Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Шляхи зниження витрат виробництва

Карточка работы:3327-2012ф
Цена:
Тема: Шляхи зниження витрат виробництва
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Філософія
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Уточнення економічної сутності поняття «витрати підприємства» та їх класифікація 6 1.2. Методичні основи обчислення витрат і собівартості продукції підприємства 19 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ XXXX 27 2.1. Загальна характеристика XXXX 27 2.2. Аналіз витрат на XXXX 32 РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 38 3.1. Удосконалення системи управління витратами як важливий засіб підвищення ефективності функціонування підприємств харчової промисловості 38 3.2. Розробка механізму прогнозування витрат в XXXX 42 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах економічної кризи, в період поглиблення інтеграційних процесів підвищуються вимоги до вітчизняних товаровиробників. Основна проблема полягає в низькій конкурентоспроможності української продукції, що передусім пов’язано з високими витратами на її виробництво. Таке становище пояснюється тим, що менеджмент та спеціалісти більшості підприємств не приділяють належної уваги управлінню витратами, в той час як умови жорсткої боротьби вимагають не лише планування й обліку, а й постійного аналізу і контролю витрат, пошуку шляхів їх мінімізації. Щоб бути конкурентоспроможним на ринку, товар має реалізовуватися за оптимальною для покупця ціною. Що довше товар існує на ринку, то більше конкурентів у нього з’являється. Тому задля забезпечення прибутковості продажів та конкурентних переваг товару ціна на нього, як правило, з часом повинна знижуватися. Основою ціни є середні витрати на виробництво і реалізацію продукції. З метою виявлення можливостей зменшення відпускної ціни, отримання вищого прибутку та підвищення ефективності діяльності підприємства повинні вміти виявляти можливості зниження витрат на виробництво продукції. Питання політики управління витратами підприємства завжди знаходилися у центрі уваги вчених-економістів. Теоретичною методологічною основою даної роботи є основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних економістів в області економічного та фінансового аналізу, фінансового менеджменту, маркетингу. Проблемам ефективного управління витратами підприємства присвячені дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених: Бондаренко О.О., Буряк В.В., Бутинець Ф.Ф., Васильєва Н.Ф., Васильчук Д.С., Винарик Л.С., Голячук Н.В., Дутов М.М., Жаворонкова Г.В., Жадько К.С., Євланов М.В., Золотарьова Т.М., Карий О.І., Корнєв Ю.Г., Новаківський І.І., Пархоменко О.В., Поляк Г.Б., Пономаренко Н.Ш., Смирнова В.В., Терешко Ю.В. та Щедрин А.Н. Метою курсової роботи є розробка політики управління витратами підприємства харчової промисловості та заходів її реалізації. Виконання поставленої мети можливо при вирішенні наступних завдань: ? дослідження теоретичних аспектів управління витратами підприємства; ? визначення методичних основ обчислення витрат і собівартості продукції підприємства; ? дослідження організаційно-економічної характеристики діяльності XXXX; ? аналіз витрат підприємства; ? розробка політики управління витратами XXXX. Варто зазначити, що основними факторами зниження витрат виробництва є такі: ? скорочення затрат на сировину, матеріали, паливо, електроенергію; ? зниження амортизаційних відрахувань шляхом інтенсивнішого використання техніки; ? поліпшення якості машин, обладнання, зменшення пасивної частини основних фондів; ? скорочення відходів виробництва; ? поліпшення організації виробництва і підвищення продуктивності праці; ? скорочення затрат на управління. Предметом дослідження є соціально-економічні відносини, які виникають в процесі управління витратами XXXX. Об’єктом дослідження у курсовій роботі є організаційно-економічна діяльність компанії XXXX, зокрема, питання політики управління витратами підприємства. Методи дослідження. Методологічною основою курсової роботи стали теоретичні аспекти політики управління витратами підприємства, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблем розробки політики управління витратами підприємства, законодавчі та нормативні акти. У роботі використано положення системного підходу сучасної теорії фінансів, менеджменту, статистичних та економіко-математичних методів. У процесі дослідження використані такі методи: метод теоретичного узагальнення (для уточнення економічної сутності поняття «витрати»), метод порівняльного і статистичного аналізу (для виявлення динамічних та структурних змін при дослідженні господарської діяльності XXXX), структурно-логічні методи (для розробки запропонованих у роботі схем удосконалення політики управління витратами підприємства).  
Объём работы:
48
Выводы:Перед кожним підприємством, що працює в ринкових умовах, постає проблема його виживання і забезпечення безперервного розвитку. Перспективи розвитку підприємства в умовах посилення конкуренції та зниження норми прибутку значною мірою залежать від поведінки витрат та управління ними. Вміння планомірно і раціонально керувати витратами в періоди погіршення кон’юнктури ринку підвищує шанси підприємства на виживання. У цьому контексті дієвим інструментарієм є грамотно організований та ефективно здійснюваний процес стратегічного управління витратами, який за своєю сутністю означає управління в довгостроковому періоді всією діяльністю підприємства, тому що охоплює всі сторони процесів, які в ньому відбуваються. За результатами проведеного дослідження зроблені наступні висновки: У першому розділі курсової роботи розглянуті теоретичні аспекти управління витратами підприємства. Розглядаючи дослідження теоретиків та практиків у сфері управління витратами підприємства, можемо зробити висновок, що існуючі підходи до визначення поняття «витрати» не суперечать один одному, але жоден із підходів не дозволяє описати основні аспекти управління витратами комплексно. Тому пропонуємо використовувати власне визначення «витрат», що передбачає поєднання всіх вищезазначених підходів науковців щодо дефініції цього поняття: «витрати» – це грошові та матеріальні ресурси, які використані протягом певного періоду в господарському процесі підприємства, а також показник ефективності діяльності господарюючого суб’єкта. У процесі написання курсової було систематизовано різні види витрат за наступними класифікаційними ознаками: за економічним змістом, за кругооборотом капіталу, щодо технологічного процесу, за місцем виникнення і центром відповідальності, за способом віднесення на собівартість, за видами витрат, за складом (однорідністю), за впливом обсягу виробництва та за календарними періодами. Визначено, що у практиці поширеним є метод розподілу загальновиробничих витрат пропорційно основній зарплаті виробничих робітників. Перевагою його є простота. Проте цей метод має й серйозні вади, що стосуються передусім розподілу витрат на утримання та експлуатацію машин й устаткування в складі загальновиробничих витрат. По-перше, зарплата не є точною базою розподілу зазначених витрат, оскільки за умов різного рівня механізації праці вона адекватно не відображає витрат машинного часу; по-друге, за такого розподілу витрати на кожний виріб обчислюються як середні по підрозділу, незалежно від того, на якому устаткуванні він обробляється; по-третє, за комплексної механізації та автоматизації виробництва функції робітників змінюються в бік контролю і регулювання роботи виробничих систем. За цих умов зарплата не може нормуватися поопераційно, а отже, бути базою розподілу інших витрат. У другому розділі курсової роботи проведений аналіз витрат XXXX, у результаті дослідження якого можна зробити відповідні висновки: XXXX є колективним підприємством, його статутний фонд дорівнює 1767870 грн. Підприємство має право встановлювати цінову межу на найбільш масові сорти хлібних виробів для того щоб їх мали можливість купувати малозабезпечені верстви населення. Сьогодні, в складних умовах жорсткої конкуренції, керівництво хлібокомбінату ставить перед собою задачу сприяння розвитку маркетингової політики щодо закріплення та розширення ринку збуту продукції XXXX, пошуку найефективніших шляхів діяльності підприємства, метою якого є – збільшення обсягів реалізації продукції, вдосконалення виробничої діяльності та одержання відповідних прибутків. Відповідно до проведеного аналізу витрат в XXXX, можна сказати, що з-поміж витрат найбільшу питому вагу займає собівартість реалізованої продукції – у 2011 році вона становила 295056,8 тис. грн.; протягом 2010-2011 рр. відбулися зміни в структурі витрат, питома вага статті сировина і матеріали склала 43,25%, в тому числі борошно 28,81% проти 44,16%, та 29,28% відповідно за 2011 р; станом на 31.12.2011 р. відмічається збільшення питомої ваги по паливу на 0,91% та електроенергії на 0,01 – зміни пояснюються збільшенням обсягів виробництва в натуральному виразі, зміною асортиментної структури продукції та збільшенням цін на паливо; операційні витрати підприємства протягом 2009-2011 рр. зросли на 118423,4 тис. грн. або на 50,0% – це відбулося за рахунок зростання всіх статей операційних витрат; найбільшу частку в структурі операційних витрат складають матеріальні витрати (протягом 2011 р., по відношенню до 2010 р., величина питомої ваги матеріальних витрат збільшилася на 4,2%), найменшу частку становить амортизація (її частка коливається в межах 1,0 – 1,5%). У третьому розділі курсової роботи розроблена політика управління витратами XXXX. Удосконалено систему управління витратами за рахунок побудови схеми аналітичних елементів управління. Визначено, що кожен елемент системи виконує чітко поставлені завдання і спрямований на досягнення загальних цілей підприємства. На схемі представлені такі організаційні підсистеми: нормування витрат ресурсів, планування і прогнозування витрат за іншими видами, облік і аналіз, пошук і виявлення факторів економії ресурсів вирішують проблеми в межах своїх обов’язків. У роботі запропонований механізм прогнозування витрат підприємства. Відповідно до побудованої прогнозної моделі витрат XXXX, можна сказати, що прогнозується зростання величини витрат XXXX – у 2014 році, порівняно з 2011 роком, відбудеться зростання витрат на 184820 тис. грн. або на 43,47%. Прогнозується, що підвищення величини витрат XXXX відбудеться за рахунок зростання обсягу продажу хлібобулочної продукції, підвищення кваліфікації персоналу та розширення ринків збуту для забезпечення конкурентної переваги досліджуваного підприємства. Отже, одним з головних завдань апарату управління на сьогодні є створення такої системи управління витратами виробництва, яка б дала можливість керувати витратами на всіх етапах виробничого циклу, а також відповідала критеріям єдності підходів на різних рівнях управлінської діяльності. Система управління витратами буде ефективна лише в тому випадку, коли будуть враховані особливості кожного промислового підприємства, охоплені всі процеси, що здійснюються підприємством та буде побудована система до принципів управління і відповідно мінімізувати свої витрати, адже прибуток – це те заради чого ведеться будь-який бізнес. Для точного успішного функціонування кожен підприємець повинен навчитися ефективно управляти витратами.  
Вариант:нет
Литература:1. П (C) БО 16 «Витрати»: Наказ Мінфіну України від 31.12.1999 р. № 318; зареєстровано в Мінюсті України від 19.01.2009 р. за № 27/4248 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 2. – С. 3-7. 2. Атамас П.Й. Управлінський облік : навч. посібник / П.Й. Атамас. –К. : Центр учбов. літ-ри, 2006. – 440 с. 3. Банасько Т.М. Класифікація витрат як засіб поглиблення інтеграційних властивостей функції обліку в системі управління / Т.М. Банасько // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2009. – № 30. – С. 25-31. 4. Белоусова І. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах / І. Белоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 5. – С. 30-34. 5. Бобошко В. Методологические основы оценки затрат и выгод при реализации природоохранных мероприятий / В. Бобошко // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – № 2. – С. 43-52. 6. Бутинець Ф.Ф. Облік і аудит : навч. посібник / Ф.Ф.Бутинець, Л.Л. Горецька. – Житомир : ПП «Рута» , 2011. – 544 с. 7. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік : навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук. – Житомир : ЖІТІ, 2009. – 448 с. 8. Буханцева М.В. Бухгалтерський облік витрат на підприємстві : навч. посібник / М.В. Буханцева, Г.О. Каменська, Л.Г. Церетелі. – К. : Ред. журнал «Вісник податкової служби України», 2005. – 80 с. 9. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 7-ме вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2006. – 832 с. 10. Вергуненко М.В. Динаміка трансакційних витрат країни в процесі її регіональної інтеграції (на прикладі Європейського Союзу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / М.В. Вергуненко. – К. , 2009. – 20 с. 11. Вергуненко М.В. Трансакційні витрати: проблеми та методологічні підходи до їх оцінки на мікроекономічному рівні / М.В. Вергуненко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів: зб. наук. праць НАН України, Ін-т регіональних досліджень : редкол.: відп. ред. Є. І. Бойко та ін.. – Львів, 2009. – Вип. 3 (71).– С. 362-372. 12. Верхоглядова Н.І. Фінансовий аналіз суб’єктів господарської діяльності промислових підприємств : монографія / Н.І. Верхоглядова. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2003. – 204 с. 13. Горєлкіна А.Л. Оптимізація системи управління витратами / А.Л. Горєлкіна // Державне управління. – 2006. – № 2. – С. 251-255. 14. Грачова Р. Є. Енциклопедія бухгалтерського обліку : посібник / Р.Є. Грачова. –К. : Галицькі контракти, 2004. – 832 с. 15. Грещак М.Г. Управління витратами : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.Г. Грещак, О.С. Коцюба. – К. : КНЕУ, 2011. – 131 с. 16. Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах : підручник / О.М. Губачова, С.І. Мельник. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 432 с. 17. Гуцайлюк З. Ще раз про місце і роль управлінського обліку в інформаційній системі господарюючих суб’єктів / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 11. – С. 45-49. 18. Давидович І.Є. Управління витратами : навчальний посібник / І. Давидович. – К. : ЦУЛ, 2009. – 320 с. 19. Данілов О.Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях : навч. посібник / О.Д. Данілов, Т.В. Паєнтко. – Видавництво : ЦУЛ. – 2011. – 256 с. 20. Дідик А.М. Управління витратами у машинобудівних корпораціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / А.М. Дідик. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2009. – 21 с. 21. Дікань Л.В. Мінімізація витрат виробництва в умовах перехідної економіки : підручник / Л.В.Дікань, О.О. Калініченко – Харків : Гриф. – 2009. – 80 с. 22. Колісник Г.М. Економічна сутність і класифікація витрат у зв’язку з узагальненням на рахунках бухгалтерського обліку / Г.М. Колісник // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2010. – Вип.. 29. – С. 132-141. 23. Котляров С.А. Управление затратами : пособие / С.А. Котляров. – С. Пб. : Питер, 2010. – 160 с. 24. Кузнецова М. Логистические затраты: теоретический и практический аспекты / М. Кузнєцова // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 2. – С. 61-66. 25. Лысенко Л.И. О сущности и классификации транзакционных издержек / Л.И. Лысенко, И. Сухенко // Вестник Севгу. – Вып. 92 : Экономика и финансы : сб. науч. тр. / редкол.: В. И. Плаксин (отв. ред.) и др.; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь : Изд-во Сев НТУ, 2009. – С. 134-138. 26. Методические рекомендации по формированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности, утвержденные приказом Министерства промышленной политики Украины от 09.07.2007 № 373 / Министерство промышленной политики Украины. – К. : ДП ДІКТЕД. – 305 с. 27. Оксанич О.Є. Оптимізація витрат, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій / О.Є. Оксанич // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола «Актуальні проблеми ринкової економіки». Серія «Економічні науки». – 2007. – Вип. 2. – С. 81-89. 28. Панасик В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект : посібник / В.М. Панасик. – Тернопіль : Астон, 2005. – 288 с. 29. Панасюк В. Управління витратами виробництва : посібник / В. Панасюк. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 118 с. 30. Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект : посібник. – Тернопіль : Астон, 2005. – 288с. 31. Партин Г.О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій : монографія / Г.О. Партин. – К. : УСБ НБУ, 2009. – 219 с. 32. Попов О. Управління витратами / О. Попов // Економічна енциклопедія. – У 3-х томах. – Т. 3. – К. : Видавничий центр «Академія», 2011. – 952 с. 33. Поляк Г.Б. Управління витратами суб’єктів господарювання : посібник / Г.Б. Поляк. – ВД «ІНЖЕК», 2006. – 368 с. 34. Подпрятов Г.І. Зберігання і переробка продукції рослинництва : посібник / Г.І. Подпрятов, Л.Ф. Скалецька, А.М. Сеньков, В.С. Хилевич – К. : Мета, 2011. – 495 с. 35. Сірома Н.К. Економічна теорія : навч. посібник / Н.К. Сірома. – К. : Центр учбов. літ., 2004. – 17 с. 36. Семчук О.Я. Необхідність аналізу та контролю витрат підприємств в сучасних умовах господарювання / О.Я. Семчук // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. – Спеціальний випуск 29 (частина 1). – С. 282-286. – (Серія : Економіка «Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці»). 37. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н.М. Ткаченко. – К. : Арлета, 2006. – 1080 с. 38. Турило А.М. Управління витратами підприємства : навч. посібник / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 120 с. 39. Теория систем и методы системного анализа в управлении и связи : учебник / В.Н. Волкова, В.А., Воронков, А.А., Денисов и др. – М. : Радио и связь, 1983. – 248 с. 40. Трубочкина М.И. Управление затратами предприятия : учебник / М.И. Трубочкина. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 218 с. 41. Уваров С.А. Логистика: общая концепция, теория и практика : учебник / С.А.Уваров. – С. Пб. : Инвест-НП, 1996. – 232 с. 42. Уильямсон О. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация : учебник / О. Уильямсон. – С. Пб : Лениздат, 1996. – 704 с. 43. Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства : підручник / К. Уолщ. – К. : 2010. – 367 с. – (Сер. «Усе про менеджмент»). 44. Управление затратами на предприятии : учебник / В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев и др. ; под общ. ред. Г.А. Краюхина. – С. Пб. : Изд. дом «Бизнес-пресса», 2009. – 277 с. 45. Управління витратами : навчальний посібник / М.Г. Грещак, В.М. Гордієнко, О.С. Коцюба та ін. ; за заг. ред. М.Г. Грещака. – К. : КНЕУ, 2009. – 264 с. 46. Управління затратами підприємства : монографія / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорєлов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін. – К. : Лібра, 2007. – 320 с. 47. Фандель Гюнтер. Теорія виробництва і витрат / Фандель Гюнтер; пер. з нім. під кер. наук. ред. М.Г. Грещака. – К. : Таксон, 2009. – 520 с. 48. Филинков А.М. Рыночное, государственное и региональное регулирование затрат предприятия / А.М. Филинков // Вестник Севгу. – Вып. 92 : Экономика и финансы : сб. науч. тр. / редкол.: В. И. Плаксин (отв. ред.) и др.; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь : Изд-во Сев. НТУ, 2009. – С. 188-191. 49. Хамидуллина Г.Р. Издержки обращения: учет, анализ, контроль / Г.Р. Хамидуллина. – М. : Экзамен, 2011. – 320 с. 50. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства : навч. посібник / Ю.С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 656 с. 51. Череп А.В. Управління витратами суб’єктів господарювання: монография / А.В. Череп. – 2-е вид., стереотип. – Х. : ВД «ІЕЖЕК», 2007. – Ч.І. – 368 с. 52. Чигасова С.Г. Управління підприємства : навч. посібник / С.Г. Чигасова. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2006. – 130 с. 53. Чумаченко М. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції / М. Чумаченко // Бухгалтерський облік і аудит науково-практичний журнал. – ТОВ «Екаунтинг». – 2009. – №10. – С. 3-7. 54. Чумаченко М. Економічна робота на підприємстві / М. Чумаченько, І. Білоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 3. – С. 13-18. 55. Шим Джей К. Методы управления стоимостью и анализа затрат / Шим Джей К., Сигел Джоэл Г. ; пер. с англ. – М. : Информационно-изд. дом «Филинг», 1996. – 344 с. 56. Шпикуляк О.Г. Інститут витрат в економічній теорії і практиці / О.Г. Шпикуляк // Економічні науки. – Луцьк, 2009. – Вип. 5 (20), ч.1. – 367 с. – Серія «Облік і фінанси» : зб. наук. праць. редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. В.В. Герасимчук. 57. Шапіро І.А. Характеристика основних підходів о формування систем управління витратами промислових підприємств / І.А. Шапіро // Європейський вектор економічного розвитку. 2011. – № 1 (10). – С. 263-270. 58. Ященко О.І. Майданська О.М Стратегічний підхід в управлінні витратами підприємства / О.І. Ященко, О.М. Майданська // Науковий вісник НВНЛТУ. – 2008. – Вип. 18.2. – с. 145. 59. Офіційний сайт XXXX Електронний ресурс. – Режим доступу : http:/  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)