Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Цивільне право»

Підстави цивільно-правової відповідальності

Карточка работы:5702б
Цена:
Тема: Підстави цивільно-правової відповідальності
Предмет:Цивільне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК РІЗНОВИДУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 5 1.1. Характеристика юридичної відповідальності 5 1.2. Санкції за невиконання або неналежне виконання цивільного обов’язку 12 1.3. Загальна характеристика цивільно-правової відповідальності 14 РОЗДІЛ 2. ПІДСТАВИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАВДАННЯ ШКОДИ 18 2.1. Форми і види цивільно-правової відповідальності 18 2.2. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності 23 2.3. Складові моральної (немайнової) шкоди та умови її відшкодування 29 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Цивільно-правова відповідальність (настає з моменту правопорушення) – невиконання договірного зобов'язання майнового характеру у встановлений строк або виконання неналежним чином, заподіяння позадоговірної шкоди (цивільно-правової проступку) або здоров'ю чи майну особи, її особливість полягає у добровільному виконанні правопорушником відповідальності без застосування примусових заходів. Державний примус використовується у разі виникнення конфлікту між учасниками цивільних правовідносин. Питання про притягнення суб'єкта (фізичної або юридичної особи) до цивільно-правової відповідальності вирішується судом, арбітражним судом або адміністративними органами держави за заявою учасника правовідносини або потерплого. Заходи цивільно-правової відповідальності – відшкодування майнових втрат, скасування незаконних угод, штраф, пеня та інші міри, які полягають у примушуванні особи нести негативні майнові наслідки. Метою курсової роботи є дослідження поняття, форм, видів, підстав цивільно-правової відповідальності. Об’єктом дослідження виступає цивільно-правова відповідальність як реакція держави на цивільне правопорушення, предметом виступають підстави цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди. Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження: - Дати характеристику юридичної відповідальності, до складу якої входить цивільно-правова відповідальність; - Визначити санкції за невиконання або неналежне виконання цивільного обов’язку; - Комплексно охарактеризувати цивільно-правову відповідальність; - Висвітлити форми і види цивільно-правової відповідальності; - Проаналізувати умови (підстави) цивільно-правової відповідальності; - Дослідити складові моральної (немайнової) шкоди та умови її відшкодування. У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити абстрактно-теоретичний, історичний, діалектичний, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, узагальнення. Інформаційну базу дослідження склали теоретична та практична інформація, ані, опубліковані у наукових роботах вчених, періодичних виданнях, законодавство України. Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; двох розділів, перший з яких присвячений дослідженню основ цивільно-правової відповідальності як різновиду юридичної відповідальності, у другому розділі курсової роботи проаналізовані підстави цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження та список використаних джерел.
Объём работы:
32
Выводы:Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: - Самостійним видом ретроспективної юридичної відповідальності є цивільно-правова відповідальність – це відповідальність фізичної чи юридичної особи за порушення договірних зобов'язань, за заподіяння позадоговірної майнової шкоди, а також за порушення особистих майнових прав. Завданням цивільно-правової відповідальності є захист прав власника. Окрім майнового, цивільно-правова відповідальність має і компенсаційний (правопоновлювальний) характер. Із допомогою цивільного права регулюються і особисті немайнові відносини. - Підставами для цивільно-правової відповідальності є: наявність майнової шкоди (у грошовому виразі - майнових збитків); протиправність поведінки (дія чи бездіяльність); вина; причинний зв'язок між збитком і протиправною поведінкою. Тільки сукупність зазначених умов дає підставу для притягнення до цивільно-правової відповідальності. - Під формою цивільно-правової відповідальності розуміють форму вираження додаткових обтяжень, що покладаються на правопорушника. Відповідальність може наступити у формах: відшкодування збитків, сплати неустойки, втрати завдатку, конфіскації майна і т.п. - Цивільно-правова відповідальність поділяється на види. В основу такого поділу можуть бути покладені різні критерії. Залежно від підстав виникнення розрізняють договірну та позадоговірну відповідальність. - Відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні. Суд, зокрема, повинен з'ясувати, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору. - Особа (фізична чи юридична) звільняється від відповідальності по відшкодуванню моральної шкоди, якщо доведе, що остання заподіяна не з її вини. Відповідальність заподіювача шкоди без вини може мати місце лише у випадках, спеціально передбачених законодавством.
Вариант:нет
Литература:1. Підопригора О.А., Боброва Д.В., Воронова Л.К. та ін. Практикум до курсу «Цивільне та сімейне право. Частина перша» / [Харитонов Є.О., Кізлова О.С., Харитонова О.І. та ін.; За ред. Є.О.Харитонова, О.С.Кізлової; Одес. нац. юрид. акад.. – Одеса: Юрид. л-ра, 2001. 2. Методичні рекомендації до модуля «Цивільне право» / Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. Каф. права та законодавчого процесу; Уклад. Л. Ю. Снісаренко. – К., 1999. 3. Цивільне право України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В.Білоусов, Л.В.Лозінська, С.Д.Русу та ін.; За ред. Р.О.Стефанчука. – К.: Наук. думка: Прецедент, 2004. 4. Цивільне право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Акад. правовых наук України; За ред. Ч.Н.Азімова та ін.. – Х.: Право, 2000. 5. Цивільне право України: Академ. курс: У 2-х т. / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. НАН України. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2003. 6. Цивільне право України: Курс лекцій: В 6 т. / За ред. Р.Б.Шишки, В.А.Кройтера. – Х.: Еспада, 2004. 7. Цивільне право України: Курс лекцій: В 6 т. / За ред. Р.Б.Шишки, В.А.Кройтора. – Х.: Еспада, 2004. 8. Цивільне право України: Підруч. у 2-х т. / Баранова Л.М., Борисова В.І., Домашенко М.В. та ін.. – К.: Юрінком Інтер, 2005. 9. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / Боброва Д.В., Дзера О.В., Довгерт А.С. та ін.; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 1999. 10. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / Боброва Д.В., Дзера О.В., Довгерт А.С. та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – 2-е вид., стер.. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 11. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / Боброва Д.В., Дзера О.В., Довгерт А.С. та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – 2-е вид., стер.. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 12. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / Боброва Д.В., Дзера О.В., Довгерт А.С. та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – 2-е вид., допов. і перероб.. – К.: Юрінком Інтер, 2006. 13. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / Д.В.Боброва, О.В.Дзера, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – 2-е вид., перероб. і допов.. – К.: Юрінком Інтер, 2004. 14. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. 15. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. 16. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І.Борисової та ін.. – К.: Юрінком Інтер, 2004. 17. Цивільне право. Загальна частина: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та фак. / Підопригора О.А., Боброва Д.В., Дзера О.В. та ін.; За ред.: О.А.Підопригори, Д.В.Бобрової. – К.: Вентурі, 1995. 18. Цивільне право: Навч. посіб. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл. / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. – Кіровоград, 2004. 19. Цивільне право: Навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак.. – К.: ВЕНТУРІ, 1997. 20. Цивільне право: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / Підопригора О.А., Боброва Д.В., Воронова Л.К. та ін.. – К.: Вентурі, 1997.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (445)