Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Соціальна психологія»

Проблема особистості в соціальній психології. Співвідношення понять «індивід», «особистість», «індивідуальність»

Карточка работы:57082б
Цена:
Тема: Проблема особистості в соціальній психології. Співвідношення понять «індивід», «особистість», «індивідуальність»
Предмет:Соціальна психологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):27/04/07
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Визначення поняття „особистість” 4 2. Співвідношення понять „індивід”, „індивідуальність” та „особистість” 5 3. Теорії особистості у вітчизняній та зарубіжній педагогіці 6 4. Складові частини особистості і їх взаємозв’язок 9 5. Особистісні індивідуально-типологічні особливості 11 Висновки 15 Список літератури 17
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність. Нові зростаючі вимоги, що їх ставить сучасне суспільство, зобов’язують використовувати провідні ідеї і принципи навчання і виховання. До найважливіших наукових і практичних проблем педагогіки і психології є формування всебічно розвиненої особистості. Психологічна наука критично переосмислювала й уточнювала теоретичні положення з цього питання видатних вітчизняних психологів - Л. Виготського, Б. Ананьєва, С. Рубінштейна, Г. Костюка, О. Леонтьєва, А. Петровського та зарубіжних - 3. Фрейда, К.-Г. Юнга, К. Левіна, В. Штерна, А. Адлера, К.-Р. Роджерса, А.-Х. Маслоу, Дж. Кеттела та ін. Пошуки теоретиків і практиків були спрямовані на створення сприятливих психологічних умов для навчання, мали на меті з’ясувати індивідуальні особливості особистості дітей шкільного віку. Проблема розвитку та виховання особистості належить до найактуальніших соціальних аспектів суспільного життя і завжди потребує глибокого наукового обґрунтування психологічної сутності чинників цього процесу. Розвиток особистості — це складний процес, в якому рівні розвитку постійно змінюються. Розвиток пізнавальних психічних процесів, емоцій і почуттів, волі, потреб, інтересів, ідеалів і переконань, свідомості та самосвідомості, здібностей, темпераменту та характеру, вмінь, навичок і звичок перебуває у складній міжетапній взаємодії. Вищі рівні зароджуються на попередніх етапах, але й особливості попередніх вікових етапів виявляються на наступних етапах. Щоб сприяти своєчасному зародженню та успішному розвитку прогресивного, нового у дитини на всіх етапах формування її як особистості, треба знати вікові особливості фізичного та духовного розвитку дитини та враховувати їх під час навчально-виховного процесу. Мета даного дослідження полягає в розкритті особливостей поняття особистості та його співвідношення з поняттями індивідуальності та індивіду.
Объём работы:
16
Выводы:Особистість як суспільна істота формується у процесі навчання, виховання, у праці та спілкуванні з іншими людьми. У основі психологічних можливостей, що відрізняють одну людину від інших, лежать індивідуальні характеристики: конституціональні особливості, нейродинамічні властивості мозку, особливості функціональної асиметрії півкуль головного мозку та ін. Структура особистості має декілька складових частин, які виражаються у: - спрямованості особистості: моральні якості, установки, стосунки з іншими людьми. - набутті досвіду (знання, вміння, навички, звички). Досвід набувається у процесі навчання й виховання. - формах відображення. Вони охоплюють індивідуальні особливості психічних процесів, що формуються протягом соціального життя і специфічно виявляються в пізнавальній та емоційно-вольовій діяльності людини. - біологічно зумовлених психічних функціях особистості, об'єднують типологічні властивості особистості, статеві й вікові особливості та їх патологічні зміни, що великою мірою залежать від фізіологічних і морфологічних особливостей мозку. До індивідуальних особливостей особистості відносяться здібності, темперамент, характер та особливості пізнавальної та емоційно-вольової сфер особистості. Сутність здібностей складають якості психічних процесів, що лежать в основі оволодіння знаннями й уміннями. Стиль діяльності кожної людини значною мірою залежить від типу вищої нервової діяльності, що входить до структури її темпераменту. На відміну від темпераменту, характер людини формується в процесі її індивідуального життя під провідним впливом суспільних умов. Особливо важливу роль у вихованні характеру відіграє активна діяльність особистості, і передусім праця як середовище її суспільного буття, спілкування, як необхідна умова її самореалізації. Психологічна структура особистості дуже складна і багатогранна. Пізнавальна, емоційно-вольова діяльність особистості, її потреби, інтереси, ідеали та переконання, самосвідомість, все це — складові духовного життя особистості, які перебувають у складній взаємодії і в своїй єдності становлять її «Я», яке керує всіма аспектами внутрішнього життя та проявами його в діяльності та стосунках з іншими. Важливо враховувати індивідуальні особливості пізнавальної та емоційно-вольової сфер дитини під час залучення її до навчально-виховного процесу. Як бачимо, необхідно враховувати всі сторони структури особистості для того, щоб досягти максимально ефективного результату в процесі формування всебічно розвиненої особистості.
Вариант:нет
Литература:1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. 2. Бодалев А.А. Психология о личности. — М., 1988. 3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М.: Просвещение, 1968. 4. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.Д. Гонеев, Н.И. Лифитинцева, Н.В. Ялпаева; под ред. В.А. Сластенина. – 2-е изд., перераб. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. 5. Ковалев А.Г. Психология личности. — К.: Просвещение, 1970. 6. Кон И.С. Постоянство и изменчивость личности // Психол. журн. - 1987. - Т. 8. - №4. 7. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учеб пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт», 2002. – 464с. 8. Леонтьев АЛ. Деятельность: Сознание: Личность. — М.: Политиздат, 1977. 9. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – вид. 2-е, перероблене та доповнене. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 272с. 10. Мерлин B.C. Структура личности: Характер, способности, самосознание: Учеб. пособие к спецкурсу. — Пермь, 1990. 11. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1960. 12. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2001. – Кн. 2: Психология образования. – 608 с. 13. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. — М.: Просвещение, 1982. 14. Психологія / За ред. Г.С. Костюка. — К.: Рад. школа, 1968. 15. Слободчиков В.И. Психологические проблемы становления внутреннего мира человека // Вопр. психологии. — 1986. — №6. 16. Фельдштейн Д.М. Психология развития личности в онтогенезе. - М, 1989.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (76)