умовах кризи / І. П. Сірік // Міжнародний Науковий Журнал "Механізм регулювання економіки", – 2009. – №1 (39). – С. 208-216. 14. Скібіцька Л. І. Проведення організаційних змін як засіб подолання криз / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал. – 2008. – № 4. ? С. 354-361. 15. Том Н. Управление изменениями // Организация: теория, структура, проектирование, изменения : Тематический сборник статей. ? Выпуск 2. – М. : Главная редакція международного журнала «Проблемы теории и практики управления», 2000. – С. 134 – 142. 16. Фединець Н. І. Управління змінами в організації / Н. І. Фединець // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15 – С. 292-298. 17. Харрингтон Дж. Совершенство управления изменениями : пер. с англ. / Дж. Харрингтон / под ред. В. В. Брагина. ? М. :Изд-во «Стандарты и качество», – 2008. – 192 с. 18. Хентце Й. Как преодолеть противодействие запланированным организационным изменениям / Хентце Й., Каммель А. // Организация: теория, структура, проектирование, изменения : Тематический сборник статей. Выпуск 2. – М. : Главная редакція международного журнала «Проблемы теории и практики управления», – 2000. – С. 143 – 150.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)