Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Удосконалення маркетингової діяльності у сфері банківської діяльності

Карточка работы:5003-2013ф
Цена:
Тема: Удосконалення маркетингової діяльності у сфері банківської діяльності
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МАРКЕТИНГУ «ХХХХ» 3 2.1. Аналіз ринку банківських послуг 3 2.2. Характеристика діяльності банку 14 2.3. Оцінка маркетингу банку 30 Висновки до розділу 2 55 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  «ХХХХ» 56 3.1. Напрямки оптимізації роботи відділу маркетингу  «ХХХХ» 56 3.2. Планування маркетингу в «ХХХХ» 66 3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів 79 Висновки до розділу 3 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 88  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
83
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Алексунин В. А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / В. А. Алексунин, Г. А. Бунич, Л. Г. Гапошина и др.. – 3-е изд. – М. : Дашков и К, 2005. – 714 с. 2. Базарний Д. В. Вартість власного капіталу в банківському секторі України / Д. В. Базарний // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 232-237. 3. Базарний Д. В. Фінансові та нефінансові чинники створення вартості банку / Д. В. Базарний // Економічний аналіз : зб.наук.праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2011. – Вип. 9. – Частина 1. – С. 19-22. 4. Бондаренко А. Ф. Роль имидж-менеджмента в формировании брендинга в банковских структурах Украины / А. Ф. Бондаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. Т. 20. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 75-81. 5. Бондаренко А. Ф. Разработка коммуникационной стратегии привлечения новых клиентов банка / А. Ф. Бондаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.): у 2-х томах – Т. 2. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 20-21. 6. Бондаренко А. Ф. Маркетинг у контексті стратегічного правління банком / А. Ф. Бондаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. Т. 22 – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – С. 177-187. 7. Бондаренко А. Ф. Маркетингова стратегія удосконалення діяльності банку / А. Ф. Бондаренко // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.) : у 2-х томах – Т. 2. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – С. 50-51. 8. Васильєва Т. А. Підходи до формування маркетингової стратегії банку / Т. А. Васильєва // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2012. – №3. – С. 218-220. 9. Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру: как создать, завоевать и удержать рынок : учеб. / Ф. Котлер // пер. с англ. В. А. Гольдича и И. А. Оганесовой ; ред.: Г. Б. Трифсик, Е. Е. Харитонова, С. В. Турко. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 293 с. 10. Лащ Т. А. Проблеми банківського кредитування малого підприємництва / Т. А. Лащ // Економічний простір : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Вид-во Придніпровської державної академії будівництва і архітектури, 2009. – №23/1. – С. 23. 11. Нікітін А. В. Маркетинг у банку : навч. посібник / А. В. Нікітін, Г. П. Бортніков, А. В. Федорченко ; за ред. А. В. Нікітіна. – К. : КНЕУ, 2006. – 432 с. 12. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л. О. Примостка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с. 13. Свіжак О. Й. Теоретичні засади формування та функціонування ринку банківських послуг в Україні / О. Й. Свіжак // Ста-лий Розвиток Економіки. – ЧІПБ ТНЕУ, 2011. – С. 295 – 298. 14. Стратегія ефективного брендингу : монографія / О. В. Кендюхов, С. М. Димитрова, Л. А. Радкевич та ін.. – До¬нецьк : Вид. «Вебер» (Донецька філія), 2009. – 280 с. 15. Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посібник / В. О. Ткачук. – Тернопіль : «Синтез-Поліграф», 2006. – 225 с 16. Чухрай Н. І. Особливості маркетингу продуктових інновацій / Н. І. Чухрай, Т. Б. Данилович // Вісн. Нац. Ун-ту «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – №605. – С. 162 ?167. 17. Шелобаев С. И. Экономико-математические методы и модели : учеб. пособие / С. И. Шалобаев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 287 с. 18. Шиян Д. В. Банківське кредитування та економічна динаміка / Д. В. Шиян // Банківська справа. – Суми : Вид-во Української академії банківської справи Національного банку України, 2009. – №1. – С. 27–38. 19. Яшева Г. А. Эффективность маркетинга: методика, оценки и результаты / Г. А. Яшева // Практический маркетинг. – 2003. – №8. – С. 33-34. 20. Офіційний сайт Національного банку України Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua
Дополнительная информация:Додаються також додатки. Написані другий та третій розділи. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (492)