Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Особливості реалізації аналітичної функції управління в умовах застосування комп'ютерних технологій

Карточка работы:7091-2013ф
Цена:
Тема: Особливості реалізації аналітичної функції управління в умовах застосування комп'ютерних технологій
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНАЛІТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 5 1.1. Поняття інформаційного забезпечення аналітичної функції управління 5 1.2. Дослідження аналітичної функції управління в умовах застосування комп’ютерних технологій 13 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АНАЛІТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПАТ «XXXX» 19 2.1. Організаційно-економічна характеристика ПАТ «XXXX» 19 2.2. Аналітична оцінка ефективності системи управління в ПАТ «XXXX» 26 2.3. Дослідження порядку реалізації аналітичної функції управління на основі використання комп’ютерних технологій 33 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ РЕАЛІЗАЦІЇ АНАЛІТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 38 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44 ДОДАТКИ 47  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Більшість вітчизняних підприємств володіють певним інструментарієм обробки та аналізу інформаційних ресурсів, проте його застосування зазвичай недостатньо суттєве для покращення умов функціонування підприємства та відбувається на рівні підрозділів. Розробка та прийняття управлінських рішень є складним процесом, здійснення якого повинне спиратися, перш за все, на достовірну та всеосяжну інформацію на всіх рівнях управління. У зв'язку з цим особливу роль відіграє саме інформаційне забезпечення системи управління підприємством, ефективність якої визначає кінцеву результативність функціонування господарюючого суб'єкта. Значну увагу дослідженню особливостей функціонування аналітичної функції управління в умовах застосування комп’ютерних технологій приділили такі вчені як: О. В. Антонова, Т. М. Безродна, А. Я Берсуцький, М. В. Боровицька, В. М. Дрешпак, А. О. Дєгтяр, І. А. Кінаш, А. Р. Козак, О. М. Ляшенко, О. В. Підгорний та ін. Метою написання роботи є визначення особливостей функціонування аналітичної функції управління в умовах застосування комп’ютерних технологій. Для досягнення зазначеної мети у роботі поставлено такі завдання: ? визначити поняття інформаційного забезпечення аналітичної функції управління; ? провести дослідження аналітичної функції управління в умовах застосування комп’ютерних технологій; ? навести організаційно-економічну характеристику ПАТ «XXXX»; ? проаналізувати ефективність системи управління в ПАТ «XXXX»; ? дослідити порядок реалізації аналітичної функції управління на основі використання комп’ютерних технологій; ? провести удосконалення порядку реалізації аналітичної функції управління в умовах застосування комп’ютерних технологій. Об'єктом дослідження роботи є система реалізації аналітичної функції управління в ПАТ «XXXX», а предметом дослідження є особливості соціально-економічних процесів реалізації аналітичної функції управління на основі використання комп’ютерних технологій. У роботі використано наукові методи дослідження: системний, статистичний, історичний, порівняльний, наукової абстракції, індукції, дедукції, прогнозування, аналізу та синтезу. Емпіричною базою дослідження є ПАТ «XXXX». Практична значущість одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій щодо удосконалення порядку функціонування аналітичної функції управління в умовах застосування комп’ютерних технологій. Інформаційну базу склали нормативно-правові акти України, дані фінансової звітності ПАТ «XXXX», методичні рекомендації державних органів влади України, різноманітні наукові публікації, монографії і дисертації.  
Объём работы:
41
Выводы:За результатами проведеного дослідження можна зробити відповідні висновки: 1. Визначено, що в процесі розроблення АІС слід враховувати наступні особливості підприємства: цілісність, що проявляється в наявності тісних зв’язків між окремими елементами системи; складність, що виявляється у великій кількості зворотних зв’язків; інерційність, що сприяє прогнозуванню розвитку на перспективу; можливість використання альтернативних виробничих технологій та способів організації управління. Важливого значення набуває вибір програмно-технічних засобів для автоматизації. На даному етапі необхідно прийняти принципове рішення про вибір способу здійснення автоматизації: виготовлення системи на замовлення; придбання стандартної галузевої програми; придбання стандартної програми з можливістю її гнучкого індивідуального налаштування. 2. Досліджено, що найпоширенішими джерелами отримання управлінської інформації є: офіційні видання органів влади; статистичні дані; засоби масової інформації; інформаційно-довідкові електронні системи, зокрема нормативно-правові; спеціальні соціологічні опитування (на замовлення), професійні консультації та експертизи. 3. Об’єктом дослідження є ПАТ «XXXX», яке функціонує у секторі зв’язку. Так, протягом аналізованого періоду (2010–2012 рр.) простежується тенденція до підвищення реалізації продукції на підприємстві, про що свідчить динаміка виручки від реалізації. Загалом роботу підприємства протягом 2010–2012 років слід оцінити позитивно, адже результатом його ефективної діяльності є одержання чистого прибутку. Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від доцільності вкладення фінансових ресурсів в активи. Загальна вартість майна у 2012 році порівняно з 2010 роком зросла на 105097 тис. грн. або на 22,44%, що є позитивним явищем у діяльності досліджуваного підприємства. 4. Виявлено, що протягом 2010-2012 рр. спостерігаємо невідповідність більшості розрахованих фінансових показників нормативному значенню та наявністю негативної динаміки скорочення значення таких показників як: власний капітал ПАТ «XXXX» на 58333 тис. грн. або на 14,01%; коефіцієнт автономії на 0,27; величина нематеріальних активів на 155 тис. грн. або на 32,43%; коефіцієнтів ліквідності; власного оборотного капіталу на 76913 тис. грн. або на 16,95%. Тому для покращення фінансового стану ПАТ «XXXX» слід розробити систему заходів щодо вдосконалення системи управління ПАТ «XXXX». 5. Зазначено, що вивчення потоків інформації дає загальне представлення про функціонування об’єктів управління і є першим кроком в аналізі систем управління. На цьому етапі можливе вирішення ряду завдань щодо поліпшення схеми документопотоків. Подальше дослідження інформаційних потоків дозволяє виявити елементи інформаційного відображення об’єктів, відносини між ними, структуру і динаміку потоків інформації. 6. Досліджено, що однією з основних умов вдосконалення системи управління підприємством необхідно розглядати процес вдосконалення та розвитку його системи інформаційного забезпечення. Ефективне управління складовими системи інформаційного забезпечення може створити умови для максимально ефективного використання інформації, яка є в розпорядженні підприємства, для досягнення його стратегії та поточних цілей, підвищення ринкової вартості підприємства та отримання конкурентних переваг в умовах динамічного ринкового середовища.  
Вариант:нет
Литература:1. Антонова О. В. Інформаційно-аналітична сфера державно-управлінської діяльності на місцевому рівні: структура та функції Електронний ресурс / О. В. Антонова, В. М. Дрешпак // Електронне наукове фахове видання «Державне управління : теорія та практика». – 2007. – № 5. – Режим доступу : http://archіve.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2007-1/txts/07aovrsf..htm 2. Безродна Т. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: визначення сутності суперпоняття / Т. М. Безродна // ВІСНИК Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2008. – № 10 (128). – частина 2. – С. 1-4. 3. Берсуцький А. Я. Теоретичні положення створення інформаційних систем прийняття рішень / А. Я. Берсуцький // Стратегия качества в промышленности и образовании: V Международная конф. (6-13 июня 2009 г.): в 2 т. // Технический университет. – Днепропетровск – Варна, Болгария, 2009. – Т. 2. – С. 491-492. 4. Боровицкая М. В. Информационное обеспичение управление деятельностью хозяйствуещего субъекта / М. В. Боровицкая // Вектор науки ТГУ. Специальный выпуск. – 2010. – № 1. – С. 33-36. 5. Дєгтяр А. О. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих органів державної виконавчої влади / А. О. Дєгтяр // Право та Державне Управління. – 2010. – № 1. – С. 118-122. 6. Кінаш І. А. Управління сільськогосподарським підприємством з використанням інформаційних технологій / І. А. Кінаш // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ». – 2012. – № 12. – С. 50-53. 7. Козак А. Р. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління професійно-технічним навчальним закладом в регіоні Електронний ресурс / А. Р. Козак // http://archіve.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/profos/2010_1/2/ 2010_2_03.pdf 8. Ляшенко О. М. Нові інформаційно-аналітичні технології дослідження систем управління підприємствами / О. М. Ляшенко, С. В. Бабій // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2012. – № 29. – С. 20-24. 9. Меняев М. Информационные системы и технологии управления организацией : учебное пособие / М.Ф. Меняев. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. – 87 с. 10. Олійник О. В. Технологія комп’ютирізації економічного аналізу як окремого виду економічної діяльності Електронний ресурс / О. В.Олійник, В. В. Євдокимов. – Режим доступу : http://archіve.nbuv.gov.ua /portal/soc_gum/pprbsu/2010_28/10_28_36.pdf 11. Пархоменко О. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в системі науково-технічної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.02 «Економіка та управління науково-технічним прогрессом» / О. В. Пархоменко. – Київ, 2006. – 24 с. 12. Пиріг Д. З. Застосування інформаційних технологій в управлінні розвитком інноваційного потенціалу / Д. З. Пиріг // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5 (107). – С. 135-142. 13. Підгорний О. В. Інформаційна модель як засіб автоматизації технологічних процесів / О. В. Підгорний, Г. В. Колесник // Вісник київського національного університету технологій та дизайну. – 2009. – № 3(47). – С. 24-27. 14. Подолянчук О. А. Сутність обліково-аналітичної інформації та її роль у системі контролю сільськогосподарського підприємства / О. А. Подолянчук // Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». – 2010. – № 3. – С. 54-57. 15. Полякова Л. П. Розробка інформаційно-аналітичної системи органа регіонального управління (на прикладі управління освітою) : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Лариса Петрівна Полякова. – Донецьк, 2004. – 204 с 16. Устенко А. О. Організація інформаційного забезпечення управління виробничими процесами (на прикладі УБР) Електронний ресурс / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. – Режим доступу : http://lіbrary.nung.edu.ua/sіtes/default/fіles/artіcles/821p.pdf 17. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : навч. посібник / О. С. Філімоненков. – К. : Ніка-Центр, 2002. – 359 с. 18. Харченко В. В. Використання новітніх інформаційних систем для економічного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств Електронний ресурс / В. В. Харченко. – Режим доступу : http://archіve.nbuv.gov.ua/portal/chem_bіol/nvnau/2009_142_1/09hvv.pdf 19. Хвостіна І. Підвищення ефективності системи інформаційного забезпечення підприємств / І. Хвостіна // Економічний аналіз. – 2010 рік. – Випуск 5. – С. 201-206. 20. Чечетова Н. Ф. Сутність та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення муніципального управління / Н. Ф. Чечетова // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». – 2011. – № 100. – С. 162-167. 21. Юзва Р. П. Інформаційне забезпечення управління підприємством в умовах автоматизованих інформаційних систем / Р. П. Юзва // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2011. – № 7. – С. 64-67. 22. Якимова О. Ю. Информационное обеспечение управления сельскохозяйственным предприятием / О. Ю. Якимова // Российское предпринимательство. — 2007. – № 5 Вып. 2 (91). – С. 126-130. Офіційний сайт ПАТ «XXXX» Електронний ресурс. – Режим доступу :  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (219)