Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Звіт з практики з дисципліни "Менеджмент", КНЛУ, 4 курс

Карточка работы:7205-2013к
Цена:
Тема: Звіт з практики з дисципліни "Менеджмент", КНЛУ, 4 курс
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Лінгвістичний Університет (КНЛУ)
Содержание:Вступ 3 1 Загальна характеристика «ХХХХ» 5 1.1 Мета та цілі діяльності «ХХХХ» 5 1.2 Аналіз організаційної структури підприємства 9 1.3 Аналіз кадрового забезпечення роботи «ХХХХ» 11 2 Економічна оцінка рішень у менеджменті «ХХХХ» 16 2.1 Особливості економічної оцінки рішень у менеджменті «ХХХХ» на сучасному етапі 16 2.2 Шляхи вдосконалення проведення економічної оцінки рішень у роботі «ХХХХ» 21 Висновки 28 Список використаних джерел 30  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність теми. Прийняття рішення являє собою свідомий вибір серед варіантів або альтернатив напряму дій, що скорочує розрив між теперішнім часом і майбутнім бажаним станом організації. Таким чином, даний процес включає в себе багато різних елементів, але неодмінно в ньому присутні такі елементи, як проблеми, цілі, альтернативи і рішення – як вибір альтернативи. Даний процес лежить в основі планування діяльності організації. План – це набір рішень по розміщенню ресурсів і напряму їх використання для досягнення організаційних цілей. Ефективність управлінської діяльності значною мірою залежить від уміння керівника розв’язувати нестандартні завдання та проблеми. Економічне обґрунтування управлінських рішень здійснюється керуючою системою для цілеспрямованого впливу на керовану систему, який забезпечує отримання відповідних результатів для досягнення визначеної мети. Здатність і уміння правильно проводити економічне обґрунтування рішень становлять компетентність керівника будь-якого рівня управління. Концептуальний підхід до наукових економічних джерел вказує на те, що ефективність системи керівництва значною мірою визначається її автономністю, еластичністю, легкою адаптацією до будь-яких організаційних змін у ринкових умовах. Вплив різноманітних чинників на результати функціонування системи керівництва, її розвиток виявляється у вигляді численних зв’язків і стосунків, які виникають під час розроблення, економічного обґрунтування і прийняття управлінських рішень. Метою проходження практики виступає систематизація, закріплення та поглиблення знань, набутих у процесі вивчення дисциплін навчального плану; оволодіння на практиці методами аналізу економічної та управлінської діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання. Виходячи з поставленої мети, завданнями написання звіту про практику виступають: 1. Розкрити мету та цілі діяльності підприємства. 2. Провести аналіз організаційної структури підприємства. 3. Провести аналіз кадрового забезпечення роботи. 4. Дослідити особливості економічної оцінки рішень у менеджменті на сучасному етапі. 5. Запропоновувати шляхи вдосконалення проведення економічної оцінки рішень у роботі підприємства. Базою проходження практики виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «ХХХХ». Об’єктом дослідження виступає економічна та управлінська діяльність «ХХХХ» в ринкових умовах господарювання. Предметом дослідження є особливості економічної та управлінської діяльності «ХХХХ» в процесі економічного обґрунтування управлінських рішень. Методи дослідження: аналіз, синтез, метод моделювання, загальна теорія систем, метод комплексного підходу, теорія діяльності, спостереження, опитування, економіко-математичні методи. Короткий огляд літератури. Питання дослідження особливостей економічного обґрунтування управлінських рішень вивчалися зарубіжними та вітчизняними вченими, серед яких Г. Кунц, С. О’Доннел, О. Кузьмін, О. Мельник, Л. Орбан-Лембрик, М. Виноградський, А. Виноградська, О. Шканова та інші. Структура роботи передбачає написання вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.
Объём работы:
27
Выводы: В ході проходження практики було проведено дослідження особливостей функціонування «ХХХХ» та вивчено зміст процесів економічного обґрунтування управлінських та економічних рішень в роботі підприємства. «ХХХХ» є торговельним підприємством, метою роботи якого виступає задоволення попиту споживачів у комп’ютерах, комплектуючих та витратних матеріалах. «ХХХХ» знаходиться на етапі життєвого циклу «зростання». Для зміцнення конкурентного становища «ХХХХ» може обрати (або використовувати у сукупності) такі стратегічні напрями: розширення асортименту за рахунок закупівлі його нових модифікацій; розширення сегментації ринку; вихід на нові канали розподілу; організація реклами та стимулювання здійснення покупки. Проведений аналіз фінансово-економічного стану «ХХХХ» свідчить, що у 2010-2012 роках підприємство функціонувало прибутково, рентабельність збільшилася с 6,2% до 6,5% (при цьому, у 2011 році спостерігалося значне зниження чистого прибутку та рентабельності підприємства за рахунок зростання собівартості продукції). Організаційна структура є лінійно-функціональною, керівником є Генеральний директор, якому підпорядковуються технічний директор, комерційний директор, бухгалтер, менеджер по кадрам та юрист. Технічний директор керує відділом ІТ-рішень та відділом мереж. В підпорядкуванні комерційного директору знаходяться відділ продаж та магазин «ХХХХ». Чисельність персоналу підприємства складає 20 осіб, У структурі персоналу компанії переважають чоловіка (70% співробітників), 80% співробітників компанії «ХХХХ» має вищу освіту. Персонал «ХХХХ» переважно має досвід роботи більше 10 років (40% працівників). Середній вік персоналу становить 33 роки, в 2011-2013 роках середній вік персоналу збільшився, але незначно. Молодий колектив «ХХХХ» обумовлений специфікою діяльності компанії. Для економічної оцінки та обґрунтування управлінських рішень в роботі «ХХХХ» використовуються теоретико-ігрові методи, до яких відносять теорію ігор (у тих випадках, коли ситуація викликана свідомими діями конкурентів) і теорію статистичних рішень (коли ситуація визначена обставинами, які невідомі або мають випадковий характер). Для економічного обґрунтування більш складних рішень керівництво «ХХХХ» використовує економіко-математичні моделі та багатофакторний регресійний аналіз. Для вдосконалення процесів економічного обґрунтування рішень у менеджменті «ХХХХ» було запропоновано використовувати сучасні методики теорії прийняття рішень, а саме методику «дерева цілей». В ході проходження практики було проведено економічну оцінку рішення щодо купівлі або оренди мікроавтобусів для розширення роботи «ХХХХ» на ринок Київської області. Проведена оцінка свідчить, що за умови оренди мікроавтобусів прогнозний прибуток підприємства становитиме 231,07 тис. грн., а за умови купівлі – 158,09+ тис. грн. Таким чином, було економічно обґрунтовано доцільність прийняття рішення про оренду мікроавтобусів.
Вариант:нет
Литература: 1. Авдулова Т. П. Менеджмент / Т. П. Авдулова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 208 с. 2. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. / И. Ансофф; Под ред. А.Петрова. – СПб. : Питер, 2009. – 344 с. 3. Балдин К.В. Управленческие решения : Учебник / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. – 2-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 360 с. 4. Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика : Навч. Посібник / Л. М. Борщ. – К. : Знання, 2010. – 470с. 5. Гапоненко А. Менеджмент / А. Гапоненко. – М. : Юрайт, 2013. – 396 с. 6. Демчук О.Н. Теория организации / О. Н. Демчук, Т. А. Ефремова. – М. : Флинта, 2009. – 264 с. 7. Друкер П. Классические работы по менеджменту: пер. с англ. / П. Друкер. – М. : Московская школа управления "Сколково"; Альпина Бизнес Букс, 2008. – 219с. 8. Друкер П. Менеджмент. / П. Друкер, Дж. А. Макьярелло; Пер. А. Свиридова. – СПб. : Вильямс, 2010. – 704 с. 9. Жигалов В.М. Менеджмент : Учебник / В. М. Жигалов, В. П. Кайсарова. – М. : Экономика, 2010 – 503с. 10. Зуб А. Т. Принятие управленческих решений. Теория и практика / А. Т. Зуб. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 420 с. 11. Мескон М. Основы менеджмента. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; Пер. О. Медведь. – СПб. : Вильямс, 2009. – 672 с. 12. Мошек Г. Є. Менеджмент : навч. посіб. для дист. навч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Є. Мошек, Ю. В. Поканєвич, А. С. Соломко, А. В. Семенчук. – К. : Кондор, 2009. – 392с. 13. Осовська Г. В. Менеджмент організацій : навчальний посібник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2009. – 680с. 14. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : підруч. / О. С. Філімоненков, Д. І. Дема; за заг.ред. О. С. Філімоненков. – К. : Алерта, 2009. – 496с. 15. Хміль Ф. І. Менеджмент : Підручник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2007. – 608с. 16. Шегда А. В. Менеджмент : Навчальний посібник / А. В. Шегда. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2007. – 583с.
Дополнительная информация: До звіту додається щоденник та відгук. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)