Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", НАУ, 1 курс

Карточка работы:6869-2013ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", НАУ, 1 курс
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Контрольна робота
Задание:Розкрити питання: 1. Процесуальні теорії мотивації. 2. Формування організаційної культури.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1. Процесуальні теорії мотивації 5 2. Формування організаційної культури 10 Висновки 16 Список використаних джерел 17
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми роботи обумовлена необхідністю формування системи мотивації персоналу на сучасних підприємствах в умовах нестабільного середовища. Протягом свого життя людина прагне досягти своєї мети. Стимулів, які при цьому управляють її вчинками, дуже багато. Вони з'являються в результаті взаємодії людини з природою і соціальним середовищем. Людина живе в цьому середовищі і залежить від нього у своїй життєдіяльності. Відносини, які виникають, спонукають її до діяльності. При цьому виникають потреби (стани напруженості), які пов'язані з відчуттям дефіциту. Психічна напруженість є «силою», що стимулює активність, яка спрямована на пошук предмету потреби та на його задоволення. Потреба, яка знайшла свій предмет, перетворюється на мотив, безпосередній стимул діяльності. Мотивація – одне з ключових понять психологічної теорії діяльності, яка розроблялася провідними радянськими психологами А.Н. Леонтьєвим і С.Л. Рубінштейном. У своїй роботі «Мотивація і особистість» (1954) А. Маслоу припустив, що всі потреби людини природжені, або інстинктивні, і що вони організовані в ієрархічну систему пріоритету або домінування. Ці роботи продовжили і інші вчені. Серед найбільш відомих змістовні (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Мак Кленланд) і процесуальні (В. Врум, П. Лаулер та ін.) теорії. Серед вітчизняних вчених найбільших успіхів у розробці теорій мотивації досягли Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, Б.Ф. Лом, В.А. Ядов та ін. Ефективність діяльності компанії значною мірою визначається такими факторами: виробничі потужності, технології, персонал, його кваліфікація, фінансові ресурси, ноу-хау, потенціал розвитку. Поряд з ними до найбільш значущих чинників належить організаційна культура, яка виступає як система, яка складається з набору правил і стандартів, які визначають взаємодію і консенсус членів колективу, управлінських ланок, структурних підрозділів і ключових факторів розвитку компаній. З точки зору системного аналізу організаційну культуру слід розглядати як характеристику, що визначає поведінку і розвиток компанії як відкритої, цілеспрямованої системи, здатної еволюційно переходити з одного стану в інший. Правильно сформульовану і побудовану організаційну культуру слід розглядати як потужний стратегічний інструмент, що дозволяє координувати роботу всіх структурних підрозділів і окремих членів колективу для досягнення поставлених цілей у рамках обраної місії. Відмінною рисою тієї чи іншої культури є порядок, в якому розміщуються її базові положення. Він визначає, яка політика і які принципи повинні переважати у разі виникнення конфлікту між різними наборами припущень. В основі організаційної культури лежать ті ідеї, погляди, основні цінності, що розділяються всіма членами компанії. Вони можуть бути абсолютно різними, в тому числі і в залежності від того, що лежить в її основі: інтереси компанії в цілому чи інтереси її окремих членів. Це ядро, що визначає все інше.  
Объём работы:
14
Выводы:Мотивація – це внутрішні властивості людини, складова частина характеру, пов'язана з його інтересами і визначаюча її поведінку в організації. Мотивація спрямована на задоволення вимог і очікувань працівників. Важливо відзначити значимість знань про мотивацію в управлінській діяльності керівництва організації, зацікавленого в підвищенні продуктивності праці своїх співробітників, їх повній віддачі на підприємстві. Розуміння та застосування на практиці системи мотивації своїх працівників приведе не тільки до загального підвищення ефективності організації, а й до задоволеності роботою самих співробітників і до поліпшення психологічного клімату. І, як наслідок, до збільшення продуктивності самої організації. Керівник повинен точно розпізнавати актуальні мотиви кожного зі своїх співробітників і намагатися по можливості задовольнити потреби кожного. Високоефективний колектив формується під впливом різних факторів. Основою будь-якого колективу є його організаційна культура, а головний фактор успіху такого колективу залежить від того, наскільки сама культура підходить для діяльності організації. Організаційна культура, по суті, є субкультурою національної культури і менталітету, які переважають у державі. З цієї точки зору в умовах України поряд з економічними і політичними причинами реальної кризи управління народним господарством важливе місце займають соціально-психологічні фактори і рівень розвитку суспільства. Існуюча організаційна культура вітчизняних компаній найчастіше не передбачає застосування і реалізації системи стратегічного менеджменту, орієнтується, перш за все, на створення сприятливих умов для перспективної діяльності, а не на задоволення поточних потреб.
Вариант:11
Литература:1. Аксакова А. Н. Организационная культура корпоративных стандартов: понятие, структура, особенности / А. Н. Аксакова // Управление персоналом. – 2009. – №13 (215). – С. 53-56. 2. Аширов Д. А. Трудовая мотивация : учебное пособие / Д. А. Аширов. – М. : ТК Велби, изд-во Проспект, 2012. – 448 с. 3. Бандурка А. М. Психология управления / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Х. : ООО «Фортуна-Пресс», 2010. – 368 с. 4. Гибсон Дж. Л. Организации: поведение, структура, процессы. Пер. с англ. 8-е изд. / Дж. Л. Гибсон ; пер. с анг. Д.И. Иванцевич. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 362 с. 5. Занковский А. Н. Организационная психология : учебное пособие для вузов / А. Н. Занковский. – М. : Флинта ФМПСИ, 2010. – 284 с. 6. Ерошин А. П. Мотивация трудовой деятельности : учебное пособие / А. П. Ерошин. – Нижний Новгород : НИМБ, 2009. – 320 с. 7. Кафидов В. В. Управление персоналом : учебное пособие для вузов / В. В. Кафидов. – М. : Академический проект, 2011. – 144 с. 8. Магура М. И. Организационная культура как средство успешной реализации организационных изменений / М. И. Магура // Управление персоналом. – 2011. – №1. – С. 24-29. 9. Макарова И. К. Управление персоналом : учебник / И. К. Макарова. – М. : Юриспруденция, 2010. – 304 с. 10. Мескон А. Основы менеджмента / А. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : «Дело», 2010. – 675 с. 11. Семенов Ю. Г. Организационная культура : учебное пособие / Ю. Г. Семенов. – М. : Университетская книга; Логос, 2010. – 256 с. 12. Тихомирова О. Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка : учебное пособие для студентов вузов / О. Г. Тихомирова. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 151 с. 13. Фрэнкин Р. Мотивация поведения. Биологические, когнитивные и социальные аспекты / Р. Фрэнкин. – СПб. : Питер, 2011. – 651 с. 14. Шейн Э. Организационная культура и лідерство : учебник для слушателей, обучающихся по программам «Мастер делового администрирования»: пер. с англ. / Э. Шейн ; под ред. Т. Ю. Ковалевой. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 336 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)