Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Методика викладання української мови та літератури»

Контрольна робота з дисципліни "Методика викладання української мови", ВМУРоЛ, 5 курс

Карточка работы:3608-2012ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Методика викладання української мови", ВМУРоЛ, 5 курс
Предмет:Методика викладання української мови та літератури
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Філологія / Література творчість / Теорія, історія літератури і мови т компартивістика
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:1. Основні умови успішного навчання української мови у ВНЗ 3 2. Формування в студентів національно-свідомого ставлення до української мови у процесі її вивчення у ВНЗ 7 3. Комунікативний компонент нового змісту навчання та його реалізація на заняттях української мови 9 4. Культурологічний компонент нового змісту навчання та його реалізація на уроках української мови 12 5. Виховання культури мовленнєвої поведінки студентів на уроках (на прикладі вивчення певного розділу) 15 6. Поєднання системно-мовного, функціонального та комунікативного підходів до вивчення української мови 17 Список використаної літератури 21      
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
18
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Груба Т. Реалізація функціонально-комунікативного підходу у процесі формування мовної особистості Електронний ресурс / Т. Груба, Г. Лещенко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Npd/2011_3/gruba.pdf. 2. Державний стандарт загальної середньої освіти. Українська мова / Л. В. Скуратівський, О. М. Біляєв, М. С. Вашуленко, Л. І. Мацько та інші // Дивослово. – 1997. – № 7. – С. 18 - 37. 3. Доповідь Міністра України на розширеній підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України «Мета реформ у вищій школі – якість і доступність освіти» (2 квітня 2009 року) Електронний ресурс. – Режим доступу: http: //mon.gov.ua/ newstmp/ 2009-1/10-04/dopovid.doc. 4. Завіниченко Н. Б. Особливості розвитку комунікативної компетентності майбутнього практичного психолога системи освіти : Автореф. канд. психол. наук 19.00.07. Текст / Н.Б. Завіниченко. – Київ, 2003. – 22с. 5. Зеленська О.П. Мова як складова системи формування особистості у вищій школі Електронний ресурс / О.П. Зеленська. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2011_90/Zelenska.pdf. 6. Інтерактивні технології навчання / Авт.-упор. І. І. Дівакова. Текст. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 124 с. 7. Ковнір О.І. Стан та перспективи навчання українською мовою у вищій школі України Електронний ресурс / О.І. Ковнір. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/State_management/2010_117/117-17.pdf. 8. Кулішенко Л.А. Формування національно-мовної свідомості студентів у вишах економічного профілю Електронний ресурс Л.А. Кулішенко. – Режим доступу : http://dspace. uabs.edu.ua/bitstream/123456789/7519/1/Kulishenko%2012.pdf. 9. Кучерява О.А. Шляхи реалізації культурологічного принципу навчання української мови у вищій школі Електронний ресурс / О.А. Кучерява. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/NiO/2011_2/metod/Kuch.htm. 10. Медвідь Федір. Державний статус української мови: політико-правові підстави Текст / Федір Медвідь // Мова і культура нації. – Львів : ЛІВС, 2001. – С. 33- 37. 11. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горошкіна, З.П. Бакум, М.М. Барахтян, І.В. Гайдаєнко, А.Г. Галетова, Т.В. Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г. Окуневич, О.М. Решетилова. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с. 12. Петракова Т. И. Ценностный потенциал базового образования в духовно-нравственном воспитании учащихся Текст / Т.И. Петракова. – М., 2002. – 281 с. 13. Петрук О.М. Реалізація принципу функціональності в навчанні рідної мови як лінгводидактична проблема Текст : Збірник наукових праць РДГУ / О.М. Петрук // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. – Рівне, 2003. – Вип. 11. – С.144-147. 14. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5 - 12 класи / за ред. Л.В. Скуратівського. – К. : Перун, 2005. – 176 с. 15. Сагач Г. М.Риторика : Навч. посіб. для студентів серед. і вищ. навч. закладів / Г. М. Сагач ; вид. 2-ге, перероб. і доп.. – К. : ВД «ІнЮре», 2000. – 568 с. 16. Старков А.П. Навчання англійської мови в середній школі Текст / А.П. Старков. – К. : Рад. школа,1979. – 196 с. 17. Чернова А. В. Інноваційні підходи у викладанні української мови як іноземної Текст / А.В. Чернова // Ученые записки Таврического національного университетаим. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) №1. ? Часть №2. ? С. 318-322. 18. Шульжук Н. Функціонально-комунікативний підхід до вивчення мовних одиниць у процесі формування мовної особистості студента-філолога Електронний ресурс / Н. Шульжук. – Режим доступу : http://www.nbuv. gov.ua/Portal/ Soc_Gum/Npd/2011_3/sulgun.pdf.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (25)