Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік", ДАСОА, 4 курс

Карточка работы:6833-2013б
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік", ДАСОА, 4 курс
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Розкрити питання: 1. Оцінка при оренді необоротних активів. 2. Оцінка запасів при їх вибутті. 3. Характеристика оцінок в Національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. 4. Наведіть документацію та кореспонденцію рахунків по відображенню переоцінок об’єктів в бухгалтерському обліку (на прикладі підприємства). Вирішити задачу: На 31 грудня 2011 року собівартість поточних фінансових інвестицій склала 50 тис. грн., а довгострокових інвестицій непов’язаним сторонам – 120 тис. грн. Справедлива вартість на дату балансу склала: поточних фінансових інвестицій – 65 тис. грн., а довгострокових інвестицій – 100 тис. грн. Потрібно здійснити переоцінку фінансових інвестицій до їх справедливої вартості на дату балансу і визначити кореспонденцію рахунків.
ВУЗ:Державна Академія Статистики, Обліку і Аудиту (ДАСОА)
Содержание:Вступ 3 1. Оцінка при оренді необоротних активів 4 2. Оцінка запасів при їх вибутті 7 3. Характеристика оцінок в Національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку 11 4. Наведіть документацію та кореспонденцію рахунків по відображенню переоцінок об’єктів в бухгалтерському обліку (на прикладі підприємства). 15 5. Задача. 25 Висновок 26 Список використаних джерел 27  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Термін «оцінка» має різноманітній зміст в залежності від сфери, у якій її застосову¬ють: педагогіка, метрологія, економіка. Філософська трактовка дозволяє взагалі поєднати різні поняття та визна¬чає оцінку як засіб встановлення значущості будь-чого для діючого та пізнаючо¬го суб’єкта. На протязі століть вчені досліджували та обґрунтовували питання вибору оцінки для об’єктів обліку. Проблеми оцінки активів розглядають наступні фундаментальні українські економісти, як С. Ф. Голов, Т. М.Ткаченко, Л. Г. Ловінська, Ф. Ф. Бутинець, В. В. Сопко, В. М. Диба, В. Г. Швець, В. І. Пазинич, Л. В. Городянська, Р.О. Костирко, В. О. Шевчук, Н. В. Тертична. Однак сьогодні у зв’язку з розвитком ринкової економіки України, її інтеграцією у світове господарство, подальшим розвитком бухгалтерського обліку, оцінка залишається найбільш суперечливою складовою методу бухгалтерського обліку та потребує висвітлення багатьох пи¬тань і вдосконалення вітчизняного облікового законодавства. Мета роботи розглянути деякі аспекти оцінки та бухгалтерського обліку у сучасних умовах. Згідно з метою поставлені наступні задачі: розглянути оцінку як об’єкт бухгалтерського обліку; визначити зміст оцінки необоротних активів, їх роль в обліку; провести порівняльний аналіз методів оцінки вибуття запасів; вирішити практичні завдання.  
Объём работы:
24
Выводы:На основі проведеного критичного аналізу методів оцінювання активів в міжнародній і українській практиці зроблена спроба обґрунтування удосконаленої методики оцінювання вартості активів в Україні. Необхідність об’єктивної методики оцінювання підприємств пов’язана з тим, що внаслідок нестачі обігових коштів для ведення поточної діяльності та непосильних кредитів незабаром почнеться «розпродаж» українських компаній. Найважливіше − не доводити компанію до крайньої межі, а потім, переконавшись, що проблеми таки не розв’язано, приступати до пошуку партнерів. Починати процес потрібно заздалегідь, коли проблеми видно, але ще немає їх руйнівного впливу на бізнес. Позитивно на вартості компанії може відбитися і реструктуризація заборгованості хоча б на час пошуку інвесторів, а також залучення інвестиційних банкірів для організації продажу бізнесу. Вартість активів підприємства підвищує професіоналізм менеджменту. Тому наявність чіткого плану виведення бізнесу з «кризового ступору» є цінною перевагою в очах інвестора
Вариант:6
Литература:1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» Електронний ре¬сурс // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. − К., 2010. − Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua /document/92427/МСБО_16.pdf. 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : Наказ Міністер¬ства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 із змін, та доп. Електронний ресурс // ТОВ «ЛІГА ЗАКОН». − К. : 2010. − Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG3689.html. 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси». 2. Голов С. Ф. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стан¬дартам / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. − X. : Фактор, 2007. − 976 с. 3. Жарікова О. О. Оцінка необоротних активів: напрямки розвитку українських стандартів обліку / О. О. Жарікова // Фінанси, облік, банки. – 2010.− №1. – С. 127−130. 4. Лысенко Л. И. Сущность, классификация и выбор метода оценки активов в бухгал¬терском учете // Весник СевНТУ. – Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2009. − Вып. 98 : Экономика и финансы. − С. 93−97. 5. Хендриксен Э. С. Теория бухгалтерского учета : пер. с англ. / Э. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бреда ; под ред. проф. Я. В. Со¬колова. − М. : Финансы и статистика, 1997. − 576 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)