Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Адміністративне право»

Суб'єкти адміністративно-правових відносин

Карточка работы:4293-3-2013ф
Цена:
Тема: Суб'єкти адміністративно-правових відносин
Предмет:Адміністративне право
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ 3 1. Поняття суб’єктів адміністративно-правових відносин 4 2. Система суб’єктів адміністративно-правових відносин 5 Висновки 7 Список використаної літератури 8  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:За роки незалежності нашої держави здійснюється активне реформування її правової системи. Мабуть, немає галузі права, якої тією чи іншою мірою не торкнулася трансформація. Але найбільш суттєві зміни відбуваються в адміністративному праві України. Ці обставини вимагають серйозного переосмислення багатьох основних проблем адміністративного права, стимулюють напрацювання нових підходів у праві та спонукають до нетрадиційних правових рішень поставлених (насущних) завдань. Це розширює горизонти науки адміністративного права, створює умови для її інтенсивного розвитку. Одним із найважливіших питань в адміністративно-правовій науці є питання суб’єктів адміністративного права. «Його правильне вирішення впливає на предмет правового регулювання, чітке визначення адресатів правових норм, обсягу їх прав та обов’язків» 2, с. 7. Крім того, процеси внутрішнього реформування українського суспільства з метою створення основ правової держави, формування громадянського суспільства також обумовлюють актуальність проблеми суб’єктів адміністративного права, адже саме правова наука повинна створити теоретичний фундамент для проведення реформ. Тому дослідження системи суб’єктів адміністративного права набуває в сучасних умовах важливого науково-практичного значення. Метою роботи є аналіз системи суб’єктів адміністративного права та формулювання висновків теоретичного характеру із зазначеної проблематики.  
Объём работы:
5
Выводы:В адміністративному праві під суб’єктом, як правило, розуміють носія (власника) прав та обов’язків у сфері публічного управління, які передбачені адміністративно-правовими нормами, здатного надані права реалізовувати, а покладені обов’язки виконувати. Тобто, мова йде про фактичного учасника правових зв’язків у сфері публічного управління. Адміністративісти пропонують різні критерії (підстави) класифікації суб’єктів адміністративно-правових відносин. Наприклад, Ю.П. Битяк до таких відносить: державні органи (органи законодавчої, виконавчої та судової влади, прокуратури, адміністрації державних підприємств і установ); структурні підрозділи органів держави, посадових осіб державних органів; власника (представника, менеджера, уповноваженого власника); об’єднання громадян, кооперативи, органи самоврядування, самодіяльні організації; громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства. До системи суб’єктів адміністративного права України потрібно віднести: індивідуальних суб’єктів (громадян України, іноземців, осіб без громадянства, біженців), яких у свою чергу можна розподілити на індивідуальних суб’єктів із загальним адміністративно-правовим статусом та індивідуальних суб’єктів із спеціальним адміністративно-правовим статусом, і колективних суб’єктів, яких можна розподілити залежно від наявності публічно-владних повноважень на суб’єктів, які наділені публічно-владними повноваженнями та реалізують публічний інтерес (органи публічної адміністрації, Президент України, адміністративні суди) та суб’єктів, які реалізують власні інтереси (об’єднання громадян, підприємства, установи організації та їх структурні підрозділи).  
Вариант:нет
Литература:1. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. : у двох томах. – Том 1. Загальна частина / ред.колегія : В.Б. Аверянов (голова) та ін. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 592 с. 2. Бахрах Д.Н. Очерки теории российского права / Д.Н. Бахрах. – М. : Норма, 2008. – 288 с. 3. Ейдельберг М.М. Суб’єкти адміністративно-правових відносин з приводу володіння земельною ділянкою / М.М. Ейдельберг // Форум права. – 2010. – №2. – С. 145–150 4. Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с. 5. Мацелик Т.О. Суб`єкти адміністративного права: поняття та види/ Т.О. Мацелик// Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). ? 3(46). ? 2009. ? С. 159?164. 6. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / навч. посібник / за заг. ред. Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К. : Старий світ, 2006. – 576 с. 7. Якимов А.Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) / А.Ю. Якимов // Государство и право. – 2003. – №4. – С. 5–10  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (185)