Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Організація підприємницької діяльності»

Податкове регулювання малого підприємництва в Україні

Карточка работы:7644-2013б
Цена:
Тема: Податкове регулювання малого підприємництва в Україні
Предмет:Організація підприємницької діяльності
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 6 МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 6 1.1. Мале підприємництво як об’єкт податкового регулювання в сучасних умовах 6 1.2. Податкове регулювання малого підприємництва: сутність, підходи та інструментарій 15 1.3. Зарубіжний досвід податкового регулювання малого підприємництва 33 РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 44 2.1. Аналіз становлення та розвитку малого підприємництва в Україні: етапи, особливості та тенденції 44 2.2. Аналіз податкового навантаження на мале підприємництво в Україні 59 2.3. Аналіз ефективності використання спрощеної системи оподаткування в Україні 70 РОЗДІЛ ІІІ. ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ТА З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЄС 86 3.1. Основні напрямки вдосконалення української спрощеної системи оподаткування в контексті Європейської хартії для малих підприємств 86 3.2. Розвиток моделей оподаткування малого підприємництва як інструментарію регуляторної політики держави 92 3.3. Реформування спрощеної системи оподаткування в контексті реалізації змін в Податковому кодексі України 101 ВИСНОВКИ 109 СПИСОК ВИКОСРИТАНИХ ДЖЕРЕЛ 115  
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Проблеми розвитку малого підприємництва вже багато року є нагальними та важливими для економіки України. Перші кроки щодо стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні були зроблені ще в 2004 році із впровадженням спрощеної системи оподаткування для підприємств і підприємців. Однак, цих заходів виявилося недостатньо, і частка ВВП, створена малим бізнесом України, досі не досягає рівня розвинених країн. Малий бізнес в Україні має потенціал для розвитку. Він вносить свій позитивний внесок в економіку країни за рахунок можливостей щодо додаткової мобілізації значних фінансових ресурсів населення, а також трудових і сировинних ресурсів. Також, малий бізнес необхідний для демонополізаціх економіки та формування конкурентного середовища. Тому нині вкрай важливо з'ясувати причини такої тенденції, розробити науково обґрунтовані рекомендації щодо усунення і об'єктивних, і суб'єктивних перешкод та стимулювання його розвитку. Важливі кроки щодо податкового регулювання розвитку малого бізнесу було зроблено також в 2010 та в 2011 році. Прийняття Податкового Кодексу Україні в 2010 році спричинило зменшення чисельності представників малого бізнесу із-за жорстких умов оподаткування та ведення діяльності. Внесення змін до Податкового Кодексу та послаблення податкового тиску на малий бізнес в 2011 році сприяли появі позитивних тенденцій в секторі малого бізнесу, почала збільшуватись чисельність суб‘єктів підприємництва, збільшились податкові надходження. Актуальність даної теми пояснюється тим, що існуючі моделі оподаткування не дозволяють малому підприємництву отримувати належні доходи та використовувати їх для розвитку. Оподаткування підприємств малого бізнесу є головним чинником зовнішнього середовища, який суттєво впливає на їхню діяльність. Негативним чинником є також складністю та нестабільністю системи податкового адміністрування. Тому механізм реалізації регуляторної політики держави щодо оподаткування тієї чи іншої сфери господарської діяльності суб’єктів малого бізнесу потребує удосконалення. Питаннями аналізу податкового регулювання малого бізнесу та податкового навантаження на підприємництво в Україні займалися такі вчені як Ф. О. Ярошенко, О.П. Продан, В.І. Коротун, Н.В. Гавриленко, Є. Гривнак, Ю. А. Деркач, Д.В. Ляпін, В.І. Дубровський, О.М. Піщуліна. Однак, теоретичних досліджень в цьому напрямку недостатньо, особливо враховуючі останні зміни у податковому законодавстві, що і пояснює актуальність теми. Об‘єктом дослідження в роботі виступає система податкового регулювання малого підприємництва в Україні. Предметом дослідження в роботі є проблеми податкового регулювання малого підприємництва в Україні. Метою даної роботи є розробка напрямів удосконалення системи оподаткування малого підприємництва в Україні. Для досягнення мети роботи поставлені наступні завдання: дослідити критерії визначення малого підприємства та малого бізнесу; визначити сучасні підходи та інструменти податкового регулювання малого підприємництва; розглянути зарубіжний досвід регулювання малого підприємництва; провести аналіз становлення та розвитку малого підприємництва в Україні; проаналізувати податкове навантаження на мале підприємництво в Україні; оцінити ефективність використання спрощеної системи оподаткування в Україні; зазначити основні напрямки удосконалення української спрощеної системи оподаткування в контексті Європейської хартії для малих підприємств; визначити напрямки удосконалення моделей оподаткування малого підприємництва; дослідити напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в контексті реалізації змін в Податковому кодексі України. Для написання роботи були використані наступні методи наукового дослідження: в теоретичному розділі використані наукові методи теоретичного дослідження, метод порівняння, класифікації, логічний та історичний методи; в аналітичному розділі роботи використано методи економічного аналізу та статистики; в проектному розділі використано методи моделювання та прогнозування, а також аналітичні та логічні методи. При написанні дипломної роботи були використані законодавчі акти України в сфері оподаткування та регулювання малого бізнесу, підручники, монографії, наукові статті українських та зарубіжних вчених, Інтернет джерела, матеріали державних виконавчих органів тощо.
Объём работы:
112
Выводы: Мале підприємництво є найбільш динамічним елементом структури національного господарства України. На сучасному етапі мале підприємництво як самостійний елемент ринкової економіки істотно впливає на структурну перебудову в економіці регіону та країни, робить вагомий внесок у збільшення загальних обсягів виробництва, створює сприятливе середовище для розвитку конкуренції, забезпечує сильнодіючі стимули до інноваційної та високоефективної праці. Тому особливу увагу приділено питанням податкового регулювання малого бізнесу. В результаті проведеного в дипломній роботі дослідження можна зробити наступні висновки. 1. Мале підприємництво – це самостійна, систематична, ініціативна господарська діяльність малих підприємств та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. До суб’єктів малого підприємництва згідно Господарського Кодексу Україні відносяться як юридичні особи, так і фізичні особи підприємці (далі − ФОП), у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом НБУ. 2. Спрощена система оподаткування є важливим кроком поліпшення податкового клімату в Україні, як найбільш поширена серед альтернативних систем оподаткування суб’єктів малого бізнесу. Саме запровадження спрощеної системи оподаткування в Україні повинне сприяти розв’язанню таких проблем, як підтримка малого бізнесу та підвищення його ролі в розвитку вітчизняної економіки; підвищення рівня зайнятості населення завдяки створенню нових робочих місць у малому бізнесі і, відповідно, зменшення державних витрат на утримання безробітних; сприяння розвитку конкурентного середовища як необхідної умови функціонування ринкових економічних відносин шляхом підтримки тих суб’єктів господарської діяльності, конкурентні позиції яких на ринках унаслідок об’єктивних обставин є слабшими порівняно з великими підприємствами; активізація інноваційної діяльності, сприяння впровадженню нових технічних і комерційних ідей; пом’якшення соціального розшарування суспільства внаслідок формування середнього класу, що, у свою чергу, знижує соціальну напруженість у державі. 3. Порівняння податкової системи України та зарубіжних країн показують, що умови, в яких знаходиться мале підприємництво на загальній системі оподаткування в Україні, є одними з найгірших у світі. Прийнятий 2010 року Податковий кодекс України становища не покращив. Отже, одним із основних напрямів державної підтримки малого бізнесу є створення сприятливого податкового середовища для таких суб’єктів господарювання. 4. Аналіз процесу становлення малого підприємництва в Україні показав, що цей процес можна поділити на 4 етапи. Перші роки становлення малого бізнесу в Україні характеризувалися складними економічними умовами: падінням виробництва, інтенсивні інфляційні процеси, руйнування народно-господарчого комплексу та погіршення матеріального положення основної маси населення. Однак, протягом наступних етапів відбувається значне зростання чисельності малих підприємств та підприємців-фізичних осіб. За період 2009-2011 рр. чисельність суб’єктів малого підприємництва скорочується під впливом економічної кризи та податкового регулювання з боку держави. Негативні тенденції в показниках розвитку малого бізнесу спостерігаємо за період 2010-2011 рр. За ці роки було прийнято та введено в дію новий Податковий Кодекс, а також прийнято коригування до нього. Ці події значно вплинули на показники розвитку малого бізнесу. Так чисельність малих підприємств − юридичних осіб скоротилась в 2010 році на 15%, а фізичних осіб – на 32%. Після введення змін до податкового законодавства в 2011 році чисельність малих підприємств почала знову зростати. При цьому підвищились обсяги реалізації продукції малими підприємствами юридичними-особами, що говорить про сприятливі умови для їх розвитку. Однак, податкові зміни явно негативно вплинули на чисельність фізичних осіб-підприємців, їх кількість скоротилась в 2011 році на 26,7%, а в 2012 році ще на 7%. Географічно діяльність малого бізнесу в Україні розподілена нерівномірно. Найбільша концентрація малих підприємств спостерігається у великих містах. Більшість вітчизняних представників малого підприємництва займаються торгівлею та наданням послуг (64% від загальної чисельності). Також, негативною тенденцією є скорочення чисельності найманого персоналу у представників малого бізнесу. Цьому сприяють як економічна необхідність скорочення витрат, так і податковий тягар – високий рівень єдиного соціального внеску, що мають сплачувати роботодавці з фонду оплати праці. 5. Оцінка податкового навантаження на підприємництво в Україні показала наступні результати. Повне податкове навантаження на ВВП склало 31,38% в 2008 році та 35,85% в 2012 році, збільшення відбулося на 4,5 процентні пункти. Повне податкове навантаження на малий бізнес виявляється вищим, ніж по економіці в цілому (45,58% в 2012 році). Порівнюючи показник податкового навантаження України з іншими розвинутими країнами, визначено, що даний показник у нашій державі є середнім. Однак, при цьому в Україні спостерігається нерівномірне податкове навантаження, що не забезпечує створення однакових умов для ведення бізнесу і порушує основні принципи функціонування податкової системи. Тобто, якщо для галузей виробництва податкове навантаження в розмірі 33,32% на виручку від реалізації є нормальним, то для сфери торгівлі та послуг його розмір є великим (торгова націнка більшості торгівельних підприємств є меншою за 30%). Також проблемою є наявність високої частки тіньової економіки. 6. Аналіз ефективності використання спрощеної системи оподаткування в Україні показав, що з 1999 до 2010 рр. кількість платників єдиного податку збільшилась майже в 12 разів, а надходження до бюджету від його сплати зросли в 14 разів. Обсяг сплаченого суб’єктами малого підприємництва єдиного податку зріс з 1592,6 млн. грн. в 2007 році до 4815,6 млн. грн. в 2012 році (або в 3,02 рази). Можна відзначити наявність позитивного ефекту від запровадження змін до Податкового Кодексу Україні, що були здійснені в 2011 році. Очікувалося збільшення надходжень єдиного податку на 134,9 млн. грн. на рік від впровадження податкового регулювання в 2010 році. Фактично, збільшення податкових надходжень від спрощеного режиму склало 129,1 млн. грн. в 2010 році, 92,5 млн. грн. в 2011 році. І лише в 2012 році відбулося значне збільшення надходжень єдиного податку на 2827,7 млн. грн.. Ефективною спрощена система оподаткування також є і власне для самих суб’єктів малого підприємництва. Чисельність суб’єктів малого підприємництва, що перейшли на спрощену систему оподаткування вказує на те, що дана система є зручнішою та вигіднішою, ніж загальна система оподаткування. 7. Оцінка застосування в Україні принципів Європейської Хартії для малих підприємств в сфері оподаткування показало, що вони практично не використовуються. В розділі наведені наступні рекомендації щодо забезпечення виконання цілей регулювання малого бізнесу в Україні: - запровадження прогресивних ставок оподаткування. При збільшенні розмірів підприємства зростатиме і податкове навантаження. Також можна використати різні ставки податку для різного обсягу прибутку; - удосконалення спрощених режимів оподаткування за рахунок зміни бази оподаткування: оподатковуватися має не дохід, а прибуток. В такому випадку буде збережено принцип справедливості для підприємств і підприємців різних галузей (так як вони мають різний рівень рентабельності та еластичності цін); - запровадити механізми мотивації створення нових підприємств. Зокрема, можна використати досвід надання податкових канікул новим підприємствам на 1-2 роки; - спрощення податкових процедур та витрат часу на обліку податків і зборів нададуть можливість стимулювати підприємницьку активність. Малі підприємства повинні якомога менше часу витрачати на складання та здачу податкової звітності та єдиного соціального внеску. 8. Із сукупності фінансових заходів державної підтримки одним із головних чинників розвитку малих форм господарювання є система оподаткування. При цьому система оподаткування має вирішувати не лише фіскальні питання, але і сприяти економічному розвитку малого бізнесу. В роботі запропоновані наступні напрямки розвитку моделей оподаткування, як інструментарію регуляторної політики держави: - запровадження додаткових моделей оподаткування, що будуть зручними для дрібних підприємців. Наприклад, створення спеціального податкового режиму, який змогли б використовувати громадяни, що мають сезонний бізнес (продаж результатів праці сільського господарства раз на рік); - рекомендується створення такого податкового режиму, за якого базу оподаткування (дохід підприємства та підприємця) можна зменшувати на обсяг документально підтверджених витрат. Це стимулюватиме підприємців купувати товари та послуги лише у платників податків, а не в тіньовому секторі економіки. Серед напрямків підвищення ефективності податкового регулювання малого бізнесу за допомогою спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності можна виділити наступні: - зменшити витрати часу і коштів суб’єктів підприємницької діяльності на ведення податкового обліку та сплату податків. - лібералізувати систему справляння та адміністрування податку, переглянути існуючі пільги під час сплати податків з метою створення конкурентного ринкового середовища та рівних умов для ведення бізнесу та ін. - метою побудови ефективної системи оподаткування малого бізнесу доцільними будуть подальші дослідження направлені на вивчення зарубіжного досвіду оподаткування малих підприємств та запровадження дієвого механізму застосування спрощених режимів оподаткування в Україні. 9. Також у розділі відмічено основні моменти реформування спрощеної системи оподаткування в контексті реалізації змін у Податковому кодексі України. Зокрема розглянуто відстрочення зниження ставок податків, передбаченого Кодексом в 2014 році. Розглянуто пропозиції Міністерства доходів і зборів щодо введення до складу єдиного податку ЄСВ для підприємців 1-2 групи. Отже, проведені дослідження заслуговують на увагу і можуть бути реально виконані й привести до поліпшення системи оподаткування та стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні.
Вариант:нет
Литература:1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV Електронний ресурс. – Режим доступу: www.rada.gov.ua. 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www. ukhome.net. 3. Указ Президента «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 3 липня 1998 р., № 727 (втратив чинність) Електронний ресурс. – Режим доступу: www.rada.gov.ua. 4. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22 березня 2012 р. №4618-17. − Електронний ресурс. – Режим доступу : www.rada.gov.ua. 5. Закон України «Про підприємництво» / Документ № 698-12, редакція вiд 19.06.2009 на пiдставi 1391-17. − Електронний ресурс. – Режим доступу: www.rada.gov.ua. 6. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» / документ 1775-14, редакцiя вiд 16.09.2011 на пiдставi 3393-17. − Електронний ресурс. – Режим доступу : www.rada.gov.ua. 7. Закон України «Про захист економічної конкуренції» / Документ 2210-14, редакцiя вiд 27.07.2011 на пiдставi 3567-17. − Електронний ресурс. – Режим доступу : www.rada.gov.ua. 8. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності» від 04.11.2011 р. № 4014-ІV. − Електронний ресурс. – Режим доступу : www.rada.gov.ua. 9. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» від 20.11.2012 року № 5503-VI − Електронний ресурс. – Режим доступу : www.rada.gov.ua. 10. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI Електронний ресурс. − Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 11. Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI. − Електронний ресурс. – Режим доступу : www.rada.gov.ua. 12. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» / Верховна Рада України, Закон від 22.03.2012 № 4618-VI Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/4618-17 13. Наказ Державного комітету статистики України «Про порядок статистичного вивчення суб’єктів малого підприємництва» від 01.12.1998 р. № 399. 14. Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Методичних положень щодо формування статистичної інформації про діяльність суб’єктів малого підприємництва» від 24.04.2003 р. № 125. 15. Аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні Електронний ресурс / Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. – Режим доступу : www.dkrp.gov.ua/files/8cd09.docx‎ 16. Балановська Т.І. Особливості функціонування малого підприємництва в Україні / Т.І. Балановська, О.П. Гогуля, К.Л. Тужик // Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничийжурнал. – 2012. − №8. – С. 22. 17. Басов А. Вице-президент ТПП Крыма: Инновационные подходы в поддержке МСП, применяемые в США Електронний ресурс. − 18.10.2011. – Режим доступу : http://www.potencial.org.ua/ru/view/news/oleksandr-basov-vitseprezident-tpp-krimu--innovatsiyni-pidhodi-u-pidtrimtsi-msp-shcho-zastosovuyut sya-v-ssha.html. 18. Білик В. В. Сучасні тенденцій розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / В. В. Білик // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1012. 19. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва : підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 719 с. 20. Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за 2012 рік / Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень, USAID. – К., 2013. – 73 с. 21. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2005. – 302 с. 22. Варналій З.С. Основи підприємницької діяльності : підруч. / З. С. Варналій, В.О. Сизоненко. − К. : Знання України, 2006. – 404 с. 23. Вартість дотримання податкового законодавства в Україні 2009 року Електронний ресурс / Міжнародна фінансова корпорація. – Режим доступу : www.svb.org.ua/sites/default/files/International_Finance_Corporation_Vartist_dotrimannya_podatkovogo_zakonodavstva.pdf 24. Василик О. Д. Податкова система України Текст : навч. посіб. / О. Д. Василик. – К. : ВАТ»Поліграфкнига», 2004. – 478 с. 25. Васільєва Л.М. Економічні основи малого підприємництва / Л.М. Васільєва // Держава та регіони. − 2010. − №2. – С. 12 26. Васильєва Д.В. Актуальні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні / Д.В. Васильєва // Механізм регулювання економіки. – 2011. − №3. – С. 188 27. Вибір системи оподаткування на 2013 рік // Баланс. – 2013. − №10. − 4 лютого 2013 р. 28. Гавриленко Н.В. Емпіричний аналіз взаємозв’язку факторів оподаткування та підприємницької активності / Н.В. Гавриленко // Інноваційна економіка. – 2012. − №5. – С. 285 29. Гаєвська Л.М. Розвиток малого підприємництва в контексті державної регуляторної політики / Л.М. Гаєвська // Інноваційна економіка. – 2012. − №6. – С. 294 30. Гланц В.Н. Інструментарій податкового регулювання: теоретичні та практичні аспекти / В.Н. Гланц // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2011. – Випуск №33. – С. 33 31. Гривнак Е. Упрощенная система налогообложения для юридических лиц / Е. Гривнак // Вестник налоговой службы. – 2012. – №1. – С. 60-63. 32. Григоренко В.О. Удосконалення спрощеної системи оподаткування в контексті формування фінансового потенціалу території // Ефективна економіка. − 14.01.2013. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1738 33. Грядуть зміни ЄСВ для спрощенців 1-2 груп Електронний ресурс. – Режим доступу : 3222.ua/newsview/266 34. Деркач Ю.А. Спрощені системи оподаткування: переваги, недоліки та шляхи їх усунення / Ю.А. Деркач, В.М. Чубай // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.6. – С. 155 35. Діяльність суб’єктів малого підприємництва – 2011 / Державна служба статистики України. – К., 2012. – 201 с. 36. Діяльність підприємств − суб’єктів підприємницької діяльності – 2008 / Державна служба статистики України. – К., 2009. – 326 с. 37. Долгоруков Ю. Про розвиток малого підприємництва / Ю. Долгоруков, О. Кужман // Економіка України. – 2005. – № 12. – С. 11–18. 38. Донець Л.І., Романенко Н.Г. Основи підприємництва. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с. 39. Європейська Хартія для малих підприємтсв Електронний ресурс / Дніпропетровська обласна Державна адміністрація. – Режим доступу : http://www.adm.dp.ua/OBLADM/Obldp.nsf/b19e47826f35603ec2256f29003c32ff/63a80c0646d980d2c22574d3002ab581?OpenDocument 40. Заярна Н. М. Міжнародний досвід підтримки мало¬го бізнесу та сучасні українські реалії. / Н. М. Заярна // Науко¬вий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.1. – С. 198-201. 41. Зелена книга малого бізнесу України – 2012 / Д. В. Ляпін, В. І. Дубровський, О. М. Піщуліна, О. П. Продан. – К. : Інститут власності і свободи, 2012. – 124 с. 42. Іванілов О. С. Економіка підприємства. Підручник. 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011. − 728 с. 43. Іванов Ю.Б. Світовий досвід податкового стимулювання розвитку малого бізнесу / Ю.Б. Іванов // Проблеми економіки. − 2009. − № 3. – С. 64 44. Калмиков О.В. Методи регулювання розвитку малого бізнесу у сучасних умовах / О.В. Калмиков // Економічні інновації. – 2011. − Випуск 45. – С. 95 45. Коротун В. І. До питання реалізації новацій податкового кодексу щодо оподаткування малого бізнесу в Україні / В. І. Коротун // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis/104/#.UfQwTqyMJdP 46. Коротун В. І. Соціально-економічні аспекти податкового регулювання в Україні / В. І. Коротун // Часопис економічних реформ. – 2011. − № 4. − С. 41 47. Ларіна Р.Р., Азаров О.В. Малий бізнес в Україні: роль та особливості розвитку в національній економіці: моногр.; Донецьк. держ. ун-т упр. − Донецьк: Вебер, 2008. − 298с. 48. Литвиненко Я.В., Якушик І.Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навч. посіб. − К.: МАУП, 2004. − 208 с. 49. Матвійчук Л.О. Особливості оподаткування малого бізнесу в Україні // Х Міжнародна науково-практична конференція http://mev-hnu.com/load/2013 /3_zabezpechennja_ekonomichnoji_bezpeki_virobnichikh_sistem_za_umov_rozvitku_konkurenciji/33-1-0-223. 50. Налогообложение малого бизнеса в Украине // III Европейский Конгресс малых и средних предприятий (Польша). − Катовице, 2013. – Режим доступа : www.dkrp.gov.ua/files/d0429690ac.pdf. 51. Орлова В. О. Переваги малого бізнесу як основа його розвитку: орієнтири державної політики / В.О. Орлова // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2011. − №4(55). − С. 10. 52. Оцінка рівня податкового навантаження в Україні / В.Ф.Савченко, А. Ф. Лось // Економiчний часопис-XXI. − 2011. − № 9-10. − С. 25-28. 53. Петруня Ю. Податкові інструменти регулювання економічних процесів / Ю. Петруня // Вісник КНТЕУ. − 2012. − № 5. − С. 59 54. Податкова система України : навч. посібник / за заг. ред. М. Я. Азарова. − К. : Міністерство фінансів України, Національний Університет державної податкової служби України, 2011. − 656 с. 55. Податкове навантаження і його вплив на економіку України / Єремичук Ірина, Мекетейчук Олеся // Всеукраїнська студентська інтернет-конференція. – 2012. – Режим доступу : http://conf-cv.at.ua/forum/101-1011-1. 56. Пріб К. А. Податкова система України: термінологія і формулювання основних положень Текст : навчальний посібник / К. А. Пріб, В. І. Федько ; Мін-во освіти і науки України, Академія муніципального управління. – К. : ЦУЛ, 2007. – 320 с. 57. Пріоритети податкових стимулів: світовий досвід Електронний ресурс / Аналітичний центр «Академія». – Режим доступу : http://www.academia. org.ua/?p=270. 58. Прогнозування макроекономічних наслідків упровадження Податкового кодексу України : монографія / Ф. О. Ярошенко та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Ф. О. Ярошенка ; ДННУ Акад. фін. упр.. − К. : ДННУ Акад. фін. упр., 2010. − 366 с. 59. Рарок О.В. Організаційно-правові форми малого підприємництва / О. В. Рарок // Економічні науки. – 2010. – Випуск 7. – Частина 4. – С. 28. 60. Розмір мінімальної заробітної плати // Парус – Консультант. − Режим доступу : http://consultant.parus.ua/_dict_view.asp?rnx=.0DHE47fc09fe29cefe26 26b6a689827b503d 61. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств : навч. посібн. – / Р. А. Слав’юк. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. − с. 456. 62. Соболь С. Розвиток малого бізнесу в Україні / С. Соболь // Вісник КНТЕУ. – 2009. − № 6. – С. 48. 63. Старостіна А. О. Роль малих та середніх підприємств в національній економіці: світова практика та українські реалії / А. О. Старостіна, О. М. Чорновол // Проблеми системнеого підходу в економіці: електронне наукове фахове видання. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2010_4 /Chernovol _410.htm. 64. Стасюк О. М. Теоретичне обґрунтування економічної сутності малого бізнесу та його критеріїв / О. М. Стасюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. − №5. – С. 11. 65. Статистичний щорічник України за 2012 рік / Державна служба статистики України / Київ, ТОВ «Август Трейд», 2013 – 552 с. 66. Статистичний щорічник України за 2007 рік / Державна служба статистики України. − Київ, 2008 – 571 с. 67. Статистична інформація : офіційний сайт Державної служби статистики України Електронне джерело. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua/ 68. Токарева Т.О. Особливості спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва: вітчизняний і зарубіжний досвід / Т. О. Токарева // Збірник наукових праць „Менеджмент». – 2010. − №13. – С. 31 69. Уніан : агенція новин Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.unian.ua/news/545511-kilkist-sproschentsiv-torik-zrosla-do-13-milyona. html. 70. Франовская Г.Н. Малый бизнес: учеб. пособие / Г.Н. Франовская. – Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. – 182 с. 71. Чабан А. І. Суспільний стан і тенденції розвитку малого підприємництва Електронний ресурс / А.І. Чабан // Менеджмент : Збірник наукових праць. – 2010. − №13. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_gum /Menedzhment/2010_13/chaban_s.htm. 72. Черкасова Ю.І., Шайдюк І.Є. Зарубіжний досвід оподаткування малого підприємництва / Конференція «Новейшие научные достижения − 2011«; Вінницький національний технічний університет. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/8_NND_2011/Economics/1_81852.doc.htm. 73. Шевчук О.Д. Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування Електронний ресурс / Шевчук О.Д., Мордюк О.В. // Ключевые проблемы современной науки: наукова конференція. – 2013. – Режим доступу : www.rusnauka.com/12_KPSN_2013/Economics/12_135363.doc.htm. 74. Шлафман Н.Л. Світовий досвід податкового регулювання розвитку малого підприємництва / Шлафман Н.Л., Кір’язова Т.О. // Економічні інновації. – 2012. − Випуск № 51. – С. 367 75. Шувалова Е. Б. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-практическое пособие / Е. Б. Шувалова, В. В. Климовицкий, А. М. Пузин. – М. : Изд. центр ЕАОИ, 2010. – 134 с. 76. Яворська Т.І. Теоретичні аспекти визначення сутності малого бізнесу / Т.І. Яворська // Економіка АПК. – 2010. − №3 – С. 77. 77. European tax Handbook / Juhani Kesti, l.l. m editor. – Amsterdam.: International Bureau of Fiscal documentation, 2004. – 754 p. 78. SME Definition. – European Commission // Режим доступу: http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition. 79. Taxation trends in the European Union – Data for the EU member states and Norway / European commission. – 2009. – 384 pp. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2009/2009_full_text_en.pdf. 80. Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World / The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. − Washington, 2012. – Режим доступу : http://www.doingbusiness.org/~/media/ FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB12-FullReport.pdf.  
Дополнительная информация:До роботи додається рецензія, доповідь, роздатковий матеріал та презентація. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (3)