Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Податок на прибуток в системі оподаткування підприємств: проблеми та перспективи

Карточка работы:7370-2013б
Цена:
Тема: Податок на прибуток в системі оподаткування підприємств: проблеми та перспективи
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 2 РОЗДІЛ ІІ. 6 ПРАКТИКА СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК В ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 6 2.2. Організація нарахування й сплати податків юридичною особою, її ефективність 6 2.3. Вплив податку на прибуток підприємств на результати діяльності суб’єкта господарювання 23 РОЗДІЛ ІІІ. 34 НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 34 3.1. Світовий досвід справляння прибуткових податків юридичними особами 34 3.2. Проблеми оподаткування підприємств в Україні 41 3.3. Перспективи розвитку податку на прибуток в вітчизняній системі оподаткування суб’єктів господарювання 47 ВИСНОВКИ 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58 ДОДАТКИ 65
Курс:5
Реферат: Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота викладена на 101 сторінках комп’ютерного тексту, містить 19 таблиць, 17 рисунків, список використаних джерел включає 56 найменувань на 7 сторінках тема магістерської дипломної роботи : «Податок на прибуток в системі оподаткування підприємств: проблеми та перспективи» Предметом дослідження є сукупність відносин між органами державної податкової служби і платниками, які виникають з приводу справляння податку на прибуток в системі оподаткування юридичних осіб. Об’єктом дослідження виступає прибуткове оподаткування підприємств. Метою магістерської роботи є розвиток теоретико-методичних засад оподаткування прибутку підприємств і на цій основі розробка пропозицій щодо удосконалення механізму прибуткового оподаткування в Україні. Завданнями роботи є визначити сутність та значення податку на прибуток у системі оподаткування суб’єктів господарювання; визначити вплив податку на прибуток підприємств на результати діяльності суб’єкта господарювання; виявити проблеми оподаткування підприємств в Україні; дослідити організацію нарахування й сплати податків юридичною особою, її ефективність; проаналізувати податок на прибуток в системі оподаткування юридичних осіб в Україні, виявити його фіскальне та регулювальне значення; За результатами дослідження сформульовані висновки, що однією з найважливіших перспективних задач удосконалювання системи оподаткування юридичних осіб в Україні – є зменшення податкового навантаження на підприємство ; податок на прибуток втілює сукупність фінансових відносин між державою і платниками податків з приводу вилучення частини прибутку у прямій залежності від його розміру, з метою формування фінансової бази держави для виконання останньою своїх соціально-економічних функцій. Одержані результати можуть бути використані як теоретична і методична основа для практичного вдосконалення механізму прибуткового оподаткування в Україні. Рік виконання дипломної роботи 2013-2014. Рік захисту роботи 2014.
Язык:укр
Вступление: Концепція реформування податкової системи України, розроблена на період до 2015 року, передбачає проведення цілісної та системної реформи у сфері оподаткування, виходячи із стратегічної мети – побудови конкурентоспроможної ринкової економіки та інтеграції у європейське співтовариство. Для досягнення поставлених цілей пріоритетного значення набуває використання податкової системи для активізації інвестиційної діяльності. Разом з тим, чинний механізм оподаткування прибутку, що володіє найбільш суттєвими регулятивно-стимулюючими характеристиками, сьогодні не відповідає пріоритетам стратегічного курсу. У зв’язку з цим, особливого значення набуває вдосконалення цього механізму з метою підвищення ефективності його впливу на інвестиційну діяльність підприємств. Податок на прибуток підприємств є однією з основних статей доходу бюджету держави, то недоотримання податку на прибуток підприємств викликає різноманітні негативні соціально-економічні наслідки. Саме тому, покращення справляння даного виду податку знаходиться серед важливих проблем, від вирішення яких залежить розвиток бізнесу в Україні. Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій показав, що проблему вдосконалення податку на прибуток підприємств займалося багато вітчизняних вчених таких як: В. М. Антоненко, В. А. Гавриленко, О. М. Дзюба, В. О. Коваленко, Л. Й. Куньовська, Т. А. Жукова, Г. М. Левченко та інші. Однак в своїх працях, вони недостатньо уваги приділяли зарубіжному досвіду справляння прибуткового оподаткування підприємства. Метою магістерської роботи є розвиток теоретико-методологічних засад оподаткування прибутку підприємств і на цій основі розробка пропозицій щодо удосконалення механізму прибуткового оподаткування в Україні. Реалізація мети дослідження обумовила постановку та вирішення наступних завдань: визначити сутність та значення податку на прибуток у системі оподаткування суб’єктів господарювання; провести дослідження інформаційного забезпечення та системи показників аналізу ефективності справляння податку на прибуток підприємств; здійснити критичний аналіз наукових публікацій з питань справляння податку на прибуток в системі оподаткування юридичних осіб; проаналізувати податок на прибуток в системі оподаткування юридичних осіб в Україні, виявити його фіскальне та регулювальне значення; дослідити організацію нарахування й сплати податків юридичною особою, її ефективність; визначити вплив податку на прибуток підприємств на результати діяльності суб’єкта господарювання; провести дослідження світового досвіду справляння прибуткових податків юридичними особами; виявити проблеми оподаткування підприємств в Україні; визначити перспективи розвитку податку на прибуток в вітчизняній системі оподаткування суб’єктів господарювання. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні питання удосконалення механізму прибуткового оподаткування юридичних осіб в Україні. Об’єктом дослідження є система прибуткового оподаткування підприємств. Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні теоретичних засад, наукових і організаційно-методичних підходів щодо удосконалення механізму прибуткового оподаткування юридичних осіб в Україні. Найбільш суттєвими результатами, одержаними особисто автором, що мають наукову новизну і виносяться на захист, є такі: 1. на основі уточнення поняття «податок» запропонувати власне визначення: «податок – це обов’язковий внесок юридичних і фізичних осіб у бюджет чи у позабюджетний фонд, здійснюваний у порядку і на умовах обумовлених законодавством»; 2. узагальнено дефініцію категорії податок на прибуток підприємств як прямий податок, який сплачують підприємства з прибутку, що, згідно з Податковим кодексом України, визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду; 3. розроблено концептуальні підходи до управління механізмом прибуткового оподаткування юридичних осіб в Україні. Магістерська робота є самостійно виконаним науковим дослідженням, яке має наукове та практичне значення, а структурно складається з вступу висновків, трьох основних розділів, списку використаної літератури та додатків. У першому розділі «Теоретичні основи оподаткування підприємств податком на прибуток» розглянуто підходи різних вчених-науковців до з’ясування економічного змісту поняття «податок» та «податок на прибуток». Охарактеризовано інформаційне забезпечення та систему показників для аналізу ефективності справляння податку на прибуток підприємств. Проведено критичний аналіз наукових публікацій з питань справляння податку на прибуток юридичних осіб. У другому розділі «Практика справляння податку на прибуток в вітчизняній системі оподаткування підприємств» проаналізовано податок на прибуток в системі оподаткування юридичних осіб в Україні: фіскальне та регулювальне значення. Проведено дослідження особливостей організації нарахування й сплати податків юридичною особою, її ефективність. Виявлено вплив податку на прибуток підприємств на результати діяльності суб’єкта господарювання. У третьому розділі «Напрями вдосконалення механізму прибуткового оподаткування юридичних осіб» узагальнено зарубіжний досвід справляння прибуткових податків юридичними особами. Досліджено проблеми оподаткування підприємств в Україні. Виявлено перспективи розвитку податку на прибуток в вітчизняній системі оподаткування суб’єктів господарювання. В процесі дослідження застосовані методи логічного узагальнення, експертних оцінок, статистичні методи, методи індукції та дедукції, методи абстракції та порівняння тощо. Методологічну та теоретичну основу роботи складають законодавчі та нормативно-правові акти органів державної влади, нормативні документи Державної податкової адміністрації України, що регулюють механізм управління оподаткуванням підприємств, офіційні статистичні дані, монографічні видання та матеріали періодичних видань, аналітичні дані комерційних банків, ресурси Інтернет. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота викладена на 101 сторінках комп’ютерного тексту, містить 20 таблиць, 18 рисунків, список використаних джерел включає 56 найменувань на 7 сторінках.
Объём работы:
56
Выводы:За результатами написання магістерської роботи можна зробити відповідні висновки: 1. Досліджено, що податок на прибуток втілює сукупність фінансових відносин між державою і платниками податків з приводу вилучення частини прибутку у прямій залежності від його розміру, з метою формування фінансової бази держави для виконання останньою своїх соціально-економічних функцій. Суспільне призначення податку на прибуток підприємств виявляється у його основних функціях: забезпечення фінансування державних видатків (фіскальна) та державного регулювання економіки (регулююча). Для платника податку пріоритетного значення набуває регулююча функція, яка проявляється через встановлення та зміну пропорцій прибуткового оподаткування, визначення податкових ставок та їх диференціацію, надання податкових пільг. 2. Проведено дослідження інформаційного та програмного забезпечення оподаткування підприємства. Так, слід відзначити, що інформаційне забезпечення податкового обліку загалом визначає ефективність організації податкової політики підприємства, йому повинна приділятися належна увага зі сторони керівництва. Для підприємства, в якому податковий облік організований незалежно від фінансового й охоплює повний обліковий цикл від формування первинних документів до складання податкової звітності, необхідним є чітко визначене інформаційне забезпечення, яке повинно узагальнюватись у внутрішньонормативному документі підприємства і включати: методику обчислення податків, порядок їх сплати, методику складання звітності, порядок її подання, осіб, відповідальних за ці процеси. Це дасть змогу вирішити проблеми, пов’язані з неоперативним наданням інформації про податкові наслідки фінансових операцій, надмірною тривалістю процедур збирання й оброблення інформації про податкові платежі, неузгодженістю дій функціональних підрозділів підприємства під час її передачі, та сприяти досягненню цілей податкової політики. 3. Визначено, що Податковий кодекс України є невід’ємним елементом системи правового регулювання діяльності держави у сфері оподаткування юридичних осіб. Залежно від характеру регулювання даних відносин умовно можна виділити правовстановлюючі норми ПК України, основним призначенням яких є встановлення фактів та визначення конкретних обставин, що впливають на статус платника податків, та правозастосовні норми ПК України, основним функціональним навантаженням яких є регулювання виконання обов’язку зі сплати податків резидентами і нерезидентами, що пов’язано із використанням як норм міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування, так і норм Податкового кодексу України та інших актів спеціального податкового законодавства. 4. Проаналізовано, що фіскальна політика щодо податку на прибуток є стимулювальним чинником ділової активності усіх суб’єктів господарювання, яку слід проводити зважено. До того ж, вона має бути одним з інструментів створення сприятливого клімату для залучення інвестицій. Сподіваємося, що сьогоднішня система оподаткування прибутку підприємств буде подальше реформуватися відносно встановлення оптимальної ставки податку та усунення необґрунтованих пільг, оптимізації податкової бази, а також удосконалення процесу адміністрування. Необхідно ввести чіткі правила формування валових витрат і унеможливити використання схем із мінімізації прибутку, якій підлягає оподаткуванню. 5. Об’єктом дослідження є «ХХХХ» працює на ринку будівельних послуг. Проаналізовано, що системи оподаткування «ХХХХ» свідчить про відчутний податковий тиск на досліджуване підприємство. Розраховані нами коефіцієнти ефективності податкової політики свідчать про нераціональне використання фінансових ресурсів, адже для «ХХХХ» притаманна збиткова діяльність (протягом 2012 р. чистий збиток підприємства становив 52,7 тис. грн.). 6. Прогнозуємо скорочення податку на прибуток у 2013 році, адже коефіцієнт трендового рівняння є від’ємним. Незважаючи на зменшення податку на прибуток у плановому періоді в «ХХХХ» за наведеним трендовим рівнянням прогнозується скорочення фінансового результату від діяльності підприємства. Це пояснює опосередкований вплив величини податку на прибуток на чистий прибуток (збиток) «ХХХХ». Прямий вплив на формування фінансового результату від діяльності «ХХХХ» здійснюють доходи та витрати, а також інші чинники макро- та мікросередовища підприємства. 7. Виявлено, що сьогодні, коли економіка більшості країн потерпає від світової кризи, уряди різних держав намагаються зменшити рівень податкового навантаження. Так, на початку 2009 р. було зменшено податок на прибуток у Великій Британії, Франції, Німеччині. Зменшення ставок, а то й мораторій на сплату податків – спроба врятувати економіку, яка серйозно постраждала у світовій кризі. На жаль, Україна не наслідує світовий досвід та самостійно намагається вирішити проблеми оподаткування. Замість того, щоб шукати можливості послабити податкове навантаження, уряд шукає нові способи наповнити бюджет. 8. Зазначено, що основними проблемами податкової системи є: нестабільність і непередбачуваність податкової системи, що призводить до високих податкових ризиків для бізнесу та обмежує можливість середньо- і довгострокового планування; нестабільна нормативно-правова база оподаткування та суперечливість окремих законодавчих норм; високий рівень тіньової економіки і, як наслідок цього, високий рівень ухилення від сплати податків і нерівномірне податкове навантаження на підприємства та окремі галузі економіки; відсутність чіткого взаємозв’язку системи оподаткування з розвитком національної економіки і діяльністю суб’єктів господарювання, що призвело до того, що податкова система розвивається у відриві від розвитку безпосередніх суб’єктів оподаткування; бюджетна заборгованість з відшкодування податку на додану вартість; невиконання податками належним чином регулюючої функції для згладжування соціальної нерівності. 9. В процесі написання рекомендаційного розділу дипломної роботи визначено, що однією з найважливіших перспективних задач удосконалювання системи оподаткування юридичних осіб в Україні – це зменшення податкового навантаження на підприємство. Реформування оподаткування суб’єктів господарювання повинно грунтуватися тільки на відтворювальний принцип, податок повинний стимулювати зростання виробництва, його пропорційність, підвищення продуктивності праці.  
Вариант:нет
Литература: 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст. 144. 2. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1996. − № 30. − Ст. 141. 3. Бюджетний кодекс України № 2456-17 вiд 01.10.2011 на пiдставi 3668-17 // Відомості Верховної Ради України, 2010. − № 50−51. − Ст. 572. 4. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI // Відомомсті Верховної Ради України. – 2011. − № 13. – Ст. 112. 5. Щодо дотримання платниками податку на прибуток двох умов для користування нульовою ставкою з податку на прибуток Електронний ресурс : Лист Державної податкової адміністрації України № 2768/6/15-0315 від 09.02.2011 р. / Міністерство доходів і зборів України. − Режим доступу: www.dpa.kharkov.ua. 6. Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо визначення суми пільги у зв’язку із звільненням прибутку від оподаткування Електронний ресурс : Наказ ДПС України від 5 липня 2012 року № 584 // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/2557. 7. Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо використання банківських виписок як первинних документів Електронний ресурс : Наказ ДПС України від 5 липня 2012 року № 583 // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/2559. 8. Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування прибутку, отриманого в результаті спільної діяльності на території України без створення юридичної особи Електронний ресурс : Наказ ДПС України від 5 липня 2012 року № 582 // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – Режим доступу: http://www.visnuk.com. ua/ua/pubs/id/2561. 9. Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо порядку визначення доходу та витрат за операціями з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) Електронний ресурс : Наказ ДПС України від 5 липня 2012 року № 581 // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/2562. 10. Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо визначення витрат за діяльністю, не передбаченою статутом Електронний ресурс : Наказ ДПС України від 5 липня 2012 року № 577 // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/2565. 11. Адам Сміт Исследование о природе и причинах богатства народов Електронний ресурс / А. Сміт // Наука управления бизнесом. – Режим доступу: http://usib.ru/files/USIB/download/adam_smit_issled_o_priode.pdf. 12. Антоненко В. М. Прогресія та регресія в оподаткуванні: переваги та недоліки в контексті удосконалення податкового регулювання / В. М. Антоненко // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів : Зб. матеріалів наук.-практ. конф., 28 жовтня 2011р. – ДПС України, Національний університет ДПС України, Науково-дослідницький центр з проблем оподаткування. – Ірпінь, 2011. – С. 23−26. 13. Воробйов Ю. М. прогнозування податкових надходжень в контексті по-даткового кодексу України / Ю. М. Воробйов, Л. З. Сітшаєва // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2010. – № 4. – С. 13−23. 14. Гавриленко В. А. Проблеми оподаткування прибутку в умовах нового Податкового кодексу України Електронний ресурс / В. А. Гавриленко. – Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua:8080/ jspui/bitstream/123456789/7350/1/ПРОБЛЕМИ%20ОПОДАТКУВАННЯ%20ПРИБУТКУ%20В%20УМОВАХ%20НОВОГО%20ПОДАТКОВОГО%20КОДЕКСУ%20УКРАЇНИ.pdf. 15. Гавриленко В. А. Об экономической сущности и учете временных налоговых разниц / В. А. Гавриленко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – Випуск 36-1. − С. 205 − 211. − Серія: Економічна. 16. Гармонізація податкового законодавства: українські реалії : монографія / Білецька Г. М., Кармаліта М. В. Куц М. О. та ін.. – К. : Алерта, 2012. – 222 с. 17. Гарасим П. М. Податковий облік і звітність на підприємствах: навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2004. – 448 с. 18. Голов С. Ф. Научное строительство учета налоговых разниц. ИС. Бухгалтерия: Учет и отчетность. – 2001. – №39 (610). – С. 88−95. 19. Кисельова О. Проблемні питання податкового законодавства щодо податку на прибуток / О. Кисельова // Казна України. – 2011. – № 2. – С. 6−12. 20. Пасько Т. О. Податковий облік : навч. посіб. / Т. О. Пасько. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 202 с. 21. Гріненко А. Ю. Оптимізація податкової політики суб’єктів господарювання / А. Ю. Гріненко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. − № 3(9). – С. 20−22. 22. Гусєва Ю. М. Удосконалення методичних підходів оцінки ефективності управління прибутком підприємств Електронний ресурс / Ю. М. Гусєва. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/2405/1/4.pdf. 23. Демиденко Л. М. Податкова система : навч. посібник / Л. М. Демиденко, Ю. Л. Субботович. – К. : Центр учбової літератури, 2007. − 184 с. 24. Дзюба О.М. Особливості диверсифікації ставки податку на прибуток в умовах реформування податкового законодавства Електронний ресурс / О. М. Дзюба, В. О. Коваленко, Л. Й. Куньовська. – Режим доступу: http://intkonf.org/dzyuba-om-kovalenko-vo-kunovska-ly-osoblivosti-diversifi katsiyi-stavki-podatku-na-pributok-v-umovah-reformuvannya-podatkovogo-zakonodavstva. 25. Дюрядін В. П Податковий механізм фінансового оздоровлення підприємств: теоретичні аспекти / В. П. Дюрядін, А. М. Леміш // Экономика Крыма. – № 12. – 2004. – С. 25−28. 26. Дяченко Н. М. Визначення фінансового результату діяльності підприємства за Податковим кодексом України / Н. М. Дяченко, Н. М. Марченко// Облік і фінанси АПК. – 2011. – №1. – С. 54−56. 27. Єфименко Т. І. Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи / Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 3−11. 28. Жукова Т. А. Особливості оподаткування прибутку підприємств у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України / Т. А. Жукова, Г. М. Левченко // Вісник Сумського державного університету. – 2012. – № 2. – С. 58−67. 29. Кисельова О. М. Напрямки реформування податку на прибуток. Корпоративний капіталізм: передумови становлення : монографія / за ред. Бондар І. К. – К. : Видавничий дім «Корпорація», 2007. – С. 284−308. 30. Лайко П. А. Податкове регулювання підприємницької діяльності : монографія / П. А. Лайко, Р. П. Жарко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2007. – 254 с. 31. Лондар С. Л. Моделювання надходжень із податку на прибуток підприємств в умовах українського економічного середовища / С. Л. Лондар // Фінанси України . – 2010. − № 12. – С. 12−20. 32. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015 : Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця та ін.. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с. 33. Педь І. В. Податкова конкуренція : монографія / І. В. Педь. – К. : Вид-во «Експерт-Консалтинг», 2009. – 416 с. 34. Подзега О. П. Порядок здійснення податкових розрахунків з податку на прибуток підприємства / О. П. Подзега // Економічний форум. – 2011. – № 2. – С.16−19. 35. Податкова система : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лютий І. О., Демиденко Л. М., Романюк М. В. та ін. ; За ред. І. О. Лютого. – К. : Центр учбової літератури, 2009. − 456 с. 36. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З.С. Варналій та ін. ; за ред. З. С. Варналія. − К. : Знання України, 2008. – 675 с. 37. Проблеми податкового регулювання і планування податкових платежів: наук. вид. / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, К. В. Давискіба, В. В. Карпова, Л. М. Карпов, І. А. Сєрова. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 240 с. 38. Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці: проблеми методології та організації : моногр. / В. П. Бочарніков, К. В. Захаров, М. С. Лаба, А. М. Леміш, І. П. Макаренко ; НДІ фін. права в структурі Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь: МП «Леся», 2006. – 319 с. 39. Прокопенко Н. С. Методичні підходи щодо регулювання оподаткування підприємств / Н. С. Прокопенко // Вісн. Київського нац. ун-ту технологій і дизайну : зб. наук. праць – 2007. – № 1. – С. 147–156. 40. Проценко Н. Б. Методичні аспекти удосконалення механізму управління податковими платежами підприємств / Н. Б. Проценко, Б. А. Писаренко // Міжнародний збірник наукових праць. – 2010. − №1(16). – С. 235−243. 41. Проніна В. Проблеми в оподаткуванні прибутку підприємств Електронний ресурс / В. Проніна // Асоціація платників податків Укараїни. – Режим доступу: http://appu.org.ua/articles/4584. 42. Пріб К. А. Податкова система України: термінологія і формулювання основних положень : навчал. посібник / К. А. Пріб, В. І. Федько. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 320 с. 43. Сабодаш Л. Ю. Перспективи реформування доходно-майнового оподаткування у контексті стимулювання розвитку підприємництва в Україні / Л. Ю. Сабодаш // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.11. – С. 211−218. 44. Серебрянський Д. М. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку прибуткового оподаткування юридичних осіб / Д. М. Серебрянський, А. І. Накай // Науковий вісник Національної Академії ДПС України, 2005. – № 4 (31). – С. 98−108. 45. Серебрянський Д. М. Оподаткування прибутку підприємств та його вплив на інвестиційну діяльність в ринкових умовах : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Д. М. Серебрянський ; Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2006. – С. 20. 46. Фінанси: підручник. / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко та ін. ; за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 с. 47. Фінанси : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. – К. : КНЕУ, 2003. – 387 с. 48. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. – К. : КНЕУ, 2003. – 387 с. 49. Фінансовий менеджмент : підручник Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ; ред. А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2009. – 535 с. 50. Шлафман Н. Л. Функціонування податку на прибуток підприємств в Україні / Н. Л. Шлафман, М. П. Волохова, М. М. Стоянова // Економічні інновації. – 2012. – Випуск № 51. – С. 359−367. 51. Ярошевич Н. Б. Податок на прибуток у доходах Державного бюджету України: проблеми та перспективи / Н. Б. Ярошевич, Ю. Ю. Ілюсь // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − № 21.7. – С. 288−294 52. Ярошенко Ф. О. Реформування податкової системи України в контексті прийняття Податкового кодексу (коментарі до пропозицій Міністерства фінансів України) / Ф. О. Ярошенко // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С. 3−21. 53. 1С:Бухгалтерія 8 для України (автоматизації бухгалтерського й податкового обліку) Електронний ресурс : український портал аудиту. – Режим доступу: http://proaudit.com.ua/prog/1s-buxgalteriya-8-dlya-ukraini-avtomatizacii-buxgalterskogo-i-podatkovogo-obliku.html. 54. Офіційний сайт Державної казначейської служби України Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/uk/index. 55. Офіційний сайт Державного комітету статистики України Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 56. Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ibser.org.ua.
Дополнительная информация:До роботи додається реферат, індивідуальне завдання, доповідь та роздатковий матеріал. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)