Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 1 курс

Карточка работы:6868-2013ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 1 курс
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Контрольна робота
Задание:Розкрити питання: 1. Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства. 2. Визначення річної потреби обігових коштів підприємства. 3. Визначення кошторису витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції. 4. Розрахунок показників ефективності виробництва. 5. Обґрунтування та вибір кращого варіанта інвестиції.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1. Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства 4 2. Визначення річної потреби обігових коштів підприємства 8 3. Визначення кошторису витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції 10 4. Розрахунок показників ефективності виробництва 12 5. Обґрунтування та вибір кращого варіанта інвестиції 16 Висновки 26 Список використаних джерел 27
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Найважливішою категорією ринкової економіки є прибуток. Прибуток, точніше його максимізація, виступає безпосередньою метою виробництва в будь-якій галузі національної економіки. Категорія прибутку є об'єктом економічної теорії не одне століття і нерозривно пов’язана з категоріями доходу, капіталу, відсотка, його ставки, очікування і багатьма іншими. З поняттям прибутку тісно пов’язане поняття прибутковості та ефективності діяльності підприємства в цілому. Правильно вибрана стратегія виробництва і належні обсяги випуску продукції забезпечують бажаний обсяг реалізації і високий рівень прибутковості. В процесі аналізу виробничої діяльності підприємства потрібно розглянути такі питання: якість планування виробництва, напруженість та обґрунтованість планів діяльності як підприємства в цілому, так і його окремих виробничих підрозділів, оцінку виконання планів виробництва, постачання і реалізації продукції, динаміки обсягів виробництва, визначення основних факторів, що впливали на загальні обсяги виробництва протягом останніх років, аналіз прибутковості, аналіз використання основних та оборотних коштів, оцінка можливості залучення інвестицій. Контрольна робота присвячена питанню аналізу ефективності виробництва. Метою роботи є вивчення теоретичних аспектів з проблеми питання ефективності виробництва, дослідження методики визначення ефективності виробництва, пошук резервів підвищення ефективності виробництва. Предметом дослідження даної роботи виступає ефективність виробництва підприємства. Інформаційною базою для написання контрольної роботи послужили наступні джерела: підручники вітчизняних і зарубіжних авторів, періодичні видання, дані варіанту роботи, а також законодавчі акти.
Объём работы:
24
Выводы:Аналіз ефективності виробництва – одне із найважливіших завдань економічного та фінансового аналізу. Аналіз ефективності виробництва – досить складне завдання. Його слід проводити з певною періодичністю. Цим повинні займатись висококваліфіковані спеціалісти. Для цього розроблений ряд способів і прийомів аналізу, якими спеціалісти користуються в своїй діяльності. В умовах ринкових відносин виробничі підприємства здійснюють свою діяльність на засадах комерційного розрахунку, при якому витрати повинні покриватися з власних доходів. Головним джерелом виробничого і соціального розвитку стає прибуток. Виробничі підприємства володіють реальною фінансовою незалежністю, самостійно розподіляють виручку від реалізації продукції, за своїм розсудом розпоряджаються прибутком, формують виробничі і соціальні фонди, знаходять необхідні їм засоби для інвестування, використовуючи в тому числі і ресурси фінансового ринку – кредити банків, емісію облігацій, депозитні сертифікати та інші його інструменти. Слід приділяти досить багато уваги при вивченні даної проблеми, особливо спеціалістам нашої кваліфікації. Ці знання знадобляться у майбутньому. Контрольна робота складається з вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Перша частина визначає основні показники вартості та структури основних засобів. Друга частина визначає річну потребу підприємства в оборотних коштах. Третя частина роботи аналізує кошторис витрат. Четверта частина вивчає основні показники ефективності виробництва. П’ята частина роботи наводить приклад розрахунку ефективності інвестицій.
Вариант:74
Литература:1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента : учебное пособие / И.Т. Балабанов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 512 с. 2. Бланк И. А. Управление прибылью / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2007. – 768 с. 3. Бойчик І. М. Економіка підприємства / І. М. Бойчик. – К. : Атіка, 2008. – 480 с. 4. Бужин О. А. Прибуток: рівноучасне розподілення / О. А. Бужин // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №6 (36). – С. 156-161. 5. Гридчина М. В. Финансовий менеджмент / М. В. Гридчина. – К. : МАУП, 2003. – 136 с. 6. Коніщева Н. Аналітичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємств / Н. Коніщева // Економіст. – 2009. – №12. – С. 44-47. 7. Кpавченко Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в тоpговле : учебник / Л. И. Кравченко. – 6-е изд, перераб. – М. : Новое издание, 2003. – 526 с. 8. Фінансовий менеджмент : підручник / За ред. Поддєрьогіна А. М. – К. : КНЕУ, 2005. – 536 с. 9. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз : навч. посібник / Ю.С. Цал-Цалко. – 2-е вид., перероб. І доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 360 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)