Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Аналіз ефективності лізингових операцій

Карточка работы:4206-2013ф
Цена:
Тема: Аналіз ефективності лізингових операцій
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжнародний Університет Фінансів (МУФ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ 5 1.1. Сутність лізингових операцій, їх значення в діяльності банку 5 1.2. Механізм проведення лізингових операцій банку 9 1.3. Аналіз оподаткування лізингових операцій в зарубіжних країнах 14 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В СИСТЕМІ ДІЯЛЬНОСТІ XXXX 20 2.1. Моніторинг лізингових операцій банків України 20 2.2. Аналіз масштабів і динаміки лізингових операцій банку 24 2.3. Аналіз ефективності лізингових операцій XXXX 32 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 40 3.1. Проблеми розвитку лізингових операцій банку в Україні 40 3.2. Перспективні шляхи підвищення ефективності лізингових операцій в банку 46 ВИСНОВОК 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 53 ДОДАТКИ 55  
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сьогодні в Україні існує велика потреба у оновленні матеріальної бази та модернізації, розширенні основних фондів вітчизняних підприємств. У зв’язку з цим набуває особливого значення пошук методів, що сприяли б цьому процесові. Одним з найбільш ефективних таких методів в Україні може стати лізинг, зокрема банківський. Пояснюється це тим, що на сьогодні саме банки є найбільш реальними господарюючими суб’єктами, обсяг кредитних ресурсів яких дозволяє здійснювати успішне проведення лізингових операцій. Крім того, для банку існує ряд переваг форми лізингового кредитування від звичайного, наприклад, зменшення ризиків по цих операціях, розширення клієнтури банку і т.д. При активному втіленні в практику лізинг, внаслідок властивих йому можливостей, може стати потужним імпульсом технічного переозброєння виробництва та структурної перебудови української економіки. Ефективність лізингових угод полягає у інтенсифікації інвестиційного процесу, покращенні фінансового стану підприємств-лізингоодержувачів, прискоренні розвитку малого та середнього бізнесу 12, с. 15. Таке зміцнення виробничої бази, у свою чергу, стало б додатковим джерелом прибутків банківської сфери, слугуючи базою для розширення цих операцій та формуючи позитивну практику співробітництва фінансово-кредитних установ і підприємств. Окрім того, операції лізингу могли б стати важливим джерелом надходження коштів до підприємств-виробників, що мало б позитивний вплив на розвиток економіки, формування доходів бюджету, покращення загальної соціально-економічної ситуації в країні. Мета даної курсової роботи – показати всі переваги розвитку саме лізингових послуг на Україні, розкрити недоліки та проблеми, що роблять негативний вплив на становлення ринку банківських послуг і запропонувати можливі шляхи рішення цих проблем. Для досягнення мети дослідження було поставлено та вирішено такі завдання: − визначити економічну сутність лізингових операцій; − вивчити законодавчі засади регулювання лізингової діяльності в Україні; − узагальнити досвід зарубіжних країн щодо оподаткування лізингових операцій; − дослідити тенденції розвитку лізингової діяльності в Україні; − проаналізувати лізингову діяльність XXXX; − визначити напрями підвищення ефективності лізингової діяльності в Україні, спираючись на існуючий досвід як вітчизняних, так і зарубіжних лізингових компаній. Об’єктом дослідження є процес здійснення банківських лізингових операцій, їх специфіка та проблеми здійснення в Україні. Предметом дослідження обрано специфіка лізингової діяльності та методів її удосконалення на прикладі XXXX.  
Объём работы:
50
Выводы:Світова практика здійснення лізингових операцій доводить, що в умовах економічної кризи, подібної до тієї, що склалася в Україні, коли практично зупинилося фінансування оновлення основних засобів у зв`язку з недостатністю прибутку підприємств і значним зменшенням виробництва, цей метод фінансування є найбільш доцільним і мобільним і може сприяти збереженню ліквідності більшості підприємств України. Міністерство економіки України дотримується тієї ж думки, вважаючи, що подоланню промислового спаду може сприяти саме лізинг обладнання. Відомо, що гарантією та запорукою успішного розвитку будь-якої підприємницької діяльності є її надійне правове забезпечення. І навпаки, правова невизначеність відносин партнерів стає однією з причин, що стримує підприємницьку ініціативу. Лізинговий бізнес не є винятком. Тому важливою умовою розвитку лізингових відносин є створення сучасного мобільного законодавства, що стимулюватиме ділову активність усіх учасників лізингових угод: лізингових фірм, банків, підприємств виробничої та сервісної сфери, потенційних лізингоотримувачів. Незважаючи на те, що лізинг в багатьох країнах світу давно отримав широке розповсюдження та вважається найбільш доцільним способом організації підприємницької діяльності, в Україні все ще визначаються шляхи та форми його розвитку в багатоукладній економіці. В умовах фінансової кризи, коли більшість підприємств не в змозі здійснювати великі капіталовкладення фінансових засобів в технічне оновлення та інтенсифікацію виробництва, стала очевидною необхідність значного зростання ролі лізингового бізнесу, який дозволяє залучати додаткові приватні інвестиції для розвитку виробничої сфери та підтримки вітчизняного виробництва всіх форм власності, в першу чергу тих, що займаються малим та середнім підприємництвом. Таким чином, враховуючи повністю позитивний досвід здійснення лізингових операцій в іноземних країнах, а також необхідність і перспективність розвитку лізингу в Україні, враховуючи незначний досвід України у регулюванні лізингових відносин і більш досконале законодавство країн, що протягом десятиліть практикують лізинг, передбачаючи той факт, що вивчення і аналізування теоретичних питань лізингу та світового досвіду лізингових відносин, а також перспектив міжнародного лізингу в Україні полегшить подальше становлення лізингу в Україні і дасть можливість уникнути певних помилок у регулюванні цих відносин в подальшому, вважаю за можливе віднести тему «Лізинг та лізингові відносини» до розряду актуальних. Успіх лізингового бізнесу в будь-якій галузі в більшості залежить від вірного розуміння його змісту та специфічних особливостей, їх адекватного відображення в методичних рекомендаціях та практичних рішеннях. Тому перш за все потрібно вияснити, в чому сутність лізингу, які його природа та потенціал, принципи та організаційні форми. Лише всебічне пізнання економічного механізму та переваг, що закладені в системі лізингу, дозволить широко використовувати його в практичній фінансово-господарській діяльності.  
Вариант:нет
Литература:1. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 20 березня 1991 року // Закон України. –Т. 1. – К., 2000. – С. 285. 2. Про власність : Закон України від 7 лютого 1991 року // Закон України. – Т. – К., 1999. – С. 173. 3. Про лізинг : Закон України від 16 грудня 1997 року // Закон України. – Т. 3. – К.,1999. – С. 144-151 4. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України // Голос України, 25 липня 2000 р. ? №131-132. 5. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України від 22.05.97 р. №283/97 – ВР. 6. Про підприємництво : Закон України від 7 лютого 1991 року // Закони України. – Т. 1. – К., 1999. – С. 191. 7. Про підприємства в Україні : Закон України від 27 берез¬ня 1991 року // Закони України. – Т. 1. – К., 1999. – С. 310. 8. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів : Закон України від 11.12.1991 №1963-XII / Відомості Верховної Ради України (ВВР). ? 1992. ? № 11. ? Ст.150 втратив чинність 9. Про розмір страхових платежів з власників транспортних засобів : Постанова Кабінету Міністрів України №842 від 27.05.2000 р. 10. Економіка підприємств / За редакцією А.А. Фастовець. – К, 2000. – 571 с. 11. Кабатова Е. Лізинг: поняття, правове регулювання, міжнародна уніфікація / Е. Кабатова. – К. : Наука, 1999. – 132 с. 12. Лізинг в Україні / Інформаційно-аналітичний журнал. –2007. ? №2. 13. Лізинг і комерційний кредит. – К. : Сервіс, 2000. – 100 с. 14. Хрипач В.Я. Экономика предприятия / В.Я. Хрипач, Г.З. Сума, Е.И. Андросевич. – Минск : Эконопресс, 2000. – 460 с. 15. Червоний гірник. ? №10 (22 січня 2005 р.) 16. Червоний гірник. ? №27 (22 лютого 2005 р.) 17. Червоний гірник. ? №40 (17 березня 2006 р.) 18. Офіційний сайт ХХХХ Електронний ресурс. ? Режим доступу : www.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (186)