Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Готельно-ресторанний бізнес»Організація готельного господарства»

Роль інноваційної діяльності готельного підприємства в забезпеченні його конкурентоспроможності

Карточка работы:5467-2013ф
Цена:
Тема: Роль інноваційної діяльності готельного підприємства в забезпеченні його конкурентоспроможності
Предмет:Організація готельного господарства
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Менеджмент організацій готельно-ресторанного бізнесу
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ТЕМИ 5 1.1. Сутність інновацій та інноваційної діяльності 5 1.2. Інноваційні продукти в готельному господарстві 12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИВЧАЄТЬСЯ, НА ПРИКЛАДІ КОНКРЕТНОГО ОБ’ЄКТА (ГОТЕЛЬ XXXX) 17 2.1. Організаційно-економічна характеристика готелю XXXX 17 2.2. Аналіз інноваційної діяльності готелю XXXX 22 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ І ЗАХОДІВ ВИРІШУВАНОЇ ПРОБЛЕМИ 29 3.1. Розробка інноваційного продукту готелю XXXX 29 3.2. Економічне обґрунтування інноваційного продукту готелю XXXX 33 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 ДОДАТКИ 38  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми, обраної для дослідження полягає у тому, що найважливіша проблема будь-якої фірми, що працює в ринкових умовах, – це проблема її виживання і забезпечення безупинного розвитку. Ефективне вирішення цієї проблеми полягає у створенні і реалізації конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути досягнуті на основі грамотно розробленої ефективної стратегії управління інноваційними процесами на підприємстві. Особливу актуальність питання створення конкурентних переваг та посилення конкурентних позицій за рахунок використання інноваційних рішень отримують для вітчизняних фірм, які працюють на національному і міжнародному ринках, що характеризуються стрімким зростанням та посиленням конкуренції. На даний час бізнес-середовище діяльності будь-якої фірми характеризується підвищенням складності і невизначеності (нові інформаційні технології, індивідуалізація і динамізм поведінки споживачів, посилення міжнародної конкуренції, високі вимоги до якості послуг), що вимагає необхідності активнішого і ефективнішого використання в практиці вітчизняних підприємств системи управління інноваційними процесами. Проблеми, які пов'язані із дослідженнями інноваційної діяльності і забезпечення його ефективності на засадах управління, розв’язували такі відомі українські і зарубіжні вчені і фахівці як І. Ансофф, Г. Ассель, О.В. Ареф’єва, В.О. Василенко, Дж. Вествуд, О.С. Виханський, О.І. Волков, А.Е. Воронкова, Є.П. Голубков, Г.Я. Гольдштейн, Н.П. Гончарова, А.П. Гречан, А.В. Гриньов, І.М. Грищенко, М.П. Денисенко, П. Диксон, П. Друкер, М.М. Єрмошенко, С.М. Ілляшенко, В.І. Коршунов, Ф. Котлер, В.Г. Мединський, М.Х. Мескон, М. Портер, Б. Санто, Є.О. Уткін, Р.А. Фатхутдінов, Й. Шумпетер, Г. Менш та інші. Та попри це недостатньо дослідженим залишається питання впровадження інновацій у сферу готельно-ресторанного бізнесу. Отже, метою курсової роботи є визначення ролі інноваційної діяльності готельного підприємства в забезпеченні його конкурентоспроможності. Об’єктом роботи є готель XXXX, а предметом дослідження виступає система управління інноваційною діяльністю в готелі XXXX. Відповідно до мети визначимо завдання дослідження: 1. Визначити сутність інновацій та інноваційної діяльності. 2. Охарактеризувати інноваційні продукти в готельному господарстві. 3. Надати організаційно-економічну характеристику готелю XXXX. 4. Провести аналіз інноваційної діяльності готелю XXXX. 5. Визначити можливості інноваційної діяльності готелю XXXX. 6. Розробити інноваційний продукт готелю XXXX. 7. Навести економічне обґрунтування інноваційного продукту готелю XXXX. В ході дослідження були використані наступні методи: структурно-функціональний метод – розгляд будь-якого економічного явища як системного з обов'язковим аналізом функцій взаємодіючих елементів, метод наукової абстракції – він полягає у виділенні найбільш суттєвих сторін процесу, що вивчається, абстрагуванні від усього другорядного, випадкового, аналіз – предмет дослідження розчленовується, мислення йде від конкретного до абстрактного, синтез – досліджує економічне явище у взаємозв'язку та взаємодії його складових, метод поєднання логічного й історичного підходів до вивчення явища тощо. Структурно курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.  
Объём работы:
33
Выводы:Підводячи підсумки дослідженню, проведеному в курсовій роботі, відзначу, що мною були вирішені завдання, поставлені перед початком дослідження. Так, зокрема: ? було проведено аналіз теоретичних підходів і визначено сутність інновацій та інноваційної діяльності; ? було наведено характеристику особливостям інноваційних продуктів в готельному господарстві; ? було надано характеристику та проаналізовано організаційно-економічну характеристику готелю XXXX; ? було проведено аналіз інноваційної діяльності готелю XXXX; ? було запропоновано нові додаткові послуги в готелі; ? було економічно обґрунтовано новий проект додаткових послуг. Загалом же дійшла висновків, що застосування інноваційних технологій в діяльності готелю XXXX сприяє його конкурентоздатності, якість надаваних послуг позитивно впливає на імідж підприємства, збільшуючи потік постійних клієнтів, що відповідно гарантує отримання прибутку підприємством. Що стосується пропозиції інноваційних продуктів, то такими продуктами будуть: міні тренажер у номері, ранкова або вечірня кава (з молоком) на вибір для гостей, які зупинились у номері De Luxe (безкоштовно), майстерня по ремонту техніки особистого користування: ноутбуки,мобільні телефони, електронні записники, годинники, послуга надання майстер-класів з приготування коктейлів або суші, шоколадна крамниця, у якій можна придбати весільні торти, або солодощі виготовлені по ексклюзивним рецептам тощо.  
Вариант:нет
Литература:1. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с. 2. Будя А. Направления и задачи развития информационных технологий в туризме и гостиничном бизнесе Украины / А. Будя // Гостиничный бизнес. ? 2001. ? № 1. ? С. 46-47. 3. Готельні послуги: соціально-технологічний вимір // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 6-7 // Київський університет імені Тараса Шевченка. – К. – Одеса, 2000. – С. 61-77. 4. Журавлева Н. Ю. Инновация как экономическая категория / Н. Ю. Журавлева // Вестник СПбГУ, серия № 5. – 2006. – № 4. – С. 34-38. 5. Инновационный менеджмент : Справочное пособие ; изд. 2-е, перераб. и доп. / Под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. – М. : Центр исследований и статистики науки, 1998. – 320 с. 6. Кабушкин Н. И. Менеджмент гостиниц и ресторанов / Н. И. Кабушкин, Г. А. Бондаренко. – М. : Мир, 2007. – 276 с. 7. Капустіна Т. А. Сутність і поняття технологічних інновацій та інноваційного процесу в управлінні готельним бізнесом / Т. А. Капустіна. // Політехніка Любельська. – № 1. – 2013. – С. 45-50. 8. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Н. В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 504 с. 9. Маркетинг : підручник / В. Руделіус, О. М. Азарян, Н. О. Бабенко та ін. – Вид. 4-те. – К. : Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. – 400 с. 10. Морозов М. А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. – М. : Изд. центр «Академия», 2002. – 240 с. 11. Новиков В. С. Инновации в туризме / В. С. Новиков. – М. : Академия, 2007. – 358 с. 12. Основи інноваційного менеджменту / за ред. О. П. М’якушева. – Харків : 2003. – 340 с. 13. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто. – М. : Прогресс, 2000. – 360 с. 14. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс. – М. : Экономика, 2009. – 450 с. 15. Трифилова А. А. Управление инновационным развитием предприятия / А. А. Трифилова. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 176 с. 16. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Бизнес-школа «Интел-синтез», 2000. – 375 с. 17. Шумпетер Й. Теория экономического развития: Исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита и цикла конъюнктуры / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 2002. – 340 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (35)