Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Фінансовий менеджмент в організації

Карточка работы:3991-2013ф
Цена:
Тема: Фінансовий менеджмент в організації
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Менеджмент організацій/ Менеджмент державних установ / Адміністративний менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Становлення фінансового менеджменту як науки 5 1.2. Сутність фінансового менеджменту 8 РОЗДІЛ ІІ. ОЦІНКА ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В XXXX 14 2.1. Організаційно-економічна характеристика XXXX 14 2.2. Аналіз фінансових ресурсів в XXXX як складової фінансового менеджменту підприємства 20 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В XXXX 31 3.1. Напрями удосконалення системи фінансового менеджменту на вітчизняних підприємствах 31 3.2. Управління фінансовими ресурсами в XXXX 34 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Нестабільність ринкового середовища та широкий спектр ризиків фінансово-господарської діяльності підприємств несуть в собі потенційну небезпеку погіршення їх фінансового стану. Проблема адаптації вітчизняних підприємств до ринкових методів господарювання наразі підсилюється інтеграційними прагненнями України, що вимагає забезпечення конкурентоспроможності не лише на національному, а й на глобальному рівні. Включення в загальносвітові фінансово-економічні процеси не дозволило українським підприємствам уникнути негативного впливу глобальної фінансової кризи. Відтак актуальною є проблема пошуку механізмів всередині підприємства, які могли б забезпечити його конкурентоспроможність, фінансову стійкість, оперативність реагування на виклики і загрози з зовнішнього середовища та захист інтересів власників бізнесу. Таким механізмом може бути система контролінгу на підприємстві, зокрема фінансового. Значну увагу дослідженню питання організації фінансового менеджменту підприємства приділили як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, а саме: М.Д. Білик, Н.Г. Білуха, І.О. Бланк, Є.Ф. Брігхем, А. Гропелі, В.М. Гриньова, О.Є. Гудзь, М.Я. Дем’яненко, М.М. Єрмошенко, О.Д. Заруба, Г.О. Крамаренко, Г.Г. Кірейцев, В.В. Ковальова, О.В. Кондратьєв, М.Н. Крейніної, В.Г. Лінник, Д.С. Молякова, В.Б. Моссаковський, Е. Нікбахта, В.В. Поддерьогін, В.С. Пономаренко, В.М. Родіонової, Н.О. Русак, В.А. Русак, П.Т. Саблук, Г.В. Савицька, Р.С. Сайфуліна, А.М. Сопко, Л.К. Сук, Н.В. Тарасенко та А.Д. Шеремет. Метою курсової роботи є удосконалення організації фінансового менеджменту підприємства для забезпечення ефективного функціонування його фінансових ресурсів. Для досягнення зазначеної мети у курсовій роботі поставлено такі завдання: ? розглянути теоретичні засади фінансового менеджменту; ? провести аналіз фінансового менеджменту в XXXX; ? визначити напрями удосконалення фінансового менеджменту підприємства. Об’єктом курсової роботи є система фінансового менеджменту підприємства, а предметом дослідження є соціально-економічні відносини в процесі функціонування фінансового менеджменту підприємства. У процесі дослідження використані такі методи: метод теоретичного узагальнення (для дослідження дефініції поняття «фінансовий менеджмент» підприємства), метод порівняльного і статистичного аналізу (для виявлення динамічних та структурних змін у формуванні показників фінансового стану XXXX), структурно-логічні та структурно-функціональні методи (для розробки запропонованих у курсовій роботі методик управління фінансовими ресурсами в XXXX), метод абстракції та логічного узагальнення (для проведення вдосконалення аналізу фінансового стану підприємства). Дана проблемна тема «Фінансовий менеджмент підприємства» є особливо актуальною та необхідною, враховуючи сучасний стан розвитку вітчизняних підприємств, проте все ще не достатньо дослідженою. Ось чому автором і обрано дану тему для дослідження у представленій курсовій роботі.  
Объём работы:
42
Выводы:У процесі написання курсової роботи можна зробити відповідні висновки: 1. Визначено, що фінансовий менеджмент є наукою, яка динамічно розвивається, досягнення якої досить швидко впроваджуються в практику, без знань фінансового менеджменту діяльність менеджерів сучасних підприємств навряд чи буде вдалою. 2. Досліджено, що система фінансового менеджменту – це сукупність взаємопов’язаних елементів, що забезпечують досягнення встановленої цілі фінансової діяльності підприємства на засадах концептуальних положень управління фінансовими ресурсами і фінансовими відносинами суб’єктів господарювання за допомогою методів, інструментів і важелів фінансового механізму. 3. Об’єктом дослідження в курсовій роботі є XXXX, яке створено в 1995 році і більше 15 років є лідером вітчизняного ринку соків. За даними незалежних досліджень на частку продажів компанії XXXXприпадає більше 46% всіх обсягів роздрібних продажів соків, нектарів та напоїв в Україні. Проаналізовано, що протягом 2009-2011 рр. спостерігаємо позитивні темпи зростання загальних доходів – у 2011 році, порівняно з 2009 роком, доходи зросли на 219510 тис. грн. або на 49,9%. Підвищення обсягу загальних доходів відбулося за рахунок покращення якості продукції та зростання виручки від реалізації продукції. Зокрема, протягом досліджуваного періоду було реконструйовано технологічні лінії з виготовлення соків XXXX. Виявлено, що протягом 2009-2010 рр. виробничо-господарська діяльність XXXX характеризувалася від’ємними показниками, про що свідчать обсяги отриманого підприємством чистого збитку. 4. Зазначено, що протягом аналізованого періоду (2009-2011 рр.) простежується тенденція до підвищення реалізації продукції на підприємстві, про що свідчить динаміка виручки від реалізації. Загалом роботу підприємства протягом 2009-2011 рр. слід оцінити позитивно, адже результатом його ефективної діяльності на кінець досліджуваного періоду є прибуток у розмірі 3185 тис. грн. Але, варто відзначити, що розглянутий аналіз фінансових ресурсів та фінансового стану XXXX свідчить про те, що на підприємстві існує дві великі проблеми – проблема поступового зростання залученого капіталу та оптимізації дебіторської заборгованості, на них потрібно звернути основну увагу. 5. Виявлено, що ефективність діяльності значною мірою залежить від рівня розвитку та вдосконалення системи управління капіталом. Управління капіталом суб’єктів господарювання тісно пов’язане із прийняттям управлінських рішень, оскільки його величина та динаміка є важливими критеріями для встановлення їхньої оптимальності. Капітал завжди є необхідним атрибутом діяльності – від моменту створення підприємства до його ліквідації або реорганізації. Своєю чергою, управління капіталом передбачає вплив на його обсяг і структуру, а також джерела формування з метою підвищення ефективності його використання. 6. Досліджено, що управління фінансовими ресурсами є циклічним процесом і тому потребує постійного вдосконалення для покращення результатів. Запропоновано для вдосконалення управління фінансовими ресурсами в XXXX пропонуємо впровадженні нової лінії по виготовленню соків XXXX для дітей віком від 5-ти місяців. Впровадження нової лінії по виготовленню соків для дітей віком від 5-ти місяців буде здійснюватися, ґрунтуючись на вже набутому досвіді, адже на підприємстві вже виробляють сік для дітей ТМ Сандорик віком від 3-х років. Визначено, що у результаті реалізації нового проекту XXXX отримає прибуток; індекс дохідності становить 5,8. Так як розрахований індекс дохідності вище 1, то даний проект має бути прийнятий до уваги та реалізований в практичній діяльності підприємства, адже він є доцільним та вигідним для XXXX.  
Вариант:нет
Литература:1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст. 144. 2. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682. 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ.// Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – ст.112. 4. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації : Наказ Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України № 49/121 від 26 січня 2001 р. 5. Авдющенко А.С. Обґрунтування можливості використання агрегованого показника для оцінки економічного стану підприємства / А.С. Авдющенко // Науковий вісник НГУ. – 2010. – №5. – С. 141-147. 6. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта : учеб. пособие / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика. – 2000. – 37 с. 7. Бланк І.А. Основы финансового менеджмента : учеб. пособие / І.І. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2007. – 487 с. 8. Білик М.Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств / М.Д. Білик // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 117-128. 9. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента : учеб. пособие / И.А. Бланк. – К. : Ника Центр, 2009. – 592 с. 10. Быкадоров В.Л. Финансово-экономическое состояние предприятия : Практическое пособие / В.Л. Быкадоров, П.Л. Алексеев. – М. , 2000. – 96 с. 11. Будак А.І. Напрями управління фінансовим станом підприємства Електронний ресурс / А.І. Будак. – Режим доступу: http://zsas.zhіtomіr.org/ru /forum/будак-аі-напрями-управління-фінансовим-станом-підприємства 12. Дацко А.О. Сутність та оцінка фінансового стану підприємства / А.О. Дацко // Держава та регіони. – 2006. – № 1. – С. 307-312. 13. Дем’яненко М.Я. Фінансовий словник-довідник / за редакцією М.Я. Дем’яненка. – К. : ІАЕУААН, 2005. – 507 с. 14. Ковалев А.И. Анализ финансового состояния предприятия : Учеб. пособие / А.И. Ковалев, В.П. Привалов. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1995. – 190 с. 15. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяль¬ності підприємств : Навч. посібник / М.Я. Коробов. – К. : Т-во «Знання»; КОО, 2000. – 378 с. 16. Костирко Л.А. Інформаційне забезпечення управління фінансово-господарською діяльністю промислових підприємств / Л.А. Костирко, Л.О. Сурженко // Часопис економічних реформ. – 2011. – №1. – С. 85-91. 17. Котляр М.Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства / М.Л. Котляр // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 113-117. 18. Крайник О.П. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник / О.П. Крайник, З.В. Клепкова. – Львів : «Інтелект». – 2001. – 87 с. 19. Крейнена М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки : Учеб. пособие / М.Н. Крейнина. – М. : ИКЦ «ДИС», 1997. – 224 с. 20. Кудлаєнко С.В. Особливості прояву кризових явищ на вітчизняних підприємствах / С.В. Кудлаєнко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 6, Т.1. – С. 83-86. – (Серія : Економічні науки). 21. Лєщенко О.С. Проблеми управління фінансовим станом підприємства Електронний ресурс / О.С. Лєщенко. – Режим доступу : http://іntkonf.org/leschenko-os-problemі-upravlіnnya-fіnansovіm-stanom-pіdprіemstva/ 22. Литовченко О.Ю. Сутність та концептуальні засади управління фінансовим станом підприємства Електронний ресурс / О.Ю. Литовченко, Г.С. Цой. – 2012. – №1. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com /1_NІO_2012/Economіcs/10_98585.doc.htm 23. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій : Навч. посібник / Л.О. Ліготенко. – К. : КНЕУ, 2009. – 596 с. 24. Макарьян Э.А. Финансовый анализ : Учебное пособие / Э.А. Макарьян, Г.П. Герасименко. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2006. – 235 с. 25. Ніколаєнко Л.Ф. Розробка фінансової стратегії як елемент антикризової програми підприємства / Л.Ф. Ніколаєнко, І.О. Геращенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 1,Т.1. – С. 11-15. 26. Обущак Т.А. Сутність фінансового стану підприємств / Т.А. Обущак // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9. – С. 92 - 100. 27. Осмоловский В.В. Теория анализа хозяйственной деятельности : Учеб. пособие / В.В. осмоловский. – Минск : Новое знание. – 2001. – 318 с. 28. Плікус І.Й. Система моніторингу для фінансового прогнозу діяльності підприємства / І.Й. Плікус // Фінанси України. – 2004. – № 6. – С. 35-44. 29. Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств : Навч. посібник / А.М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 536 с. 30. Прокопенко І.Ф. Курс економічного аналізу : Підручник для студентів ВНЗ / І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін, З.Ф. Петряєва ; за ред. І.Ф. Прокопенка. – Харків : Легас. – 2004. – 266 с. 31. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности : Учебное пособие / Г.В. Савицкая. – М. : ИНФРА-М. – 2003. – 169 с. 32. Сафронська І.М. Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства / І.М. Сафронська, Г.С. Бєлай // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 104-105. 33. Станиславчик Е.Н. Анализ финансового состояния неплатежеспособных предприятий : Учебное пособие / Е.Н. Станиславчик. – М. : «Высь-89», 2004. – 176с. 34. Турило А.М. Визначення відмінностей у сутності й оцінці категорій «економічний стан підприємства» і «фінансовий стан підприємства» / А.М. Турило, А.В. Агапова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 164-168. 35. Фінансовий словник-довідник / М.Я. Дем’яненко, Ю.Я. Лузан та ін. ; за редакцією М.Я. Дем’яненка. – К. : ІАЕУААН. – 2003. – 507 с. 36. Финансовый менеджмент : Учебное пособие / Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, Т.А. Краева ; Под ред. проф. Г.Б. Поляка. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 518 с. 37. Хан Д. Финансы и статистика : Учебное пособие / Под. ред. и с предисл. А.А. Турчака, Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича. – М. , 1997. – 800 с. 38. Хома І.Б. Фінансовий аналіз : навч. посібн. / І.Б. Хома, Н.І. Андрушко. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 344 с. 39. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз : навч. посіб / Ю.С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 404 с. 40. Офіційний сайт XXXX Електронний ресурс. – Режим доступу : http:/  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)