Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Менеджмент ЗЕД»

Управління валютно-кредитними операціями суб`єктів ЗЕД на прикладі ЗАТ «Fozzy»

Карточка работы:124
Цена:
Тема: Управління валютно-кредитними операціями суб`єктів ЗЕД на прикладі ЗАТ «Fozzy»
Предмет:Менеджмент ЗЕД
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Менеджмент ЗЕД
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Гуманітарний Інститут (КГІ)
Содержание:Вступ 3 1. Теоретичні основи валютно-кредитних операцій 6 1.1. Характеристика валютно-кредитних операцій як елементу ЗЕД 6 1.2. Теоретичні аспекти визначення кредитних операцій у ЗЕД 17 1.3. Правове регулювання валютно-кредитних операцій в Україні 23 2. Аналіз валютно-кредитних операцій ЗАТ «Fozzy» 36 2.1. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ “Fozzy” 36 2.3. Оцінка ефективності кредитних операцій ЗАТ “Fozzy” 65 3. Розробка плану заходів щодо підвищення ефективності валютно-кредитних операцій ЗАТ «Fozzy» 69 3.1. Алгоритм розробки плану заходів щодо підвищення ефективності валютно-кредитних операцій ЗАТ «Fozzy» 69 3.2. План заходів щодо підвищення ефективності валютно-кредитних операцій ЗАТ «Fozzy» 81 Висновки 94 Перелік використаних джерел 99
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах демократизації суспільного життя, економічної pефоpми, переходу до ринкових відносин підприємствам надані широкі права в сфері господарської діяльності. В цьому зв'язку на перший план виходить необхідність введення нової, раціональної системи управління, яка сприяла б виявленню і реалізації всіх наявних у підприємства pезеpвів. Виникає необхідність перегляду багатьох положень традиційної системи управління. Одним з напрямків оптимізації ринкової поведінки підприємств є здійснення заходів з оптимізації зовнішньоекономічної політики, яка повинна бути спрямована на отримання не тільки максимальних прибутків та захоплення нових ринків, але й на рішення стратегічних завдань підприємства. З цієї точки зору велика увага повинна приділятися формуванню засад організації зовнішньоекономічної діяльності та управління нею в межах будь-якого підприємства. Актуальність дослідження процесів управління валютно-кредитними операціями та зовнішньоекономічною діяльністю підприємства взагалі в нових економічних умовах визначається насамперед триваючим становленням ринкової економіки, що у свою чергу вимагає перебудови не тільки форм і методів управління імпортною діяльністю, але і мислення всіх категорій керуючих, що беруть участь у процесі управління господарством. Потрібно докорінна реформа управління зовнішньоекономічною діяльністю не тільки на народногосподарському рівні, але й в основній ланці економіки - підприємстві. Незважаючи на триваючий етап приватизації багатьох великих промислових об'єктів, зміна організаційно-правових форм, поки ще не удалося включити промислові підприємства в ринковий механізм у якості повноцінної складової. Перехід до ринку неможливий також без створення нового механізму господарювання на рівні підприємства, що забезпечує як його стійкість, так і гнучкість, його сприйнятливість до змін кон'юнктури ринку і різних нововведень. Формування такого механізму методом проб і помилок - процес занадто дорогою і затяжний. Тому необхідною умовою дозволу поставлених задач є науковий пошук, аналіз, узагальнення практики й обґрунтування такої системи керування підприємством, що могла б забезпечити підвищення ефективності виробництва і насичення ринку високоякісними товарами, доступними для масового споживача. Слід зазначити, що в умовах конкурентних відносин на ринках товарів основним гравцем на ринку вважається саме споживач, зі своїми особливостями, манерами поведінки та мотивацією до купівлі продукції. Тому основна увага при проведенні досліджень у сфері зовнішньоекономічної діяльності приділяється саме вивченню особливостей попиту на продукцію підприємства на зовнішніх ринках. Вивчення проблем, пов’язаних з врахуванням особливостей попиту при формуванні імпортної політики підприємства є важливим напрямком як теоретичних досліджень, так й прикладних управлінських програм на діючих підприємствах. Головною метою цього дослідження є аналіз існуючої системи управління валютно-кредитними операціями та зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві та визначення її ефективності. Предметом дослідження є зовнішньоекономічна (насамперед, імпортна) діяльність підприємства, яка визначає необхідність реалізації валютних та кредитних операцій. Об’єктом дослідження обрано закрите акціонерне товариство “Fozzy” (м. Київ). В ході дослідження будуть вирішені наступні завдання: 1. Визначення сутності валютних та кредитних операцій підприємств, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, та їх найбільш суттєвих характеристик з точки зору їх впливу на формування ефективної системи функціонування підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринку; 2. Аналіз існуючих форм, механізмів та інструментів реалізації валютно-кредитних операцій з визначенням їх недоліків та переваг; 3. Проведення комплексного аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства, що є об’єктом аналізу; 4. Визначення специфічних рис валютних та кредитних операцій підприємства; 5. Розгляд можливостей щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства з врахуванням особливостей попиту на його продукцію та тенденції розвитку його ринку; 6. Аналіз ймовірності ризиків при реалізації запропонованих заходів та пошук шляхів щодо їх зниження. В дослідженні використовувалися наступні методи: аналізу та синтезу, передбачення, тактичного планування, аналізу ризиків та їх ймовірності, порівняння та ін. При підготовці роботи були використані численні наукові статті та праці, серед яких особливо визначимо праці Ф.Котлера, В. Черенкова, В.Герасимчука, Є.Савельєва та ін
Объём работы:
96
Выводы:Політика в організації зовнішньоекономічної діяльності охоплює усі заходи, які націлені на проведення у життя та оптимізацію таких стратегічно важливих напрямків, як: збут на зовнішніх ринках з метою закріплення контингенту покупців (форми збуту); збут з метою завойовування нових прошарків покупців (методи збуту); фізична дистрибуція (логістика маркетингу). У процесі підготовки дипломної роботи були вивчені теоретичні аспекти підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності організації, у тому числі валютно-кредитних операцій. Об’єктом дослідження в межах роботи було ЗАТ «Fozzy». За результатами аналізу зовнішньоекономічної діяльності та валютно-кредитних операцій підприємства було встановлено, що обсяги реалізації імпортованої продукції у 2005 році знизилися на 5,823% - з 7329.7 тис. грн. у 2003 році до 6899,9 тис. грн. у 2005 р. Протягом трьох років діяльності комісіонера ЗАТ «Fozzy» - ЗАТ «Fozzy Фуд трейд» - спостерігається стала тенденція зростання величини валового прибутку від зовнішньоекономічної діяльності, абсолютні обсяги якого в 2005 р. склали майже 600 тис. грн., що становить 122,4% від рівня 2002 р., проте негативною є динаміка прибутку від операційної діяльності посередника. У 2004 р. зміна рентабельності імпорту за рахунок зміни виручки від реалізації та зміни собівартості склала +79%. В 2005 р. спостерігається негативна тенденція: зниження рентабельності імпорту загалом склало 40,6%, зокрема, за рахунок зниження імпортної виручки – 31,53% і підвищення собівартості реалізації – 9,07%, що і сприяло від’ємному значенню показника рентабельності імпорту. Результати аналізу свідчать на користь того, що від фірми вимагається посилення одночасного управління як витратами, так і результатами імпорту, а реалізувати останнє можна завдяки розширенню умов договору міжнародного посередництва і наданні можливості ЗАТ «Fozzy Фуд трейд» активно формувати стратегічні рішення щодо імпортної політики. З іншого боку, ґрунтуючись на кількісній оцінці впливу посередництва на результати імпортних операцій принципала оцінено приблизний ефект від передачі функцій організації збуту самостійній організаційній структурі в розмірі 332,857 тис. грн., що утворився протягом трьох років за рахунок активізації роботи з контрагентами (зменшення втрат від необґрунтовано відхилених комерційних пропозицій) та за рахунок вивільнення оборотних коштів в результаті прискорення оборотності дебіторської заборгованості (завдяки аналізу стану розрахунків споживачів і навмисного скорочення обсягу експорту контрагентам з низьким рівнем платоспроможності). Для забезпечення перспективи подальшого розвитку такого співробітництва необхідно зміцнити механізм зворотного зв’язку між посередником і принципалом, який передбачає передачу інформації виробникові про кон’юнктуру ринків збуту, активність конкурентів на зарубіжних ринках, цінові і техніко-економічні параметри конкурентних аналогів імпортної продукції. Відповідно мають відбутися зміни договірних умов співробітництва. Зовнішньоекономічна діяльність є важливою умовою ефективного розвитку будь-якої держави. Вона сприяє підвищенню технічного рівня виробництва, ліквідації дефіциту окремих товарів, надходженню валютних коштів в країну. У наш час відбувається перегляд теоретичних основ та практики функціонування господарського механізму України, і на цій основі здійснюється якісний перехід до ринкових відносин, ведеться пошук шляхів входження національних підприємств у світову господарську систему, адже відбулася переоцінка ролі зовнішньоекономічних зв`язків як необхідної умови економічного росту країни. Основною формою зовнішньоекономічної діяльності виступає міжнародна торгівля, тому першочергового значення набувають питання планування, організації та контролю світової маркетингової діяльності. За результатами проведення дослідження було визначено, що для ефективного керування зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві потрібна відповідна умовам його роботи структура управління. На промислових підприємствах, що активно беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, зовнішньоторговельний апарат існує в двох формах: як частина внутрівиробничої структури у виді зовнішньоекономічного відділу і як відносно самостійний підрозділ у виді зовнішньоторговельної фірми Розробка планів зовнішньоекономічної діяльності, як специфічний вид діяльності – це послідовний ітераційний процес, що складається з кількох взаємопов'язаних етапів: - встановлення цілей; - визначення стратегій та заходів щодо їхньої реалізації; - передбачення послідовності дій у межах досить тривалого часу та закріплення її у планах, проектах і програмах різного типу, що є інструментами досягнення цілей та реалізації стратегій; - організація виконання планових завдань; - облік, контроль та аналіз їхнього виконання. Необхідність та доцільність стратегічного планування у зовнішньоекономічній діяльності визначається рядом його переваг, таких як: - зв'язок поточних рішень з майбутнім результатом, організоване осмислення рішень (усупереч спонтанному прийняттю) з прогнозуванням їхніх наслідків; - орієнтація на пошук альтернативних варіантів досягнення цілей, тобто допустимих цілей у межах визначених цілей та наявних обмежень; - визначення можливостей і загроз, сильних та слабких сторін діяльності підприємства, врахування їх при встановленні цілей і формування стратегій для забезпечення впливу на ці аспекти вже сьогодні; - свідома підготовка майбутнього і до майбутнього; - розподіл відповідальності не лише між напрямками діяльності, а й між поточною та майбутньою діяльністю. Для підприємств із різноманітним асортиментом і безліччю ринків збуту, яким є ЗАТ «Fozzy», найбільш доцільною є організація імпортної діяльності та маркетингу за товарним принципом. Тому на підприємстві єдиним структурним підрозділом, що централізовано здійснює імпорт є відділ маркетингу. На підставі узагальнення провідного досвіду управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в Україні та, враховуючи результати проведеного аналізу, було визначено, що основними стратегічними завданнями підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності мають бути: оптимальне завантаження виробничих потужностей; закріплення позицій підприємства на існуючих ринках і проникнути на нові; зберігання високого іміджу підприємства серед учасників ринкового середовища; задоволення запити споживачів його продукції. Розгляд особливостей функціонування ЗАТ „Fozzy” на ринку нерухомості м. Київ дозволив визначити приоритетні напрямки реалізації стратегії подальшого розвитку підприємства. Цей розвиток, насамперед, пов’язаний із реалізацією бізнес-плану з приватизації земельної ділянки та подальшою активізацією операцій з надання приміщень та устаткування в оренду. Реалізація запропонованого проекту передбачає отримання банківського кредиту у сумі 1339,8 тис. грн. Уся ця сума буде спрямована на приватизацію земельної ділянки, яку зараз займає ЗАТ „Fozzy”. За результатами встановлення повного контролю за земельною ділянкою підприємство отримує змогу провести часткове перепланування виробничих та складських приміщень, виділити додаткові ділянки для подальшого надання їх в оренду, збільшити площі орендованих приміщень та забезпечити їх технологічне оснащення. У підсумку, за результатами функціонування підприємства в 2005 р. після реалізації першого етапу реорганізації його діяльності, що полягає в приватизації земельної ділянки за рахунок отриманого кредиту, ЗАТ «Fozzy» планує отримати чистий прибуток у розмірі 765,55 тис. грн., що надалі буде неухильно зростати. Так, у 2006 р. планується збільшити розміри чистого прибутку на 201,79 тис. грн., а за результатами 2007 р. забезпечити одержання чистого прибутку в розмірі 12473,85 тис. грн. Загальна величина доходів підприємства при збереженні тенденцій розвитку ринку, динаміки попиту на оренду торговельних і складських приміщень і рівні витрат на виробництво, зросте з 11680,8 тис. грн. у 2005 р. до 13825 тис. грн. у 2007 р. Основним джерелом погашення кредиту і сплати його вартості є надходження від оренди нерухомості, що знаходиться у власності підприємства. Відзначимо, що протягом усього планового періоду спостерігається ріст загального обсягу надходжень від оренди, що було зазначено в р.2 цієї роботи. При цьому лише за рахунок надходжень від здачі неторгових приміщень підприємства в оренду забезпечується повне покриття витрат, зв'язаних із залученням кредитних ресурсів. Таким чином, реалізація запропонованого бізнес-плану сприятиме подальшому підвищенню ефективності функціонування ЗАТ „Fozzy” на ринку нерухомості м. Київ та забезпечить зростання ефективності використання майна підприємства
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. 2. Закон України “Про митну справу в Україні” від 25 червня 1991 р. 3. Закон України “Про єдиний митний тариф” від 5 лютого 1992 р. 4. Декрет Кабінету міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. 5. Указ Президента України “Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” від 27 січня 1995 р. 6. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 7 травня 1999 р. 7. Закон України «Про основи державної політики у сфері науки І науково-технічної діяльності».— 2001.— № 284- Х1У. 8. Аганбегян А. Г. Маркетинг для предприятий. // “Деловой мир” за 18.01.96 9. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебн. - метод. Пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 248 с. 10. Аникиев С. Н. Методика разработки плана маркетинга. М.:1994 11. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб: Питер Ком, 1999. – 416 с. 12. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика. 1989. - 519с. 13. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М. Экономика : 1990\207 с. 14. Бланк И.А. Торгово-посредническое предпринимательство - К.:УФИМБ, 1992 г. - 204 с. 15. Бланк И.А. Торговый менеджмент. - К.:УФИМБ, 1997 г. - 408 с. 16. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента /пер. с англ. под. ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 175с. 17. Внешнеэкономическая деятельность предприятия // Под ред.проф.Л.Е.Стровского.- М.: ЮНИТИ, 2000.- 324 С. 18. Гаворин А.А. Становление новой экономической системи // Российский экономический журнал. — 2005. — № 1. —С. 3—37. 19. Голубков Е. П. Маркетинг - стратегии, планы, структуры. М.:”Издательское Дело”1995 \189 с. 20. Гольцберг М.А. Торговля. - М.: Бином, 1994 г. - 480 с. 21. Гребнев Е.Т., Гаворин А.А. Организационно-экономические основы рыночного механизма. — М.: Российская экономическая академия, 2001. 22. Дейян А. Троадек А. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи. \”Прогресс” \ М.:1994 189 с. 23. Деловое планирование (Методы, организация. Современная практика): Учебное пособие/под. ред. В.М. Попова - М.: Финансы и статистика,1997.- 368с. 24. Демб А., Нойбауер Ф.–Ф. Корпоративне управління: Віч-на-віч з парадоксами / Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 302 с. 25. Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятия: Монография. - Харьков: Основа, 1995. - 160с. 26. Диксон П. Управление маркетингом: Пер. с англ. - М.: БИНОМ, 2001. - 560 с. 27. Дихтль Е., Хёршген Х. Практический маркетинг: Учебн. Пособие: Пер. с нем. А.М. Макарова/ Под ред. И.С. Минко. - М.: Высш. шк.: ИНФРА-М, 1999. - 225 с. 28. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб: Издательство “Питер”, 1999. – 560 с. 29. Дэниелс Д., Радеба Л. Международный бизнес: Внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ.: 6-е изд. - М.: Дело Лтд, 1994. - 784 с. 30. Забелин П.В., Мойсеева Н.К. Основы стратегического управления: Учебн. пособие - М.: Информационно-внедренческий центр “маркетинг”, 1997. - 195с. 31. Завьялов П.С. Азоев Г.Л., Швандар К.В. Международная конкурентоспособность (на уровне национальной экономики, отрасли, предприятия, товара). - М.:ВНИШВС, 2000.-96 с. 32. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива: Пер. с фр. - СПб: Наука, 1999. - 589 с. 33. Лоза В.О. Багаторівнева система маркетингових досліджень // Економіка України.-2001. - №5. – с.88-91. 34. Лукашевич М.Л. Международный маркетинг: Учебно-методич. пособие в 2-х частях. Часть 1. // под ред. А.Г. Медведева. СПб: СПбИЭИ, 1992.-365с. 35. Лукашук І.І. Теоретичні аспекти маркетингу // Регіональна економіка .-2002.- №1. – с.29-39. 36. Международный маркетинг: Учеб. Пособие для ВУЗов\\Г.А.Васильев, Л.А.Абрагимов, Н.Г.Каменева и др. Под ред. Г.А.Васильева, Л.А.Абрагимова.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-199 с. 37. Минизберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий: Пер. с англ./Под ред.Ю.Н.Каптуревского.-СПб.: Питер,2001.-336 с. 38. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий: Пер. с англ./Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2003. - 336 с. 39. Моисеева Н.К. Международный маркетинг Учебное пособие. М.: Внешторгиздат, 2001.-360 с. 40. Новіков І.В Вплив маркетингу на фінансові результати діяльності підприємств в торгівлі // Фінанси України.-2001.-№12.-с.117-126. 41. Попов Є.В. Маркетинг як фактор ринкової трансформації України // Економіка України.-2001.- №4.-с.55-59. 42. Попович П.Я. Економічний аналіз на підприємстві. - Тернопіль: Економічна думка,2001.-220с. 43. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. - М.: Междунар. Отношения, 1993. - 896 с. 44. Портер М. Стратегія конкуренції / К.: Основи, 2001. – 390с. 45. Портер, Майкл, Э. Конкуренция.: Пер с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. – 495 с. 46. Потрубач Н.Н., Социально-экономические проблемы совершенствования системы управления предприятием в условиях экономической реформы, М: 2002. 47. Потрубач Н.Н., Формирование и развитие механизма управления производством в условиях перехода к рынку - Сарат. Ун-т: 1998. 48. Рабиноввия И. А. Маркетинг в коммерческой деятельности.- Одесса: ИНТМАР,1999.-256с. 49. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: Учеб. пособие. Харьков, 1995.- 370с. 50. Стратегическое планирование/под. ред. Уткина Э.А. -М.: Ассоциация авторов и издателей “ТЕНДЕМ”. Издательство ЭКМОС, 1998. - 440с. 51. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с. 52. Третьяк О. А. Маркетинг: взаимосвязи производства, торговли и потребления. С.П.Б.: 1992 53. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент конкурентоспособности товара. — М.: Изд-во АО «Бизнес-школа Интел-Синтез», 1995. 54. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебн. - М.: Бизнес - школа "Интел-Синтез", 2001. - 640 с. 55. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие - М.: ЗАО “Бизнес-школа” Интел- Синтез, 1997. 304с. 56. Хисрик Р. Д. Торговля и менеджмент продаж. М.:1996 57. Черенков В. Международный маркетинг: Учебное пособие.- СПб.: О-во «Знание», 2001.- 400 с. 58. Шерр И.Ф. Учение о торговле ( в 2-х тт.) - М.: Прогресс, 1993 г. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие. /Под ред. А.П. Градова. — СПб.: Специальная литература, 1995. — Главы 3 и 4
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)