Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Сільськогосподарське страхування

Карточка работы:53761б
Цена:
Тема: Сільськогосподарське страхування
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Економічні завдання страхового захисту в сільському господарстві 5 2. Розвиток і сучасний стан страхування майна виробників сільськогосподарської продукції в Україні. Форми страхування 8 3. Обов’язкове страхування сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень 13 Висновки 18 Список використаної літератури 19
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сучасний етап розвитку аграрного сектора України характеризується переходом до ринкових відносин на фоні реформування вітчизняної економіки, кардинальною зміною організаційної структури управління сільськогосподарським виробництвом, появою нових організаційно-правових форм господарювання. За цих умов страхування сільського господарства стає вагомим знаряддям успішного й ефективного управління і керівництва сільськогосподарським виробництвом. Сільське господарство - одна з ключових і життєво важливих галу¬зей суспільного виробництва - є водночас однією з найбільш ризикових галузей економіки, оскільки відтворювальний процес пов'язаний з природнокліматичними та біологічними чинниками. Тому однією з найгостріших проблем в АПК є захист врожаю сіль¬ськогосподарських культур, за допомогою якого в певній мірі можна ста¬білізувати економіку самих господарств, агропромисловий комплекс та й економіку держави в цілому. Ступінь участі держави в стабілізації стану агроформувань та підходи до вирішення цієї проблеми мають свою специфіку у кож¬ній із розвинених країн. Системи гарантійного захисту сільськогосподарських підприємств від ризикових природнокліматичних умов розроблені і діють у більшості країнах світу. Державні гарантії захисту від стихійного лиха чинні за умо¬ви, якщо фермер бере участь у страхуванні несприятливих ризиків. Меха¬нізми страхового захисту мають певні відмінності в окремих країнах. На¬приклад, у Франції рівень страхового забезпечення коливається від 20 до 70%, у США допускається 50,65 чи 75% від середньої за останні 10 років урожайності. Державне регулювання здійснюється шляхом прямих страхових суб¬сидій для покриття збитку чи внесення частини страхових платежів. У країнах ЄС страхові субсидії для покриття збитків від стихійних лих та ка¬тастроф в середньому складають від 30 до 100%, від градобою - до 50% . З вищенаведеного видно, що в світі діють різноманітні системи страхового захисту врожаю сільськогосподарських культур за участю держави. У нашій державі максимальний розмір страхового забезпечення складає 70% від нанесених збитків. Значно скоротився перелік страхових ризиків, які беруться на страхування. Розпочата на початку 90-х років державна підтримка фермерських господарств, навіть щодо сплати стра¬хових платежів у розмірі 50% зараз не діє, хоч державне регулювання до¬ходів сільськогосподарських товаровиробників мало б бути головним ва¬желем адекватного реагування сільськогосподарського сегмента ринку України на зміни на вітчизняному та світовому ринках. Страхування є невід'ємним еле¬ментом економічних відносин сільськогосподарських підприємств усіх форм власності. Тому велике значення має поширення знань щодо здійс¬нення страхових операцій між господарськими суб'єктами в АПК.
Объём работы:
18
Выводы:Сільське господарство — найдавніша і традиційно одна з найважливі¬ших і водночас найбільш ризикованих галузей економіки, яка постійно перебуває під впливом стихійних сил природи. Одним із важливих еле¬ментів гарантування економічної безпеки й стабілізації фінансового стану сільськогосподарських товаровиробників повинно стати страхування. Об'єктами страхування в рослинництві є всі види сільськогосподарсь¬ких культур: зернові, зернобобові, технічні, овочеві, кормові, бахчеві, уро¬жай садів, виноградників, теплиць тощо. При традиційній схемі страхування врожаю, коли збиток визначається як його недорід, всі несприятливі природні явища можуть виступати як страхові обставини, що можуть реалізовувати ризик недоро¬ду, але можуть і не приводити до нього. Страховим випадком повинен вва¬жатися саме недорід. Питання зводиться до того, щоб визначити граничне значення недороду при проведенні актуарних розрахунків. Кожен страхо¬вик повинен зібрати ту ретроспективну статистику щодо недобору урожаю, яка характер на для даного регіону. Крім цього, при розрахунку страхових тарифів потрібно застосовувати франшизу. Саме вона (а не сортування ризикових обставин) дасть змогу значно скоротити рівні страхових пла¬тежів і зрівноважити попит та пропозицію на страхову послугу. Страхування є невід'ємним еле¬ментом економічних відносин сільськогосподарських підприємств усіх форм власності. Тому велике значення має поширення знань щодо здійс¬нення страхових операцій між господарськими суб'єктами в АПК.
Вариант:нет
Литература:1. Базилевич В. Страховий ринок України.- К.: Знання.- 2004.-378 с. 2. Д. Г. Буханець . Методика формування та обліку технічних резервів страхових компаній./ Облік, аналіз та аудит. – 2003. 3. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. – К.: Знання, КОО, 2003.. 4. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків: Монографія.- Тернопіль: Економічна думка, Карт-балнш.- 2002. – 570 с. 5. Шихов А.К. Страхование.- М., 2000 6. Шелехов К.В. Страхування. Страхові послуги.- К., 2000. 7. Плешков А. П., Орлова И. В. Очерки зарубежного страхования. — М.: Анкил, 1997. 8. Клапків М.С. З історїї зародження національного страхового ринку// Фінанси України.-2001.-№9.-с.21-22. 9. Л.М. Горбач. Страхова справа. К. 2001
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (172)