Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Земельне право»

Форми права власності на землю в Україні

Карточка работы:4318-2013ф
Цена:
Тема: Форми права власності на землю в Україні
Предмет:Земельне право
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ. ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 4 1.1. Законодавче регулювання форм власності за законодавством України 4 1.2. Форми власності на землю 8 РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ 13 2.1. Суть та зміст державної власності на землю 13 2.2. Особливості комунальної власності на землю 20 2.3. Приватна власність на землю в Україні 23 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Формування ефективного правового та економічного механізму можливе в умовах рівноправного та розподіленого існування форм власності, при цьому важливим є рівень розвитку відносин власності. Розвиток відносин власності повинен відбуватися за таких форм господарювання, які б дозволили трудівнику села стати реальним господарем на землі, бути власником (співвласником) землі, засобів виробництва і виробленої продукції, самостійно розпоряджатися результатами своєї праці. Ефективність новоутворених формувань сільськогосподарського призначення є різною і потребує детальнішого дослідження. Одним із важливих напрямів забезпечення високої ефективності в сільськогосподарському секторі є рівноправний розвиток різних форм господарювання, тобто формування відносин власності на принципово новій основі. Треба зауважити, що процес становлення ринкових відносин відбувається в умовах цінового диспаритету, що пригнічує підприємницьку діяльність і не дає змоги повністю використати її переваги в аграрному секторі. Наведене свідчить про актуальність теми даної роботи на сьогоднішній день. Метою роботи є аналіз законодавчо закріплених форм власності на землю в Україні, а також формулювання теоретичних висновків з окресленої проблематики. Відповідно до визначеної мети було поставлено наступні завдання роботи: 1. Дати визначення поняття «форма власності», дослідити законодавче регулювання форм власності в Україні. 2. Визначити основні форми власності на землю в Україні. 3. Охарактеризувати основні форми власності на землю в Україні, визначити їх специфіку та особливості.  
Объём работы:
25
Выводы:Одним з найважливіших і значущих об'єктів власності є земля. Державні земельні ресурси, разом з іншими ресурсами держави, повинні сприяти розвитку економічного потенціалу країни. Відповідно, державна політика в області земельних відносин повинна сприяти оптимальному використанню земельних ресурсів для мети розвитку економіки в цілому. Відносини власності складають основу життєдіяльності будь-якого суспільства і матеріальну основу існування кожної людини. Володіння власністю завжди було пов'язано з матеріальним достатком і наявністю влади. Категорія власності займає центральне місце в системі соціальних відносин і визначає основи державного і суспільного ладу. Основу формування і розвитку земельних відносин становить власність на землю. В економічній літературі зустрічаються різні поняття власності як категорії взагалі й земельної зокрема. Наприклад, державна, загальнонародна, колгоспно-кооперативна, спільна, сумісна, колективна, індивідуальна, спільна, часткова, особиста, приватна, приватнотрудова, комунальна тощо. Власність ? це економічна категорія, яка виявляється у відносинах між людьми з приводу привласнення матеріальних благ фізичними чи юридичними особами або ж державною чи територіальною громадою, або належність їм у суспільстві матеріальних благ (цінностей). Відповідно до Конституції України власність на землю виступає в таких формах: державна, комунальна і приватна. Всі вони є рівноправними. Суб'єктами права власності на землю визначаються: народ України, громадяни, юридичні особи, держава. Конституція надала право кожному громадянину володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, визнала право приватної власності непорушним. Основний Закон Української держави заклав підмурівок для формування реального господаря ? власника землі й започаткував процес еволюції земельної власності у нашій країні: ми повернулися до цивілізованих форм власності ? державної, комунальної та приватної. Сімнадцять років тому була прийнята Декларація «Про державний суверенітет України», яка започаткувала кардинальні зміни в новітній історії українського народу. Серед основних її положень визначено, що земля, як і всі інші природні ресурси, є власністю українського народу, матеріальною основою суверенітету Республіки й використовується з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян. У зв'язку з цим постало ключове питання щодо створення нової системи земельних відносин, яка мала принципово відрізнятися від тогочасної, побудованої на принципах монопольного права державної власності на землю. Розпочалася земельна реформа, що стосувалася передусім питань власності на землю, економічних інтересів селянина-трудівника, мотивації його праці, а в кінцевому підсумку ? ефективності суспільного виробництва. Власність, особливо приватна, означає відповідальність людини перед собою, своїми нащадками і, зрештою, перед суспільством. Від остаточного розв'язання проблем власності на землю залежить подальший соціально-економічний розвиток українського села, Української держави, української нації. Відсутність у чинному законодавстві переліку форм власності слід визнати недоліком правового регулювання відносин власності. З огляду на суспільну значимість, перелік форм власності доцільно передбачити в тексті Основного Закону України.  
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України. ? Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996. ? №30. ? Ст. 141. 2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 року, №2768-III // Відомості Верховної Ради України від 25.01.2002?2002 р., №. ? Ст. 27 // зі змінами та доповненнями. 3. Про розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України від 05.02.2004 року, №1457-IV// Відомості Верховної Ради України від 27.08.2004?2004 р., № 35. ? С. 1370. ? Ст.411 // зі змінами та доповненнями. 4. Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні / А.С. Даниленко, Ю.Д. Білик, М.Ю. Гарбуз та ін. ; за ред.. Ю.Д. Білика. ? К. : Урожай, 2004. ? 96 с. 5. Вівчаренко О.А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми) : монографія / О.А. Вівчаренко. ? Івано-Франківськ : ЗАТ Надвірнянська друкарня, 1998. ? 179 с. 6. Екологічне право України : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / За ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. – Х. : Право, 2005. – 384 с. 7. Земельне право України / За ред. О.О. Погрібного, І.І. Каракаша. ? К. : Істина, 2003. ? 448 с. 8. Земельный кодекс Украины : комментарий / Под ред. А.П. Гетьмана, проф. М.В. Шульги. – Х. : ООО «Одиссей», 2006. ? 512 с. 9. Каракаш І.І. Право собственности на землю и право землепользования в Украине : научно-практ. пособие / І.І. Каракаш. – К. : Истина, 2004. – 216 с. 10. Ковтун М.Г. Земельне право : курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультет / М.Г. Ковтун. ? 2-е вид. ? К. : Пресс, 2003. ? 208 c. 11. Кравчук О.О. Державна власність як форма власності в Україні (акціологічний аспект) / О.О. Кравчук // Вісник НТУУ «КПІ». ? Серія Політологія. Соціологія. Право. ? 2012. ? №2. ? С. 61?66. 12. Лега В. Правові та економічні аспекти розмежування земель державної та комунальної власності / В. Лега // Юридичний журнал. ? 2007. ? №7. ? С. 62?64. 13. Настіна О. Правові характеристики змісту права державної власності на землю в Україні / О. Настіна // Підприємництво, господарство і право : журнал. – 2008. – №12. – С. 23?25. 14. Настіна О.І Загальні положення виникнення права державної власності на землю в Україні / О.І. Настіна // матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та докторантів «Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті», 15-16 травня 2008 року, м. Біла Церква / БНАУ. – Біла Церква, 2008. – С. 123–125. 15. Настіна О.І. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності як підстава набуття державою права власності на землю / О.І. Настіна // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні, Хмельницький, 14?15 травня 2010 р. ? Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2010. ? С. 70–72. 16. Настіна О.І. Право державної власності на землю в Україні : автореф. дис. к.ю.н. / Національний інститут біоресурсів та природокористування України // О.І. Настіна. ? К., 2011 ? 23 с. 17. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу / В.В. Носік. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с. 18. Пересунько С.І. Право державної власності в Україні (історія, сучасність, перспективи) / С.І. Пересунько. ? Кіровоград : Єлисавет, 1998 ? 149 с. 19. Підопригора О.А. Основи римського приватного права : підручник / О.А. Підопригора. – К. : Вища школа, 1995. – 267 с. 20. Право власності на землю. Захист права власності / Л.М. Горбунова, С.В. Богачов, І.Ф. Іванчук, Н.А. Кубар // М-во юстиції України. – К. : ТОВ «ПоліграфЕкспрес», 2006. – 60 с. 21. Рубаник В.Е. Собственность в истории российской и украинской систем права: общее и особенное. (Отношения собственности в восточнославянской традиции правового регулирования: историко-правовое исследование) / В.Е. Рубаник. – Х. : Консум, 2004. – 519 с. 22. Руденко М.Д. Енергія прогресу. Нариси з фізичної економії / М.Д. Руденко. ? Вид. 2-ге, доповнене. ? Тернопіль : «Джура», 2005. – 412 с. 23. Соскін О. Приватна власність в Україні має бути священною та недоторканою / О. Соскін // Економічний часопис. – 1999. – №2. – С. 11?12 24. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник / О.Ф. Скакун // Пер. з рос. – Харків : Консум, 2001. – 656 с. 25. Титова Н. До концепції основного земельного закону України / Н. Титова // Право України. – 2000. ? №4. – С. 68?73. 26. Титова Н.І. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України : науково-навчальний посібник / Н.І. Титова. – Львів : ПАІС, 2005. – 368 с. 27. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / М.В. Шульга. – Харьков : Фирма «Консум», 1998. – 224 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (65)