Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Педагогіка»Сучасні педагогічні технології»

Інноваційні технології на уроках української літератури у 10-11 класах.

Карточка работы:6653-2013к
Цена:
Тема: Інноваційні технології на уроках української літератури у 10-11 класах.
Предмет:Сучасні педагогічні технології
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Філологія / Українська мова та література
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Міський Педагогічний Університет ім. Б.Д.Грінченка (КМПУ)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ ІПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ 8 1.1. Поняття технології у психолого-педагогічній науці 8 1.2. Інноваційні технології у системі навчальних технологій 12 РОЗДІЛ ІІ МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У 10-11 КЛАСАХ 22 2.1. Нестандартний урок української літератури як найсучасніша і найефективніша форма проведення уроку літератури 22 2.2. Інноваційні технології на уроках української літератури у 10-11 класах 26 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність дослідження. Процеси державотворення, що відбуваються в Україні сьогодні, спричинили істотні перетворення в системі освіти. Школа на рубежі століть повинна не просто дати учням той чи інший обсяг знань і умінь, а й сформувати таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення, виробити свою позицію в житті, світогляд, ставлення до себе та інших і вміння адаптуватися до умов життя. Розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою державної політики в галузі освіти задля відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки, техніки і культури на загальноєвропейський, а, відтак, і світовий рівень; задля національного відродження, становлення державності та демократизації суспільства в Україні. Як зазначено в Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), існуюча в Україні система освіти перебуває в стані, що не задовольняє вимог, які постають перед нею в умовах розбудови української державності, культурного та духовного відродження українського народу 5. Передусім це проявляється у невідповідності освіти вимогам особистості, потребам сучасного українського суспільства та світовим досягненням людства. Соціальний престиж освіти та інтелектуальної діяльності в країні стрімко падає, спотворюються цілі та функції освіти, і найгіршим є те, що молодше покоління не бачить необхідності в освіті. ХХІ століття – час переходу до високотехнологічного суспільства. Через те якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури людини набувають вирішального значення для економічного й соціального розвитку держави. Якщо на початку ХХ сторіччя мова йшла про загальну грамотність, то сьогодні вчені та дослідники говорять про життєву компетентність. За даними міжнародних організацій за 2004 рік Україна вийшла на перше місце у світі за одним показником – за об’ємом знань. Випускники в різних життєвих ситуаціях використовують лише 15-20 % знань, решта 80 % − ніколи не використовуються. Це свідчить, що в сучасних умовах потрібна не сума знань, умінь і навичок з різних предметів. Пріоритетним стає набуття випускниками загальнонавчальних умінь і навичок, тобто тієї компетентності, про яку говорять сучасні вчені, педагоги, психологи. Національною доктриною розвитку освіти в України визначено за необхідне «створити умови для всебічного особистісного розвитку і творчої реалізації кожного громадянина» 19, с. 4. Реалізація нової освітньої мети передусім передбачає усвідомлення того, що література – це засіб збагачення, розвитку і реалізації творчого потенціалу кожної особистості, що загальноосвітня школа повинна готувати передусім гуманних, освічених людей, які спроможні критично осмислювати інформацію, давати їй відповідну оцінку з позицій загальнолюдських і національних цінностей, а також на належному рівні практично користуватися набутими знаннями в найрізноманітніших життєвих ситуаціях. Формування компетентної особистості – завдання школи і, зокрема, уроків української літератури. Неперехідність значення художньої літератури для формування особистості зумовлює увагу громадськості й фахівців до її поглибленого вивчення в середній школі. Засвоєння художнього твору має пізнавально-виховний характер насамперед завдяки зацікавленому спілкуванню учнів з образами-персонажами та естетичному співпереживанню. Важливо орієнтувати юного читача на свідомий контакт із письменником, людиною, в якої вже склалась певна система загальнолюдських і загальнонародних моральних критеріїв дійсності та естетичних уподобань, митцем, який у формі художнього слова моделює життя, розкриваючи його рушійні сили, відтворюючи реальні явища і досліджуючи їхні механізми. Звідси й той багатовимірний вплив мистецького витвору на особистість читача. Особливо знаковим є вплив літератури на особистість старшокласника, адже саме в цей період відбувається формування особистості старшого школяра. Сьогодні методична наука має в своєму арсеналі чимало методів, прийомів і видів навчально-виховного процесу, призначенням яких є озброєння учнів знаннями, розвиток мислення, виховання загальнолюдських цінностей. Серед них важливе місце належить інноваційним технологіям. Спроби дослідити використання інноваційних технологій під час вивчення творів української літератури робились, але вони не мали комплексного характеру і тому потребують свого уточнення. Таким чином, актуальність даного дослідження зумовлюється необхідністю дослідження особливостей використання інноваційних технологій під час вивчення творів української літератури у 10-11 класах. Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес на уроках української літератури у старшій школі. Предметом дослідження є методика використання інноваційних технологій під час вивчення творів української літератури у 10-11 класах. Мета дослідження полягає у розробці науково обґрунтованої методики використання інноваційних технологій під час вивчення творів української літератури у 10-11 класах, за якої процес засвоєння учнями навчального матеріалу буде більш оптимальним, яка сприятиме формуванню цілісного сприйняття та аналізу художніх творів. Реалізація поставленої мети дослідження передбачає розв’язання таких завдань: – проаналізувати наявну літературознавчу та методичну літературу з досліджуваної проблеми; – вивчити стан проблеми у шкільній практиці; – з’ясувати значення поняття» технологія», «інноваційні технології», «інтерактивні технології», «мультимедійні технології» у психолого-педагогічній науці; – визначити місце інноваційних технологій у системі навчальних технологій; – визначити рівень знань з літературознавства і сформованості навичок аналізу художніх творів у старшокласників; – врахувати вікові психолого-педагогічні особливості читацького сприйняття старшокласників; – розробити науково обґрунтовану методику використання інноваційних технологій під час вивчення творів української літератури у 10-11 класах. Методологічну основу дослідження складають праці філософів минулого (Сократ, Я. Коменський, Г. Сковорода), праці з психології (Г. Костюк, Л. Виготський, І. Кон), праці, в яких розглядаються основи запровадження педагогічних технологій в освітній процес (А. Андрєєв, О. Антонова К. Бахановм, Н. Бордовська, , В. Воронов, І. Дичківська, О. Дубасенюк, Є. Єршова, Н. Заячківська, М. Вайндорф-Сисоєва, В. Головенкін, В. Загвязинський, Л. Крившенко, С. Кузнєцов, М. Лазарєв, Л. Мільто, І. Нікішина, С. Перевалов, Є. Полат, О. Пєхота, Г. П’ятакова, Т. Семенюк, С. Смірнов А. Реан, В. Саблін, С. Слаква та ін.), а також наукові дослідження з методики вивчення художніх творів у старшій школі (Н. Волошина, В. Гладишев, О. Ісаєва, Г. Токмань, О. Бандура, Ю. Клим’юк, Є. Пасічник, А. Ситченко, В. Уліщенко, А. Уліщенко, В. Шуляр). Наукова новизна. Наукова новизна дослідження визначається, насамперед, постановкою і науковою розробкою складної теми. На основі максимально доступної на сьогоднішній день кількості джерел зроблена спроба ґрунтовного дослідження особливостей використання інноваційних технологій під час вивчення творів української літератури у 10-11 класах. Теоретичне значення. Результати і висновки дають можливість по-новому розглядати, здавалося б, знайомі твори; відкривають нові можливості у вивченні творчої спадщини українських письменників, теоретично обґрунтовано особливості використання інноваційних технологій під час вивчення творів української літератури у 10-11 класах. Практичне значення роботи полягає в тому, що її матеріали можуть бути використані вчителями-філологами у викладанні курсу історії української літератури, теорії літератури, методики викладання української літератури, у підготовці студентами до практичних і семінарських занять за даною темою, написанні курсових і дипломних робіт, а також подальшого наукового аналізу даної теми. Провідними методами дослідження стали, по-перше, метод контекстуального аналізу – розгляд літературознавчої та наукової літератури з проблеми дослідження, по-друге, текстологічний метод – дослідження, а також описовий методи. Мета і завдання визначили структуру роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Объём работы:
33
Выводы: Розвиток сучасної науки і техніки диктує нові умови та створює нові можливості для покращення викладання навчальних дисциплін у школі, сприяє урізноманітненню методів навчання та виховання. Усе частіше спостерігаємо впровадження у навчальний процес новітніх педагогічних технологій. Сучасна психолого-педагогічна наука може представити на розсуд учителя-словесника широкий спектр різноманітних педагогічних технологій, як загально дидактичних, так і вузькоспеціалізованих. Серед загально дидактичних особливе місце займають інноваційні технології. Створення інновацій – процес творчий, що відповідає умовам пошуку нового, оригінального, оптимального. У результаті здійснення пошуку не завжди виникає і не завжди повинно виникати нове, тому цей процес некоректно називати інновацією. Скоріше інновація є продуктом процесу творчого пошуку, результатом остаточної розробки нової ідеї. Інноваційними можна вважати такі дидактичні технології, які активізують пізнавальну активність учнів. Серед таких необхідно виділити інформаційно-комунікаційні технології як різновид інноваційних технологій. Хороші можливості використання інноваційних, а саме інформаційно-комунікаційних, технологій представляє курс української літератури у старшій школі. Комп’ютер у школі виступає в якості засобу для навчання, інструменту підтримки різних уроків, у тому числі і уроків літератури. Комп’ютерні технології використовуються при проведенні різних типів уроків: комбінованому, вивченні нового матеріалу, закріплення знань, на уроках контролю та оцінки знань. Повна ломка традиційної методики викладання не потрібна, більше того, це зробило б проблематичною комп’ютеризацію навчання в найближчому майбутньому. Комп’ютер не диктує методи і зміст навчання, він адекватно і ефективно включається в програми навчання, забезпечуючи повноцінну організацію навчальної діяльності в старшій школі. Але, на жаль, незважаючи на заявлену на всіх рівнях орієнтацію на широке використання ІКТ в навчальному процесі, на покращення забезпечення шкіл комп’ютерною технікою, на появу перших сертифікованих педагогічних програмних засобів ще не можна сказати, що в цьому питанні відбулися значні зрушення. Поки що проблема використання інноваційних інформаційно-комунікаційній технологій у сучасній школі активно обговорюється на всіх рівнях. Вчителі також вказують на низку причин, що стримують використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української літератури. Адже вони покликані привести дитину до книги, до художнього твору, який являє собою сформовану митцем цілісну словесно-образну систему, в якій усі складові змісту і форми спільно діють на висвітлення ідейних намірів автора і виконують місію не лише катарсису, а й естетичного впливу на реципієнта. Процес аналізу мусить завершуватися синтезом компонентів змісту і форми, з’ясуванням загальних закономірностей художньо-образної структури, специфіки втілення ідейного змісту, встановленням проблем, письменницької позиції, способів її мистецької матеріалізації. Отже, використання педагогічних технологій у викладанні української літератури передбачає гарантований педагогічний результат діяльності вчителя, формування всебічно-розвиненої особистості учня.
Вариант:нет
Литература: 1. Бугайко Т. Ф. Навчання і виховання засобами літератури / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. – К. : Рад. школа, 1973. – 188 с. 2. Волошина Н. Й. Українська література напередодні реформування освіти / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. –2000. – № 4. – С. 2-4. 3. Гаврилов Л. Г. Оглядові теми на уроках літератури в старших класах / Л. Г. Гаврилов. – К. : Рад. школа, 1980. – 210 с. 4. Галич О. Теорія літератури : Підручник / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв ; За наук. ред. Олександра Галича. – К. : Либідь, 2001. – 488 с. 5. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). – К. : Райдуга, 1994. – 61 с. 6. Дичківська І. М. Основи педагогічної інноватики : Навчальний посібник / І. М. Дичківська. – Рівне : РЛГУ, 2001. – 233 с. 7. Дишлєва С. І. Інформаційно-комунікаційні технології та їх роль в освітньому процесі / С. І. Дишлєва // Технологія − Електронний ресурс. − Режим доступу: http://osvita.ua/school/technol/6804. 8. Дмитрик І. С. Технологія виховного процесу в школі / І. С.Дмитрик, Я. І. Бурлака. – К. : КДПІ, 1991. – 70с. 9. Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя / В. И. Загвязинский. – М. : Педагогика, 1987. – 159 с. 10. Захарчук Т. Інноваційні технології навчання в сучасній школі / Т. Захарчук // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.social-science.com.ua. 11. Кон И. С. Психология ранней юности / И. С. Кон. − М. : Просвещение. –1989. – 255 с. 12. Концепція літературної освіти у 12-річній загальноосвітній школі (Проект) / Н. Й. Волошина, О. Я.Савченко та ін. // Дивослово. – 2002. – № 4. – С. 59-66. 13. Кудряшов Н. И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы / Н. И. Кудряшов. – М. : Просвещение, 1981. – 190 с. 14. Мазуркевич О. Р. Метод і творчість: Удосконалення методів вивчення літератури в процесі їх розвитку і творчого застосування / О. Р.Мазуркевич. – К. : Рад. школа, 1973. – 255 с. 15. Миропольська Н. Є. Мистецтво слова в структурі художньої культури учня / Н. Є. Миропольська. – К. : Парламентське видавництво, 2002. – 203 с. 16. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури у середніх навчальних закладах / Л. Ф. Мірошниченко. – К. : Ленвіт, 2001. – 380 с. 17. Молдавская Н. Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения / Н. Д. Молдавская. – М. : Педагогика, 1976. – 224 с. 18. Наукові основи методики літератури : Навчально-методичний посібник / За ред. Н. Й. Волошиної – К. : Ленвіт, 2002. – 287 с. 19. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. –№33 (329). – 23 квітня. – С. 4. 20. Неділько В. Я. Методика викладання української літератури в середній школі / В. Я. Неділько. − К. : Вища школа, 1978. − 248 с. 21. Новенко Д. В. Новые информационные технологии в обучении / Д. В. Новенко // География в школе. – 2004. – №5. – С. 47-51. 22. Освітні технології : Навчально-методичний посібник / За ред. О.М. Пєхоти. – К.:А.С.К., 2001. – 256 с. 23. Островська (Кохан) Г.О. Особливості сприйняття творів параболічного типу старшокласниками / Г. О. Островська (Кохан) // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – № 6. – С. 11-14. 24. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Є. А. Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. – 384 с. 25. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища шк., 1997. – 349 с. 26. Педагогічні інновації у сучасній школі / Відп. ред. Г.Єрмаков. – К. : Освіта, 1994. – 253 с. 27. Педагогічні технології : Навчальний посібник для вузів. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1995. – 253 с. 28. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті : Навчальний посібник / За заг. ред. С. П. Бондар. – Рівне, Редакційно-видавничий центр «Тетіс» Міжнародного університету «РЕГІ», 2003. – 200 с. 29. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.П.Н., 2002. – 136 с. 30. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу / А. Л. Ситченко. – К. : Ленвіт, 2004. – 304 с. 31. Степанишин Б. І. Викладання української літератури в школі / Б. І. Степанишин. − К. : РВЦ «Проза»,1995. – 146 с. 32. Сторчак К. М. Основи методики літератури / К. М. Сторчак. – К. : Рад. школа, 1965. – 420 с. 33. Токмань Г. Л. Методика викладання літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція / Г. Л. Токмань. – К. : Міленіум, 2002. – 318 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (4)