Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Методика викладання української мови та літератури»

Функціональний метод

Карточка работы:3606-2012ф
Цена:
Тема: Функціональний метод
Предмет:Методика викладання української мови та літератури
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Філологія / Література творчість / Теорія, історія літератури і мови т компартивістика
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ 3 1. Теорії поля в сучасній лінгвістиці: основні поняття та категорії. Різновиди полів 4 2. Функціонально-семантичне поле, його структура та ознаки 11 3. Функціональний підхід у вивченні мови 15 Висновки 22 Список використаної літератури 24  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Активний розвиток мовознавства відбувався в XX ст. Його характеризували постійні, безперервні методологічні перевороти. Протягом цього періоду змінились порівняльно-історична, системно-структурна й комунікативно-функціональна наукові парадигми. Основний принцип функціональної лінгвістики – розуміння мови, як цілеспрямованої системи засобів вираження. Функціональний підхід передбачає аналіз функ¬ціональної природи мовних одиниць і мови в цілому, при якому акцент робиться на призначенні мовної одиниці. Саме цим даний підхід відрізняється від інших, наприклад формального. Функціоналізм – це принципово типологічно орієнтована лінгвістика. Функціоналізм не формулює ніяких апріорних аксіом про структуру мови й цікавиться всіма фактами природних мов. Для нього характерний емпіризм, оперування великими базами даних; типовим є використання кількісних методів – від простих підрахунків до статистики в повному обсязі. Для функціоналізму характерна міждисциплінарність інтересів. Функціоналізм визнає, що мовна система є похідною від свого роду «екологічного контексту», в якому функціонує мова, тобто, в першу чергу, від когнітивної системи людини та умов міжособистісної комунікації. Дуже важливим для сучасного функціоналізму є принцип мотивації граматики дискурсивним, або текстовим уживанням. Граматика трактується функціоналіста¬ми як результат рутинізації, «кристалізації» вільного дискурсивного вживання. Помітним здобутком функціональної лінгвістики є введена в науковий обіг О.Бондарком теорія функціонально-семантичного поля як системи різнорівневих мовних одиниць, здатних виконувати одну спільну функцію, що ґрунтується на спільності категоріального змісту (аспектуальність, модальність, стан, персональність, посесивність, міра, локатив-ність, темпоральність тощо).  
Объём работы:
21
Выводы:Мова презентує собою живий багатогранний об’єкт, що має властивість постійно змінюватись, удосконалюватись, який можна вивчати з різних поглядів, у різних функціональних, темпоральних напрямах. Найбільш інтенсивно останнім часом розглядається мова у функціональному напрямі. Функціональний підхід у мові ґрунтується на понятті мовної системи як інструмента думки та комунікації, як системі засобів, що служить будь-якій певній меті. В сучасній теорії та методології мовознавства функціональний підхід до дослідження мовних фактів набуває особливої актуальності у зв’язку зі зверненням лінгвістики до вивчення мови в її реальному функціонуванні (пор. такі напрями, як теорія мовного спілкування, когнітивна лінгвістика, лінгвістична типологія, прагматика, лінгвістика тексту, соціолінгвістика, психолінгвістика). До цього кола ідей належить і функціональна граматика. Функціональний напрям у граматиці існує в багатстві та розмаїтті течій та шкіл. Можна назвати, зокрема, концепції, що продовжують та розвивають ідеї Празького лінгвістичного гуртка: французький функціоналізм, англійський напрям функціональної граматики, функціонально-зорієнтовані теорії генеративної семантики, голландська школа.). Останнім часом активно розвивається один з напрямів функціональної граматики, який базується на понятті поля, зокрема, функціонально-семантичного поля. Даний аспект функціональної граматики спрямований на дескрипцію функцій будови мови (граматичних форм, синтаксичних конструкцій, лексики) в їхній взаємодії з відповідним середовищем, парадигматичним або мовленнєвим. Незважаючи на велику кількість публікацій, присвячених дослідженню мовних явищ на основі польового принципу, лишається багато суперечок тому, що поняття «поле» використовується стосовно різних за своєю сутністю явищ, природа яких вочевидь різниться або які ще нещодавно взагалі трактувалися як категорія або система. До того ж сам термін «поле» має багато визначень. Отже, польова модель затверджує уявлення про мову як систему підсистем, між якими відбувається взаємодія і взаємопроникнення. За цією моделлю мова розглядається як функціонуюча система, в якій відбуваються постійні перебудови елементів і відносин між ними. В процесі польової структуризації розкриваються діалогічні зв’язки між мовними явищами та позамовною дійсністю, механізм цих зв’язків і його закономірності, виявляються особливості мовної свідомості, розкриваються її національно-специфічні риси. Застосування польового підходу дозволило значно поглибити вивчення мовного матеріалу, зняти протиставлення морфології, синтаксису, лексики, якщо одиниці цих категорій взаємодіють при денотації подібного значення. Польовий підхід до смислової структури слова і його значення дозволяє значно розширити уявлення про об’єм семантики слова і процеси, що відбуваються в ній. Виділення ядра і периферії в процесі польового аналізу того або іншого явища мови вельми ефективне в практичному відношенні, оскільки дає надійний матеріал у практиці викладання мови. Таким чином, теорія поля в лінгвістиці є унаочненням системного підходу до вивчення екстралінгвістичної природи мовної дійсності. Польовий метод дослідження дозволяє точно й повно представити фактичний матеріал як однієї, так і різних мов у сукупності його зв’язків і відношень, дає змогу побачити об’єктивну «карту» семантичного простору мови й смислових асоціацій.  
Вариант:нет
Литература:1. Бондарко А В. Функциональная грамматика. / А.В. Бондарко. – Л. : Наука, 1984. – 134 с. 2. Иванова Л.П. Методы лингвистических исследований. / Л.П. Иванова. – К. : ІСДО, 1995. – 88 с. 3. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. / М.П. Кочерган. – Видання 3-тє, доповнене. – К., 2008. – 464 с. 4. Кузнецова А.И. Понятие семантической системы и методы ее исследования. / А.И. Кузнецова. – М., 1983. – 57 с. 5. Обєднікова О. Теорія поля як складник загальної структури ідеографічної парадигми : Збірник наукових праць / О. Обєднікова. // Лінгвістика. – Донецьк : ДонНУ. – 2008. – №16. – С. 29-32. 6. Сальникова О.О. Функціонально-семантичне поле як спосіб дескрипції мови : Збірник наукових праць / О.О. Сальнікова. // Лінгвістичні студії. – Вип. 14 ; Укл. А.П. Загніткота інші. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – С. 49-53. 7. Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы. / А.А. Уфимцева. – М. : Изд-во АН ССС, 1982. – 287 с. 8. Щур Г.С. Теории поля в лингвистике. / Г.С. Щур. – М. : Наука, 1974. 254 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (25)