Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Історія держави та права»

Контрольна робота з дисципліни "Історія держави і права", КНЕУ, 1 курс

Карточка работы:7922-2013ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Історія держави і права", КНЕУ, 1 курс
Предмет:Історія держави та права
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання 1.1. Л. Прочитайте частину ІІІ §2 роботи Цвайгерт К. Введение в сравнительной правоведение в сфере частого права. – Т 1. Основы / К. Цвайгерт, Х. Кетц. – М. : Международные отношения, 2000. – С. 32?35. та надайте відповіді на такі запитання: 1. Судові системи яких країн використовують історико-правову і порівняльно-правову аргументацію при винесенні судових рішень, а яких - ні? 2. Порівняйте, як використовують знання загальної історії права суди європейських країн. 3. Проаналізуйте зміст ст. 1 Швейцарського цивільного кодексу. Які її приписи відкривають можливість застосувати норми правових систем інших держав для подолання прогалин у власному праві? Завдання 2.1. Л. Зверніться до тексту Законів Хаммурапі (Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К. : Ін Юре, 1998. – С. 9?35 або Бостан Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. пос. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – С. 74–77) та обґрунтуйте відповіді на такі запитання: 1. Як Закони Хаммурапі захищали честь і гідність особи при наклепі на неї? 2. Яке місце в судовому процесі займали свідки? 3. Доведіть, що в Законах Хаммурапі закріплюється Принцип Таліону. Завдання 3.1. Д. Ульпіан у 1-й книзі «Інституцій» пише, «Тому, хто вивчає право, треба передусім дізнатися, звідки походить слово «право» (ius). Право отримало свою назву від (слова) «справедливість» (iustitia) (См. Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского; отв. ред. Л. Л. Кофанов. – М. : Статут, 2002. – Т. 1. – С. 82?83). 1. Спираючись на знання з формальної логіки та латини, оцініть правильність такого визначення. 2. Як Ви вважаєте, чому Ульпіан саме так визначив право? 3. Зверніться до латинського словника (наприклад: Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь: ок. 50 000 слов. – 3-е изд., исп. / И. Х. Дворецкий – М. : Рус. яз., 1986). Порівняйте значення термінів jurata, juro та ius. Яку етимологію солова «ius» Ви можете запропонувати? Завдання 4.1. С. Оцініть ситуацію. Позивач А. викликає до суду відповідача В. Для цього він сам прийшов до нього додому. Проте В у цей час ніс варту в королівському палаці. Тобі А переказав дружині особи В про виклик її чоловіка до суду. Проте у призначений час обидва – і відповідач, і позивач – не з’явився до суду. Керуючись нормами Салічної Правди (Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн Навч. пос. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – С. 180-184.), пробуйте розв’язати цю ситуацію і обґрунтуйте відповіді на такі запитання: 1. Які санкції будуть застосовані до позивача? 2. Чи буде нести відповідальність відповідач і яку саме? 3. Які санкції мають бути застосовані до цих осіб, якщо вони будуть викликатися рахінбургами (суддями)? Завдання 5.1. Д. З використанням тематичного каталогу бібліотеки КНЕУ та інших наукових бібліотек виконайте наступні завдання: 1. Складіть перелік літературних джерел щодо середньовічної історії держави і права Німеччини. 2. Складіть перелік літературних джерел щодо нової та новітньої історії держави і права Німеччини. 3. Розподіліть ці переліки на такі підрозділи: дисертації, монографії, довідкові джерела, збірники статей, підручники, посібники. Особливо слід виокремити джерела, які не увійшли до переліку рекомендованої літератури. Завдання 6.1. Л. Прочитайте главу І «Історія англійського права» в наступного джерелі: Р. Давид, К. Жоффре-Спинози Основные правовые системы современности, 1999. – С. 208–225). Сформулюйте відповіді на такі запитання: 1. У зв’язку з розвитком яких інститутів у цій главі розкривається історія англійського договірного права? 2. Яка дата є межею виникнення англійського контрактного права і чому саме вона? 3. Що є спільного і що вирізняє між собою англійське контрактне право (Law of contracts) і деліктне право (Law of torts)? Завдання 7.1. Л. Прочитайте частину V §8 наступної роботи: Цвайгерт К. Введение в сравнительной правоведение в сфере частого права. – Т 1. Основы / К. Цвайгерт, Х. Кетц. – М. : Международные отношения, 2000. – С. 168–175. і сформулюйте відповіді на такі запитання: 1. У чому полягають особливості кодифікації приватного права в Османської імперії та Єгипті? 2. Що таке «змішані кодекси» (codes mixtes) 3. Що забезпечує ідентичність правового регулювання господарських відносин в арабських країнах? Завдання 8.1. Л. Зверніться до наступного джерела: Графский В. Г. Всеобщая история права и государства : учебник для вузов / В. Г. Графский. – М. : Норма, 2002. – С. 691–714. Обґрунтуйте відповіді на такі запитання: 1. Як автор визначає роль права людини у глобалізації права? 2. У чому полягають особливості розвитку інститутів Європейського Союзу? 3. Які історичні витоки і перспективи розвитку права ЄС?
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Завдання 1.1. Л. 3 Завдання 2.1. Л. 5 Завдання 3.1. Д. 8 Завдання 4.1. С. 12 Завдання 5.1. Д. 15 Завдання 6.1. Л. 29 Завдання 7.1. Л. 32 Завдання 8.1. Л. 35 Список використаних джерел 41  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
8
Выводы:
Вариант:1
Литература:1. Бостан Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн. ? 2-е вид. перероб. й доп. : навч. посібник / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. – К. : Центр учбової літератури, 2008 ? 730 с. 2. Графский В . Г. Всеобщая история права и государства : учебник для вузов / В. Г. Графский. ? М. : Норма, 2002. - 744 c. 3. Давид Р. Основные правовые системы современности : пер. с фр. В. А. Туманова / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. – М. : Междунар. отношения, 1999. – 400 с. 4. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. Около 50 000 слов. ? Изд. 2-е, переработ. и доп. / И. Х. Дворецкий. – М. : Русский язик, 1976. – 1096 с. 5. Кофанов Л. Л. Понятия lex и ius в римском архаическом праве / Л. Л. Кофанов // Древнее право. Ivs antiqvvm. – 2003. ? №1 (11). ? С. 40?53. 6. Уткина И. В. Заочное решение в гражданском процессе / И. В. Уткина. – М. : ООО «Городец-издат», 2003. ? 192 с. 7. Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права / К. Цвайгерт, Х. Кётц. ? В 2-х т. : Том I. Основы : пер. с нем. – М. : Междунар. отношения, 2000. – 480 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (125)