Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Кримінальний процес»

Суд як суб'єкт кримінального процесу

Карточка работы:5189-2013ф
Цена:
Тема: Суд як суб'єкт кримінального процесу
Предмет:Кримінальний процес
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інститут Екології, Економіки і Права (ІЕЕП)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДУ ЯК СУБ’ЄКТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 5 1.1. Характеристика суду як органу правосуддя 5 1.2. Роль та значення суду в кримінальному процесі 8 Висновок до розділу 1 12 РОЗДІЛ 2 ОКРЕМІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДІВ В УКРАЇНІ 13 2.1. Система судів з розгляду кримінальних справ 13 2.1. Повноваження судів з розгляду кримінальних справ 17 Висновок до розділу 2 21 РОЗДІЛ 3 ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДУ 22 3.1. Принципи незалежності судової влади 22 3.2. Гарантії незалежності і недоторканності суддів як носіїв судової влади та самостійності судів 24 Висновок до розділу 3 27 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30    
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність теоретичних і практичних питань, пов’язаних зі здійсненням правосуддя, є беззаперечною. У період становлення й розвитку в Україні правової держави, формування громадянського суспільства актуалізуються дослідження сутності судової влади. Здійснення правосуддя є однією з передумов утвердження судової гілки влади як повноцінного й самодостатнього механізму захисту прав і свобод людини. Конституція України заклала підвалини становлення доступності правосуддя, визначивши, що звернення до суду для захисту прав та свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується, а юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Метою даної роботи є дослідження концептуальних теоретичних засад ролі суду в кримінальному процесі України й вивчення системи судів у зв’язку з проведенням судової реформи. Ця мета зумовила вирішення наступних завдань: – розглянути правову природу і ознаки суду; – проаналізувати повноваження суду в кримінальному процесі; – дослідити будову судової влади; – визначити гарантії незалежності суду. Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають, змінюються і припиняються в процесі здійснення правосуддя, а також норми чинного законодавства, що визначають організаційно-правові гарантії здійснення правосуддя. Предметом дослідження є нормативна база з питань правосуддя та теоретичні напрацювання в даному напрямку. Методи дослідження. У роботі використовується комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження й пізнання, що застосовуються в сучасній правовій науці. Вони й становлять методологічне підґрунтя даної роботи: діалектичний, історичний і порівняльно-правовий, формально-логічний методи. Дотримання вимог правильної логічної побудови понять, суджень та умовиводів забезпечило обґрунтованість і достовірність зроблених висновків. Застосування усіх методів дослідження у взаємозв’язку забезпечило повноту й об’єктивність дослідження.  
Объём работы:
27
Выводы: Правова держава покликана забезпечувати охорону від злочинів прав і свобод особи, її життя, здоров'я, честі та гідності, інших благ, суспільства в цілому, конституційного ладу держави. Якщо злочин відбувся, то необхідно його розкрити, знайти винного, з'ясувати все, що треба знати для справедливого покарання злочинця, і в той же час не допустити помилкового звинувачення і, тим більше, засудження невинного. Винний же повинен бути покараний у відповідності з законом, характером і ступенем його провини, даними про особу злочинця. Цьому служить, зокрема, кримінальне судочинство і суд як один з його учасників. За результати дослідження, можемо зробити висновки про те, що суд у кримінальному процесі реалізує судову владу за допомогою кримінального судочинства. Суду належить виключне право іменем держави визнати особу винною в злочині, а також застосувати до неї кримінальне покарання. У своїй діяльності суди не зв'язані не тільки висновками органів попереднього розслідування, але і висновками вищестоящих судових інстанцій, якщо ці висновки зазіхають на свободу внутрішнього переконання. Взаємини судів різних ланок судової системи будуються на непорушній основі принципу незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону. Доведено, що суд як суб'єкт кримінального процесу - це будь-який суд загальної юрисдикції, що розглядає кримінальну справ по суті і виносить рішення, передбачені КПК. Функція суду у кримінальному процесі - це розгляд і вирішення справ, тобто правосуддя (функція юстиції або прийняття рішень). Правосуддя в кримінальних справах включає в себе: Різні форми побудови суду визначають процесуальний статус входять осіб, що входять до його складу. В загальному вигляді ми розглянули систему судів України, що здійснюють розгляд кримінальних справ, їх повноваження, та вимоги до осіб, що здійснюють правосуддя. Як пропозицію щодо вдосконалення діяльності судів, пропонуємо суди загальної юрисдикції поділити на суди кримінальної, цивільної юрисдикцій та суди юрисдикції про адміністративні правопорушення. Те саме стосується і судів апеляційної та касаційної інстанції. Це розвантажить суди та зробить судову систему більш логічної.  
Вариант:нет
Литература: 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 №4651-VI // Офіційний вісник України від 25.05.2012. – 2012. – № 37. – Стор. 11. – Стаття 1370. 3. Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 07.07.2010 №2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. –№ 41-42, № 43, №44-45. – Ст. 529. 4. Бойко В. Ф. Судова реформа в Україні: стан і перспективи : навч. посіб. / В. Ф. Бойко. – К. : МАУП, 2004. – 176 с. 5. Гончаров I. Д. Кримінально-процесуальне право України / І. Д. Гончаров. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с. 6. Звірко О. Є. Правосуддя в кримінальних справах в Україні: шляхи реформування або яку систему кримінальних судів потребує Україна? / О. Є. Звірко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012. – №1. – С. 153–157. 7. Організація судових та правоохоронних органів / За ред. І. С. Марочкіна, Н. В. Сібільова О. М. Толочка. – Харків, 2000. – 300 c. 8. Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого,О. В. Капліної. – Х. : Право, 2010. – 608 с. 9. Кримінальне процесуальне право України : навч.-метод. посіб. для студ., аспірантів і викладачів юрид. вузів і ф-тів / Л. В. Дергач, Н. М. Кушнір; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – 115 с. 10. Кримінальний процес України : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Т. Нор, H. Р. Бобечко, В. П. Бойко та ін. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – К. : Ін Юре, 2008. – 231 с. 11. Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу : навчальний посібник / Л. М. Лобойко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с. 12. Лисиченко В. К. Проблеми новації чинного-кримінально процесуального законодавства України та етапи його розвитку / В. К. Лисиченко // Концепція розвитку законодавства України : матеріали науково-практичної конференції. – К., 1996. – С. 84 13. Назаров В. В. Кримінальний процес України : навчальний посібник / В. В. Назаров, Г. М. Омельяненко. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – К. : Атіка, 2007. – 584 с. 14. Організація судових та правоохоронних органів : підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін. ; за ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. – X. : ТОВ «Одіссей», 2007. – 528 с. 15. Основні принципи незалежності судових органів // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам-Київ, 1996. – С. 28–31. 16. Мельник М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність / М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2002. – 576 с. 17. Правознавство / за ред. В. В. Копейчинкова. – К. : Юрінком Інтер-1999. – 480 с. 18. Сердюк В. Недоторканність суддів та її значення для здійснення правосуддя Електронний ресурс / В. Сердюк // Юридичний Вісник України. – 2008. – № 18. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/969e8cfd64ce6c40c22574e10042737a?OpenDocument 19. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / за ред. Білоус В. Т., Захарова О. С., Ковальський В. С., Лукомський В. С. та ін. – 3-є вид. Юрінком Інтер, 2007. – 352 с. 20. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондра-кова. – К. :МАУП, 2004. – 272 с. 21. Кримінально-процесуальне право України : підручник / В. М. Тертишник. – 5-е вид., доп. і переробл. – К. : А.С.К., 2007. – 848 с. 22. Кримінально-процесуальне право України : навч. прогр. для студ. юрид. ф-ту / О. В. Крикунов и др. ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Юридичний факультет. Кафедра кримінального права і процесу. – Луцьк : Вежа, 2006. – 35 с. 23. Кримінально-процесуальне право України : навч.- метод. матеріали для студ. Київського ун-ту права / М. Є. Шумило, В. І. Малюга ; Київський ун-т права. – К. : б.в., 2003. – 94 с. 24. Кримінально-процесуальне право України. Загальна частина : посібник для підготовки до іспитів / Ю. І. Азаров и др. ; Київський ін-т внутрішніх справ при НАВСУ. – К. : б.в., 2003. – 104 с. 25. Кримінально-процесуальне право : навч. посіб. для підготов. до держ. іспиту / Л. М. Лобойко ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – К. : Видавництво «Істина», 2006. – 208 с. 26. Кримінально-процесуальне право : практикум / О. Г. Яновська, С. Ю. Задерейко ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2011. – 203 с. 27. Кримінально-процесуальне право : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Л. М. Лобойко ; Юридична академія МВС України. – К. : Істина, 2005. – 456 с. 28. Кримінально-процесуальне право України : навч.-метод. посібник / О. Г. Яновська ; Київський національний економічний ун-т. – К. :КНЕУ, 2003. – 207 с. 29. Кримінально-процесуальне право : тези лекцій, задачі, ділові ігри / М. М. Михеєнко та ін. – К. : Вентурі, 1997. – 352 с. 30. Кримінально-процесуальне право України : підручник / В. М. Тертишник. – 4. вид., доп. і перероб. – К. : А.С.К., 2003. – 1120 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (35)