Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Мікроекономіка»

Витрати виробництва фірми та стратегія їх зменшення

Карточка работы:5697б
Цена:
Тема: Витрати виробництва фірми та стратегія їх зменшення
Предмет:Мікроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Витрати виробництва фірми, суть та класифікація 4 Розділ 2. Система управління витратами 13 2.1. Фактори , що впливають на витрати 13 2.2. Облік витрат 17 Розділ 3. Система зниження витрат 22 4. Індивідуальне завдання 25 Висновки 29 Список використаної літератури 31
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Витрати виробництва - одна з найважливіших категорій теоретичної економіки. Витрати виробництва в умовах сучасної конкуренції роблять визначальний вплив не тільки на розмір прибутку підприємства і можливості розширення виробництва, але і на рішення питання про те, чи залишиться фірма взагалі на даному ринку або змушена буде залишити його. Витрати виробництва вивчалися багатьма економістами, у тому числі і К.Марксом. Марксистська теорія витрат виробництва ґрунтується на двох принципових категоріях: витрати виробництва і витрати звертання. Під витратами виробництва розуміють витрати на заробітну плату, сировину, матеріали, амортизацію засобів праці й ін., іншими словами - це витрати (витрати) на виробництво, що несуть підприємства (фірми) з метою створення товарів і наступного одержання прибутку. Розглядаючи витрати виробництва, К.Маркс абстрагувався: по-перше, від проблем коливання цін навколо вартості; по-друге, від проблем зміни витрат у залежності від кількості виробленої продукції. Сучасні концепції західних економістів враховують ці два фактори. Витрати виробництва в їхні інтерпретації являють собою оплату придбаних факторів виробництва. Витрати виробництва розглядаються тут під кутом зору господарника, підприємця, що прагне обґрунтувати оптимальну стратегію фірми і досягти мети одержання рівного доходу на кожен долар, витрачений на покупку факторів виробництва (тобто на авансований капітал, по Марксу). У центрі класифікації витрат виробництва сучасних західних концепцій - взаємозв'язок між обсягом виробництва і витратами. Витрати поділяються на залежні і не залежні від обсягу зробленої продукції. Метою даної роботи є дослідження економічної сутності витрат виробництва фірми та стратегії їх зменшення. Для написання роботи було поставлено наступні завдання: - розглянути сутність витрат та їх класифікацію; - дослідити систему управління витратами; - розглянути особливості стратегії зниження витрат. Предметом дослідження висапує проблема управління витратами підприємства. Об’єктом дослідження виступають витрати виробництва підприємства.
Объём работы:
28
Выводы:Економічні витрати включають всі платежі, які належать власникам ресурсів і достатні для того, щоб гарантувати стабільні поставки цих ресурсів для визначеного виробничого процесу. Під ними мають на увазі зовнішні витрати, виплачувані на користь постачальників, самостійних по відношенню до даного підприємства, а також внутрішні витрати, які трактують як компенсація за самостійне використання підприємством власних ресурсів. Одним із елементів внутрішніх витрат є нормальний прибуток підприємця як винагорода за виконувані їм функції. В межах короткострокового періоду виробничі потужності фірми є фіксованими. Фірма може використовувати свої потужності більш-менш інтенсивно збільшуючи або зменшуючи кількість споживаних змінних ресурсів, однак час, який є в її розпорядженні, недостатній для того, щоб змінити розміри її підприємства. Закон спадної віддачі описує динаміку обсягу виробництва, пов'язану з все більш інтенсивним використанням фіксованих виробничих потужностей. Відповідно до цього закону, послідовне приєднання до фіксованої кількості устаткування додаткових одиниць перемінного ресурсу, наприклад, праці, починаючи з визначеного моменту приведе до зменшення граничного продукту, одержуваного в результаті залучення кожної додаткової одиниці. Оскільки виробничі ресурси поділяються на постійні та змінні, витрати в межах короткострокового періоду часу також є або постійними, або змінними. Постійними витратами називаються витрати, величина яких не залежить від обсягу виробництва. Змінними витратами називаються витрати, що міняються в залежності від обсягу виробництва. Загальні витрати виробництва продукції являють собою суму постійних та змінних витрат її виробництва. Середні постійні, середні змінні і середні загальні витрати - це просто постійні, змінні і загальні витрати виробництва в розрахунку на одиницю продукції. Величина середніх постійних витрат безупинно зменшується по мірі зростання обсягу виробництва, оскільки фіксована сума витрат розподіляється на все більшу і більшу кількість одиниць продукції. Крива середніх змінних витрат має дугоподібну форму відповідно до закону спадної віддачі. Середні загальні витрати отримують в результаті підсумовування середніх постійних і середніх змінних витрат: крива ATC також має дугоподібну форму. Граничними витратами називаються додаткові витрати виробництва ще однієї одиниці продукції. На графіку крива граничних витрат перетинає криві ATC і AVC у їхніх мінімальних точках. Зниження цін на ресурси, а також прогрес у технології виробництва приводять до переміщення кривих витрат вниз. Навпаки, підвищення цін на споживані в процесі виробництва ресурси переміщає криві витрат вгору. Формування витрат як визначального фінансового результату підприємства регламентовано Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" і Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Зменшення витрат на виробництво продукції є значним резервом підвищення конкурентноздатності. Витрати на виробництво – це сукупність витрат в грошовому виразі на виготовлення продукції в межах певного підприємства чи виробничого процесу. Виявлення резервів зниження витрат на виробництво продукції повинно спиратися на комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства: вивчення технічного і організаційного рівня виробництва, використання виробничих потужностей і основних фондів, сировини і матеріалів, робочої сили, господарських зв’язків. Одержання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать саме від того, як вирішує підприємство питання зниження витрат на виробництво продукції. Розмір витрат на виробництво має безпосередній вплив на конкурентноздатність продукції. В теоретичному плані забезпечення зменшення витрат на виробництво можливе завдяки проведенню великої кількості заходів, найважливішими з яких є: ? розширення спеціалізації і кооперування виробництва, ? підвищення продуктивності праці, ? підвищення норм виробітку та зниження невиправданих витрат на оплату праці та заохочування (в тому випадку, коли не було отримано економічного ефекту від цих заходів); ? додержання режиму економії на всіх дільницях виробничої діяльності; ? зменшення матеріальних витрат та дотримання норм запасів товарно-матеріальних цінностей.
Вариант:нет
Литература:1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України. №283/97-ВР від 22.05.1997р., із змінами та доповненнями. 2. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Экономическая теория: Учеб. пособие.– М.: Юриспруденция, 2001. 3. Бець М. Планування рентабельності виробництва // Економіка України. – 2001. - №2. – с.15 4. Бойчук І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атака., 2003. – 480 с. 5. Бубенко С.П., Растяпін А.В. Максимізація прибутку підприємства // Фінанси України. – 2003. - №2. – с.19 6. Економіка підприємства.: Підручник. – В 2т. т.ІІ / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: Вид–во „Хвиля – Прес”, Донецк: Мале підприємство „Поиск”. Т-во книголюбів, 1998. – 280 с. 7. Корнейчук Б. В., Симкина Л. Г. Микроэкономика. Учебник. — СПб.: Питер, 2002. 8. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Т. 1, 2. – М.: ИНФРА, 2003. 9. Микроэкономика. Теория и российская практика / Под ред. А.Г. Грязновой. – М.: КноРус, 2002. 10. Нуриев P.M. Основы экономической теории. Микроэкономика. – М., 1996. 11. Орлов О., Рясних Є., Ларіонова К. Планування собівартості продукції // Фінанси України. – 2001. - №12. – с.48 12. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. – 6-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Новое знание, 2002. – 704 с. 13. Свердан М. Прибуток підприємств // Економіка України. – 2001.-№2.– с.33 14. Чижова В. Основні складові формування прибутку // Економіка України. – 2003. - №4. – с.32 15. Чубукова О. Про формування прибутку підприємств // Економіка України. – 2002. - №9. – с.6 16. Экономическая теория: Учеб. / Под ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасовича. – М., 2002. 17. Экономическая теория: Учеб. для вузов / Под ред. В.Д. Камаева. – М.: ВЛАДОС, 2004.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (275)