Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Порівняльний аналіз політики стимулювання розвитку малих підприємств в Польщі та Україні

Карточка работы:6677-2013б
Цена:
Тема: Порівняльний аналіз політики стимулювання розвитку малих підприємств в Польщі та Україні
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (зарубіжний)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 6 1.1 Визначення та критерії розподілу суб’єктів малого підприємництва 6 1.2 Систематизація малого бізнесу 15 1.3 Роль малого бізнесу в економіці Польщі та України 25 РОЗДІЛ 2 ФОРМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ, ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ 33 2.1. Стратегії підтримки розвитку малого бізнесу 33 2.2. Установи, що реалізують схеми розвитку малих підприємств 51 2.3. Фінансування розвитку малих підприємств в Україні та Польщі 67 РОЗДІЛ 3 УСТАНОВИ, ЩО НАДАЮТЬ ПІДТРИМКУ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ 77 3.1. Банки 77 3.2. Установи з високим ступенем ризику 90 3.3. Інші фінансові інститути розвитку малого бізнесу 112 РОЗДІЛ 4 НАПРЯМКИ ПІДТРИМКИ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ 122 4.1. Дослідження тенденцій розвитку малих підприємств в Польщі та Україні 122 4.2. Обгрунтування проблемних аспектів діяльності малих підприємств 136 4.3. Вдосконалення політики стимулювання розвитку малого бізнесу в Польщі та Україні 148 ВИСНОВКИ 155 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 159 ДОДАТКИ 172  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сектор малого підприємництва – невід’ємний, об’єктивно необхідний елемент будь-якої розвиненої господарської системи, без якої економіка та суспільство в цілому не можуть нормально функціонувати і розвиватися. В країнах із ринковою системою господарювання малі підприємства є наймасовішою, найдинамічнішою і найгнучкішою формою ділового життя. Водночас, як важлива складова господарства України мале підприємництво ще не стало суттєвим чинником його перебудови, не активізувало виробничу та інноваційну діяльність. Ефективність функціонування малих підприємств у довгостроковому періоді, їх розвиток, підвищення конкурентоспроможності великою мірою визначаються рівнем управління фінансовими ресурсами. Удосконалення процесу управління фінансовими ресурсами малих підприємств значною мірою пов’язане із дослідженням сучасних тенденцій їх розвитку, визначенням основних напрямків подальшого підвищення ефективності цього управління та умов їхньої реалізації на сучасному етапі економічного розвитку України. Вагомий внесок у дослідження малого бізнесу зробили відомі вчені Р. Кантільйон, А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.Б. Сей, А. Маршалл, М. Вебер, В. Зомбарт, Й. Шумпетер, Ф. Хайєк та інші. В економічній науці з’явилося багато праць, днауковці висловлюють свої, часто неоднозначні, думки щодо місця малих підприємств у сучасній економічній ситуації. Проблеми розвитку малих підприємств, їх адаптації до ринкового середовища, ефективності виробництва продукції, знайшли своє відображення у наукових працях учених: B. Г. Андрійчука, Ю. Д. Білика, З. С. Варналій, Л. І. Воротіної, Т. А. Говорушко, М. К. Пархомця, В. Н. Парсяк, Б. Й. Пасхавера, П. Т. Саблука, В. М. Трегобчука, С. М. Черненко, О. В. Шкiльова, О. М. Шпичака та інших. Економічні реформи в Україні та Польщі обумовили необхідність визначити місце та роль малих підприємств в економіці та їх можливий внесок у її подальший розвиток. Визначити, яку економічну та соціальну функцію виконує малий бізнес в нашій державі. Досвід показує, що посилання лише на зарубіжний досвід є недостатнім для того, щоб забезпечити високий рівень ефективності діяльності малих підприємств. Саме вирішенню таких проблем присвячені дослідження у дипломній роботі. Актуальність цих питань зростає в зв’язку з тим, що організація та економічні проблеми становлення багатоукладності в економіці досліджені ще недостатньо і мало висвітлені в спеціальній літературі, а тому потребують наукового і практичного вирішення. Метою дипломної роботи є проведення аналізу політики стимулювання розвитку малих підприємств в Польщі та Україні. Для досягнення зазначеної мети у магістерській дипломній роботі поставлено такі завдання: - проаналізувати визначення та критерії розподілу суб’єктів малого підприємництва; - навести систематизацію малого бізнесу; - визначити роль малого бізнесу в економіці Польщі та України; - проаналізувати стратегії підтримки розвитку малого бізнесу; - визначити установи, що реалізують схеми розвитку малих підприємств; - обґрунтувати наявний механізм фінансування розвитку малих підприємств в Україні та Польщі; - визначити особливості функціонування установ, що надають підтримку при фінансуванні малого бізнесу в Польщі та Україні; - дослідити тенденції розвитку малих підприємств в Польщі та Україні; - обґрунтувати проблемні аспекти діяльності малих підприємств; - провести вдосконалення політики стимулювання розвитку малого бізнесу в Польщі та Україні. Об’єктом дипломної роботи є система розвитку малих підприємств в Польщі та Україні, а предметом дослідження є соціально-економічні відносини у секторі малого бізнесу. У дипломній роботі використано наукові методи дослідження системний, статистичний, історичний, порівняльний, наукової абстракції, індукції, дедукції, прогнозування, аналізу та синтезу. Структурно дипломна робота магістра складається з чотирьох розділів. У першому розділі «Малі підприємства національної економіки» проведено дослідження визначення та критерії розподілу суб’єктів малого підприємництва; наведено систематизацію малого бізнесу; визначено роль малого бізнесу в економіці Польщі та України. Другий розділ «Форми для підтримки розвитку, фінансування малого бізнесу» присвячений дослідженню стратегії підтримки розвитку малого бізнесу; визначенню установ, що реалізують схеми розвитку малих підприємств; обґрунтуванню механізмів фінансування розвитку малих підприємств в Україні та Польщі. У третьому розділі «Установи, що надають підтримку фінансуванню малого бізнесу в Україні та Польщі» визначено особливості функціонування установ, що надають підтримку при фінансуванні малого бізнесу в Польщі та Україні. У четвертому розділі «Напрями підтримки малих і середніх підприємств в Польщі та Україні» виявлено перспективні тенденції розвитку малих підприємств в Польщі та Україні. Методологічною основою дипломної роботи стали теоретичні аспекти дослідження малого бізнесу, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблем здійснення стимулювання розвитку малих підприємств в Польщі та Україні, законодавчі та нормативні акти. У роботі використано положення системного підходу сучасної теорії фінансів, менеджменту, статистичних та економіко-математичних методів.  
Объём работы:
156
Выводы:За результатами проведеного дослідження можна зробити відповідні висновки: 1. Визначено, що мале підприємництво є важливим структуроутворюючим елементом сучасної економіки змішаного типу. Економічну сутність малого підприємництва доцільно розглядати у єдності двох аспектів – через загальні та специфічні риси підприємницької діяльності, що визначає його двоїсту природу в сучасній економічній системі. 2. Досліджено, що до основних критеріїв класифікації малих підприємств відносять: кількість найманих працівників; річні показники валового обсягу продукції; вартість і структуру фондів (капіталу), що використовується; обсяги використання енергії; ступінь спеціалізації в управлінні 3. Зазначено, що головною проблемою українського малого підприємництва є неефективність державної політики. Держава приділяє мало уваги проблемам, які останнім часом складаються навколо суб’єктів малого бізнесу. У зв’язку з цим, державної влади необхідно вживати активних заходів для усунення бар’єрів, які виникли на шляху розвитку малих підприємств. На жаль, в Україні незначна увага приділяється розвитку та підтримці експортного потенціалу малих та середніх підприємств. У Польщі ж навпаки – майже усі програми з підтримки МСП та страхування їх операцій спрямовані на розвиток експортних можливостей МСП. Отже, експортоорієнтована стратегія розвитку МСП повинна бути закладена у концепцію державної економічної політики. 4. Виявлено, що на сучасному етапі світового економічного розвитку відбувається значне загострення конкурентної боротьби. Це негативно позначається на конкурентоздатності і стійкості функціонування вітчизняних підприємств малого бізнесу. У даний час для ринкових відносин і зовнішнього економічного середовища властива суперечлива динаміка. Щоб успішно функціонувати підприємству необхідні: передбачення, адекватні міри пристосування і конкурентні переваги. Такі можливості багато в чому визначаються здатністю підприємства швидко адаптувати свою стратегію до зовнішніх ринкових умов. 5. Досліджено, що успішний розвиток польської економіки зумовлений проведеними державою реформами, зокрема спрямованими на підтримку основного сектора економіки – сектора малого й середнього бізнесу. Польща, з огляду на досвід розвинутих країн, успішно формує не тільки фінансову, а й природоохоронну політику шляхом підтримки розглянутого сектора. Сьогодні Україні також необхідно піти на поступки сектору малого й середнього бізнесу, даючи йому можливість розвиватися, очікуючи від нього стабільної фінансової віддачі в майбутньому. Чим скоріше український бізнес одержить і відчує підтримку та допомогу держави, тим швидше він принесе дохід бюджету, буде реалізовувати природоохоронні заходи, ліквідує соціальний дисбаланс у країні. 6. Визначено, що проблема фінансування суб’єктів малого підприємництва полягає в обмеженні доступу до таких традиційних для ринкової економіки джерел фінансових ресурсів, як кошти банківської системи та ринку цінних паперів. Оскільки банки не хочуть кредитувати мале підприємництво через те, що великий відсоток підприємств банкрутує, не може повертати взяті кошти. Банківські кредити використовуються обмежено через великі процентні ставки та відсутність гарантій для банків (у вигляді застав або високоліквідних активів). Такий стан посилюється в кризових умовах економіки України. На заході роль банківських кредитів як одного з головних джерел фінансових ресурсів малого бізнесу вагома. 7. Зазначено, що стимулювання розвитку кредитування малого бізнесу в Україні та Польщі потребує комплексного підходу, складовими якого можуть стати: спрощення механізму отримання кредиту; створення умов для розвитку небанківських фінансових установ; удосконалення законодавчого забезпечення діяльності банків; державна підтримка інформаційних програм з мікрокредитування; скорочення податкового тягаря та вдосконалення механізмів інвестиційно-кредитної підтримки малого бізнесу; створення державної програми пільгового кредитування малих підприємств. 8. Досліджено, що взаємодія малого бізнесу та великих підприємств корпоративного сектора дозволить досягнути синергійного ефекту. Для малих підприємств – це доступ до нових технологій, фінансових, кадрових, матеріальних ресурсів. Великі підприємства можуть набути окремих компетенцій шляхом залучення невеликих, вузькоспеціалізованих підприємств у власні виробничі процеси. 9. Виявлено, що інфраструктура підтримки, окремі її елементи й об’єкти та загалом розширення сектору малого бізнесу на регіональному рівні є ефективними складовими підвищення ділової активності населення регіонів, залучення громадян до самостійної підприємницької діяльності, зростання рівня правосвідомості й ділової культури, збільшення кількості легально діючих суб’єктів малого бізнесу. Всі ці фактори позитивно сприяють стабілізації соціально-економічного становища регіонів України й повинні стати невід’ємними елементами регіональної політики. 10. Проаналізовано, що результати аналізу обсягів реалізованої продукції малих підприємств України дають підстави зробити висновок про значний внесок малого бізнесу у формування валового національного продукту. Так, останніми роками набуває все більшого поширення утворення в Україні груп підприємств, які є продуктом глобалізації та економічної інтеграції, одним із проявів яких є рівень активності саме великого національного бізнесу та його просування за межі країни. За загальносвітовою практикою виділяють три типи груп підприємств: транснаціональна група підприємств, тобто група з не менш як двома підприємствами, розташованими у різних країнах; група підприємств-резидентів, усі підприємства якої розташовані на одній національній території; частина транснаціональної групи підприємств, розташована на національній території. Слід також відзначити, для польських компаній сектора малого і середнього бізнесу наразі відбувається дуже складний період, пов’язаний із наявністю короткострокової кризи в управлінні стратегією розвитку малих та середніх підприємств. 11. Визначені проблеми, які перешкоджають удосконаленню малого бізнесу в Польщі та Україні: формування конкурентних ринкових відносин, які сприяють кращому задоволенню потреб населення і суспільства; підвищення якості товарів, робіт, послуг (прагнучи до задоволення запитів споживачів, малий бізнес сприяє підвищенню якості товарів, робіт, послуг і культури обслуговування); наближення виробництва товарів і послуг до конкретних споживачів; сприяння перебудови економіки (малий бізнес додає економіці гнучкість, мобільність); залучення особистих коштів населення на розвиток виробництва (партнери в малих підприємствах вкладають свої капітали в справу з більшою зацікавленістю, ніж у великих); створення додаткових робочих місць, скорочення рівня безробіття; сприяння розкриттю таланту людей, розвитку різних видів ремесел; активізація науково-технічного прогресу. 12. Зазначено, що напрямами підвищення соціальної ефективності на малих підприємствах є: покращення умов праці та скорочення важкої та непрестижної праці; постійний ріст заробітної плати; соціальне забезпечення працівників (медичне обслуговування та страхування, виплати на оздоровлення працівників та членів їх сімей, організація відпочинку та дозвілля); забезпечення належної охорони праці та безпечних умов роботи; підвищення професійного рівня працівників та якісна зміна структури персоналу підприємства.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ.// Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – ст.112. 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст. 144. 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 1 (остання редакцiя вiд 01.01.2010 на пiдставi 1568-17) 5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності : Закон України від 18. 09. 08 р. № 523-VІ Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 6. Про державну підтримку малого підприємництва : Закон України від 19.04.2012, підстава 4618-17 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 51-52, ст.447 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2063-14 7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності : Закон України від 20.11.2012 № 5496-VI Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5496-17 8. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682. 9. Адамко С.М. Особливості малого підприємництва в Україні Електронний ресурс / С.М. Адамко. – Режим доступу : http://intkonf.org/adamko-sm-osoblivosti-malogo-pidpriemnitstva-v-ukrayini/ 10. Азарян Е.М. Международный маркетинг: підручник / Е.М. Азарян. – К.: Студ-центр, 1998. – 202 с. 11. Ансофф И. Стратегическое управление: ученик / И. Ансофф. – СПб: Терра, 2001. – 574 с. 12. Антошкіна Л. І. Стратегічний менеджмент: курс лекцій: навч. посіб. / Л. І. Антошкіна, В. І. Амелькін. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – 287 с. 13. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Тужик К.Л. Особливості функціонування малого підприємництва в Україні / Т.І. Балановська, О.П. Гогуля, К.Л. Тужик // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2012. – № 34. – С. 22-31. 14. Балабанова Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки: навчальний посібник / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 237 с. 15. Басараб М.Б. Досвід європейської інтеграції Польщі: перспективи для України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 21.01.01 «Основи національної безпеки держави» / М.Б. Басараб. – Київ, 2004. – 22 с. 16. Басій Н. Ф. Стратегічний маркетинг: Навч.-метод. посіб. курсу та самост. роботи студ. екон. спец. / Н. Ф. Басій. //Укоопспілка. Львів. комерц. акад. – Львів, 2006. – 190 с. 17. Бекля А., Чая С. Венчурний капітал як джерело фінансування діяльності підприємств у Польщі та в світі / А. Бекля, С. Чая // Світ фінансів. – 2010. – № 2. – С. 179-187. 18. Белошапка В.А. Стратегическое управление: Принципы и международная практика: Учебное пособие / В. А. Белошапка, Г. В.Загорий – Киев.: Абсолют-В, 2008. - 351 с. 19. Березін О.В. Чинники та умови забезпечення конкурентоспроможної діяльності малих підприємств / О. В. Березін // Економіка АПК. – 2004. – № 9. – С. 126–130. 20. Бех Н. Особливості розвитку та функціонування малого і середнього бізнесу в Україні / Н. Бех // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 16-18. 21. Блоховітіна І. Е. Сутність стратегічного планування діяльності підприємства в сучасних умовах/ І. Е. Блоховітіна // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Х., 2008. – № 4 (4). – С.111–119. 22. Борковські О., Клепка М., Матусяк К., Стшельц Є. Інструменти підтримки інноваційності малих і середніх підприємств: досвід Польщі та Європейського Союзу : Монографія / О. Борковські, М. Клепка, К. Матусяк, Є. Стшельц. – Познань. – Київ: Варшавський університет економіки та менеджменту, 2009. – 186 с. 23. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З.С. Варналій. – К. : Знання, 2001. – 277 с. 24. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики : навч. посібник / З.С. Варналій. – 4-те вид., стереотип. – Київ : «Знання», 2008. – 302 с . 25. Васильців Т.Г. Удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності в Україні / Т.Г. Васильців // Стратегічні пріоритети. – №1(10). – 2009 р. – С. 145-150. 26. Велика К.В. Венчурний капітал як фактор інноваційного розвитку економіки: зарубіжний досвід / К.В. Велика // Академічний огляд. – 2012. – № 1. – С. 170-175. 27. Верхоляд І.М., Охріменко О.О. Особливості розвитку світового ринку венчурного фінансування Електронний ресурс / І.М. Верхоляд, О.О. Охріменко. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evkpi/2011/3ME/16.pdf. 28. Гаєвська Л.М. Розвиток малого підприємництва в контексті державної регуляторної політики / Л.М. Гаєвська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6 (32). – С. 69-75. 29. Говорушко Т.А., Тимченко О.І. Малий бізнес : навч. посіб. / Т.А. Говорушко, О.І. Тимченко. – Київ : ЦНЛ, 2006. – 200 с. 30. Гончаренко І. М. Особливості функціонування малого бізнесу в Україні Електронний ресурс / І.М. Гончаренко. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/28288/1/Osoblyvosti_funktsionuvannia.pdf 31. Гончаров Є.В. Аналіз польського соціально-економічного досвіду державного управління розвитком регіону / Є.В. Гончаров // Державне управління. – 2011. – № 1. – С. 206-210. 32. Данилишин Б.М. Державна підтримка та податкове регулювання підприємницької діяльності в Україні : Монографія / Б.М. Данилишин, О.М. Кондрашов. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 296 с. 33. Джига О.В., Мироненко Т.В. Место и роль малого бизнеса в экономике Украины Електронний ресурс / О.В. Джига, Т.В. Мироненко. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/Economics/76690.doc.htm. 34. Діяльність малих підприємств : стат. зб. / за ред. І. М. Жук. – К. : Держ. ком. стат. України, 2008. – 300 с. 35. Донських А. С. Державна підтримка – складова ефективної політики розвитку малого бізнесу Електронний ресурс / А. С. Донських // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (постанова президії ВАК України № 2-05/3 від 08.07.2009 р.). – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1500 36. Дорошук Г.А., Дащенко Н.М. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / Г.А. Дорошук, Н.М. Дащенко. – Одеса: «СтандартЪ», 2007 . – 320 с. 37. Другов О.О. Аналіз джерел фінансування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / О.О. Другов // Стратегічні пріоритети. – № 4 (9). – 2008 р. – С. 115-120. 38. Дюгованець О.М. Проблеми розвитку венчурного фінансування в Україні Електронний ресурс / О.М. Дюгованець. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/34_VPEK_2012/Economics/3_119943.doc.htm 39. Економіка підприємства : Підручник / За заг. ред. Й.М. Петровича. – Львів : «Магнолія 2006», 2007. – 580 с. 40. Економіка підприємства / За ред. Шегда А.В. – Київ : «Знання», 2006. – 614 с. 41. Экономический словарь / Под ред. А.И. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 2007. – 1152 с. 42. Журавльова Ю. Ю. Проблеми функціонування малого бізнесу в Україні / Ю. Ю. Журавльова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічний розвиток України в сучасному просторі та часі». – Х., 2010. – С. 227–233 43. Заярна Н. М. Міжнародний досвід підтримки малого бізнесу та сучасні українські реалії / Н. М. Заярна // Науковий вісник. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С.198–202 44. Звіт про Державну Допомогу в Польщі. – Варшава : Міністерство Економіки, 2009. – 268 с. 45. Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент: теорія, методологія, практика. / І. А. Ігнатьева // Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К.: Знання України, 2005. – 249 с. 46. Ичитовкин Б.Н. Малые формы хозяйствования: монография / Б.Н. Ичитовкин. – М.: Экономика, 1991. – 204 с. 47. Каїра З. С. Роль державного регулювання при формуванні стратегічних альянсів малого бізнесу/ З. С. Каїра // Збірник наукових праць. – Донецьк, 2008. – Т. 9: Сер.: Державне управління, вип. 99: Актуальні проблеми державного управління та самоврядування. – С.102–107 48. Кайлюк Є. М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб.: для студ. спец. 7.050201 / Є. М. Кайлюк, В. М. Андрєєва, В. В. Гриненко; М-во освіти і науки України, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 278 с. 49. Карпова Е.И. Анализ зарубежного опыта поддержки малого бизнеса/ Е.И Карпова, Л.И. Чубарева // електронний ресурс Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/ 50. Кашуба Я.М. Напрямки підтримки розвитку малого та середнього підприємництва: досвід Польщі для України / Я.М. Кашуба // В І С Н И К НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – С. 227-236. – 2009. – № 657. – Серія : МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ. 51. Кісельов А. П. Основи бізнесу : підручник / Кісельов А. П. – К. : Вища шк., 1997. – 191 с. 52. Кіщак В. Розвиток малого та середнього підприємництва: досвід Польщі, Угорщини, Чехії Електронний ресурс / В. Кіщак, І. Кіщак. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua 53. Клєткіна М. О. Проблеми малого бізнесу в Україні та шляхи їх вирішення / М. О. Клєткіна// Матеріали III Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки». – Умань, 2011. – Ч. 4. – С. 39–42 54. Ковалюк Б.І. Оптимізація критеріїв класифікації малих підприємств Електронний ресурс / Б.І. Ковалюк. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/aprer/2009_5_1/24.pdf 55. Козлов Е. Е. Стратегия для малого бизеса – прорыв на новый уровень эффективности / Е. Е. Козлов // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д., 2006. – Вип.213, т.6. – С.1495–1502 56. Колодяжна І. В. Впровадження маркетингу на підприємствах малого бізнесу / І. В. Колодяжна // Торгівля і ринок України. – Донецьк, 2004. – Вип.16, т.2. – С.219–226 57. Комарницький І. Проблеми розвитку малого та середнього підприємництва / І. Комарницький, М. Офік // Регіональна економіка. – 2005. – № 4. – С. 50-58. 58. Корягіна Т.В., Осацька Ю.Є. Особливості державного регулювання малого підприємництва в Україні Електронний ресурс / Т.В. Корягіна, Ю.Є. Осацька. – Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.3/69.pdf 59. Красова О. Мале підприємництво : економічна сутність та роль у подоланні кризи / О. Красота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 17. – С. 37-40. 60. Котлер Ф Основы маркетинга. /Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, Дж. Вонг – К.: Вильямс, 2006. – 1055 с. 61. Кравченко О. А. Формування основних пріоритетів державної підтримки малого бізнесу в Україні/О. А. Кравченко // Праці Одеського політехнічного університету. – О., 2011. – Вип. 1 (35). – С.223–228 62. Кривов’язюк І.В. Антикризове управління підприємством: Навчальний посібник. – Київ : Кондор, 2008. – 366 с. 63. Кровяк А. Механизмы развития предприимчивости и конкурентоспособности польских предприятий в контексте вступления в Европейский Союз / А. Кровяк // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2008. – С. 47-56. 64. Кужель О. Роль малого бізнесу в регіональному соціально-економічному розвитку Електронний ресурс / О. Кужель. – Режим доступу : http://www.academia.org.ua/?p=242 65. Лех Г.А. Світовий досвід розвитку підприємств малого бізнесу/ Г.А. Лех, М.М. Ільчишин, О.Я. Туркало // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – 400 с. 66. Мазур І.М., Чабан Ю.Ю. Особливості активізації впливу кредитних спілок на розвиток малого бізнесу України / І.М. Мазур, Ю.Ю. Чабан // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2010. – № 2. – С. 68–73 67. Макинтайр Р. Малые предприятия в экономике переходного периода: анализ проблем и экономическая политика / Р. Макинтайр // Экономическая наука современной России. – 2002. – № 1. – С. 121–141. 68. Малый бизнес. Организация, экономика, управление: учеб. пособие / под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495 с. 69. Муравьев А. И. Малый бизнес: экономика, организация, финансы : учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. И. Муравьев, А. М. Игнатьев, А. Б. Крутик. – СПб. : Изд. дом «Бизнес-пресса», 1999. – 608 с. 70. Мягков П.А. Малые предприятия: монография / П.А. Мягков. – М.: Экономика и МНПП «ЭСИ», 1992. – 140 с. 71. Небава М.І. Механізми державного регулювання та підтримки малого підприємництва в Україні Електронний ресурс / М.І. Небава, І.Є. Шайдюк, Ю.І. Черкасова, А.В. Дмитрук. – Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/ 72. Одноволик В.І. Контролінг – сучасна концепція забезпечення стабільного розвиткупідприємства / В. Одноволик // Актуальні проблеми економіки. – № 6(96). – 2009. – С. 127-130. 73. Озаринська В.В. Основи формування системи підтримки малого бізнесу в Україні Електронний ресурс / В.В. Озаринська. – Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/ 74. Орлова В.О. Сутність і функції малого бізнесу в сучасній економіці / В.О. Орлова // Вісник ДонНУЕТ. – 2011. – № 3 (51). – С. 52-57. 75. Отчет о состоянии сектора малых и средних предприятий в Польше в 2000-2009 гг. Польский Фонд Стимулирования и Развития Малых и Средних Предприятий; USAID GEMINI – Small Business Project; Фонд им. Фридриха Эберта; Фонд «НОУ-ХАУ». – Варшава: ПАРП, 2010. – 228 с. 76. Парсяк В. Проблеми малого бізнесу / В. Парсяк, М. Журавльова // Економіка України. – 2000. – № 4. – С. 83–85. 77. Пекар А.М., Мартинюк В.Ф. Мале підприємництво в Україні : проблеми та перспективи розвитку Електронний ресурс / А.М. Пекар, В.Ф. Мартинюк. – Режим доступу : http://intkonf.org/pekar-am-ken-martinyuk-vf-male-pidpriemnitstvo-v-ukrayini-problemi-ta-perspektivi-rozvitku/ 78. Пельтек Л. В. Державне регулювання розвитку венчурного бізнесу в інвестиційній сфері / Л.В. Пельтек // Економіка та держава. – 2009. – № 3. – С. 77–80 79. 79. Перловська Н.В. Фінансові та правові аспекти розвитку малих підприємств в Україні Електронний ресурс / Н.В. Перловська // ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ. – 2011. – № 7(161). – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_7_2/Perlovska.pdf 80. Рожко О.Д., Слобоженюк А.С. Світовий досвід венчурного фінансування як сучасної форми інвестування Електронний ресурс / О.Д. Рожко, А.С. Слобоженюк // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (постанова президії ВАК України № 2-05/3 від 08.07.2009 р.). – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2056 81. Рубе В. А. Малый бизнес : история, теория, практика / Рубе В. А. – М. : ТЕИС, 2000. – 231 с. 82. Савченко В. Феномен предпринимательства / В. Савченко // Рос. экон. журн. – 1996. – № 1. – С. 40–46. 83. Сміян Л.С., Нікітін Ю.В. Правові основи інвестиційної діяльності. Кримінологічний аспект. – К.: КНТ, 2009. – 368 с. 84. Сороківська О. Особливості взаємодії малого бізнесу з корпоративним сектором економіки / О. Сороківська, Г. Машлій // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. – Вип. 1 (6). – С. 156-163. 85. Станіславик О. В. Місце і роль венчурного капіталу в інноваційному процесі / О.В. Станіславик, В.Ю. Філіппов // Праці Одеського політехнічного університету. – 2010. – Вип. 1-2. – С. 236-242. 86. Стасюк О. М. Теоретичне обґрунтування економічної сутності малого бізнесу та його критеріїв / О. М. Стасюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 5. – С. 11-16. 87. Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на період до 2015 року. – Кабінет Міністрів України – К.: Кабінет Міністрів України, 2010. – 26 с. 88. Сухоребська О.Я. Ринок венчурних інститутів спільного інвестування в Україні: стан та перспективи розвитку / О.Я. Сухоребська // Національний лісотехнічний університет України: збірник науково-технічних праць. – Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.3. – С.260-263. 89. Тэпман Л.Н. Малый бизнес: опыт зарубежных стран: учеб. пособие / Л.Н. Тэпман; под ред. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 287 с. 90. Уманець Т.В. Активізація розвитку малого підприємництва як ознака формування середнього класу / Т. Уманець // Вісник Донецького нац. ун-ту. – Серія В. Економіка і право. – 2010. – № 2. – Т. 2. – С. 435-443. 91. Філіппов В. Порівняльний аналіз розвитку бізнес-інкубаторів в Україні та світі / В. Філіппов // Економічний аналіз. – 2011 рік. – Випуск 8. – Частина 1. – С. 209-212. 92. Франовская Г.Н. Малый бизнес: учеб. пособие / Г.Н. Франовская. – Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. – 182 с. 93. Хом’яков В. Манія переслідування/ В. Хом’яков // Контракт. – 2010. № 46. – С.18. 94. Цегелик Г.Г. Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні / Г.Г. Цегелик, М.Я. Квик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – Т.2. – № 1. – С. 84 – 89. 95. Черевко С.П. Державне регулювання економіки в ЄС / С.П. Черевко. – К. : Знання, 2010. – 339 с. 96. ЧЕРНІНА О.В. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ : ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА / О.В. Черніна // ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ : ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ПРАВО. – 2010. – № 6. – С. 52-57. 97. Червона О.Ю. Основні чинники державного регулювання малого бізнесу в Україні Електронний ресурс / О.Ю. Червона. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9563/1/29.pdf 98. Шпак В. І. Розвиток малого підприємництва в Україні : наук. вид. / В. І. Шпак. – К. : МАУП, 2002. – 112 с. 99. Штайнхофф Д. Основы управления малым бизнесом / Д. Штайнхофф, Д. Берджес. – М. : БИНОМ, 1997. – 496 с. 100. Шулус А. Становление системы поддержки малого предпринимательства в России / А. Шулус // Рос. экон. журн. – 1997. – № 5–6. – С. 84–100. 101. Офіційний сайт Державний комітет статистики України Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 102. Офіційний сайт Central Statistical Office of Poland Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.stat.gov.pl/gus/index_ENG_HTML.htm 103. Офіційний сайт НБУ Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index 104. Офіційний сайт Narodowy Bank Polski (NBP) Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/o_nbp.html 105. Офіційний сайт PART Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.parp.gov.pl/index/main/ 106. Офіційний сайт Європейської асоціації венчурного капіталу / Електронний ресурс. – Режим доступу: // http:// www. evca.eu 107. Офіційний сайт Національної асоціації венчурного капіталу США / Електронний ресурс. – Режим доступу: // http:// www.nvca.org 108. Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу / Електронний ресурс. – Режим доступу: // http://www.uaib.com.ua 109. Andrushkiv B., Vovk Yu., Kramar I. Innovation and comprehensive way of small business: monograph Innovatsiyno-kompleksni shlyakhy rozvytku maloho pidpryyemnytstva: monohrafiya. Ternopil, 2011. 340 p. 110. The basic performance of small enterprises by region in 2010 Osnovni pokaznyky diyal’nosti malykh pidpryyemstv za rehionamy u 2010 rotsi, available at: http://www.ukrstat.gov.ua. 111. Shpak V. I. Development of small business in Ukraine (for example, Ukrainian publishing and printing company «Quick Ad») Rozvytok maloho pidpryyemnytstva v Ukrayini (na prykladi ukrayins’koyi vydavnycho-polihrafichnoyi kompaniyi «Ekspres-Obyava»). Kyiv, MAUP, 2010. 112 p. 112. Baumol W.J. Entrepreneurial enterprises, large established firms and other components of the free-market growth machine / W.J. Baumol // Small business economics. – Dordrecht etc., 2004. – Vol. 23, № 1. – Р. 9-24. 113. Doing Business 2010. Country profile for Poland 2009. The International Bank for Reconstruction and Development – The World Bank, 2010. – P. 4. 114. Varnaliy Z. S. Varnaliy ZS Small business: basic theory and practice Male pidpryyemnytstvo: osnovy teoriyi I praktyky. Kyiv, Znannya, 2005. – 302 p. 115. Venture Capital White Paper 2010 Електронний ресурс / EVCA. – Режим доступу: http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord-2010/presentations/fricke.pdf 116. Isenberg D.J. How to start an entrepreneurial revolution / D.J. Isenberg // Harvard business rev. – Boston, 2010. – Vol. 88, № 6. – Р. 41-50. 117. Kornasiewicz A., Venture capital w krajach rozwinitych i w Polsce, Wydawnictwo Cedetu, Warszawa 2004. 118. Rogoziski J., Sonda Naszego Rynku Kapitaowego. Bariery rozwoju rynku venture capital/private equity (w) «Rynek Kapita-owy», nr 7/2003. 119. Sakharov V. Ye. Small Business Malyy ta seredniy biznes. Kyiv, Natsional’na akademiya upravlinnya, 2008. – 368 p. 120. The Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index, 2011/2012 annual Електронний ресурс. – Mode of access: www.hkvca.com.hk/hkvcpea/files/mar10r01.pdf
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)