Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Стратегія управління дистрибюторською діяльністю на «ХХХХ»

Карточка работы:6790-2013б
Цена:
Тема: Стратегія управління дистрибюторською діяльністю на «ХХХХ»
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ДИСТРИБ’ЮТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 5 1.1. Теоретичні аспекти щодо дистриб’юторської діяльності 5 1.2. Поняття та суть управління дистриб’юторською діяльністю 9 РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА «ХХХХ» 16 2.1. Характеристика діяльності підприємства «ХХХХ» 16 2.2. Економічні показники діяльності підприємства 23 РОЗДІЛ ІІІ УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА «ХХХХ» 33 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 50 ДОДАТКИ 52
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление: З переходом до ринкової економіки в сфері обігу виникають якісно нові формування, покликані забезпечувати доведення товарів від їх виробників до кінцевих споживачів. У сучасних умовах виробники вже не займаються доведенням виготовленої продукції до споживачів власними силами, а створюють досить складні організаційно-економічні та технологічно-транспортні системи дистрибуції товарів. Проблеми формування систем дистрибуції товарів стали предметом наукового пошуку та дискусій з початком переходу вітчизняної економіки на ринкові засади господарювання, коли перед багатьма товаровиробниками постали питання неналежного рівня ефективності традиційних систем збуту продукції і необхідності використання зарубіжного досвіду, що передбачав застосування у збутовій діяльності принципів та інструментарію маркетингу та логістики. Проблемам дистриб’юторської діяльності та управлінню нею у своїх працях відповідну увагу приділяють такі зарубіжні вчені, як Г. Армстронг, Д. Бауерсокс, Г. Болт, С. Девіс та ін. Здійснення збутової діяльності на окремих дистрибуційних рівнях вивчають А. Дейан та П. Віленський та ін. Вагомий внесок у дослідження проблем збутової діяльності зробили вітчизняні вчені: Л. Балабанова, А. Балабаниць, Т. Волкова, Н. Гавришко, І. Дзебко, В. Михайлець, В. Яцура та ін. В працях цих та інших українських науковців достатньо глибоко досліджено структуру збутової системи, принципи її функціонування, основні засади використання маркетингових комунікацій. Проте ще досить велика кількість компонентів збутової діяльності не підлягала дослідженню. Метою роботи є визначення теоретичних та практичних аспектів використання різноманітних інструментів управління дистриб’юторською діяльністю підприємства. Для досягнення зазначеної мети у роботі поставлено такі завдання: 1. Узагальнити підходи різних авторів до визначення сутності управління дистриб’юторською діяльністю, складових цього процесу, факторів інте¬нсифікації системи управління дистриб’юторською діяльністю. 2. Охарактеризувати підприємство, його організаційну струк¬туру, повноваження посадових осіб «ХХХХ»; провести дослідження асортиментної та збутової політики «ХХХХ»; проаналізувати фінансово-господарську діяльність компанії. 3. Обґрунтувати інноваційні заходи вдосконалення діяльності «ХХХХ». Об’єктом дослідження у роботі є фінансово-господарська діяльність «ХХХХ», зокрема, питання управління дистриб’юторською діяльністю підприємства. Предметом дослідження є соціально-економічні відносини, які виникають в процесі управління дистриб’юторською діяльністю підприємства. Методологічною основою роботи стали теоретичні аспекти управління дистриб’юторською діяльністю підприємства, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблем управління дистриб’юторською діяльністю підприємства, законодавчі та нормативні акти. У роботі використано положення системного підходу сучасної теорії фінансів, менеджменту, статистичних та економіко-математичних методів. Дана проблемна тема є особливо актуальною та необхідною, враховуючи сучасний стан управління дистриб’юторською діяльністю підприємства, проте все ще не достатньо дослідженою. Ось чому автором і обрано дану тему для дослідження у представленій курсовій роботі.
Объём работы:
47
Выводы:За результатами проведеного дослідження можна зробити відповідні висновки: 1. Визначено, що під системою дистрибуції потрібно розуміти складну економічну систему, яка об’єднує в своєму складі виробника готової продукції та різноманітних посередників, які на договірних засадах (на основі дистриб’юторського договору) спільно здійснюють маркетингову, комерційну, логістичну діяльність з просування продукції до кінцевого споживача і її реалізації відповідно до стратегії суб’єкта господарювання – організатора такої системи з дотриманням встановлених ним умов продажу, цін продажу, стандартів обслуговування і під його контролем. 2. Досліджено, що принципово важливе значення для забезпечення якісної дистрибуції товарів має правильний вибір організатором системи дистрибуції структури та конкретних учасників каналів розподілу (дистриб’юторів та дилерів). Формування каналів розподілу пов'язано з необхідністю виконання таких функцій, як: закупівля продукції, розподіл і збут; маркетингові дослідження, зокрема дослідження ринку і потреб споживачів, збір відповідної інформації; встановлення контактів з виробниками, торговельними підприємствами, посередниками, проведення комерційних переговорів; підготовка та укладання договорів дистрибуції і контролю за їх якісним виконанням; здійснення політики стимулювання щодо просування товару до споживача, рекламних заходів, виставкової діяльності; участь і допомога у плануванні товарного асортименту; фінансування витрат на функціонування кожного каналу розподілу; транспортування, складування, зберігання, сортування, фасування товарів. 3. Зазначено, що«ХХХХ»: 1) цукерки: шоколадні (фасовані в коробки, пакети та вагові); глазуровані шоколадною глазур’ю (фасовані в коробки, пакети та вагові); глазуровані кондитерською глазур’ю (фасовані в коробки, пакети та вагові); неглазуровані; батончики; 2) сластики (фасовані в пакети і вагові); 3) СПЕТ – солодкі екструзійні снеки (фасовані і вагові); 4) печиво: здобне (фасоване та вагове); цукрове (вагове); вівсяне (вагове); 5) продукти без цукру (шоколад, цукерки, батончики, печиво); 6) драже; 7) ірис; 8) глазур; 9) вафлі. 4. Проведене дослідження свідчить про кризовий фінансовий стан «ХХХХ», адже фінансовий результат, отриманий підприємством у результаті проведення всіх видів діяльності є збитковим. Більшість розрахованих показників не відповідають нормативному значенню, що свідчить про погіршення фінансово-господарської діяльності підприємства. Наведені тенденції фінансово-господарської діяльності «ХХХХ» негативно впливають на формування маркетингового потенціалу підприємства. 5. Результати прове¬дених теоретичних та експе¬риментальних досліджень показали доцільність засто¬сування в «ХХХХ»борошна з вівсяно¬го солоду для поліпшення органолептичних показників якості здобного печива, під¬вищення його фізіологічної цінності. Так, за дисконтної ставки у 22 % отримали позитивне значення показника чиста теперішня вартість проекту (NPVпри R=22% = 18199,12 тис. грн.), що свідчить про ефективність інвестицій. Підсумовуючи вищенаведені розрахунки варто сказати: загальна сума грошового потоку у 1-й рік впровадження інвестиційного проекту виготовлення та реалізації нового виду здобного печева перевищує інвестиційні витрати на 18199,12 тис. грн., що є позитивним явищем для діяльності підприємства; чистий приведений дохід для даного проекту становить 18199,12 тис. грн.  
Вариант:нет
Литература:1. Балабанова Л. В. Управління збутовою політикою : Навчальний посібник / Л. В. Балабанова, Ю. П. Митрохіна. – К. : ЦУЛ, 2011. – 240 с. 2. Бауэрсокс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок : Учеб. пособие / Д. Бауэрсокс, Д. Клосс. – М. : Олімп-Бізнес, 2001. – 640 с. 3. Веремейчик О. Ф. Збутова діяльність у контексті трансформаційних перебудов споживчого ринку: теоретичний аспект / О. Ф. Веремейчик // Економіка торгівлі та послуг. – 2009. – № 2. – С. 15-19. 4. Волков В. П. Особливості управління маркетинговою діяльністю підприємств / В. П. Волков, О. Ю. Сова // Економічний простір. – 2008. – № 11. – С. 69-77. 5. Гавришко Н. В. Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України): дис. канд. екон. наук : 08.06.04 / Н. В. Гавришко. – Т., 2001. – 259 с. 6. Дутчак І. Б. Оптимізація товаропросування лікарських засобів під впливом державного регулювання цін на них / І. Б. Дутчак // Науковий вісник НЛТУУ : Зб. науково-технічних праць. Вип. 15.4. – Львів : НЛТУУ, 2005. – С. 366-371. 7. Єрмошенко М. М. Маркетинговий менеджмент : Навч. посібник / М. М. Єрмошенко. – К. : НАУ, 2001. – 204 c. 8. Карбовник С. М. Мале й середнє зовнішньоторговельне підприємництво в економіці України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.01.01 / С. М. Карбовник // Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. , 2003. – 19 с. 9. Камілова С. Р. Управління збутовою діяльністю / С. Р. Камілова, Ю. Ю. Яцун // Збірник наукових праць «Проблеми підвищення ефективності інфраструткри». – Київ : НАУ, 2011. – Випуск 31. – 222 с. 10. Кальченко А. Г. Логістика : Навчальний посібник / А. Г. Кальченко. – К. : КНЕУ, 2003. – 284 с. 11. Кривешко О. В. Управління збутовою діяльністю підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.02.03 / О. В. Кривешко // Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2006. – 19 с. 12. Крикавський Є. В. Логістичне управління : Навчальний посібник / Є. В. Крикавський. – Львів : Львівська політехніка, 2005. – 684 с. 13. Лозинський В. Т. Формування сучасних систем дистрибуції товарів: проблеми теорії і практики / В. Т. Лозинський, І. П. Міщук // Логістика : Збіник наукових праць / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 780 с. – (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 690). – С. 95-103. 14. Макаренкова Г. О. Управління розподілом в умовах маркетингової орієнтації підприємств : Автореф. дис. канд. екон. наук / Г. О. Макаренкова. – Донецьк, 2005. – 19 с. 15. Маркетинг и менеджмент : Науч. Ид. / Под ред. Туган-Барановского. – Донецк : ДонГУЭТ, 2001. – 594 с. 16. Михайлець В. К. Організація та управління збутовою діяльністю підприємств: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / В. К. Михайлець // Харківський держ. ун-т. – Х., 1998. – 19 с. 17. Окландер М. А. Логістика : Навчальний посібник / М. А. Окландер. – К. : ЦУЛ, 2008. – 346 с. 18. Романов А. М. Просування товарної пропозиції підприємств : Навч. посібник / А. М. Романов. – Житомир, 2005. – 219 с. 19. Святненко В. Ю. Маркетинг : навч. посібник / В. Ю. Святненко. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2002. – 189 с. 20. Хрупович С. Є. Теоретичні підходи до організування процесу збуту на підприємстві / С. Хрупович, Т. Борисова // Галицький економічний вісник. ? 2009. – № 2. – С. 57-61.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (629)