Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Контрольна робота з дисципліни "Політекономія", НУБіП, 1 курс

Карточка работы:7919-2013п
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Політекономія", НУБіП, 1 курс
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Контрольна робота
Задание:Розкрити питання: 11. Корисність продукту в економічній теорії. 12. Економічні інтереси. Єдність і суперечності в системі інтересів. 13. Економічна система: її сутність та структурні елементи. Вирішити тести: 2. Якщо попит і пропозиція зростають, то швидше за все: а) добробут суспільства виросте; б) ціна товару підвищиться; в) збільшиться кількість товару на ринку; г) ціна товару не зміниться. 12. Укажіть положення, які стосуються визначення предмета економічної теорії: а) зростаючі потреби людей і суспільства в цілому; б) ефективне використання ресурсів; в) безмежні виробничі ресурси; г) обмеженість виробничих ресурсів. 22. Законодавчо в Україні закріплено такі форми власності: а) комбінована, колективна, державна; б) державно-приватна, державно-колективна, комбінована; в) кооперативна, муніципальна, сімейна; г) приватна, колективна, державна. 32. Яке з визначень інфляції є найбільш правильним: а) зростання цін; б) знецінення грошей; в) зростання незадоволеного попиту; г) подорожчання товарів. 42. Який вид цін найкраще виконує функції ринкової ціни: а) державні ціни; б) ціни конкурентного ринку; в) ціни монополістичного ринку; г) ціни олігополістичного ринку. 52. Які функції не характерні для фондової біржі: а) забезпечує інвестиції підприємствам через випуск цінних паперів; б) спрямовує рух капіталу у більш прибуткові сфери діяльності; в) кредитує підприємства; г) визначає показники, що характеризують ділову активність, стан економіки. 62. З наведеної класифікації виділіть види підприємств залежно від розмірів та форм власності: а) малі, середні, великі; б) одноосібне володіння, партнерство, корпорація; в) промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспортні, фінансові, торгові, наукові; г) державні, приватні, колективні. 72. Визначте, який показник зросте, якщо всі свої прибутки корпорації будуть спрямовувати на виплату дивідендів: а) валовий внутрішній продукт; б) валовий національний продукт; в) національний дохід; г) особистий одержаний дохід. 82. Як зміниться купівельна спроможність і маса грошей в період інфляції: а) купівельна спроможність грошей знижується, а маса грошей залишається незмінною; б) купівельна спроможність грошей знижується, а маса грошей зростає; в) купівельна спроможність грошей і їх маса знижується; г) усі відповіді неправильні. 92. Як називається ринкова структура, в якій домінує кілька фірм, а входження нових виробників у ринок ускладнене: а) монополія; б) олігополія; в) монопсонія; г) олігопсонія. 108. Дайте визначення: Процес проходження капіталом трьох стадій і прийняття ним трьох функціональних форм називається кругообігом капіталу (фондів). 118. Установіть відповідність між різними ринками та установами, що їх обслуговують. Розв'язати задачу: Задача №124 ВВП становить 50 млрд. грн., амортизація – 2 млрд. грн.., а непрямі податки – 1 млрд. грн. Обчисліть величину НД: А) 53 млрд. грн.; б) 47 млрд. грн.; в) 51 млрд. грн.; г) 49 млрд. грн.
ВУЗ:Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП)
Содержание:11. Корисність продукту в економічній теорії 3 12. Економічні інтереси. Єдність і суперечності в системі інтересів 8 13. Економічна система: її сутність та структурні елементи 10 Тести 15 Задача №124 18 Список використаних джерел 19
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
16
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Білецька Л. В. Економічна теорія : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 688 с. 2. Вступ до економічної теорії : навч. посібник – (для студ. вищих навч. закладів) / З. Г. Ватаманюк та ін.; за ред. З. Г. Ватаманюка. – Львів : Інтелект-Захід, 2007. – 192 с. 3. Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії Текст : навч. посібник / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 491 с. 4. Економічна теорія: Політекономія: Практикум : навч. посіб. / За ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., стер. – К., 2013. – 496 с. 5. Крюкова І. О. Єдність та суперечність у системі економічних інтересів / І. О. Крюкова // Вчені записки : зб. наук. праць. / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.. – К. : КНЕУ, 2010. – Вип. 12. – С. 37−42. 6. Основи економічної теорії : навч. посіб. / О. В. Отрошко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К., 2013. – 334 с. 7. Ряба О. І. Політична економія : навч. посібник / О. І. Ряба. – Рівне : НУВГП, 2010. – 188 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)