Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Звіт з практики з дисципліни "Право", КРОК, 4 курс

Карточка работы:6493-2013б
Цена:
Тема: Звіт з практики з дисципліни "Право", КРОК, 4 курс
Предмет:Право
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ 5 1.1. Поняття адміністративного судочинства 5 1.2. Система адміністративних судів 5 1.3. Діяльність відділу забезпечення судового процесу 7 РОЗДІЛ 2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 10 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Я, Заграничний Ігор, задля закріплення здобутих теоретичних знань у процесі вивчення таких дисциплін, як: адміністративне право та адміністративний процес, з метою формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності, з 27.04.2013 по 24.05.2013 проходив практику у відділі забезпечення судового процесу Київському апеляційному адміністративному суді в м. Київ, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8. Судова система являє собою необхідну складову частину правової системи будь-якої держави, що володіє розвиненою економікою і базується на принципах правової держави та визнання громадянського суспільства. У такій державі функції, які виконуються судовою гілкою влади, об’єктивно необхідні й затребувані, оскільки забезпечення та захист законних прав і свобод людини і громадянина є завданням всіх інститутів суспільства і держави. Правова держава, законодавчо закріплюючи права і свободи за тими чи іншими суб’єктами права, має забезпечити відповідні юридичні гарантії належної їх реалізації, охорони та захисту. В ч.2 ст.3 Конституції України зазначено, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. За допомогою судової гілки влади держава приймає відповідні заходи, що забезпечують юридичну безпеку в суспільстві, що, у свою чергу є одним із головних завдань держави і показником його спроможності. Основною метою проходження практики саме у відділі забезпечення судового процесу виступає дослідження особливостей функціонування такої форми діяльності, визначення пріоритетних засад функціонування судової системи в Україні, проведення аналізу результативності роботи судової гілки влади та дослідження організаційно-штатної структури на прикладі Київського апеляційного адміністративного суду. Проходження практики у відділі забезпечення судового процесу в апеляційному адміністративному суді дало змогу дослідити особливості функціонування судової гілки влади, роботу апарату суду, який відіграє важливу позивну роль у діяльності судової установи. Чинним законом «Про судоустрій і статус суддів» чітко визначено, що апарат здійснює організаційне забезпечення роботи суду, а повноваженнями, які покладені на керівника апарату суду, є належне організаційне забезпечення суду, суддів, судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу. Ось ці перераховані доданки у своїй сукупності зумовлюють функціональні повноваження та обов’язки як конкретного працівника, так і апарату суду в цілому. Одним із ключових обов’язків співробітників апарату є своєчасне наповнення автоматизованої системи документообігу суду. У неї вносяться всі здійснювані дії і прийняті рішення у справах. Без цього неможливо сформувати статистичну звітність і забезпечити прозорість етапів руху справи в адміністративному судочинстві. Апарат суду також бере безпосередню участь у процесі підготовки адміністративних справ до судового розгляду. Слід підкреслити, що питаннями організаційного забезпечення судового процесу займається 69% працівників від загальної штатної чисельності. Як відомо, розгляд адміністративних справ здійснюється відповідно до процедури і рядками, передбаченими законом, тому нормальне функціонування апеляційного адміністративного суду безпосередньо залежить від належної роботи апарату суду. Таким чином, при проходженні практики були поставлені наступні завдання: 1) дослідити діяльність у відділі забезпечення судового процесу; 2) закріпити на практиці уміння і навички у правовій сфері; 3) виконати умови індивідуального завдання.
Объём работы:
12
Выводы:Таким чином, за час проходження практики в Київському апеляційному адміністративному суді я ознайомився з нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність органів суду. Так само ознайомився із процесуальними документами в діяльності суду. Був присутнім на судових засіданнях при розгляді адміністративних справ в апеляційному порядку. Як практикант, був закріплений у відділі забезпечення судового процесу, більш детально вивчав і брав участь у складанні процесуальних та організаційно-розпорядчих документів, вивчив тактику і правила ведення судового процесу. Практика дозволила зрозуміти, як з апеляційним адміністративним судом взаємодіють різні органи влади та організації; як і в якому порядку проходить апеляційний процес і чи повною мірою суд дотримується процесуального законодавства. У цілому я вважаю, що мета мною досягнута, і в процесі проходження я закріпив знання, отримані в період теоретичного навчання, а також придбав навички самостійної роботи з обраного виду юридичної діяльності. Щодо вимірів якості роботи суду, які слід покращувати першочергово, слід зазначити, що потрібно покращувати питання доступності до суду, якість роботи працівників апарату суду та питання покращення роботи суддів. Серед безпосередніх функціональних напрямків покращення доступності, слід вказати на необхідність спрощення подачі документів у суд через канцелярію, застосування новітніх технологій у судовому процесі та надсилання документів судом за допомогою електронних засобів зв’язку. Центральне місце у судовому управлінні займає адміністративний корпус, який включає в себе посаду голови суду та керівника апарату суду, і саме від рівня професійних вмінь і навичок цих посадових осіб значною мірою залежить організація роботи всієї судової установи. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» містить норми, які розділяють адміністративні повноваження з управління суду між головою суду та керівником апарату суду, поклавши на керівника апарату значну відповідальність за організаційну забезпеченість суду, суддів та судового процесу. Оскільки посада керівника апарату суду є досить новим надбанням для судової системи України, то першим кроком до удосконалення організації роботи суду є створення сучасного високоефективного, професійного тандема між головою суду та керівником апарату суду. З цією метою перше, що треба зробити, перед тим як призначати особу на посаду керівника апарату суду, необхідно з’ясувати не лише стандартний перелік кваліфікаційних вимог, а ще його управлінські та лідерські якості і вміння. Побудова стосунків, що засновані на взаєморозумінні та взаємопідтримці між керівником апарату суду та суддівським корпусом, є найважливішим кроком до удосконалення організації роботи суду та створення в Україні сучасної системи судового управління.
Вариант:нет
Литература: 1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. − №30. – Ст. 141. 2. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010 №2453-VI // Відомості Верховної Ради України. ? 2010. ? №41-42, №43, №44-45. ? С. 529. 3. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. − N 52. − Ст. 490. 4. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. − N 49. − Ст. 66. 5. Про пожежну безпеку:Закон України від 17.12.1993 № 3745-XII// Відомості Верховної Ради України. – 1994. − N 5. − Ст. 21. 6. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від від 24.02.1994 № 4004-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. − N 27. − Ст. 218. 7. Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України : Наказ МО від 08.04.1993 № 93 Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0035-9. 8. Кодекс адміністративного судочинства : за станом на 01.01.2013 р. – К. : Парлам. Вид-во, 2013. – 545 с. 9. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон від 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. − N 40-41, 42. – Ст. 492. 10. Адміністративне право України / В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк. – К. : Юридична думка, 2007. – 548 с. 11. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е. Ф. Демський. – К. : ЮрінкомІнтер, 2008. – 496 с. 12. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : навч. посібник / За заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна. – К. : Старий світ, 2006. – 576 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)